آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در مالیات حسابرسی
آزمون محتوا در مالیات حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
حسابرسی
آزمون محتوا در رسیدگی به حقوق صاحبان سرمایه در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی تسهیلات مالی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف) مانده تسهيلات مالي دريافتي در پايان دوره و هزينه هاي مربوط بنحو صحيح در دفاتر ثبت شده است.
ب ) طبقه بندي و نحوه افشاي مبالغ مندرج در صورتهاي مالي صحيح است .
ج ) در مورد وثائق تسهيلات مالي دريافتي افشاي كافي صورت گرفته است .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

آزمون محتوا در تسهیلات مالی بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استانداردهاي حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
اف
۱- در مورد مانده پايان دوره تسهيلات مالي دريافتي جدولي به تفكيك هر يك از تسهيلات حاوي اطلاعات زيراخذ يا تهيه نمائيد: ارائه كننده تسهيلات، تاريخ دريافت، تاريخ سررسيد ، تاريخ پرداخت سود ، تعداد اقساط ، نرخ سود تضميني شده ، مانده پايان دوره ، وثائق .
اش رسيدگي هاي زيررا انجام دهيد :
الف ) مانده هاي اول دوره را با كاربرگهاي دوره قبل تطبيق دهيد
اش ب ) مانده ها را با دفتر كل مطابقت دهيد .
اش ج ) تسهيلات دريافتي جديد و باز پرداختها را درحساب بانكي رديابي كنيد .
اش د ) در مورد تسهيلاتي كه بازپرداخت شده اند ، رسيدها و تائيديه هاي باز پرداخت را بررسي نمائيد .
وت هـ ) تحقيق كنيد كه آيا جمع مانده تسهيلات از سقفي كه در اساسنامه يا ساير موافقتنامه ها تعيين شده ، فراتر رفته است يا خير .
وت و ) صورتجلسات هيات مديره را در خصوص اخذ تسهيلات مشاهده كنيد .
اش ز ) در صورت تاخير در پرداخت اقساط مطمئن شويد كه از بابت جرائم ديركرد ذخيره كافي در حسابها منظور شده است .
وت
مح ۲- درباره جزئيات مانده پايان دوره تسهيلات دريافتي و هزينه هاي مربوط ، تاييديه مستقيم را اخذ كنيد .
اش ۳- اطمينان حاصل نمائيد كه تسهيلات مالي ارزي با نرخ ارز در پايان سال تسعير شده است . ۱۶ ۱۱
سود تضمين شده :
اش ۱- هزينه سود تضمين شده منظور شده در حساب هزينه هاي مالي را با توجه به مدت، اقساط و نرخ تسهيلات محاسبه نمائيد و مطمئن شويد كه هزينه ها بطور كامل در حسابها منظور شده است .
اش ۲- در صورتيكه هزينه هاي مالي به حساب دارائي هاي ثابت ، موجوديها و يا اعتبارات اسنادي منظور شده است موضوع را در “خلاصه نكات براي تصميم گيري” يادداشت نمائيد . ۱۳ ۱۰
تا
۲۵
قرارداد هاي تسهيلات :
۱- پرونده دائمي را بررسي نموده و مطمئن شويد كه تمامي قرار داد هاي تسهيلات و ساير وامهاي دريافتي اخذ و خلاصه اي مناسب از قراردادهاي تسهيلات و تغييرات آن تهيه و در آن پرونده درج شده است .
صورتهاي مالي :
اف تعيين نمائيد كه آيا در رابطه با اطلاعات زير افشاء كافي در صورتهاي مالي صورت گرفته است .
الف) تفكيك بدهيهاي جاري و غير جاري در رابطه با تسهيلات و هزينه هاي مربوط
ب ) نرخ سود تضمين شده ، شرايط باز پرداخت و غيره
ج) وثائق تسهيلات

روشهاي تحليلي :
نسبتهاي زير را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائيد :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسيدگي سال قبل
اش نسبت تسهيلات مالي به جمع دارائيها
تسهيلات مالي تقسيم بر جمع دارائي ها
اش نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارائيها
حقوق صاحبان سهام تقسيم بر جمع دارائيها
اش بازده حقوق صاحبان سهام
سود خالص تقسيم بر متوسط حقوق صاحبان سهام
اش پوشش هزينه بهره
سود قبل از بهره و ماليات تقسيم بر ( هزينه بهره + بهره منظور شده به حساب دارائيها)
اش
كا هزينه بهره به تسهيلات مالي
(هزينه بهره + بهره منظور شده به دارائيها) تقسيم بر متوسط تسهيلات ماليمشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریمشاوره مالیحسابرسی داخلیحسابداری صنعتی


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است