آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) ﻣﺼﻮب ( ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 24/5/1373

ذخایر

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ مالیاتی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻫﯿﺄت ﻫﺎی  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) ﻣﺼﻮب ( ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 24/5/1373

ﻧﺤﻮه  ﺗﺴﻠﯿﻢ  اﻋﺘﺮاض  و درﺧﻮاﺳﺖ  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﺗﺮﺗﯿﺐ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  و 1354   ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﺼﻮب  ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 45  در اﺟﺮای  ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ 44  و43  و42 ﺻﺪور رأی  و اﺑﻼغ  و ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی  و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻮاد ﺷﺮح  ﻣﻮاد اﯾﻦ  آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ـ1   ﻣﺎده   : ﻧﺤﻮه  ﺗﺴﻠﯿﻢ  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن  ﺑﻪ  ﻣﯿﺰان  ﺣﻖ  ﺑﯿﻤﻪ  و ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت  آن  ﺟﻬﺖ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  در ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ  ﻣﯿﺰان  آن  ﻣﻌﺘﺮض  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف  ﺳﯽ  روز ، ـ ﭘﺲ  از اﺑﻼغ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﺑﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺳﻮی  ﺳﺎزﻣﺎن 1  رﯾﺎل6000   اﻋﺘﺮاض  ﺧﻮد را در ﻓﺮم  اﻋﺘﺮاض  ﺑﻪ  ﻣﯿﺰان  ﺣﻖ  ﺑﯿﻤﻪ ) ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره  ﯾﮏ  ﺿﻤﯿﻤﻪ ( درج  و ﻣﺒﻠﻎ ، از ﺗﺎرﯾﺦ  اﺑﻼغ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ . ﺑﻪ  ﺷﻌﺒﻪ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ذﯾﺮﺑﻂ  ﺗﺴﻠﯿﻢ  ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺑﺎﺑﺖ  ﻫﺰﯾﻨﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﺑﻪ  واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ  ﭘﺮداﺧﺖ  و رﺳﯿﺪ آن  را ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﻓﺮم  ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﺷﺪه (. ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 1/9 )ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ   ـ ﺷﻌﺐ  و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی  ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻋﺘﺮاض  ﻣﻨﺪرج  در ﻓﺮم  را در دﻓﺘﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  وارده  ﺛﺒﺖ  ﻧﻤﻮده  و ﺿﻤﻦ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  وﻗﺖ  رﺳﯿﺪﮔﯽ 2  وﮐﯿﻞ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  وی  در ﺟﻠﺴﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ، ﯾﮏ  ﻧﺴﺨﻪ  از آن  را ﺑﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺑﻼغ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،1  در ذﯾﻞ  ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره (. ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 1/9 اﺳﺖ. ) ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ   ذﯾﺤﻖ  ﺗﺸﺨﯿﺺ  داده  ﺷﻮد ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﺑﻪ  ﺣﺴﺎب  ﭘﺮداﺧﺖ  ﺣﻖ  ﺑﯿﻤﻪ  وی  ﻣﻨﻈﻮر و ﯾﺎ ً ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ ً در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻼ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  ـ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض  ﺧﻮد را ﺑﻪ  وﺳﯿﻠﻪ  ﺗﻠﮕﺮاف  ﯾﺎ ﭘﺴﺖ  ﺳﻔﺎرﺷﯽ  دو ﻗﺒﻀﻪ  ﺑﻪ  واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ارﺳﺎل    ﺗﺎرﯾﺦ  اﻋﺘﺮاض  ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﺤﺴﻮب ، دارد .در اﯾﻦ  ﺻﻮرت  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﺒﺾ  ﭘﺴﺘﯽ  ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﺒﺾ  ﻣﺨﺎﺑﺮه  ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ مالیاتی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

 

-2 ﻣﺎده ﮐﻠﯿﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﻮﺿﻮع  اﯾﻦ  آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  در ﺧﺼﻮص  ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ  و اﺧﺘﯿﺎرات  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ  وﮐﯿﻞ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  او ﺻﻮرت  ﮔﯿﺮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  اﯾﻦ  ﺣﻖ  در وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ  ﯾﺎ ﺑﺮگ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ﺗﺼﺮﯾﺢ  ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ  ﻫﺮ ﺣﺎل  رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﺑﻪ  ﭘﺮوﻧﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﻣﻮﮐﻮل  ﺑﻪ  اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

