آزمون محتوای سرمایه گذاریها در حسابرسی

آزمون محتوای موجودی نقد وبانک
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی
آزمون محتوا حسابها واسناد دریافتنی تجاری در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی

آزمون محتوای سرمایه گذاریها در حسابرسی

پس از خواندن مقاله زیر چنانچه سوالی داشتید میتوانید از طریق شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به پاسخ سوالات خود دست یابند.

آزمون محتوای سرمایه گذاریها در حسابرسی

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسیهدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف ) سرمايه گذاريها در تاريخ ترازنامه تحت مالكيت شركت بوده است .
ب ) سرمايه گذاريها به نحو مناسب ارزيابي شده و ذخيره كافي درمورد كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است .
ج ) سود سرمايه گذاريها و سود يا زيان فروش آنها به نحو صحيح در حسابها ثبت شده است .
د ) سرمايه گذاريها به نحو صحيح طبقه بندي و افشاء شده است .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
۱- صورت خلاصه اي از كليه سرمايه گذاريهاي شركت تهيه كنيد كه در آن نام شركت ، نوع سهام ، تعداد سهام ، قيمت اسمي هر سهم تعداد كل سهام شركت و قيمت تمام شده و ارزش سرمايه گذاريها در تاريخ تراز نامه و درصورت امكان درزمان حسابرسي، مشخص شده باشد .
وت
مح ۲- در صورت امكان برگه اوراق سهام را در پايان سال مالي مشاهده عيني كنيد و مطمئن شويد كه سهام در آن تاريخ متعلق به شركت است ( در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري در بانكها و اوراق مشاركت اوراق مربوط را مشاهده كنيد ) .
وت
مح ۳- اگر اوراق بهادار و ساير سرمايه گذاري ها (سهام) شركت به هر علت نزد اشخاص ثالث نگهداري مي شود ، در صورت امكان آنها را از لحاظ وجود و مالكيت مشاهده و در غير اينصورت از ايشان درخواست تائيديه اي مبني بر وجود و مالكيت سهام نمائيد .
اف ۴- چنانچه سهام بعنوان وثيقه نزد شخص يا مؤسسه اي در گرو است اين موضوع بايد در يادداشتهاي ضميمه صورتهاي مالي ذكر شده باشد . در غير اينصورت موضوع را در خلاصه نكات يادداشت نمائيد . ۱۵ ۵۸
وت
مح ۵- چنانچه امكان بازبيني اوراق سهام در پايان سال مالي وجود ندارد ، كمي قبل يا بعد از پايان سال مالي آنها را مشاهده نموده و با توجه به عمليات بين پايان سال مالي و مشاهده عيني ،وجود و مالكيت سرمايه گذاريها در پايان سال مالي را اثبات نمائيد .
وت ۶- اطمينان حاصل كنيد كه خريد يا فروش سرمايه گذاريها در طي سال به تصويب هيئت مديره رسيده باشد .
اش ۷- در مورد خريدهاي طي سال ، مبالغ پرداختي و ارزش سهام در روز انجام معامله را رسيدگي كنيد . ۱۵ ۲۰ تا۲۲
اش
كا ۸- كليه مكاتبات با شركتهائي را كه مشتري در آنها سرمايه گذاري كرده است بررسي كنيد تا در صورتيكه از محل اندوخته ها سهام جايزه يا از سود سال ، سود سهمي منتشر شده است ، از موارد مطلع شويد . ۱۵ ۲۲
اف ۹- دقت كنيد كه سود و زيان حاصل از فروش سرمايه گذاريها در صورت اهميت مبلغ مورد نظر ، در حساب سود و زيان بطور جداگانه نشان داده شده باشد . ۱ ۲۷
اش
اف ۱۰- اطمينان حاصل كنيد در مورد سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار كه به عنوان دارائي جاري نگهداري شده است ، در صورت انتخاب روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ، در صورتيكه بر اساس مجموعه ( پرتفوي )خالص ارزش فروش سرمايه گذاريها كمتر از بهاي تمام شده باشد ذخيره در حسابها منظور شده باشد . ( در مورد سرمايه گذاريهاي غير سريع المعامله ، بهاي تمام شده بايد با خالص ارزش فروش تك تك سرمايه گذاريها مقايسه شود ) . ۱۵ ۳۸
اش
اف ۱۱- اطمينان حاصل كنيد در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت ذخيره كافي براي كاهش ارزش دائمي آنها ، براساس تك تك اقلام در حسابها منظور شده است . ۱۵ ۳۸
اف ۱۲ – اطمينان حاصل كنيد كه سرمايه گذاريها با توجه به قصد مديريت به نحو صحيح به عنوان سرمايه گذاريهاي جاري و بلند مدت طبقه بندي شده است . ۱۵ ۱۵

