آزمون محتوای سرمایه گذاریها در حسابرسی

آزمون محتوای موجودی نقد
آزمون محتوای موجودی نقد وبانک
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات حسابرسی
آزمون محتوا حسابها واسناد دریافتنی تجاری در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات حسابرسی

آزمون محتوای سرمایه گذاریها در حسابرسی

پس از خواندن مقاله زیر چنانچه سوالی داشتید میتوانید از طریق شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به پاسخ سوالات خود دست یابند.

آزمون محتوای سرمایه گذاریها در حسابرسی

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسیهدف , حصول اطمینان از اینکه :
الف ) سرمایه گذاریها در تاریخ ترازنامه تحت مالکیت شرکت بوده است .
ب ) سرمایه گذاریها به نحو مناسب ارزیابی شده و ذخیره کافی درمورد کاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است .
ج ) سود سرمایه گذاریها و سود یا زیان فروش آنها به نحو صحیح در حسابها ثبت شده است .

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی
د ) سرمایه گذاریها به نحو صحیح طبقه بندی و افشاء شده است .

برنامه ریزی:
بررسی احتمال خطر کم متوسط زیاد عطف
خطر حسابرسی ۰
۰
۰

خطر ذاتی ۰
۰
۰

خطر کنترل ۰
۰
۰

خطر بررسی تحلیلی ۰
۰
۰

خطر عدم کشف جزئیات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل میلیون ریال
مبلغ اشتباه مورد انتظار میلیون ریال

میزان شواهد مورد نیاز ۰
۰
۰آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی

بررسی امکان استفاده از سایر روشهای حسابرسی :

تاکید بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ کامل بودن ۰ ارزشیابی ۰ مالکیت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندی ۰

توضیح در مورد میزان رسیدگی و انتخاب نمونه :

میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی

نتیجه گیری :
میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

اشتباهات کشف شده:
میزان رسیدگی اشتباهات کشف شده اشتباه قابل تحمل
میلیون ریال
میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری
جمع

تصمیم گیری :

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی
قابل تحمل ۰ رسیدگی خاص ۰ افزایش نمونه ۰ گزارش حسابرسی ۰

خلاصه نکات رسیدگی:

تهیه کننده : ………………………………………………………………………….. بررسی کننده : …………………………………………………………………………..

تاریخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاریخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
۱- صورت خلاصه ای از کلیه سرمایه گذاریهای شرکت تهیه کنید که در آن نام شرکت ، نوع سهام ، تعداد سهام ، قیمت اسمی هر سهم تعداد کل سهام شرکت و قیمت تمام شده و ارزش سرمایه گذاریها در تاریخ تراز نامه و درصورت امکان درزمان حسابرسی، مشخص شده باشد .

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی
وت
مح ۲- در صورت امکان برگه اوراق سهام را در پایان سال مالی مشاهده عینی کنید و مطمئن شوید که سهام در آن تاریخ متعلق به شرکت است ( در مورد سپرده های سرمایه گذاری در بانکها و اوراق مشارکت اوراق مربوط را مشاهده کنید ) .
وت
مح ۳- اگر اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها (سهام) شرکت به هر علت نزد اشخاص ثالث نگهداری می شود ، در صورت امکان آنها را از لحاظ وجود و مالکیت مشاهده و در غیر اینصورت از ایشان درخواست تائیدیه ای مبنی بر وجود و مالکیت سهام نمائید .
اف ۴- چنانچه سهام بعنوان وثیقه نزد شخص یا مؤسسه ای در گرو است این موضوع باید در یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی ذکر شده باشد . در غیر اینصورت موضوع را در خلاصه نکات یادداشت نمائید . ۱۵ ۵۸

