آئين نامه معاملات

آئين نامه معاملات

آئين نامه مالیاتی معاملات

 

كليات

ماده 1- كليه معاملات شركت تابع مقررات موضوعه اين آيين نامه بوده و براساس حقوق و اختيارات واگذاري به هيات مديره و مدير عامل شركت به عنوان مقامات مجاز كه به موجب اساسنامه اختيار انجام معاملات به آنها واگذار گرديده است اطلاق ميگردد.

 

تعاريف

ماده 2-تعاريف

الف- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارتست از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي شركت يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

ب- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ج- ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.

د- ارزيابي شكلي: عبارتست از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط  و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

هـ – انحصار: انحصار در معامله عبارتست از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود:

 1. اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
 2. انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.

1

و- برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

تبصره1- تعاريف ساير اصطلاحات بكار برده شده در اين آئين نامه مطابق با تعاريف مندرج در ماده 2 قانون برگزاري مناقصات شماره  130890 مصوب مورخ 17/11/1383مجلس شوراي اسلامي خواهد بود

تبصره2-دراين آئين نامه هر جا از كميسيون يا كميسيون معاملات نام برده شده است بسته به مورد ،منظور همان كميسيون مناقصه نيز مي باشد.

آئين نامه مالیاتی معاملات

انواع معاملات

ماده 3 ـ  معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) كه در تاريخ 22/7/1385 به تصوير هيات وزيران رسيده به سه دسته تقسيم مي شوند:

 • معاملات كوچك: معاملاتي است كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصدو سي هزار  (25.830.000 ) ريال باشد.
 • معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده وازده برابرسقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.( بيش دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار ريال نباشد.)
 • معاملات بزرگ: معاملاتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابرسقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.( بيش ازدويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار ريال باشد.)

تبصره 1- تغيير نصاب هاي فوق بر اساس مصوبات هيأت وزيران انجام خواهد شد.

تبصره2- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.

تبصره 3- تقسـيم كردن معامله به اجزاء كوچكــتر به طوري كه معامله را از رديفي به رديف پايين تر منتقل كند ممنوع است .

2

ماده4 – در مورد معاملات كوچك خريد، تعيين حداقل بها با تشخيص و مسئوليت مامور خريد و مسئول واحد تداركات و يا مقام مافوق وي احراز خواهد شد. در اين معاملات مأمور مكلف است لااقل به سه فروشنده يا انجام‌دهنده كار مراجعه نمايد و پس از تحقيق كامل درباره قيمت جنس يا اجرت كار مراتب را كتباً به مدير مربوطه گزارش داده و ذيل سند هزينه را با قيد اينكه معامله با تأمين كيفيت به نازلترين قيمت ممكن انجام شده است، امضاء نمايد. آئين نامه مالیاتی معاملات

 ماده 5- در مورد معاملات متوسط خريد، كارپرداز يا مأمور خريد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح از هر يك از فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار كه عده آنها نبايد كمتر از سه شخص حقيقي يا حقوقي باشد با تأمين كيفيت مورد نظر روي ورقه جداگانه استعلام كتبي به ‌عمل آورد. در برگ استعلام نوع جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن بايد به طور وضوح تعيين شود .

بعلاوه فروشنده كالا يا انجام‌دهنده كار نيز بايد حداقل بهاء را در برگ استعلام نوشته و با تعيين نشاني كامل خود و قيد تاريخ امضاء كند. صورت مقايسه قيمتها با ذكر شرايط فروش به شكل گزارشي تنظيم گرديده و به ضميمه استعلاميه‌ها و در صورت لزوم با نمونه‌هاي اجناس پيشنهادي براي تصويب مدير مربوط تسليم خواهد شد. در صورتيكه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مدير مربوطه باشد معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد.

تبصره 1- استعلام بهاء بايد از سازندگان يا فروشندگان اصلي به‌عمل آيد و از معامله با مؤسساتي كه حق‌العمل‌كار يا دست دوم هستند اجتناب شود، مگر در صورتي كه معامله با فروشندگان دست دوم به صرفه شركت تشخيص داده شود. در مورد خريدهاي داخلي نمايندگان انحصاري و واردكنندگان عمده فروشندگان دست اول تلقي مي‌شوند .

تبصره 2-  هر گاه فروشنده يا انجام‌دهنده كار از پر كردن يا امضاي استعلام خودداري نمايد، مأمور مكلف است مراتب را با ذكر نام و نشاني فروشنده و بهاي پيشنهادي كه شفاهاً اظهار نموده، در برگ استعلاميه گزارش دهد. آئين نامه مالیاتی معاملات

3

تبصره 3-  در مواردي كه فروشنده يا انجام‌دهنده كار كمتر از سه نفر باشند، متصدي امر بايد در متن گزارش مراتب را قيد و امضاء نمايد.

تبصره 4- در مورد معاملات متوسط، مدير ذيربط مي‌تواند معامله را از طريق مناقصه انجام دهد. در اين صورت اتخاذ تصميم راجع به اين نوع معاملات با مدير مربوطه است.

