آيئن نامه وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل

براساس ماده 39 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند 12 ماده 23 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی مسكن كاركنان ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران –تهران که از این پس به اختصار تعاونی

آيئن نامه وظايف ، اختيارات و حقوق و مزاياي  مدير عامل  – آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

                                            **************

براساس ماده 39 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند 12 ماده 23 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی مسكن كاركنان ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران –تهران که از این پس به اختصار تعاونی نامیده می شود. وظایف، اختیارات ، حقوق و مزایای مدیر عامل تعاونی مطابق با مواد این آئین نامه تعیین می گردد. مدیر عامل مکلف است وظایف خود را با رعایت مقررات قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه تعاونی، آئین نامه ،مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره       انجام دهد.

ماده 1- وظايف و اختیارات مدیر عامل در خصوص دعوت هیات مدیره و ثبت تصمیمات آنها:

1-1-دعوت کتبی هیات مدیره جهت حضور در جلسه حداقل هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیات مدیره رسیده است.

مدیر عامل می تواند علاوه بر دعوت هیات مدیره جهت شرکت در جلسات عادی در مواقع ضروری هیات مدیره را جهت حضور در جلسه فوق العاده دعوت نماید. چنانچه دعوت برگزاری جلسه هیات مدیره توسط رئیس، نایب رئیس و یا اکثریت اعضاء هیات مدیره صورت گرفته باشد، مدیر عامل همکاری لازم را در خصوص برگزاری جلسه خواهد نمود.

2-1- درج دستور جلسه در دعوت نامه همراه با توضیحات لازم و یا ارسال تصویر سوابق ومدارک مربوط به ضمیمه آن جهت ملاحظه هیات مدیره

3-1- ارسال نسخه ای از دعوتنامه همراه با توضیحات لازم و یا ارسال تصویر سوابق و مدارک مربوط به ضمیمه آن جهت ملاحظه هیات مدیره

 

 

آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

4-1- تهیه دفتر صورت جلسات هیات مدیره که دارای شماره پیاپی بوده و حتی الامکان مطابق نمونه تنظیمی وزارت تعاون باشد.

5-1- گزارش عملیات و فعالیتهای انجام شده برنامه ها و پیشنهادهای اجرائی در جلسه هیات مدیره

6-1- پیگیری ثبت خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات هیات مدیره در دفتر صورتجلسات هیات مدیره توسط منشی هیات مدیره با قید تاریخ و اسامی مدیرانی که در جلسه حضور دارند و یا غایب می باشند و امضاء ذیل صورتجلسه توسط حاضرین

7-1- تهيه صورت اسامي اعضاء هيات مديره كه براساس دعوت بعمل آمده در جلسات شركت نموده اند، اسامي غائبين، ساعات حضور و غياب آنها به صورت ماهانه و ارائه جمعبندي سالانه آن به هيات مديره

ماده 2- وظايف و اختيارات مدير عامل در بخش اداري و پرسنلي

1-2- پيشنهاد سازمان اداري و مالي متناسب با فعاليت تعاوني به هيات مديره

2-2- اقدامات لازم در جهت حفظ و نگهداري مناسب اسناد، اوراق بهادار، مدارك ، دفاتر قانوني ، دفتر صورتجلسات مجامع عمومي و هيات مديره ، دفتر سهام و سوابق مكاتبات

3-2- بررسي سوابق ، مدارك و در خواست هاي وارده در خصوص پرداخت وجه و دادن مجوز صدور چك

4-2- نظارت بر تحرير منظم دفاتر قانوني و تنظيم محاسبات روزانه و نگهداري آنها با رعايت اصول و موازين حسابداري به نحو مطلوب

5-2- پيگيري جهت تهيه تراز آزمايشي 3 ماهه عملكرد مالي تعاوني به همراه تجزيه و تحليل و طرح آن در جلسه هيات مديره و پيگيري ارسال نسخه اي از آن به بازرس/ بازرسان و وزارت تعاون ( واحد اداري ذيربط)

6-2- پيگيري جهت تنظيم تراز نامه و حساب سود و زيان و عملكرد سالانه تعاوني و تسليم نسخه اي از آن به هيات مديره و تحويل نسخه اي از آن پس از تائيد هيات مديره به بازرس/ بازرسان و وزارت تعاون حداقل يكماه قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه تعاوني

 

آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

7-2- پيگيري و اقدام در جهت تكميل و ارسال به موقع اظهار نامه مالياتي و صورتجلسه مجمع عمومي سالانه به حوزه مالياتي مربوط

8-2- قراردادن موضوع دعوت مجامع عمومي ( در موعد قانوني) در دستور جلسه هيات مديره و تهيه     پيش نويس دعوت مجامع عمومي و انجام اقدامات لازم جهت انتشار آگهي دعوت پس از تائيد و امضاء

9-2- پيگيري جهت اخذ گزارش هيات مديره و بازرس / بازرسان تعاوني و تكثير صورتهاي مالي ، بودجه، گزارش هیئت مديره/ بازرس/ بازرسان به تعداد مناسب جهت ارائه به اعضاء متقاضي در محل تعاوني از حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عموي

10-2- مباشرت و نظارت در مخارج جاري تعاوني با رعايت صرفه و صلاح و بودجه مصوب سالانه و مصوبات هيات مديره

11-2- ارائه گزارش فعاليتهاي جاري تعاوني به هيات مديره به نحوي كه هيچ يك از عمليات و اقدامات از نظر هيات مديره مكتوم نماند.