– 3 ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪت  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ﻫﺮ 44  و43 ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی  و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻮاد   . ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ً ﯾﮏ  از اﻋﻀﺎ ﺳﻪ  ﺳﺎل  و ﻣﻌﺮﻓﯽ  ﻣﺠﺪد آﻧﺎن  ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن  رأﺳﺎ   -4  ﻣﺎده   . ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی  و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ  رﺋﯿﺲ  ﻫﯿﺄت  ﻣﺪﯾﺮه  و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ      -5  ﻣﺎده   . ﻧﺤﻮه  ﺗﺸﮑﯿﻼت  ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  و ﺻﺪور رأی  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد    ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ  ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن 4   ﻧﻔﺮ و ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ 3  ـ ﺟﻠﺴﺎت  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی  ﺑﺎ ﺣﻀﻮ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻫﯿﺄت11/7/1378  ﻣﻮرخ280 ﻣﮑﻠﻒ  اﺳﺖ  زﻣﺎن  ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺟﻠﺴﺎت  را ﺑﻪ  اﻃﻼع  ﮐﻠﯿﻪ  اﻋﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﺷﻤﺎره ( ق.ت.ا اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ 43 ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺮاز ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻣﺎده   ـ ﻫﺮ ﯾﮏ  از اﻋﻀﺎ در ﺻﻮرت  ﻋﺪم  اﻣﮑﺎن  ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ  را در راﺑﻄﻪ  ﺑﺎ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی  ﺑﻪ  ﺷﻌﺒﻪ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ و در 2 راﺑﻄﻪ  ﺑﺎ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ  دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﻪ  ﻧﺤﻮی  اﻃﻼع  دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  اﻣﮑﺎن  ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  در ﺟﻠﺴﻪ  ﻫﯿﺄت  ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.     . ـ در ﺻﻮرت  ﻋﺪم  ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ  از اﻋﻀﺎی  اﺻﻠﯽ  ﺟﻠﺴﺎت  ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 3 ـ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  ﻫﺮ ﯾﮏ  از اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺳﻪ  ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﺘﻮاﻟﯽ  ﯾﺎ ﺷﺶ  ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﺘﻨﺎوب  در ﺳﺎل  ﺑﺪون  ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ  از ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت 4 ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺧﻮدداری  ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﻘﺎﺿﺎی  ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  او را از ﻣﺮاﺟﻊ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   ـ ﻋﺪم  ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ  ﻫﺮ ﯾﮏ  از اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﻃﺒﻖ  ﮔﺰارش  دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت  ﭘﺲ  از ﮐﺴﺐ  ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ  ﻫﯿﺄت  ﺑﻪ  ﺷﻌﺒﻪ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ) در 5  اﯾﻦ  ﻣﺎده  ﺟﻬﺖ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ 4 ﻣﻮرد ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی ( و اداره  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) در ﻣﻮرد ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ (ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ  ﺑﻨﺪ اﻋﻼم  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   8/3/79  ﻣﻮرخ107 ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺑﺪوی  و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ  آراء اﻋﻀﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 6   .(  ق.ت.ا اﺑﻄﺎل  ﺷﺪه  اﺳﺖ 43 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺮاز ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻣﺎده ـ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  و رأی  ﯾﺎ ﻗﺮار ﺻﺎدره  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  اﻣﻀﺎی  ﮐﻠﯿﻪ  اﻋﻀﺎ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ  ﺑﺮﺳﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  رأی  ﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﻪ  اﮐﺜﺮﯾﺖ 7 ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﻧﺴﺨﻪ ای  ﮐﻪ  در ﺳﺎزﻣﺎن  ﻧﮕﻬﺪاری  ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح  و ﻣﺴﺘﺪل  ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ  ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ  درج  ﻧﺸﺪه  ﻓﻘﻂ  اﻋﻀﺎء اﻗﻠﯿﺖ  ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ  اﻗﻠﯿﺖ  رأی  را اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.   ـ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  ﭘﺲ  از اﻣﻀﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ  رأی  اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ  رأی  را ﺑﻪ  ﺟﺎی 8 . ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل  اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ »  ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ  ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ     -6  ﻣﺎده   : ﮔﺮدش  ﮐﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای  ﻃﺮح  در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ    ﻣﺪارک  و اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ  واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ  ذﯾﺮﺑﻂ  ﺟﻬﺖ  ﺿﺒﻂ  در ﭘﺮوﻧﺪه  ﺗﺴﻠﯿﻢ ، ـ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ  از ﻃﺮح  ﭘﺮوﻧﺪه  در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ 1 ﻧﻤﺎﯾﺪ.    ﺣﺴﺐ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ، ـ اﻋﺘﺮاﺿﺎت  وارده  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺛﺒﺖ  آﻧﻬﺎ در دﻓﺘﺮ ﻫﯿﺄت  رﺳﯿﺪﮔﯽ  و در ﺻﻮرت  ﺿﺮورت  ﺗﺴﺮﯾﻊ  در ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺗﮑﻠﯿﻒ 2 . ﭘﺮوﻧﺪه  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺎرج  از ﻧﻮﺑﺖ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﺳﺎزﻣﺎن      -7  ﻣﺎده :   وﻇﺎﯾﻒ  و اﺧﺘﯿﺎرات  و ﺗﺮﺗﯿﺐ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ اﺳﺖ   . ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺗﺒﻌﯿﺖ  ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 45  و43 ـ ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  از وﻇﺎﯾﻒ  و اﺧﺘﯿﺎرات  ﻣﺼﺮﺣﻪ  در ﻣﻮاد 1 ـ ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  ﭘﺮوﻧﺪه  و در ﺻﻮرت  ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ  از اﺳﺘﻤﺎع 2 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  وی  ﻣﺒﺎدرت  ﺑﻪ  ﺻﺪور رأی  ﯾﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.    ﺑﻪ  ﻫﻤﺮاه ً ـ ﺷﻌﺒﻪ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف  ﯾﮏ  ﻣﺎه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ﻗﺮار ﺻﺎدره  ﺑﻪ  ﭘﺮوﻧﺪه  رﺳﯿﺪﮔﯽ  و ﻧﺘﯿﺠﻪ  اﻣﺮ را ﮐﺘﺒﺎ 3 ﭘﺮوﻧﺪه  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﻪ  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ارﺳﺎل  ﻧﻤﺎﯾﺪ.     . ذﮐﺮ ﺷﻮد ً ﻣﺮاﺗﺐ  ﻗﻄﻌﯿﺖ  ﯾﺎ اﻣﮑﺎن  اﻋﺘﺮاض  ﺻﺮاﺣﺘﺎ ، ـ ﻫﻨﮕﺎم  اﺑﻼغ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  در ورﻗﻪ  اﺑﻼغ  رأی 4    -8  ﻣﺎده   : ﻧﺤﻮه  ﺗﺴﻠﯿﻢ  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن  و ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﺟﻬﺖ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  در ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد   ﺳﺎزﻣﺎن  و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ، رﯾﺎل    ﺑﻮده  و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 000/500/1 ـ ﭘﺲ  از اﺑﻼغ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﺑﯿﺶ  از 1