تبصره 5- در مورد كالاهايي كه با انجام تشريفات مقرر خريداري شده، در صورتي كه نظير همان كالا مجدداً مورد نياز باشد، مدير مربوطه مي‌تواند آن كالا را تا حداكثر چهار ماه از تاريخ آخرين استعلام بدون استعلام ثانوي بر اساس بهاي آخرين استعلام خريداري نمايد.

ماده 6- نحوه انجام معاملات بزرگ خريد با تشخيص كميسيون معاملات از طريق برگزاري مناقصه عمومي يا محدود(با رعايت شرايط مندرج در ماده 21اين آئين نامه) خواهد بود.

ماده 7- مبناي نصاب در خريد براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و براي معاملات بزرگ مبلغ  برآورد واحد متقاضي معامله ميباشد.

ماده 8- مبناي نصاب در فروش، مبلغ ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوطه ميباشد كه توسط معاون مالي و اقتصادي ويا توسط كميسيون معاملات شركت انتخاب ميشود.

آئين نامه مالیاتی معاملات

سفارش به خارج از كشور

ماده 9 – اجناسي كه از منابع و كارخانه هاي داخلي قابل تهيه نبوده و يا تهيه آن در داخل كشور به صرفه و صلاح شركت نباشد ، مستقيماً به خارج از كشور سفارش مي‌شود. در سفارش جنس به خارج از كشور نكات ذيل بايد رعايت شود:

1- معامله حتي‌المقدور بايد مستقيماً با سازندگان و يا فروشندگان اصلي و بدون واسطه و نماينده و دلال انجام شود. شركت مي‌تواند با شركتها و مؤسسات ثبت شده در خارج از كشور كه سهام آنها متعلق به دولت، شركتها، مؤسسات دولتي و عمومي و صندوقهاي بازنشستگي باشد رأساً معامله نمايد .

آئين نامه مالیاتی معاملات

4

2- در مواردي كه اجبار يا رعايت صرفه و يا دلايل خاص ديگر ايجاب نمايد،‌ مراجعه به نمايندگي رسمي در ايران يا به فروشندگان دست دوم در خارج از كشور مانعي ندارد.

3- در مورد كالاهايي كه با انجام تشريفات مقرر به خارج از كشور سفارش شده باشد، در صورتي كه نظير همان كالا مجدداً مورد نياز واقع شود، مدير مربوطه مي‌تواند حداكثر تا 6 ماه از تاريخ آخرين سفارش بدون استعلام ثانوي آن كالا را بر اساس بهاي آخرين استعلام سفارش دهد مگر آنكه در اين مدت تنزل فاحشي در قيمتها رخ داده باشد.

ماده 10- ترتيب تحويل و نظارت بر تحويل در معاملات

تحويل كالا يا خدمات انجام شده مربوط به معاملات كوچك و متوسط به وسيله انباردار يا متصدي مربوطه انجام خواهد شد .

در مورد معاملات بزرگ، عمل تحويل بايستي توأم با نظارت مؤثر از طرف مدير متقاضــي، انجام پذيرد. بدين ترتيب كه براي تحويـل هر فقـره جنس يا كـار بايستي صورتمجـلس  تنظيم و در آن بـ‌طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه ممهور و يا مشخصات مندرج در پيمان مي‌باشد.

در مواردي كه معلوم شود كالا يا كار تحويل شده از حيث كميت يا كيفيت طبق مشخصات يا نمونه نباشد، مدير مربوطه بايد موضوع را تعقيب نمايد تا جبران خسارت شركت بشود .

تبصره- هرگاه بين تحويل گيرندگان از يكطرف و پيمانكاران و يا فروشندگان از طرف ديگر در نوع جنس و مشخصات اختلاف نظر حاصل شود ، صورتمجلس تنظيم و پيمانكار و يا فروشنده نظر خود را ذيل صورتمجلس قيد و مراتب به مدير مربوطه گزارش مي‌شود تا با جلب نظر وي اقدام مقتضي به‌عمل آيد .

ماده 11-  موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و شركت مي تواند بدون انجام تشريفات مناقصه ،‌ معامله مورد نظر را انجام دهد :

آئين نامه مالیاتی معاملات

5

الف – خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل شركت و يا مقام مجاز از طرف وي منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد .

ب – خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل شركت و يا مقام مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل 3نفر و يا هيات كارشناسي خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري انجام خواهد شد .

ج – خريد اموال منقول و غيرمنقول ، كالا وخدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر و يا حقوقي كه      نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.

د- تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و  ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت مديرعامل شركت و يا مقام مجاز از طرف وي با رعايت صرفه و صلاح شركت.

هـ – خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي.

و – خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت مديرعامل شركت و يا مقام مجاز از طرف وي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت  صرفه و صلاح شركت.

ز – خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم وتجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص مديرعامل شركت از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوطه كه حسب مورد توسط مديرعامل شركت و يا مقام مجاز از طرف وي انتخاب مي شود . آئين نامه مالیاتی معاملات

ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور .

ط – خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي .

6

مناقصه عمومي

ماده 12- فراخوان مناقصه

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد :

 1. نام و نشاني شركت .
 2. نوع ، كميت و كيفيت كالا يا خدمات .
 3. نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه .
 4. محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل وگشايش پيشنهادها .
 5. مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتيكه تعيين آن ميسر يا به مصلحت    باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوطه طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود .

ب – فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص كميسيون معاملات از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از  روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوطه منتشر گردد .

ج – شركت مي تواند علاوه  بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد .

د- در صورتيكه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد،‌ يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375، آگهي مربوطه در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود. آئين نامه مالیاتی معاملات

ماده 13- ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف – در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:

 1. تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
 2. داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.

7

 1. حسن سابقه.
 2. داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
 3. توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.

ب – مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:

 1. تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
 2. تهيه اسناد ارزيابي.
 3. دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
 4. ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك ا زمناقصه گران و رتبه بندي آنها.
 5. اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار و امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه).
 6. مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران.

ماده 14- اسناد مناقصه

الف – تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.

ب – اسناد مناقصه شامل موارد زير است :

 1. نام و نشاني شركت.
 2. نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
 3. محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
 4. مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
 5. مدت اعتبار پيشنهادها.
 6. شرح كار،مشخصات فني بازرگاني،استانداردها،نوع،كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
 7. برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
 8. معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران.
 9. روش تهيه ومهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.
 10. متن قراردادها شامل موافقتنامه،شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.

8

 1. صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده 17قانون برگزاري مناقصات.
 2. ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 15- ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله اي، مناقصه گزار موظف است براساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را اعلام نمايد.

ب- در صورتي كه بررسي فني يا بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي شود. آئين نامه مالیاتی معاملات

ج- هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد و قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 16- برآورد نرخ معامله

مدير مربوطه حتي‌الامكان نرخ عادله جنس يا كار مورد معامله را به وسايل مطمئن قبلاً  تعيين و در روز تشكيل كميسيون، قبل از قرائت پيشنهادها در دسترس اعضاي كميسيون بگذارد تا كميسيون بتواند با بصيرت كامل نسبت به پيشنهادهاي رسيده اظهار نظر نموده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده 17 – ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه

الف- هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه بصورت مشروح با ذكر نحوه تاثير گذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.

آئين نامه مالیاتی معاملات

9

 

 

ب- پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و تحليل و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

ج- پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود.

د- در مناقصات بين المللي، ‌مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تائيد شود.

ماده 18- چنانچه برنده مناقصه بيش از يك نفر بوده و بين آنها نسبت به واگذاري معامله به يكي از آنها توافق حاصل نشود، برنده به‌وسيله قرعه تعيين خواهد شد .

ماده 19- الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است . بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد.

ب – قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

آئين نامه مالیاتی معاملات

 

 

10

 

ماده 20-  تفكيك اقلام معامله

در صورتي كه آگهي مناقصه براي اجناس مختلف منتشر شد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، اصولاً معامله با كسي كه من حيث‌المجموع  از همه ارزانتر پيشنهاد داده است انجام خواهد گرفت، مگر آنكه خريد اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح شركت باشد كه در اينصورت معامله تفكيك و هر قلم از اجناس مزبور از كسي كه به نازلترين قيمت قبول كرده خريداري خواهد شد. بعلاوه اختيار شركت نسبت به تفكيك اقلام معامله بايد در آگهي قيد گردد.

آئين نامه مالیاتی معاملات

مناقصه محدود

ماده 21- مناقصه محدود مناقصه اي است كه به تشخيص و مسئوليت مدير عامل، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود.

مناقصه محدود با رعايت ماده 12 اين آئين نامه در موارد زير برگزار مي شود:

الف – وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصلاح دولتي.

ب – وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده 13 اين آئين نامه حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد.

در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي نمي باشد.

ماده 22- كليه مقررات مربوط به مناقصه عمومي كه قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، درمورد مناقصه محدود نيز بايد رعايت گردد.

آئين نامه مالیاتی معاملات

 

 

 

 

 

11

كميسيون معاملات

ماده 23-  كميسيون معاملات از سه نفر از اعضاي عاليرتبه شركت كه از طرف هيأت مديره براي  مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌شود. انتخاب مجدد اعضاء براي دوره هاي بعد بلامانـع مي باشد. اعضاي كميسيون بايد واجد صلاحيت و داراي اطلاعات كافي در رشته‌هاي مالي، بازرگاني، حقوقي و فني بوده و معروف به امانت داري باشند.

تبصره 1-  در صورت ضرورت و تشخيص هيأت مديره، دو نفر ديگر با شرايط فوق به اعضاي اصلي كميسيون اضافه خواهد شد.