اش ۱۳- اطمينان حاصل كنيد كه در صورتيكه سرمايه گذاريهاي تحصيل شده در برگيرنده حداقل سود تضمين شده و يا سود سهام تعلق گرفته و دريافت نشده باشد , بهاي تمام شده سرمايه گذاري پس از كسر سود تعلق گرفته و دريافت نشده در حسابها منظور شده باشد . ۱۵ ۲۳
۱۴- ليست سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته را اخذ كرده و :

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
اش الف – روش حسابداري شركت ( روش بهاي تمام شده و ارزش ويژه ) را مورد بررسي قرار داده و از استمرار آن اطمينان حاصل كنيد . ۲۰
اش ب – آخرين صورتهاي مالي شركتهاي وابسته را مورد بررسي قرار دهيد .
– سود سهام :
اش
كا ۱۵- دقت كنيد كه سود سهام دريافتني در مورد سرمايه گذاريها بر اساس اعلام سود توسط شركت سرمايه پذيردر حسابها ثبت شده باشد . ۵ پيوست
(و)

اش
كا ۱۶- دقت كنيد كه سود سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانكها و يا اوراق مشاركت به طور كامل با توجه به مدت سپرده گذاري در حسابها ثبت شده باشد .

روشهاي تحليلي :
نسبتهاي زير را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائيد :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسيدگي سال قبل
اش
كا نسبت سود سهام به متوسط سرمايه گذاريها (سپرده ها)
اش
كا نسبت سود پروژه ها به متوسط سرمايه گذاريها (سپرده ها)

توضیحات اضافی
سرمايه گذاري ها:( انواع سرمایه گذاری ها – آزمون کنترل داخلی – آزمون محتوا حسابرس)

سرمايه گذاري ها:( انواع سرمایه گذاری ها – آزمون کنترل داخلی – آزمون محتوا حسابرس)

تعریف حساب سرمایه گذاری:

بکارگیری وجوه نقد مازاد بر نیازهای شرکتها با اهمیت ترین سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان سهام و اوراق قرضه است چون ارزش ریالی آن بیش از سایر سرمایه گذاری ها است.

اهداف سرمایه گذاری در سهام:

۱- کسب درآمد و سود —- تحکیم موقعیت و کسب امتیاز تجاری و حق کنترل

انواع سرمایه گذاری:

۱- سرمایه گذاری(بلند مدت):وجوهی که به مصرف خرید سهام شرکت ها به موسساتی میرسد که فعالیت آنها مکمل یا لازمه ادامه فعالیت موسسه سرمایه گذاری بوده ودر بردارنده امتیازات تجاری و تولیدی ویژه ای است ، داشتن سهام در آنها به منظور فروش در کوتاه مدت و کسب سود حاصله نیست بلکه منظور استحکام موقعیت تجاری و اطمینان از دارا بودن پشتوانه تولیدی یا تجاری مناسب و مستمر می باشد. اینگونه سرمایگذاری ها در داراییهای غیر جاری(بلند مدت) طبقه بندی میشوند و به بهای تمام شده در حساب ها ثبت میگردند.

۲- سرمایه گذاری های غیر تجاری(کوتاه مدت):به سرمایه گذاری هایی اطلاق میشود که ماهیتا به سهولت قابل فروش بوده ویا به وجه نقد تبدیل میگردد و برای یکسال تحصیل شده باشد این سرمایه گذاری ها تحت عنوان دارایی مالی در ترازنامه طبقه بندی میشوند وبر اساس قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در صورت های مالی منعکس میگردند.