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی
وت
مح ۵- چنانچه امکان بازبینی اوراق سهام در پایان سال مالی وجود ندارد ، کمی قبل یا بعد از پایان سال مالی آنها را مشاهده نموده و با توجه به عملیات بین پایان سال مالی و مشاهده عینی ،وجود و مالکیت سرمایه گذاریها در پایان سال مالی را اثبات نمائید .
وت ۶- اطمینان حاصل کنید که خرید یا فروش سرمایه گذاریها در طی سال به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد .
اش ۷- در مورد خریدهای طی سال ، مبالغ پرداختی و ارزش سهام در روز انجام معامله را رسیدگی کنید . ۱۵ ۲۰ تا۲۲
اش
کا ۸- کلیه مکاتبات با شرکتهائی را که مشتری در آنها سرمایه گذاری کرده است بررسی کنید تا در صورتیکه از محل اندوخته ها سهام جایزه یا از سود سال ، سود سهمی منتشر شده است ، از موارد مطلع شوید . ۱۵ ۲۲
اف ۹- دقت کنید که سود و زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها در صورت اهمیت مبلغ مورد نظر ، در حساب سود و زیان بطور جداگانه نشان داده شده باشد . ۱ ۲۷
اش
اف ۱۰- اطمینان حاصل کنید در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارائی جاری نگهداری شده است ، در صورت انتخاب روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، در صورتیکه بر اساس مجموعه ( پرتفوی )خالص ارزش فروش سرمایه گذاریها کمتر از بهای تمام شده باشد ذخیره در حسابها منظور شده باشد . ( در مورد سرمایه گذاریهای غیر سریع المعامله ، بهای تمام شده باید با خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها مقایسه شود ) . ۱۵ ۳۸
اش
اف ۱۱- اطمینان حاصل کنید در مورد سرمایه گذاریهای بلند مدت ذخیره کافی برای کاهش ارزش دائمی آنها ، براساس تک تک اقلام در حسابها منظور شده است . ۱۵ ۳۸
اف ۱۲ – اطمینان حاصل کنید که سرمایه گذاریها با توجه به قصد مدیریت به نحو صحیح به عنوان سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت طبقه بندی شده است . ۱۵ ۱۵

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی

اش ۱۳- اطمینان حاصل کنید که در صورتیکه سرمایه گذاریهای تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده و یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد , بهای تمام شده سرمایه گذاری پس از کسر سود تعلق گرفته و دریافت نشده در حسابها منظور شده باشد . ۱۵ ۲۳
۱۴- لیست سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته را اخذ کرده و :

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
اش الف – روش حسابداری شرکت ( روش بهای تمام شده و ارزش ویژه ) را مورد بررسی قرار داده و از استمرار آن اطمینان حاصل کنید . ۲۰
اش ب – آخرین صورتهای مالی شرکتهای وابسته را مورد بررسی قرار دهید .
– سود سهام :
اش
کا ۱۵- دقت کنید که سود سهام دریافتنی در مورد سرمایه گذاریها بر اساس اعلام سود توسط شرکت سرمایه پذیردر حسابها ثبت شده باشد . ۵ پیوست
(و)

اش
کا ۱۶- دقت کنید که سود سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و یا اوراق مشارکت به طور کامل با توجه به مدت سپرده گذاری در حسابها ثبت شده باشد .

روشهای تحلیلی :
نسبتهای زیر را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائید :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسیدگی سال قبل
اش
کا نسبت سود سهام به متوسط سرمایه گذاریها (سپرده ها)
اش
کا نسبت سود پروژه ها به متوسط سرمایه گذاریها (سپرده ها)

توضیحات اضافی
سرمایه گذاری ها:( انواع سرمایه گذاری ها – آزمون کنترل داخلی – آزمون محتوا حسابرس)

سرمایه گذاری ها:( انواع سرمایه گذاری ها – آزمون کنترل داخلی – آزمون محتوا حسابرس)

تعریف حساب سرمایه گذاری:

بکارگیری وجوه نقد مازاد بر نیازهای شرکتها با اهمیت ترین سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان سهام و اوراق قرضه است چون ارزش ریالی آن بیش از سایر سرمایه گذاری ها است.

اهداف سرمایه گذاری در سهام:

۱- کسب درآمد و سود —- تحکیم موقعیت و کسب امتیاز تجاری و حق کنترل

انواع سرمایه گذاری:

۱- سرمایه گذاری(بلند مدت):وجوهی که به مصرف خرید سهام شرکت ها به موسساتی میرسد که فعالیت آنها مکمل یا لازمه ادامه فعالیت موسسه سرمایه گذاری بوده ودر بردارنده امتیازات تجاری و تولیدی ویژه ای است ، داشتن سهام در آنها به منظور فروش در کوتاه مدت و کسب سود حاصله نیست بلکه منظور استحکام موقعیت تجاری و اطمینان از دارا بودن پشتوانه تولیدی یا تجاری مناسب و مستمر می باشد. اینگونه سرمایگذاری ها در داراییهای غیر جاری(بلند مدت) طبقه بندی میشوند و به بهای تمام شده در حساب ها ثبت میگردند.