تبصره 2- هر گاه تغيير يا تبديل اعضاي كميسيون به جهتي از جهات لازم شود هيأت مديره جانشين آنان رابراي مدت باقيمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده 24 – آيين‌نامه داخلي كميسيون به وسيله كميسيون تهيه و پس از تصويب هيأت مديره قابل اجرا  خواهد بود.

ماده 25 – رسميت جلسات كميسيون منوط به حضور حداقل 3 نفر اعضا بوده و مصوبات كميسيون    با  3 راي  قابل اجراست.

آئين نامه مالیاتی معاملات

اختيارات كميسيون معاملات

ماده 26 –  كميسيون داراي كليه اختيارات لازم براي اتخاذ تصميم راجع به معاملات بزرگ مي‌باشد، مگر در مواردي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد و يا در موارد خاصي كه به علت محرمانه بودن موضوع، هيأت مديره شركت تصميم ديگري اتخاذ نمايد. كميسيون در خصوص معاملات بزرگ داراي وظايف ذيل نيز مي‌باشد:

 1. تعيين نحوه انجام معامله از قبيل مناقصه عمومي، مناقصه محدود، استعلام و غيره.
 2. تصويب شرايط قراردادها و مشخصات كه از طرف دفاتر مربوط تهيه و به كميسيون پيشنهاد مي‌شود.

آئين نامه مالیاتی معاملات

12

 1. تعيين برنده مناقصه يا مزايده و به‌طور كلي تعيين شخص يا اشخاصي كه معامله با آنها بايد انجام گيرد.
 2. نظارت كلي در رعايت حق تقدم نسبت به محصولات داخلي.
 3. اتخاذ تصميم نسبت به خريد كالاي مخصوص در مواردي كه يكي از چند نوع جنس مشابه بايد انتخاب گردد.
 4. در صورت واگذاري معامله به مقاطعه كار تعيين اينكه تهيه مصالح به عهده شركت خواهد بود يا بر عهده مقاطعه كار.
 5. رسيدگي به شكايات رسيده داير به عدم اجراي مقررات آئين‌نامه و گزارش آن به هيأت مديره جهت اتخاذ تصميم مقتضي.

تبصره 1- درانتخاب برنده مناقصه موضوع بند3 نوع جنس و مرغوبيت و دوام و مدت تحويل و بهاء وشرايط پرداخت آن و به‌طور كلي صرفه و صلاح شركت ازهرلحاظ رعايت خواهدشد.

تبصره 2- در مورد مقاطعه‌كاري ساختمان و خدمات و مشاوره‌هاي فني و غيره، موضوع بند6 ،در مرحله اول اشخاص و مؤسسات صلاحيت‌دار ايراني كه تمام يا اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني باشد و در مرحله دوم شركتهايي كه مركز آنها در ايران است، مقدم خواهند بود.

ماده 27 –  كميسيون معاملات وظايف كميسيون مناقصه موضوع ماده 6 قانون برگزاري مناقصات را بر عهده دارد.

تصميمات كميسيون معاملات

ماده 28 – در صورتي كه تصميم كميسيون معاملات به اكثريت اتخاذ شود، كسي كه در اقليت قرارمي‌گيرد، بايد نظر خود را مستدلاً در صورتمجلس ذكر و ذيل آن را امضاء نمايد و چنانچه لازم بداند، مي‌تواند از كميسيون مزبور تقاضا نمايد موضوع به هيأت مديره شركت گزارش شود. در اين صورت طبق تصميم هيأت مديره اقدام خواهد شد.

13

مديران ذيربط يا نمايندگان آنها مي‌توانند در مورد معاملات مربوط به ادارات تابع خود در كميسيون معاملات حضور يافته و توضيحات لازم را بدهند. همچنين كميسيون معاملات مي‌تواند از هر يك از مديران ذيربط تقاضا نمايد شخصاً يا به‌وسيله نماينده خود در جلسات شركت نموده، نظر خود را اظهار دارند. مديران مربوطه كه با تصميم كميسيون معاملات موافقت نداشته باشند، مي‌توانند كتباً دلايل عدم موافقت خود را به كميسيون معاملات اعلام دارند تا در كميسيون مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد . آئين نامه مالیاتی معاملات

ماده 29 –  كميسيون معاملات مكلف است تصميم مربوط به اجازه معاملات پيشنهاد شده را با توجه به نوع و خصوصيات هر معامله در اسرع وقت و حداكثر ظرف 15 روز اتخاذ و به مديران مربوط ابلاغ كند . چنانچه پس از گذشتن 15 روز از تاريخ وصول درخواست به كميسيون تصميم لازم راجع به انجام معامله از طرف كميسيون اتخاذ نشود، مدير مربوطه حق دارد رأساً ضمن اعلام مراتب به مدير عامل شركت و اخذ موافقت مشاراليه طبق مفاد اين آئين‌نامه به انجام معامله اقدام و مراتب را به هيأت مديره گزارش دهد .

تبصره- در مورد معاملاتي كه اخذ تصميم در ظرف 15 روز به عللي مقدور نباشد،‌ كميسيون معاملات قبل از انقضاي مهلت مراتب را جهت تمديد، به مدير عامل شركت گزارش خواهد نمود. در اينصورت مدير عامل شركت در صورت موافقت با تمديد مراتب را به کميسيون معاملات ابلاغ می کند .