2  ﻓﺮم  اﻋﺘﺮاض  ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی ) ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره » ،  روز از ﺗﺎرﯾﺦ  اﺑﻼغ  رأی 20  ﻣﯿﺰان  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﻣﻌﺘﺮض  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ﻇﺮف ﺗﮑﻤﯿﻞً ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ 1/9 ﺿﻤﯿﻤﻪ ( را ﺗﮑﻤﯿﻞ  و ﺑﻪ  واﺣﺪ اﺑﻼغ  ﮐﻨﻨﺪه  رأی  ﺗﺴﻠﯿﻢ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد 2 ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ و ب ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  رﯾﺎل  ﺑﺎﺑﺖ ” ﻫﺰﯾﻨﻪ 000/12  ـ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  اﻋﺘﺮاض  ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄی  ﺑﺪوی  از ﺳﻮی  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 2 ﺑﻪ  واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر 2  رﺳﯿﺪﮔﯽ ” در ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ  واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ  و رﺳﯿﺪ آن  را ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﻗﺴﻤﺖ  اﻟﻒ  و ب  ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره .   ﺗﺴﻠﯿﻢ  ﻧﻤﺎﯾﺪ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ مالیاتی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

در ﻗﺴﻤﺖ  ب ً ـ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  اﻋﺘﺮاض  ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  از ﺳﻮی  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺻﻮرت  ﮔﯿﺮد ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﮑﻠﻒ  اﺳﺖ  دﻻﯾﻞ  ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوﺣﺎ 3 ذﮐﺮ و ﻗﺴﻤﺖ  اﻟﻒ  ﻓﺮم  را ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﮑﻠﻒ  اﺳﺖ  ﺑﺎ دﻋﻮت  از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻃﺮح  اﻋﺘﺮاض  ﺳﺎزﻣﺎن  در 2  ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻗﺪام  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