۲- سرمایه گذاری های غیر تجاری(کوتاه مدت):به سرمایه گذاری هایی اطلاق میشود که ماهیتا به سهولت قابل فروش بوده ویا به وجه نقد تبدیل میگردد و برای یکسال تحصیل شده باشد این سرمایه گذاری ها تحت عنوان دارایی مالی در ترازنامه طبقه بندی میشوند وبر اساس قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در صورت های مالی منعکس میگردند.

سرمایه گذاری دراوراق بهادار

اوراق بهادار شامل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت(کمتر از یک سال) وبلند مدت(بیشتراز یک سال) می باشد.

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مشتمل برسهام شرکتها،اوراق مشارکت واسناد خزانه می باشد.

سرمایه گذاری سهام شرکتها به قصد خرید وفروش،کوتاه مدت تلقی می شود.

سرمایه گذاری کوتاه مدت(یا جاری)وبلندمدت(یاغیرجاری)باید به اقل قیمت تمام شده ویا قیمت بازاردر تاریخ ترازنامه تعیین و نشان داده شوند.

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاری )

طبقه بندی سرمایه گذاری به کوتاه مدت و بلند مدت به قصد مدیریت از لحاظ مدت زمان نگهداری سرمایه گذاری بستگی دارد . اگر سرمایه گذاری به قصد تبدیل به وجه نقد در طی مدتی کمتر از یکسال از تاریخ ترازنامه و یا در طی مدت چرخه عملیات ( هرکدام که طولانی تر باشد ) انجام شده باشد ، نوعاً کوتاه مدت تلقی خواهد شد .

سرمایه گذاری های جاری می تواند شامل سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار و یا سرمایه گذاری های جاری دیگر باشد . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار شامل آن دسته از سرمایه گذاری ها می باشد که اولاً بازار فعالی که آزاد و قابل دسترس باشد برای آن وجود داشته و ثانیاً قیمت های معاملاتی در چنین بازاری معلوم بوده و علنی اعلام شود . به گونه ای که قابلیت اتکاء داشته و بتوان براساس آن معامله انجام داد

سرمایه گذاری های سریع المعامه در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود :

الف) ارزش بازار ب) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش به این معنا است که در این روش در پایان هر دوره مالی ، قیمت تمام شده سرمایه گذاری با مبلغی که انتظار است به شکل خالص از محل فروش سرمایه گذاری بازیافت گردد مقایسه و کمترین آن جهت انعکاس در ترازنامه انتخاب می شود .

روش ارزش بازار ( خالص ارزش فروش )

استفاده از روش ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری های کوتاه مدت عملاً موجب می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری درصورت های مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد . به عبارت دیگر هرگونه افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری به عنوان بخشی از بازده سرمایه گذاری تلقی شده و در نهایت در بستانکار حساب « درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری » ثبت می گردد . همچنین هرگونه کاهش در ارزش نقدی سرمایه گذاری نیز می تواند در بدهکار حساب « هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری » ثبت شود .

روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش

در این روش پس از آنکه در پایان دوره مالی ، ارزش دفتری سهام با خالص ارزش فروش مقایسه شده هرگونه کاهش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه گذاری از یکسو به عنوان « هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری » ثبت شده و از سوی دیگر حساب « ذخیره کاهش ارزش سهام » بستانکار می گردد . در روش مزبور هرگونه افزایش در ارزش بازار که در سال های بعد اتفاق می افتد به عنوان بازیافت زیان سال های قبل تلقی شده و در مقابل بدهکار کردن حساب « ذخیره کاهش ارزش سهام » حساب « درآمد ناشی از افزایش ارزش » بستانکار می گردد . بدیهی است مازاد ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده در روش فوق به عنوان درآمد ، قابل شناسایی و ثبت نمی باشد .

اصولآ حسابداری سرمایه گذاری در سهام شرکتهادارای سه حالت زیر در ایران می باشد:

۱ــسرمایه گذاری کمتر از ۲۰ درصد باشدحسابداری باشد.

ـ۲ـ اگرسرمایه گذاری بین۲۰تا۵۰ درصد باشد در

حسابرسی

بعنوان شرکت فرعی تلقی می شود.