12-2- نظارت بر واريز وجوه حاصل از عمليات روزانه تعاوني به حساب جاري و پس انداز تعاوني در بانكها يا        صندوق تعاون

13-2- انتخاب مسئول تنخواه گردان و تعيين ميزان تضمين متناسب با سقف تنخواه و اخذ وجه الضمان به ميزان تعيين شده

14-2- اقدام در جهت تحت پوشش بيمه قراردادن اموال و دارائي و همچنين كاركنان تعاوني با اخذ مجوز از هيات مدير

15-2- پيشنهاد حسابرسي از عملكرد تعاوني در صورت لزوم به هيات مديره

16-2- نظارت و مراقبت در ثبت نام اعضاء ( مشخصات و نشاني) در دفتر سهامداران و تعيين شماره عضويت آنان ، تشكيل پرونده و صدور كارت (يا دفترچه) عضويت براي آنان

 

آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

17-2- در صورتيكه تعاوني براي اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري نموده اند ورقه سهم صادر نكرده باشد، مدير عامل مكلف است با اخذ مجوز از هيات مديره نسبت به تهيه و صدور برگ سهام اقدام نمايد.

18-2- تهيه صورت تقسيم سود ويژه سالانه و ارائه آن به هيات مديره جهت طرح در جلسه مجمع عمومي

19-2- مدير عامل موظف است با بازرس/بازرسان همكاري نموده و مدارك صورتهاي مالي و دفاتر قانوني را در صورت مراجعه و در خواست ، به طريقي كه به فعاليت عادي تعاوني لطمه وارد نشود در اختيارشان     قرار دهد.

20-2- مراجعه به هيات هاي حل اختلاف مالياتي،حل اختلاف كارگري و ساير مراجع به منظور دفاع از حقوق تعاوني با داشتن وكالت يا نمايندگي حقوق تعاوني

21-2- تهيه و تامين نيازمنديها و وسايل و امكانات مورد نياز براي گردش عادي فعاليت تعاوني

22-2- پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز به هيات مديره در چارچوب بودجه مصوب سالانه و اخذ مجوز لازم و اقدام در خصوص مصاحبه و گزينش افراد واجد شرايط

23-2- اقدام در مورد تكميل پرونده و سوابق اداري و پرسنلي كاركنان

24-2- نظارت بر رعايت شئونات و برخورد مناسب پرسنل با اعضاء و مراجعين به تعاوني

25-2- نظارت بر فعاليت كاركنان و برخورد قانوني با متخلفين حسب مورد تذكر اخطار شفاهي،اخطار كتبي، كسر حقوق معادل مدت غيبت.

26-2- تهيه نمونه قراردادها استخدامي، شرح وظايف كاركنان

27-2- اقدام در جهت ارتقاء معلومات شغلي و حرفه اي كاركنان و فراهم نمودن شرايط لازم به منظور شركت آنان در دوره هاي آموزشي و تخصصي لازم

28-2- اخذ تضمين از كاركنان به نسبت مسئوليت آنها ، بر اساس دستور العمل هاي داخلي مصوب     مجمع عمومي

 

آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

29-2- صدور مجوز پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه پرسنل تعاوني در چارچوب بودجه مصوب سالانه         ( حقوق، مزايا،جمعه كاري،اضافه كاري،بن كارگري و………..)

30-2- پيشنهاد به هيات مديره جهت پرداخت پاداش به كاركنان به منظور ايجاد انگيزه در افزايش ارائه خدمات بيشتر و بهتر و همچنين ارتقاء كمي و كيفي توليدات

31-2- اظهار نظر در خصوص درخواست مرخصي كاركنان و موافقت يا مخالفت با آن با رعايت         مقررات مربوط

32-2- اقدام در نصب تابلوي نام تعاوني در محل مناسب و تهيه اوراق داراي سربرگ نام و مشخصات تعاوني

33-2-پيشنهاد جدول حقوق و مزايا ماهيانه كاركنان شاغل در تعاوني بر اساس بند1-2 به هيئت مديره جهت تصويب و پرداخت

ماده 3- وظايف و اختيارات مدير عامل در انجام فعاليتهاي اقتصادي

1-3- انجام امور بازرگاني ( خريد و فروش) خدمات و ساير فعاليتهاي اقتصادي با رعايت آئين نامه معاملات مصوب مجمع عمومي

2-3- تنظيم پيش نويس قراردادهاي معاملاتي مورد نياز در چارچوب مصوبات هيات مديره

3-3- نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده بين تعاوني و اشخاص ديگر اعم از اشخاص حقيقي        يا حقوقي

4-3- امضاء قراردادها ،اوراق و اسناد تعهد آور مالي تعاوني به اتفاق عضو يا اعضاء هيات مديره كه داراي امضاء مجاز مي باشند.