ماده 30 –  مسئوليت اجراي تصميمات كميسيون معاملات با مديران مربوطه مي‌باشد .

ماده 31 – در مورد كليه معاملاتي كه مبلغ آن از پنج برابر سقف معاملات متوسط متجاوز باشد، كميسيون معاملات مكلف است موافقت هيأت مديره را تحصيل نمايد.

ماده 32- چنانچه قيمتهاي پيشنهادي مناقصه اضافه بر ميزان نرخ و يا برآورد اوليه بوده و يا قيمتهاي پيشنهادي مزايده كمتر از ارزيابي قبلي باشد، كميسيون معاملات مي‌تواند با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شركت به پيشنهادهاي رسيده ترتيب اثر داده و معامله را انجام دهد .

آئين نامه مالیاتی معاملات

14

ماده 33- كميته فني بازرگانی

هيأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحيت دار که از سوی هيأت مديره انتخاب  می شود و ارزيابی فنی بازرگانی پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده می گيرد .

ماده 34- ترك تشريفات مناقصه

در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهی مدير متقاضي انجام معامله و به تشخيص هيأت ترك تشريفات ( مركب از مدير عامل، مدير مالي و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي شركت ) ميسر نباشد, می توان معامله را به طريق ديگری انجام داد و در اين صورت هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح شركت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد برای يک نوع کالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

هيأت ترك تشريفات مناقصه در هر مورد بنا به دعوت مدير عامل شركت و يا مقامات مجاز از طرف ايشان تشكيل مي شود و باحضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي مدير مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند، لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود .در اجراي مفاد اين ماده،رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب مورخ17/11/1383وشرايط مربوطه در اين خصوص الزامي خواهد بود.

آئين نامه مالیاتی معاملات

شرايط انعقاد پيمانها

ماده 35-  در كليه پيمانها تا جايي كه لازم باشد بايد نكات زير قيد گردد:

 • نوع و مقدار كالا و يا موضوع و ميزان كار با مشخصات لازم.
 • مدت انجام تعهد ، حمل و شرايط تحويل

15

تبصره1 : تأخير در انجام تعهد :

ضمناً بايد پيش‌بيني شود كه هرگاه پيمانكار در تحويل جنس يا انجام كار طبق شرايط پيمان جزئاً يا كلاً تأخير نمايد تا مدت معيني كه منوط به تشخيص شركت خواهد بود، جريمه تأخير از او دريافت خواهد شد و چنانچه پس از انقضاي مدت مذكور باز هم تعهدات پيمانكار انجام نشده باشد، شركت مختار است كه كار را به نحوي كه مقتضي بداند انجام داده و اگر اضافه بر مبلغ قرارداد تمام شود، تفاوت را از محل تضمين و كسور وجه‌الضمان و در صورت عدم تكافوي آن از هرگونه مطالبات ديگر كه از پيمانكار داشته باشد استيفا نمايد و يا آنكه قرارداد را فسخ و تضمين پيمانكار را ضبط نموده و معامله را به هر نحوي كه صرفه و صلاح باشد انجام دهد . همچنين در ساير موارد نيز حتي‌الامكان بايد ضمانت اجرا در نظر گرفته شود. هر يك از شقوق فوق كه در نظر گرفته مي‌شود و مدتي كه جريمه تأخير تعلق خواهد گرفت و ميزان جريمه بايد در آگهي يا اسناد مناقصه قبلاً براي استحضار داوطلب قيد گردد .

 • نمونه كالاي مورد معامله در مواردي كه تهيه آن ميسر و تدارك شده باشد، مي‌بايستي بر حسب مورد با مهر كميسيون معاملات يا مديريت مربوطه يا از يك طرف و پيمانكار از طرف ديگر ممهور و در دفتر مربوطه نگهداري شود و فروشنده ملزم است كالاي مورد معامله را طبق نمونه مزبور تحويل دهد .
 • در پيمان بايد تصريح شود كه پيمانكار از مشخصات جنس يا كار مورد معامله و مقتضيات محل اطلاع كامل داشته و در اجراي پيمان به عذر عدم اطلاع نمي‌تواند متعذر شود .
 • در پيمان بايد قيد شود كه درصورت لزوم شركت مي‌تواند تا حدود بيست و پنج درصد از ميزان كار يا جنس موضوع معامله را كسر يا اضافه نمايد ودر هر دو حال بايد قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمانكار اطلاع داده شود. درصورت اضافه شدن‌، پيمانكار موظف است مطابق شرايط مقرر در پيمان با مهلتي كه متناسب با ميزان و مدت اصل پيمان باشد، نسبت به مازاد عمل نمايد و درصورت كم شدن نيز در مدتي متناسب با مدت و مقدار اصل پيمان قبل از انقضاء مهلت پيمان كتباً به پيمانكار اطلاع داده شود .16

6- در پيمان بايد به‌طور صريح ميزان كل بهاي مورد معامله يا انجام كار و ترتيب پرداخت آن قيد گردد . چنانچه ميزان بهاء متكي به اجزاي اساسي از قبيل هزينه كار يا قيمت مصالح و غيره باشد، نسبت هر يك از اين اجزاء و مبلغ تخميني هر يك به تناسب كل بهاء بايد در پيمان       قيد گردد . در مواردي كه مأخذ معامله روي واحد بهاء باشد، بهاي كار انجام يافته بدون در نظر گرفتن مبلغ مزبور طبق واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد .

