آیین نامه مالیاتی

یوزانس (usance) و فاینانس (Finance)

آیین نامه مالیاتی

 

نمایش46906/ت53401هـ1396/04/24آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش31470/ت52966هـ1396/03/20آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1394
نمایش206941395/12/21اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی­ موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
نمایش200/95/801395/11/06ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31و دستورالعمل مربوط
نمایش230/41997/د1395/11/02ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394
نمایششماره: 69348-ت53410 هـ1395/06/09آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش58555/ت 53122 هـ1395/05/18اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش53944/ت53316هـ1395/05/10آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش46442/ت51559هـ1395/04/22آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایش43458/ت51791هـ1395/04/15آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور
نمایش43449/ت523281395/04/15آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نمایش38463/ت53203هـ1395/04/02آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش32336/ت52882/هـ1395/03/19آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
نمایش200/3949/463781395/03/18آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
نمایش3874/ت52793هـ1395/01/21آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394
نمایش3862/ت52804هـ1395/01/21آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394
نمایش3869/ت52885/هـ1395/01/21آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
نمایش165311/ت52642هـ1394/12/16آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش2307611394/12/04آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
نمایش154888/ت52725هـ1394/11/25اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش200/94/1101394/11/21اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش89478/ت52319هـ1394/07/11آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
نمایش52101/ت52098هـ1394/04/29آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
نمایش14588/ت51801هـ1394/02/09آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
نمایش14247/ت51802هـ1394/02/08آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
نمایش50976ت/136590هـ1393/11/13اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش50976ت/136587ه1393/11/13اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش50976ت/136590هـ1393/11/13اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش200/93/1031393/09/10اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش240/123111393/06/18اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
نمایش62400/ت50217/هـ1393/06/04اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده(17) الحاقی
نمایش200/93/501393/04/24اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش23754/ت50110هـ1393/03/04آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:
نمایش14458/ت50414هـ1393/02/14آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
نمایش5724/ت50384هـ1393/01/26آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش4545/ت50385هـ1393/01/24آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور
نمایش4542/ت50386هـ1393/01/24آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش4535/ت50357هـ1393/01/24آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
نمایش1267/ت50358ه1393/01/17آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
نمایش835/ت50416ه1393/01/16آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش192310/ت50353ه1392/12/28آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390
نمایش190236/ت50324ه1392/12/25آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش200/173121392/10/04اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
نمایش1538801392/09/26آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور
نمایش1485321392/09/13آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
نمایش1452491392/09/06آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
نمایش1397791392/08/21آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور، )
نمایش1384611392/08/18آیین‌نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف
نمایش1278261392/07/16آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده(6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
نمایش1225861392/07/03آیین نامه اجرایی ماده 187 و بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...