. را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد 2  ـ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  ﻫﻢ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻫﻢ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﻣﻌﺘﺮض  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ  ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره 4 ﺧﻮاﻫﺪ1  ﻓﺮم  اﻋﺘﺮاض  ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  در ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ  ﺗﺒﺼﺮه  ﻣﺎده »   ﺗﺎرﯾﺦ  ﺛﺒﺖ ، ـ ﺗﺎرﯾﺦ  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 5 ﺑﻮد.     . ـ ﺗﺎرﯾﺦ  اﺑﻼغ  رأی  ﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﻤﺎن  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺻﺪور ﻓﺮم  اﻋﻼم  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 6    ـ9  ﻣﺎده :   وﻇﺎﯾﻒ  و اﺧﺘﯿﺎرات  ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﺗﺮﺗﯿﺐ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  آن  ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ اﺳﺖ     . ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺗﺒﻌﯿﺖ  ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 45  و44 ـ ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از وﻇﺎﯾﻒ  و اﺧﺘﯿﺎرات  ﻣﺼﺮﺣﻪ  در ﻣﻮاد 1 ـ ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ  رأی  ﻫﯿﺄت  ﺑﺪوی  و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  ﭘﺮوﻧﺪه  و اﺳﺘﻤﺎع  ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت 2 . ﻣﺒﺎدرت  ﺑﻪ  ﺻﺪور رأی  ﯾﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ، ﻣﻌﺘﺮض  ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ  در ﺻﻮرت  ﺣﻀﻮر   ﻗﺮار را اﺟﺮا ،  ﻣﺎه  از ﺗﺎرﯾﺦ  اﺑﻼغ 2  ـ ﻗﺮارﻫﺎی  ﺻﺎدره  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﯿﺄت  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  اﺑﻼغ  و ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﮑﻠﻒ  اﺳﺖ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 3 و ﺑﻪ  ﻫﯿﺄت  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه  اﻋﺎده  ﻧﻤﺎﯾﺪ.      ـ10  ﻣﺎده .  اﯾﻦ  آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ( ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﯿﺄت  ﻣﺪﯾﺮه  اﻧﺠﺎم  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ 8   ﻣﺎده2  و ﺑﻨﺪ 1   ﻣﺎده1 ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺰان  ﻫﺰﯾﻨﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ ) ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻨﺪ   ( ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ 1/9 )ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ      ـ11  ﻣﺎده در ﻣﻮاردی  ﮐﻪ  ﺷﺨﺺ  ﺣﻘﻮﻗﯽ  از اراﺋﻪ  اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک  ﺧﻮدداری  و ﯾﺎ از اﻧﺠﺎم  ﺑﺎزرﺳﯽ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی  ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﻖ  ﺑﯿﻤﻪ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  را  ﺑﺪﻫﯽ،  در ﺻﻮرت  اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ، ﻗﺎﻧﻮن  ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ﻧﻤﺎﯾﺪ 40  و39 ﻃﺒﻖ  ﻣﻮاد        . ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ً ﯾﺎ ﮐﻼ ًﺟﺰﺋﺎ     ـ12  ﻣﺎده   . آراء ﺻﺎدره  ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ     . ـ رأی  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻪ  و ﻣﺪﻟﻞ  ﺑﻮده  و ﻗﺎﻃﻊ  اﺧﺘﻼف  ﺑﺎﺷﺪ 1 ـ در ﻣﻮاردی  ﮐﻪ  رأی  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﻣﺒﻬﻢ  ﺗﺸﺨﯿﺺ  داده  ﺷﻮد ﻣﺮاﺗﺐ  ﺑﻪ  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی  ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه  رأی  ﻣﻨﻌﮑﺲ  و ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﻮﺿﻮع 2 رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.     . ـ ﻫﺮﮔﺎه  در ﺗﻨﻈﯿﻢ  رأی  اﺷﺘﺒﺎه  در ﺣﺴﺎب  ﯾﺎ ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ  و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت  ﺑﯿﻦ  رخ  دﻫﺪ ﻫﯿﺄت  ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  رأی  را اﺻﻼح  ﻧﻤﺎﯾﺪ 3   ـ13  ﻣﺎده   : رأی  ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﮑﺎت  و ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ     : اﻟﻒ ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ رأی . ـ ﺷﻤﺎره  و ﺗﺎرﯾﺦ  ﺻﺪور رأی 1 . ـ ﻧﺎم  و ﻧﺸﺎﻧﯽ  و ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﮐﺎﻣﻞ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن 2 ( ـ ﻧﺎم  وﮐﯿﻞ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) در ﺻﻮرت  اراﺋﻪ  ﺑﺮگ  وﮐﺎﻟﺖ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ 3 . ـ ﻧﺎم  و ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﮐﺎﻣﻞ  ﮐﺎرﮔﺎه  ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻮع  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  آن 4 . ـ ﻧﺎم  واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ارﺟﺎع  ﮐﻨﻨﺪه  ﭘﺮوﻧﺪه  ﺑﻪ  ﻫﯿﺄت 5 . ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻫﯿﺄت  ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه  رأی 6