 • درصورتي كه لازم باشد تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات قبل از دريافت كالا و انجام خدمات پرداخت گردد انعقاد قرارداد الزامي است و ضرورت دارد تضمين كافي نسبت به مبلغ پيش پرداخت دريافت شود .

تبصره 2- ميزان پيش پرداخت حداكثر معادل 25% مبلغ اوليه پيمان در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر معادل مبلغ مذكور ميباشد. ضمناً تضمين مزبور مي بايستي تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد باشد. آئين نامه مالیاتی معاملات

 • در پيمانهاي مربوط به ساختمان و نظاير آن فاصله بين تحويل موقت و تحويل قطعي كار بايد به‌طور صريح ذكر شود .
 • براي حسن اجراي تعهدات به مأخذي كه در آگهي يا اسناد مناقصه قيد گرديده بايد وجه نقد يا تضمين بانكي اخذ و در پيمان مراتب با طرز استرداد آن به‌طور وضوح قيد شود و علاوه بر اخذ تضمين حسن اجراي تعهدات ياد شده در پيمانهاي ساختماني از وجوه اقساط كارهاي انجام شده ده درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر شود و استرداد اين قبيل سپرده‌ها بستگي به ترتيب و رعايت مدتي كه در آگهي يا اسناد مناقصه و پيمان تصريح شده خواهد داشت .

تبصره3- درمورد سازمانهاي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با تشخيص و مسئوليت معاون مالي و اقتصادي ودر ساير موارد با تائيد هيات مديره انعقاد قرارداد بدون اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهد مجاز خواهد بود .

 • مبالغ كسر شده به‌عنوان ده درصد از كاركردهاي پيمانكاران ساختماني را مي‌توان به تقاضاي پيمانكار پس از انجام تحويل موقت با اخذ تضمين بانكي مسترد نمود .

17

 • چنانچه شركت خدماتي از قبيل سفارش جنس، عمليات بانكي، تعمير وسايل و ماشين‌آلات ديگر بطور مستقيم يا غيرمستقيم براي پيمانكار انجام دهد و خدمات مزبور را شركت در پيمان بر عهده خود نگرفته باشد بايد بهاي آنرا به بدهكار حساب او منظور و در موقع انجام خدمت يا در اولين فرصت پس از آن از مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار كسر نمايد .
 • چنانچه به نحوي از انحاء معلوم شود كه بابت معامله يا پيمان منعقده با شركت، واسطه‌اي وجود داشته يا پيمانكار حق دلالي يا كميسيون و نظاير آن را پرداخته است شركت حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و يا مطالبه خسارت بنمايد .

ماده 36-  عدم انجام تعهد :

در مواردي كه پيمانكار يا طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با ديگري ممكن باشد، كميسيون معاملات يا مدير مربوط مي‌تواند بدون تجديد مناقصه انجام معامله را به ديگري واگذار نمايد و در صورتي كه تأمين احتياجات مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نگردد، بايد تجديد مناقصه نمود. بديهي است با طرف معامله متخلف بر طبق شرايط معامله يا پيمان عمل خواهد شد .

آئين نامه مالیاتی معاملات

ماده 37- معاملات نقدي

در خريد و فروشهايي كه جنس مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن نقداً پرداخت يا دريافت مي‌شود احتياج به عقد پيمان نخواهد بود.

 

 

ماده 38- پرداخت ماليات و عوارض

در پيمان بايد قيد گردد كه پرداخت ماليات و هرگونه عوارض به عهده پيمانكار است. مگر آنکه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد با تصويب هيأت مديره بر عهده شركت قرار داده شود .

18

پيمان براي مشاوره فني و غير فني

ماده 39-  پيمانهاي مشاوره اي و مطالعات مربوط به طرحهاي مورد نظر مديريتهاي شركت و مطالعه و تهيه گزارش راجع به تشكيلات اداري و فني و نظاير آن با پيشنهاد مدير مربوط و تصويب هيأت مديره منعقد مي‌گردد.

ماده 40- انتخاب مشاورين از بين اشخاص و مؤسساتي به‌عمل خواهد آمد كه صلاحيت آنها با پيشنهاد مدير مربوطه به تائيد هيأت مديره برسد.

ماده 41- ملاك تعيين كارمزد مشاورين نرخهاي رسمي يا نرخهاي متداول كشوري مي‌باشد كه مشاورين از آن محل انتخاب مي‌شوند.

