ایین نامه 30/5/64 آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر

حسابداری

ایین نامه: 30/5/64 – آیین نامه مالیاتی کنترل دفاتر

*آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر

 

شماره: 64/5/30

تاریخ: 21/01/1372

پیوست:

 

به پیوست آئین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی که به استناداصلاحیه ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن تهیه شده است جهت اطلاع واقد ایفادمیگردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی آئین نامه نحوه بازدیدوکنترل دفاتروبازرسی اسنادومدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره آن آئین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحی وتبصره الحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقل مصوب 7/2/1371 بشرح موادوتبصره های زیرین موردتصویب واقع ومقرر میگردداز تاریخ ابلاغ حسب موردبموقع اجراء گذارده شود. ماده 1- اعضای هیئتهای موضوع ماده 181 مذکور، ازمیان افراد بصیر و مطلع درامرحسابرسی مالیاتی، درتهران ازطرف مدیران کل مالیاتی ودرسایرشهرستانها ازطرف مدیران کل اموراقتصادی ودارائی استان مربوط منصوب میشوند. ماده 2- مدیران کل مذکور در ماده 1یاسایرمسئولان که اختیارلازم دراین باره به آنان تفویض شده بابررسیهای لازم وعنداللزوم اخذگزارش ازماموران تشخیص ذیربط، ترتیبات مراجعه هیئتها به مودیان را مشخص خواهند نمود و هیئتها موظفند درهرمورد برابراحکام صادره ازطرف مقامات مزبوردر روزهائیکه درحکم معین گردیده حسب موردبه محل کار یامرکزامور یا اقامتگاه قانونی مودیان مورد ماموریت مراجعه نمایند. ماده 3- هیئتهای موضوع این آئین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی موردعمل سال مراجعه راملاحظه وذیل آخرین ثبت دفاتر را امضاء واگردر دفاتربیش ازآنچه در دفترنویسی معمول است ، جای سفیدگذاشته شده ، قسمت سفید راباخط قرمزمشخص ومراتب راصورتمجلس نمایندوچنانچه خدشه یابی ترتیب دیگری هم در دفاتر باتوجه به مقررات آئین نامه موضوع بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،این مراتب رانیز در صورتمجلس منعکس کنند. هیئتهاباید صورتمجلس رابه امضاءمودی ویاحسابداروی برسانندودرصورت عدم حضور و یا خودداری آنان ازامضاء موضوع رادرصورتمجلس قید نمایند. تبصره درمورد دفتر کل مودیان ، هیئتهامیتوانندحداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خوداکتفا نمایند. ماده 4- هیئتهامیتوانندحسب تجویزاحکام ماموریت خود، کلیه دفاترواسناد ومدارک مالی مودیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه ویا سنوات قبل باشند، بمنظورکسب اطلاعات لازم وارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط موردبازرسی قرارداده ودرصورت لزوم ازتمام یابرخی ازآنهاتصویرویارونوشت تهیه و نیز درصورت عدم امکان رفع نیازبدین ترتیب ،دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را دربرابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. دراجرای این ماده هیئتها باید اطلاعات مکتسبه راجداگانه صورتمجلس نموده آنرا بانضمام مدارک تهیه ویا اخذشده وحسب مورد دفاتر دریافتی همراه باصورتمجلس موضوع ماده 3 این آئین نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند0 تبصره مقامات و مسئولان موضوع ماده 2 این آئین نامه بایدترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه های مالیاتی ویاحسب موردکارشناسان ومسئولان واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی ، دراسرع وقت دفاترواسناد و مدارک ماخوذه رابررسی وگزارش و صورتجلسات لازم رابه منظورضبط درپرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند بنحوی که حداکثرظرف پانزده روزازتاریخ دریافت ، درهمان محل دریافت وسیله ماموران تشخیص حوزه مالیاتی ذیربط به مودی درقبال اخذرسیدتحویل گردد. ماده 5- صورتمجلس تنظیمی هیئتها بایدحداقل متضمن نکات زیرباشد: 1- شماره وتاریخ حکم ماموریت ومرجع صدورآن 2- تاریخ مراجعه هیئت 3- سال مالیاتی مربوط به دفاترموردبازدید 4- مشخصات دفاترارائه شده 5- شماره وتاریخ آخرین ثبت باقیدشماره صفحه ونوع دفترمر

آیین نامه مالیاتی کنترل دفاتر

[1372/07/18][10757/ت 282هـ][ایین نامه] *آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 8 بودجه 73

 

[1372/06/09][7768/ت187هـ][ایین نامه] *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72

 

[1372/01/21][30/5/64][ایین نامه] *آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...