آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی
آزمون محتوا در مالیات حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا
آزمون محتوا در رسیدگی به حقوق صاحبان سرمایه در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات حسابرسی تسهیلات مالی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی هدف , حصول اطمینان از اینکه :
الف) مانده تسهیلات مالی دریافتی در پایان دوره و هزینه های مربوط بنحو صحیح در دفاتر ثبت شده است.
ب ) طبقه بندی و نحوه افشای مبالغ مندرج در صورتهای مالی صحیح است .
ج ) در مورد وثائق تسهیلات مالی دریافتی افشای کافی صورت گرفته است .

برنامه ریزی:
بررسی احتمال خطر کم متوسط زیاد عطف
خطر حسابرسی ۰
۰
۰

خطر ذاتی ۰
۰آزمون محتوا
۰

خطر کنترل ۰
۰
۰

خطر بررسی تحلیلی ۰
۰
۰

خطر عدم کشف جزئیات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل میلیون ریال
مبلغ اشتباه مورد انتظار میلیون ریال

میزان شواهد مورد نیاز ۰
۰
۰

آزمون محتوا در تسهیلات مالی بررسی امکان استفاده از سایر روشهای حسابرسی :

تاکید بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ کامل بودن ۰ ارزشیابی ۰ مالکیت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندی ۰

توضیح در مورد میزان رسیدگی و انتخاب نمونه :

میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

آزمون محتوا

نتیجه گیری :
میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

اشتباهات کشف شده:
میزان رسیدگی اشتباهات کشف شده اشتباه قابل تحمل
میلیون ریال
میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری
جمع

تصمیم گیری :
قابل تحمل ۰ رسیدگی خاص ۰ افزایش نمونه ۰ گزارش حسابرسی ۰

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

خلاصه نکات رسیدگی:

تهیه کننده : ………………………………………………………………………….. بررسی کننده : …………………………………………………………………………..

تاریخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاریخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسیدگی استانداردهای حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
اف
۱- در مورد مانده پایان دوره تسهیلات مالی دریافتی جدولی به تفکیک هر یک از تسهیلات حاوی اطلاعات زیراخذ یا تهیه نمائید: ارائه کننده تسهیلات، تاریخ دریافت، تاریخ سررسید ، تاریخ پرداخت سود ، تعداد اقساط ، نرخ سود تضمینی شده ، مانده پایان دوره ، وثائق .
اش رسیدگی های زیررا انجام دهید :
الف ) مانده های اول دوره را با کاربرگهای دوره قبل تطبیق دهید
اش ب ) مانده ها را با دفتر کل مطابقت دهید .
اش ج ) تسهیلات دریافتی جدید و باز پرداختها را درحساب بانکی ردیابی کنید .

آزمون محتوا

اش د ) در مورد تسهیلاتی که بازپرداخت شده اند ، رسیدها و تائیدیه های باز پرداخت را بررسی نمائید .
وت هـ ) تحقیق کنید که آیا جمع مانده تسهیلات از سقفی که در اساسنامه یا سایر موافقتنامه ها تعیین شده ، فراتر رفته است یا خیر .
وت و ) صورتجلسات هیات مدیره را در خصوص اخذ تسهیلات مشاهده کنید .

اش ز ) در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مطمئن شوید که از بابت جرائم دیرکرد ذخیره کافی در حسابها منظور شده است .
وت
مح ۲- درباره جزئیات مانده پایان دوره تسهیلات دریافتی و هزینه های مربوط ، تاییدیه مستقیم را اخذ کنید .

آزمون محتوا

اش ۳- اطمینان حاصل نمائید که تسهیلات مالی ارزی با نرخ ارز در پایان سال تسعیر شده است . ۱۶ ۱۱
سود تضمین شده :
اش ۱- هزینه سود تضمین شده منظور شده در حساب هزینه های مالی را با توجه به مدت، اقساط و نرخ تسهیلات محاسبه نمائید و مطمئن شوید که هزینه ها بطور کامل در حسابها منظور شده است .
اش ۲- در صورتیکه هزینه های مالی به حساب دارائی های ثابت ، موجودیها و یا اعتبارات اسنادی منظور شده است موضوع را در “خلاصه نکات برای تصمیم گیری” یادداشت نمائید . ۱۳ ۱۰
تا
۲۵
قرارداد های تسهیلات :

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی
۱- پرونده دائمی را بررسی نموده و مطمئن شوید که تمامی قرار داد های تسهیلات و سایر وامهای دریافتی اخذ و خلاصه ای مناسب از قراردادهای تسهیلات و تغییرات آن تهیه و در آن پرونده درج شده است .

صورتهای مالی :
اف تعیین نمائید که آیا در رابطه با اطلاعات زیر افشاء کافی در صورتهای مالی صورت گرفته است .
الف) تفکیک بدهیهای جاری و غیر جاری در رابطه با تسهیلات و هزینه های مربوط
ب ) نرخ سود تضمین شده ، شرایط باز پرداخت و غیره
ج) وثائق تسهیلات

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

روشهای تحلیلی :

آزمون محتوا
نسبتهای زیر را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائید :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسیدگی سال قبل
اش نسبت تسهیلات مالی به جمع دارائیها
تسهیلات مالی تقسیم بر جمع دارائی ها
اش نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارائیها
حقوق صاحبان سهام تقسیم بر جمع دارائیها
اش بازده حقوق صاحبان سهام
سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام
اش پوشش هزینه بهره
سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر ( هزینه بهره + بهره منظور شده به حساب دارائیها)
اش
کا هزینه بهره به تسهیلات مالی
(هزینه بهره + بهره منظور شده به دارائیها) تقسیم بر متوسط تسهیلات مالیمشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریمشاوره مالیحسابرسی داخلیحسابداری صنعتی

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است