تذکر :

مقررات اين فصل تا زمان تصويب آئين نامه بند هـ ماده 29  قانون برگزاري مناقصات اجراء خواهد شد .

آئين نامه مالیاتی معاملات

معاملات فروش

ماده 42- معاملات فروش بطور كلي به فروش محصولات توليدي در كارخانجات و يا محصولات معدني استخراج شده از معادن اطلاق مي شود كه به صورت مستقيم و يا توسط كارگزار و نمايندگي در بازار داخلي فروخته مي شود و يا به خارج از كشور صادر مي گردد. معاملات فروش به دو گروه تقسيم مي گردد:

فروش داخلي محصولات  كه در اين معاملات محصولات شركت در داخل كشور به فروش رفته و در بازارهاي داخلي به مصرف مي رسد.

فروش خارجي محصولات  كه در اين قبيل معاملات محصولات جهت صادرات به خارج از كشور به فروش رفته و محصول مورد معامله به خارج از مرزهاي كشور صادر مي شود.

 

 

آئين نامه مالیاتی معاملات

19

1-  انجام كليه معاملات فروش شركت مستلزم تنظيم و تكميل فرم مخصوص فروش است كه فرم مذكور همراه با مندرجات آن و منطبق با فرآيند فروش مي بايستي توسط مديرعامل يا مقام مجاز از طرف ايشان مورد تأييد قرار گيرد.

تبصره: فرآيند فروش و فرمهاي مربوط مي بايستي توسط مدير اداره مربوطه تنظيم و پس از تصويب مديرعامل يا مرجع مجاز از طرف ايشان به مورد اجراء گذاشته شود.

1- فروش  داخلي محصولات براي آن دسته از محصولات كه در سازمان بورس فلزات پذيرفته و عرضه شده اند مطابق ضوابط و مقررات سازمان مزبور انجام مي پذيرد.

2- فروش داخلي محصولات معدني، محصولات جانبي خطوط توليدي، ضايعات و كليه محصولاتي كه در رديف اقلام پذيرفته شده سازمان بورس فلزات نمي باشد به روش زير صورت مي پذيرد.

3- فهرست محصولات با ذكر حداقل قيمت فروش (قيمت پايه) براي دوره زماني مشخص از طرف مدير اداره مربوطه تهيه و پس از تصويب هيأت مديره جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

تبصره: دوره زماني اعتبار فهرست قيمت به تشخيص مدير اداره مربوط و بر حسب شرايط بازار تعيين مي گردد و در هر حالت، اين دوره زماني نمي بايست از شش ماه بيشتر باشد.

1-  هرگاه طبق قوانين، بخشنامه ها و يا مصوبات مراجع ذيصلاح براي يك يا كل محصولات، قيمت فروش و ضوابط فروش تعيين گردد، از تاريخ اجراي مصوبه، قيمت و ضوابط فروش وفق مفاد مصوبه انجام مي پذيرد.

2- قيمت فروش صادراتي محصولات و شرايط فروش توسط مدير اداره مربوط و با در نظر گرفتن قيمت جهاني و رعايت سياستهاي صادراتي به مديرعامل پيشنهاد  و پس از تصويب ايشان اجرا مي گردد.

 

20

آئين نامه مالیاتی معاملات

تبصره: فهرست كليه فروشهاي صادراتي حاوي نوع محصول، قيمت، نوع ارز، محل تحويل و نوع اعتبار اسنادي توسط مدير اداره مربوط براي دوره هاي زماني سه ماهه تهيه و به تصويب هيأت مديره مي رسد.

ماده 43- واگذاري عامليت فروش

فروش محصولات و فرآورده هاي شركت ممكن است به وسيله كارگزاران يا فروشندگان در مقابل كارمزد يا تخفيف انجام گيرد. كارگزاران و فروشندگان بايستي تضمين نقدي يا ملكي يا هر دو معادل 2/1 برابر ارزش محصولاتي كه در اختيار آنان گذارده شده نزد شركت توديع نمايند.

تبصره1 : چنانچه بنابر مقتضيات، تأمين حق الزحمه و هزينه كارگزار يا فروشنده از طريق كارمزد صلاح يا عملي نباشد، اداره مربوطه نحوه ديگري را براي تأمين حقوق كارگزار و يا فروشنده به كميسيون معاملات پيشنهاد خواهد نمود تا پس از تصويب بموقع اجرا گذارده شود.

تبصره2 : ارزش محصولاتي كه در اختيار كارگزار يا فروشنده گذارده مي شود نمي بايست از ميزان فروش يك ماه وي بيشتر باشد.

ماده 44- كارگزاران اشخاصي هستند كه محصولات شركت را در مقابل كارمزد با قيمتهايي كه شركت تعيين مي نمايد به فروش مي رسانند. فروشندگان اشخاصي هستند كه فرآورده هاي شركت را با تخفيف خريداري نموده و با قيمتهاي مصوب شركت به فروش مي رسانند.

