آزمون کنترل موجودی کالا

خدمات حسابرسی

آزمون کنترل موجودی کالا
اهداف :
حصول اطمينان از اينكه :الف ) كليه موجوديهاي متعلق به شركت در دفاتر منعكس شده است.ب ) موجوديها به طور منظم شمارش و با مدارك مربوط مقايسه شده است .پ ) اقدامات كافي و مناسب در مورد حفاظت از موجوديها بعمل آمده است .ت ) اقلام ناباب ، كم گردش و معيوب شناسايي و تفكيك شده است .
ث) ارزشيابي موجوديها بر اساس استانداردهاي حسابداري (به طور يكنواخت) و به نحو مناسب انجام شده است .

برنامه ريزي آزمون کنترل موجودی کالا :
با توجه به اطلاعات بدست آمده از تكميل پرسشنامه كنترلهاي داخلي ارزيابي نماييد كه خطر قابل قبول اتكاي بيش از واقع به سيستم كنترلها در برآوردهاي اوليه چه ميزان مي باشد:
ميزان خطر توضيح پيشنهاد چگونگي انتخاب نمونه

آزمون کنترل موجودی کالا
زياد 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد بالايي مي باشد. نيازي به آزمون كنترلها نمي باشد و مي بايست ازآزمون محتوا استفاده كرد.
متوسط 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حدمتوسط مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 10% ( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.
كم 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد كم مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 5%( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.

برنامه ريزي نتيجه گيري
منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي

(صفت) تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL < TDR نامه مديريت
تعداد درصد
درخواست مواد مشاهده مجوز
مشاهده رسيد دريافت كننده
مطابقت با برگ خروج
برگ خروج مواد مشاهده مجوز
مشاهده رسيد دريافت كننده
مطابقت با درخواست
كنترل ثبت در كارت انبار
كنترل ثبت در حسابها
رسيد انبار مشاهده رسيد دريافت كننده
كنترل ثبت در كارت انبار

آزمون کنترل موجودی کالا

نتيجه گيري آزمون کنترل موجودی کالا:
آيا كنترلهاي داخلي قابل اتكاء است ؟ زياد 0 متوسط 0 كم 0

خلاصه نكات ضعف كنترلهاي داخلي عطف ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

آزمون کنترل موجودی کالا

ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
الف ) گزارشهاي صورت برداري از موجوديها طي سال را اخذ و اطمينان حاصل نمائيدكه :
وت 1- گزارشها توسط مسؤولين ذيصلاح تصويب شده است .
اش 2- مغايرت به نحو مناسب پيگيري و حسابها حسب مورد اصلاح شده است .
ش 3- مواد و كالاي كم مصرف و غير قابل استفاده گزارش شده است .
ب ) از كفايت پوشش بيمه اي موجوديها اطمينان حاصل كنيد .
وت پ ) يك نسخه از گزارش برنامه ريزي توليد را اخذ و از مناسب بودن آن اطمينان حاصل كنيد .
كا ت ) تعدادي از درخواستهاي مواد اوليه را انتخاب و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد:

وت 1- تسلسل فرمها را كنترل كنيد .
2- مجوزهاي مربوط را مشاهده كنيد .

وت 3- رسيد دريافت كننده را مشاهده كنيد .
وت 4- مقادير مندرج در درخواست مواد را با حواله انبار (برگ خروج) مقايسه كنيد .
اش ث) تعدادي از برگهاي خروج مواد اوليه را انتخاب و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد :
كا 1- تسلسل فرمها را كنترل كنيد .
وت 2- مجوزهاي مربوط را مشاهده كنيد .
وت 3- رسيد دريافت كننده را مشاهده كنيد .
وت 4- مقادير مندرج در برگ خروج را با درخواست مواد مطابقت نمائيد.
وت 5- ثبت مواد مصرفي در كارت انبار را كنترل كنيد
اش 6- ثبت مواد مصرفي در حسابها را كنترل كنيد .
ج) يك نسخه از گزارشهاي توليد را اخذ نموده و از كفايت اطلاعات آن به شرح زير اطمينان حاصل كنيد :
وت 1- ساعات كاركرد كاركنان

آزمون کنترل موجودی کالا
وت 2- ساعات كاركرد ماشين آزمون کنترل موجودی کالا
وت 3- ضايعات عادي و غيرعادي

وت 4- ساعات توقف عادي و غيرعادي
چ) اطمينان حاصل كنيد كه گزارشـهاي توليد با رسيدهاي انبار مطابقت و مغايرت پيگيري مي شود.
وت ح) يك نسخه از برآورد ساعات كار كارگران و ساعات ماشين جهت توليد محصولات را اخذ كنيد و از معقول بودن آن اطمينان حاصل كنيد .
اش خ) گزارشهاي ساعات كاركرد واقعي را اخذ و اطمينان حاصل كنيد كه هزينه هاي دستمزد بر آن اساس به مراكز هزينه و محصولات سرشكن شده است.
د) تعدادي از رسيدهاي انبار را اخذ و رسيدگيهاي زير را انجام دهيد :
كا 1- تسلسل فرمها را كنترل كنيد
وت 2- رسيد دريافت كننده را مشاهده كنيد
وت 3- ثبت در كارت انبار را كنترل كنيد

آزمون کنترل موجودی کالا

ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
ذ) پرونده محاسبه بهاي تمام شده را اخذ و اطمينان حاصل كنيد كه :
اش 1- نرخهاي مواد مصرفي به نحو مناسب تعيين شده است .
اش 2- دستمزد مستقيم بر اساس ساعات كاركرد واقعي به مراكز هزينه و محصولات سرشكن شده است .
اش 3- هزينه هاي سربار بر اساس مباني مشخص و مستندي به مراكز هزينه و محصولات سرشكن شده است .
اش 4- محاسبات توسط مقام مسئولي كنترل مي شود .
اش 5- هزينه هاي ضايعات غيرعادي و ظرفيت بلا استفاده به نحو مناسب محاسبه و از انعكاس در بهاي تمام شده مستثني مي شود .

نوع ادعا وت = وجود و تحقق / كا = كامل بودن / اش = ارزشيابي / مح = مالكيت و حقوق / اف = افشا و طبقه بندي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...