مطابق استاندارد شماره۱۸حسابداری در ایران، اگر شرکتی دارای نفوذ قابل ملاحظه در شرکت دیگر (عمدتآازطریق سهام) باشد،حسابداری آن به ر وش ارزش ویژه یا قیمت تمام شده و مبالغ تجدید ارزیابی می باشد.

۳ ـ چنانجه شرکت مورد حسابرسی بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت سرمایه پذیر را داشته باشد  در حسابرسی می بایست صورتهای مالی تلفیقی تهیه نماید.

مطابق استاندارد شماره۱۸حسابداری در ایران، اگر شرکتی توانایی هدایت سیاستهای مالی وعملیاتی یک واحد تجاری را داشته باشد می بایست صورتهای مای تلفیقی تهیه نماید.

کنترل داخلی اوراق بهادار

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی ساختارکنترل داخلی برای معاملات اوراق بهادارشرایط زیر در حسابرسی را دارد:

۱ ـتصویب مقامات مجاز

۲ــ ثبت صحیح در دفاتر.

۳ــ بر اساس روش اصولی قیمت گذاری شود.

رویه های کنترل داخلی اوراق بهادار:

ـ مجوز انجام معاملات توسط هیآت مدیره.

ـ تفکیک وظایف از جمله ثبت ونگهداری.

ـ ثبت صحیح معاملات در دفاتر.

هدفهای حسابرسان ازرسیدگی به اوراق بهادار قابل دادوستد:

۱-کفایت سیستم کنترل داخلی اوراق بهادار قابل دادوستد در حسابرسی

۲-اعتبار اوراق بهادار قابل دادوستد از لحاظ موجود بودن و تحقق مالکیت صاحبکار

۳- ثبت دفاتر بودن تمام اوراق بهادار قابل دادوستد(کامل بودن)

۴- انطباق ارزشیابی اوراق بهادار قابل داد و ستد با روش اقل بهای تمام شده یا بازار

۵- صحت محاسبات ریاضی مدارک و جداول مربوط به اوراق بهادار

۶- کفایت افشا ومطلوبیت ارائه اوراق بهادار شامل طبقه بندی به جاری و غیرجاری و ارائه توضیحات ضروری.

اهداف حسابرس دررسیدگی به اوراق بهادار:

ـ آزمون محتوا

آزمون محتوا از طریق تهیه برنامه حسابرسی توسط سرپرست حسابرسی با اهداف وروشهای زیر است:

ـ آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی اثبات وجوداز طریق تاییدیه یا مشاهده عینی و…..

ـ اثبات مالکیت از طریق تاییدیه یامشاهده اسنادومدارک ودر حسابرسی

ـ اثبات کامل بودن از طریق تاییدیه یابررسی اسنادومدارک و

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی حسابرسی

اثبات ارزش از طریق محاسبه صحت ارزشیابی.مثال،اگر سهام شرکتی را دارد که در بورس پذیرفته شده محاسبه نرخ تاریخ ترازنامه ضربدر تعدادسهام و……

روابط بین آزمونهای محتوا باهدفهای کلی حسابرسی :

صورت ریز اوراق بهادار وحسابهای مربوط را

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی حسابرسی

دردریافت کنیدوبادفترکل تطبیق دهید

صحت

محاسبات ریاضی

اوراق بهادار موجودرا بازرسی کنید وبرای اوراق بهادار امانی نزددیگران تاییدیه دریافت کنید

اعتبار(وجودومالکیت)

خریدوفروش اوراق بهادار طی سال را سندرسی کنیدوارزش بازار اوراق را  در

حسابرسی

تعیین کنید

اعتبار(وجودومالکیت) ارزشیابی

روشهای تحلیلی را  در حسابرسی اجرا کنید

درآمدهای اوراق بهادار راخودتان محاسبه کنید

اعتبار(وجودومالکیت)

کامل بودن

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی

روش حسابداری اوراق بهادار را در حسابرسی ارزیابی کنید

ارزشیابی چگونگی ارائه و افشا

چگونگی ارائه و افشا را در صورتهای مالی  در حسابرسی ارزیابی کنید

آزمون محتوای سرمایه گذاری حسابرسی چگونگی ارائه و افشا

منابع:

۱- کتاب اصول حسابرسی

حسابرسی ۲ تألیف : پرویز گلستانی – امیر علی خان خلیلی

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است