تبصره: انتخاب و تعيين  كارگزاران و فروشندگان با توجه به صلاحيت و خبرگي در كار و حسن سابقه و قدرت مالي و اعتباري آنان با رعايت بند 8 ماده 32 صورت خواهد گرفت.

 

آئين نامه مالیاتی معاملات

21

ماده 45- در مورد فروش اموال و دارائيهاي فرسوده، مستعمل يا مازاد بر احتياج شركت تا سقف معاملات كوچك با تشخيـص مدير مربوطه از طريق استعـلام به فـروش خواهد رسـيد و چنـانچه قيمـت تخميني آنها از سقف معاملات كوچك بيشتر و تا سقف معاملات متوسط باشد، با نظارت مدير مربوط از طريق حراج به فروش خواهد رسانيد. چنانچه مبلغ تخميني فروش متجاوز از معاملات متوسط باشد با تصويب كميسيون معاملات از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.

تبصره1-شركت مي تواند به پيشنهاد كميسيون معاملات و تصويب هيات مديره اجناس واثاثيه مندرج در ماده فوق را به دولت،موسسات وابسته به دولت و يا بنگاه هاي خيريه دولتي وعمومي به صورت بلاعوض واگذار نمايد.

تبصره 2- در آگهي‌هاي مزايده اطلاعات كلي راجع به نوع و مقدار و مشخصات اموال و دارائيها و محل رؤيت و همچنين محل و كيفيت تحويل آنها بايد ذكر شود.

ماده 46-  هنگام تحويل جنس به برنده مزايده حضور انباردار مربوط اجباري است.

ماده 47- در صورتي كه به كالاي فروخته شده حقوق گمركي تعلق گيرد، برنده مزايده موظف است قبل از تحويل گرفتن كالا، حقوق گمركي و عوارض متعلقه را به دولت بپردازد.

ماده 48- مقرراتي كه در اين آئين‌نامه براي عمل مناقصه عمومي پيش‌بيني شده، در مواردي كه منطبق با عمل مزايده باشد بايستي رعايت گردد .

 

تعرفه اجاره بهاي مستغلات

ماده 49- در مورد اجاره گرفتن يا اجاره دادن اموال غير منقول به تشخيص هيأت مديره با كسب نظر از هيأت كارشناسي رسمي دادگستري حداقل 3 نفر و يا هيأت كارشناسي خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد .

 

آئين نامه مالیاتی معاملات

22

تضمين معاملات

ماده 50- در كليه مواردي كه در اين آئين‌نامه به ضمانت نامه بانكي اشاره گرديده، چنانچه هيأت وزيران ساير تضمينـهاي قـرارداد (از جمله پيش‌ پرداخت، حسن انجام كار و غيـره) را به تصويـب برساند، شركت مي‌تواند بجاي ضمانت‌نامه بانكي، تضمينهاي فوق را نيز قبول نمايد.

 

پيش‌بيني احتياجات از طرف شركت

ماده 51-  مديران شركت بايد هر نوع احتياجات خود را حتي‌المقدور به موقع پيش‌بيني و با فرصت كافي در تهيه و رفع آنها طبق مقررات اين آئين‌نامه اقدام به‌عمل آورند به نحوي كه حداكثر صرفه و صلاح شركت رعايت شده باشد.

 

تغيير رديف معاملات

ماده 52-  در صورتي كه در هر يك از مراحل عمل قبل از انجام معامله به عللي از قبيل تفاوت ميزان برآورد قبلي با پيشنهادات واصله و نظاير آن موجب شود كه معامله از رديف معاملات متوسط خارج و در رديف معاملات بزرگ قرار گيرد، اتخاذ تصميم براي انجام معامله با كميسيون معاملات خواهد بود. ولي چنانچه مديريت مربوطه معامله را انجام داده است و ضمن عمل به علت افزايش حجم كار حدود معامله تغيير كرده باشد، معامله به صورتي كه انجام شده معتبر خواهد بود، ولي مديريت مربوطه مراتب را با توضيحات لازم به اطلاع كميسيون معاملات خواهد رسانيد.

تبصره –  در صورتي كه در هر گروه از معاملات (كوچك، متوسط و بزرگ) به سبب تغيير طرح يا تغيير محل اجرا يا دلايل ديگر در حين اجرا، حجم كارهاي اضافي يا كم شده تاسقف 25%  باشد و پيمانكار حاضر به ادامه كار تا انتها با قيمتها و شرايط مندرج در قرارداد اوليه باشد ابلاغ تغييرات تاسقف 25% مجاز خواهد بود.

23

ماده 53- اين آئين‌نامه به استناد اختيارات حاصل از بند 5 ماده 24 اساسنامه شركت و مفاد قانون برگزاري مناقصات مصوب 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي اجرايي آن در جلسه مورخ ………………….. هيأت مديره/مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در 53 ماده و 28 تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‌باشد ، و در مواردي كه در اين آيين نامه و قانون ياد شده و آئين نامه هاي مربوط به آن پيش بيني نشده است بر اساس مصوبات هيأت مديره عمل خواهد شد .

 

 

 

آئين نامه مالیاتی معاملات

24

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...