آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در حسابرسی
آزمون محتوا در حساب پیش دریافتها در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی تسهیلات مالی
آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی راهنماییهای لازم‌ برای تعیین برخوردهای ‌کلی و طراحی و اجرای روشهای‌حسابرسی لازم برای مقابله با ‌خطر برآوردی درسطح مالیات است.درر صورت اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل داخلی، خطر کنترل در سطح پایین تعیین می شود و حجم آزمون محتوا کاهش می یابد

هدف:
حصول اطمينان از كفايت ذخيره ماليات .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استانداردهاي حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
قسمت اول – رسيدگي به دفاتر قانوني
۱- پلمپ دفاتر را مورد بررسي قرارداده ، اطمينان حاصل نمائيد كه دفاترمربوط به شركت و سال مورد رسيدگي است .
۲- ثبت معاملات را در دفاتر، مورد بررسي اجمالي قرار داده و مواردي راكه به موجب آئين‌نامه اجرائي تبصره ۲ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و يا ساير مواد آن موجب رد دفاتر مي شود يادداشت نمائيد . در اين خصوص به موارد ذيل توجه نمائيد :
– بين سطور نوشتن فعاليتها
– سفيد گذاشتن صفحات دفتر روزنامه
– محو كردن و تراشيدن مندرجات دفاتر
– بستانكار شدن حسابهاي بانكي و نقدي
– تاخير تحرير معاملات بيش از يك هفته
– عدم ارائه صورتخلاصه معاملات مربوط به خريد و فروش
– عدم ارائه ترازآزمايش سه ماهه در صورت استفاده از سيستم كامپيوتري
۳- چنانچه در اجراي حكم ماده ۱۷۰ قانون مالياتهاي مستقيم دفاتر قانوني مورد رسيدگي قرارگرفته،كپي صورتمجلس تنظيمي از طرف ماموران وزارت دارائي را اخذ نمائيد .
قسمت دوم – بررسي بدهي مالياتي
تمامي مدارك مربوط به سوابق مالياتي شركت را اعم از برگ تشخيص,راي هياتها, لوايح تنظيمي و مفاصا حساب مالياتي شركت اخذ نموده و خلاصه اي از وضعيت مالياتي شركت را تهيه نماييد .
۴- صورت خلاصه‌اي حاوي اطلاعات زير اخذ / تهيه نمائيد به طريقي كه ميزان بدهي مالياتي شركت براي عملكرد هر سال مالي كه مفاصاحساب مالياتي مربوط را دريافت ننموده،به طور جداگانه مشخص نمائيد:
الف ) سود / زيان ويژه و ماليات ابرازي
ب)‌مبناي‌تشخيص درآمدمشمول‌ماليات‌وماليات متعلقه طبق برگ تشخيص.
پ) مبناي تشخيص درآمدمشمول ماليات وماليات متعلقه طبق برگ قطعي.
ت ) ميزان حداقل ماليات قابل پرداخت
ث ) مبالغ پرداخت شده تا تاريخ ترازنامه
ج ) حداقل بدهي مالياتي
چ ) حداكثر بدهي مالياتي
ح ) ميزان ذخيره احتياطي مورد نياز
۵- كليه اطلاعات فوق را با مدارك مربوط ( اظهار نامه مالياتي ، برگ تشخيص و برگ قطعي )كنترل نموده و اطمينان حاصل نمائيد كه محاسبات صورتخلاصه فوق صحيح است .

نوع ادعا شرح رسيدگي استانداردهاي حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
۶- چنانچه درنتيجه‌رسيدگيهاي قسمت اول‌برنامه مشخص‌گرديده است كه ماليات سال مورد رسيدگي بر مبناي علي الراس خواهد شد ، مبناي محاسبه ماليات علي الراس را برمبناي قوانين و تجارب گذشته واحد تجاري تشخيص‌داده وميزان بدهي احتمالي آن رابابت ماليات بردرآمدمحاسبه نمائيد.
۷- در مواردي كه هيچگونه دليلي جهت تشخيص درآمد مشمول ماليات شركت به صورت علي الراس در دست نباشد :
الف ) از طريق بررسي اقلام هزينه ، اقلام عمده هزينه هاي غير قابل قبول را با توجه به قانون مالياتهاي مستقيم تعيين نمائيد .
ب ) با توجه به جمع هزينه هاي غير قابل قبول ، حداقل و حداكثر ماليات متعلقه براي سال مورد رسيدگي را محاسبه نموده و در صورتخلاصه فوق درج نمائيد .
پ ) اطمينان حاصل نمائيد كه جمع حداقل بدهي مالياتي و ذخيره احتياطي مورد نياز به نحو مطلوبي درحسابها منعكس شده ودر صورت لزوم تعديلات مناسب پيشنهاد گرديده است .


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است