سرمايه گذاري دراوراق بهادار

اوراق بهادار شامل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت(كمتر از يك سال) وبلند مدت(بيشتراز يك سال) مي باشد.

سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت مشتمل برسهام شركتها،اوراق مشاركت واسناد خزانه مي باشد.

سرمايه گذاري سهام شركتها به قصد خريد وفروش،كوتاه مدت تلقي مي شود.

سرمايه گذاري كوتاه مدت(يا جاري)وبلندمدت(ياغيرجاري)بايد به اقل قيمت تمام شده ويا قيمت بازاردر تاريخ ترازنامه تعيين و نشان داده شوند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاری )

طبقه بندی سرمایه گذاری به کوتاه مدت و بلند مدت به قصد مدیریت از لحاظ مدت زمان نگهداری سرمایه گذاری بستگی دارد . اگر سرمایه گذاری به قصد تبدیل به وجه نقد در طی مدتی کمتر از یکسال از تاریخ ترازنامه و یا در طی مدت چرخه عملیات ( هرکدام که طولانی تر باشد ) انجام شده باشد ، نوعاً کوتاه مدت تلقی خواهد شد .

سرمایه گذاری های جاری می تواند شامل سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار و یا سرمایه گذاری های جاری دیگر باشد . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار شامل آن دسته از سرمایه گذاری ها می باشد که اولاً بازار فعالی که آزاد و قابل دسترس باشد برای آن وجود داشته و ثانیاً قیمت های معاملاتی در چنین بازاری معلوم بوده و علنی اعلام شود . به گونه ای که قابلیت اتکاء داشته و بتوان براساس آن معامله انجام داد

سرمایه گذاری های سریع المعامه در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود :

الف) ارزش بازار ب) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش به این معنا است که در این روش در پایان هر دوره مالی ، قیمت تمام شده سرمایه گذاری با مبلغی که انتظار است به شکل خالص از محل فروش سرمایه گذاری بازیافت گردد مقایسه و کمترین آن جهت انعکاس در ترازنامه انتخاب می شود .

روش ارزش بازار ( خالص ارزش فروش )

استفاده از روش ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری های کوتاه مدت عملاً موجب می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری درصورت های مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد . به عبارت دیگر هرگونه افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری به عنوان بخشی از بازده سرمایه گذاری تلقی شده و در نهایت در بستانکار حساب « درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری » ثبت می گردد . همچنین هرگونه کاهش در ارزش نقدی سرمایه گذاری نیز می تواند در بدهکار حساب « هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری » ثبت شود .

روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش

در این روش پس از آنکه در پایان دوره مالی ، ارزش دفتری سهام با خالص ارزش فروش مقایسه شده هرگونه کاهش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری از یکسو به عنوان « هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری » ثبت شده و از سوی دیگر حساب « ذخیره کاهش ارزش سهام » بستانکار می گردد . در روش مزبور هرگونه افزایش در ارزش بازار که در سال های بعد اتفاق می افتد به عنوان بازیافت زیان سال های قبل تلقی شده و در مقابل بدهکار کردن حساب « ذخیره کاهش ارزش سهام » حساب « درآمد ناشی از افزایش ارزش » بستانکار می گردد . بدیهی است مازاد ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده در روش فوق به عنوان درآمد ، قابل شناسایی و ثبت نمی باشد .

اصولآ حسابداري سرمايه گذاري در سهام شركتهاداراي سه حالت زير در ایران مي باشد:

۱ــسرمايه گذاري كمتر از ۲۰ درصد باشدحسابداري باشد.

ـ۲ـ اگرسرمايه گذاري بين۲۰تا۵۰ درصد باشد در

حسابرسي

بعنوان شركت فرعي تلقي مي شود.

مطابق استاندارد شماره۱۸حسابداري در ايران، اگر شركتي داراي نفوذ قابل ملاحظه در شركت ديگر (عمدتآازطريق سهام) باشد،حسابداري آن به ر وش ارزش ويژه يا قيمت تمام شده و مبالغ تجديد ارزيابي مي باشد.