. ـ ﺧﻼﺻﻪ  ﺟﺮﯾﺎن  ﭘﺮوﻧﺪه  و ﻣﻔﺎد اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 7 ـ ﺷﻤﺎره  و ﺗﺎرﯾﺦ  ﺻﺪور ﺑﺮگ  اﻋﻼم  ﺑﺪﻫﯽ  و ﺗﺎرﯾﺦ  اﺑﻼغ  آن  ﺑﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ  ﺛﺒﺖ  ﻓﺮم  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  در دﻓﺘﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی 8 . وارده  واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ :   ب  ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻫﯿﺄت   : ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻫﯿﺄت  ﮐﻪ  در ﻗﺴﻤﺖ  آﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی  ﻧﮑﺎت  زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻗﻄﻌﯽ  در ﻣﻮرد ﺣﻖ  ﺑﯿﻤﻪ 1 . ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻗﻄﻌﯽ  در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ  و ﺧﺴﺎرات  ﺗﺄﺧﯿﺮ 2     -14  ﻣﺎده :   ﻧﺤﻮه  اﺑﻼغ  آراء ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﺑﻪ  ﺷﺮح  زﯾﺮ اﺳﺖ   ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺑﻼغ  ﮔﺮدد .در ﻣﻮﻗﻊ  اﺑﻼغ  ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ  ﻧﺴﺨﻪ  از رأی  ﺑﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ  و ﻧﺴﺨﻪ  دوم  ﮐﻪ  ﺑﻪ   ـ آراء ﺻﺎدره  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  و 1 رؤﯾﺖ  رﺳﯿﺪه  اﺳﺖ  ﺟﻬﺖ  اﻗﺪام  ﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن  اﻋﺎده  ﺷﻮد.   ـ اﺑﻼغ  رأی  ﺑﻪ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  ﻧﯿﺮوﻫﺎی  اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ  و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺿﻮاﺑﻄﯽ  ﮐﻪ  در ﻗﺎﻧﻮن  آﯾﯿﻦ  دادرﺳﯽ 2  اﻧﺠﺎم  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﺪﻧﯽ  ﺑﺮای  اﺑﻼغ  ﺣﮑﻢ  ﻣﺤﺎﮐﻢ  ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه  اﺳﺖ     ـ15  ﻣﺎده   : در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ  اﻋﺘﺮاض  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮم  اﻋﺘﺮاض  ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم  و ﻧﺎم  ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »  ـ در ﻣﻮاردی  ﮐﻪ 1 . ـ در ﻣﻮاردی  ﮐﻪ  ادﻋﺎی  وﮐﺎﻟﺖ  ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ﻣﻌﺘﺮض  ﻗﺎﺑﻞ  اﺣﺮاز ﻧﺒﺎﺷﺪ 2    ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ 24/5/1373   ﻣﺎده  و ﯾﮏ  ﺗﺒﺼﺮه  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در دوﯾﺴﺖ  و ﺷﺼﺖ  و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ  ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﻮرخ 15 اﯾﻦ  آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﮐﻪ  ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﺑﺮ  از ﺗﺎرﯾﺦ  اﺑﻼغ  اﯾﻦ  آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ  واﺣﺪﻫﺎی  اﺟﺮاﺋﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن 7/11/1354  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﯾﺐ  رﺳﯿﺪ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺼﻮب  ﻣﻮرخ ﻣﻠﻐﯽ  ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ مالیاتی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...