5-3- امضاء و ارسال مكاتبات عادي تعاوني ( با مهر تعاوني)

6-3- طرح و پيگيري دعاوي حقوقي تعاوني در محاكم و مراجع قضائي و قانوني راساً يا توسط وكيل براساس مصوبه هيات مديره

ماده 4- وظايف و اختيارات مدير عامل در تهيه طرح ها و برنامه ها

1-4- تهيه برنامه فعاليت ، توسعه و سرمايه گذاري ، عملياتي كوتاه مدت و بلند مدت تعاوني و پيشنهاد آن به هيات مديره جهت طرح در جلسه مجمع عمومي

2-4- تهيه و تنظيم بودجه سالانه تعاوني در چارچوب برنامه مصوب و پيشنهاد آن به هيات مديره جهت بررسي و تصميم گيري و طرح در جلسه مجمع عمومي

3-4- تنظيم پيش نويس آئين نامه هاي پرسنلي ، مالي و معاملاتي و ساير دستورالعملها و آئين نامه هاي مورد نياز و ارائه آن به هيات مديره جهت طرح در جلسه مجمع عمومي.

آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

ماده 5- ساير موارد

1-5- مدير عامل تعاوني نمي تواند در معاملاتي كه تعاوني يا به حساب تعاوني مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شود.

2-5- مدير عامل نمي تواند معاملاتي نظير معاملات تعاوني كه متضمن رقابت با تعاوني باشد انجام دهد چنانچه از اين مقررات تخلف كند و تخلف او موجب ضرر تعاوني گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين بند اعم از ورود خسارت یا منفعت است.

3-5- مدير عامل تعاوني حق ندارد هيچگونه وام و يا اعتباري از تعاوني تحصيل نمايد و تعاوني نمي تواند ديون وي را تضمين يا تعهد كند اينگونه عمليات به خودي خود باطل است.

4-5- مدير عامل شخصاً مسئول اعمالي است كه در سمت مزبور انجام مي دهد و مسئوليت جبران هرگونه ضرر و زياني كه بر اثر سوء مديريت و با تخلف از انجام و ظايف مقرره و يا قصور در انجام وظيفه ماداً و معنا اعم از اتلاف و تسبيب به تعاوني وارد گردد به عهده وي مي باشد.

5-5- چنانچه در جريان انجام امور تعاوني مدير عامل تشخيص دهد كه مصوبه هيات مديره با مقررات قانوني، اساسنامه ، آئين نامه هاي داخلي و يا مصوبات مجامع عمومي مغاير مي باشد، مكلف است قبل از اجراي مصوبه مغايرت آنرا با مقررات كتباً به هيات مديره جهت طرح در جلسه و تجديد نظر در آن اعلام دارد عدم تجديد نظر هيات مديره و تاكيد بر اجراي مصوبه مسئوليت اقدام را كلاً متوجه هيات مديره تعاوني خواهد نمود.

6-5- هر گاه چك تعاوني كه به امضاء مدير عامل رسيده است بي محل باشد وي با صاحب حساب يعني تعاوني و ديگر افرادي كه چك به امضاء آنها رسيده است در پرداخت وجه چك مسئوليت تضامني       خواهد داشت.

7-5- هيات مديره موظف است متناسب با فعاليت تعاوني نسبت به انتخاب مدير عامل كه داراي كارآئي تخصص تجربه و تحصيلات لازم باشد اقدام نمايد.

8-5-حقوق و مزاياي مدير عامل به پيشنهاد هيات مديره – مطابق با جدول ضميمه در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.

9-5- مدير عامل موظف است نسبت به ارائه تضمين مناسب براساس اعلام هيات مديره اقدام نمايد.

10-5- انجام ساير مصوبات هيات مديره در حدود مقررات قانوني در اساسنامه مورد عمل و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مصوب وزارت تعاون و مجامع عمومي تعاوني اين آئين نامه ، به پيشنهاد هيات مديره در 5 ماده و مشتمل بر 61 بند در تاريخ31/2/1388به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده است .

11-5- آنچه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است براساس قانون و مقررات بخش تعاوني و ساير قوانين و مقررات موضوعه خواهد شد.

 

 

…………………….                                   ……………………….                                  ……………….

رئيس مجمع عمومي                                             نايب رئيس مجمع عمومي                                                منشي

 

…………….                       ……………….                     ……………….                      ………………

ناظر مجمع                                    ناظر مجمع                                     ناظر مجمع                                     ناظر مجمع

 

 

 

 

 

 

رئيس مجمع عمومي                                                                                 منشي مجمع عمومي

 

 

آيین نامه مالیاتی وظايف مدير عامل

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...