۳ ـ چنانجه شركت مورد حسابرسي بيش از ۵۰ درصد سهام شركت سرمايه پذير را داشته باشد  در حسابرسی مي بايست صورتهاي مالي تلفيقي تهيه نمايد.

مطابق استاندارد شماره۱۸حسابداري در ايران، اگر شركتي توانايي هدايت سياستهاي مالي وعملياتي يك واحد تجاري را داشته باشد مي بايست صورتهاي ماي تلفيقي تهيه نمايد.

كنترل داخلي اوراق بهادار

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی ساختاركنترل داخلي براي معاملات اوراق بهادارشرايط زير در حسابرسی را دارد:

۱ ـتصويب مقامات مجاز

۲ــ ثبت صحيح در دفاتر.

۳ــ بر اساس روش اصولي قيمت گذاري شود.

رويه هاي كنترل داخلي اوراق بهادار:

ـ مجوز انجام معاملات توسط هيآت مديره.

ـ تفكيك وظايف از جمله ثبت ونگهداري.

ـ ثبت صحيح معاملات در دفاتر.

هدفهای حسابرسان ازرسیدگی به اوراق بهادار قابل دادوستد:

۱-کفایت سیستم کنترل داخلی اوراق بهادار قابل دادوستد در حسابرسی

۲-اعتبار اوراق بهادار قابل دادوستد از لحاظ موجود بودن و تحقق مالکیت صاحبکار

۳- ثبت دفاتر بودن تمام اوراق بهادار قابل دادوستد(کامل بودن)

۴- انطباق ارزشیابی اوراق بهادار قابل داد و ستد با روش اقل بهای تمام شده یا بازار

۵- صحت محاسبات ریاضی مدارک و جداول مربوط به اوراق بهادار

۶- کفایت افشا ومطلوبیت ارائه اوراق بهادار شامل طبقه بندی به جاری و غیرجاری و ارائه توضیحات ضروری.

اهداف حسابرس دررسیدگی به اوراق بهادار:

ـ آزمون محتوا

آزمون محتوا از طريق تهيه برنامه حسابرسي توسط سرپرست حسابرسي با اهداف وروشهاي زير است:

ـ آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی اثبات وجوداز طريق تاييديه يا مشاهده عيني و…..

ـ اثبات مالكيت از طريق تاييديه يامشاهده اسنادومدارك ودر حسابرسی

ـ اثبات كامل بودن از طريق تاييديه يابررسي اسنادومدارك و

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی حسابرسي

اثبات ارزش از طريق محاسبه صحت ارزشيابي.مثال،اگر سهام شركتي را دارد كه در بورس پذيرفته شده محاسبه نرخ تاريخ ترازنامه ضربدر تعدادسهام و……

روابط بین آزمونهای محتوا باهدفهای کلی حسابرسی :

صورت ریز اوراق بهادار وحسابهای مربوط را

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی حسابرسي

دردریافت کنیدوبادفترکل تطبیق دهید

صحت

محاسبات ریاضی

اوراق بهادار موجودرا بازرسی کنید وبرای اوراق بهادار امانی نزددیگران تاییدیه دریافت کنید

اعتبار(وجودومالکیت)

خریدوفروش اوراق بهادار طی سال را سندرسی کنیدوارزش بازار اوراق را  در

حسابرسي

تعیین کنید

اعتبار(وجودومالکیت) ارزشیابی

روشهای تحلیلی را  در حسابرسی اجرا کنید

درآمدهای اوراق بهادار راخودتان محاسبه کنید

اعتبار(وجودومالکیت)

کامل بودن

روش حسابداری اوراق بهادار را در حسابرسی ارزیابی کنید

ارزشیابی چگونگی ارائه و افشا

چگونگی ارائه و افشا را در صورتهای مالی  در حسابرسی ارزیابی کنید

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی چگونگی ارائه و افشا

منابع:

۱- کتاب اصول حسابرسی

حسابرسی ۲ تأليف : پرويز گلستاني – امير علي خان خليلي


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است