سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 1

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 2 سؤا لهاي حسابرسی است؟ « چه موسسهاي » به عهده « حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران » .1 1) دیوان محاسبات 2) بازرسان قانونی 3) سازمان حسابرسی 4) وزارت امور اق

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 1
به همراه پاسخنامه تشریحی
سؤالات
آزمونهاي
استخدامی
رشته
حسابداري

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 2
سؤا لهاي حسابرسی
است؟ « چه موسسهاي » به عهده « حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران » .1
1) دیوان محاسبات 2) بازرسان قانونی
3) سازمان حسابرسی 4) وزارت امور اقتصادي و دارایی
پاسخگو است؟ « چه کسانی » 2. حسابرس داخلی، از نظر حدود مسئولیت، به
1) رئیس حسابداري 2) مدیران موسسه
3) حسابرس مستقل 4) اشخاص ثالث
مورد رسیدگی حسابرس مستقل، چیست؟ « موضوع اصلی » .3
1) صورت هاي مالی 2) دفاتر حسابداري
3) اسناد و مدارك 4) هر سه مورد
است؟ « چه کسی » ، 4. مسئول اصلی صحت صورت هاي مالی موسسه مورد رسیدگی
1) حسابدار 2) حسابرس داخلی
3) صاحب کار 4) حسابرس مستقل
وقتی بجز موارد مشخصی، بقیه مطالب مندرج در صورت هاي « از لحاظ نوع اظهار نظر » 5. گزارش حسابرس
است؟ « چگونه » ، مالی، مورد تأیید باشد
1) مقبول 2) مردود
3) مشروط 4) عدم اظهار نظر
مربوط می گردد؟ « کدام اصل حسابرسی » 6. پیشنهاد اصلاح اشتباهات اساسی به صاحب کار، به
1) اهمیت 2) بی طرفی 3) رازداري 4) افشاي حقایق
7. کسب اطلاعات و مدارك کافی و قابل اطمینان جهت اظهار نظر بر مبناي آن ها نسبت به صور ت هاي مالی
می شود؟ « کدام استاندارد حسابرسی » موسسه مورد رسیدگی، مربوط به
1) عمومی 2) گزارشگري
3) اجراي عملیات 4) اعمال مراقبت هاي تخصصی
است؟ « کنترل هاي داخلی عملیاتی » 8. کدام، از
1) نگاهداري حساب هاي کنترل 2) تهیه صورت مغایرت بانکی

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري
3
3) کنترل مرغوبیت کالا 4) تهیه نوار جمع فروش روزانه
استخراج گردد؟ « چه کسی » 9. رعایت کنترل هاي داخلی، ایجاب می کند که صورت مغایرت بانکی توسط
1) کارمند ثبت کننده حساب بانک 2) صادر کنندگان چ کها
3) صندوق دار 4) مسئولی دیگر
چیست؟ « آزمایشات حسابرسی » 10 . منظور از
1) محاسبه مجدد 2) ردیابی 3) سندرسی 4) هر سه مورد
چه نام دارد؟ « روش به دست آوردن مدرك از طریق اظهارات مقامات دستگاه مورد رسیدگی » .11
1) مصاحبه و پرسش 2) اخذ تأییدیه 3) مشاهده عینی 4) بازرسی
12 . با ارسال چه نوع تأییدیه اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد، حسابرس به مانده حساب وي در دفاتر اطمینان
می کند؟
1) بدون مانده 2) مثبت 3) حسا بهاي بانکی 4) منفی
13 . کدام اطلاعات، در پرونده دائم حسابرسی موسسه مورد رسیدگی، بایگانی می شود؟
1) حسابرسی ضمنی 2) رو شهاي استهلاك
3) حسا بهاي انتظامی 4) موجودي کالا
کار برگ هایی در حسابرسی، نشان دهنده اقلام تشکیل دهنده سرفصل هاي مختلف ترازنامه « چه نوع » .14
هستند؟
1) حسابرسی داخلی 2) رسیدگی 3) فرعی 4) اصلی
از رسیدگی هاي اثباتی آن اقلام مر بوط « کدام جنبه » به « اینکه دارایی یا بدهی ثبت نشده اي وجود ندارد » .15
می گردد؟
1) وجود 2) تمامیت 3) صحت انعکاس 4) مالکیت و تعلق
16 . یک گزارش حسابرسی مقبول معمولاً کدام یک از موارد زیر را به صراحت بیان نمی کند؟
1) موضوع رسیدگی حسابرسی
2) رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی صاحب کار
3) رعایت استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسی در اجراي عملیات حسابرسی
4) نظر حسابرس در مورد انطباق صورت هاي مالی با اصول پذیرفته شده حسابداري

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري
4
17 . کدام یک از موارد زیر را قبل از تاریخ ترازنامه نمی توان انجام داد؟
1) آزمون محتوا 2) آزمون کنترل
3) صدور نامه مدیریت 4) برآورد احتمال خطر کنترل
18 . کدام یک از موارد زیر در خصوص رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه در صور ت هاي مالی به نحو مطلوب
منعکس شده است؟
1) نیاز مواد اولیه یک واحد تولیدي بعد از تاریخ ترازنامه در اثر آتش سوزي از بین رفته است و واحد مورد
نظر ذخیره لازم را در تاریخ ترازنامه براي زیان ناشی از آتش سوزي در نظر گرفته است.
2) سرمایه شرکت بعد از پایان سال مالی و قبل از تهیه صورت هاي مالی 10 برابر شده و مدیریت شرکت در
صورت هالی مالی تنها به افشا این مورد اکتفا نموده است.
3) مدارك مربوط به بخشی از فروش هاي شرکت تا تاریخ ترازنامه به امور مالی شرکت تحویل نشده و شرکت
براي این مورد به میزان فرو شهاي تحقق یافته و ثبت نشده، ذخیره هزینه هاي معوق منظور نموده است.
4) قبل از پایان سال مالی واحد مورد رسیدگی اقدام به انعقاد قرارداد فروش نموده و بعد از تاریخ ترازنامه و
قبل از ارائه صورت هاي مالی، منبع فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته مشخص گردیده است
واحد رسیدگی مبلغ فروش و قیمت تمام شده کالاي فروش رفته را در صورت حساب سود و زیان سال
مورد رسیدگی منظور نموده است.
19 . هدف اصلی حسابرس از ارزیابی ساختار کنترل هاي داخلی واحد مورد رسیدگی کدام یک از موارد زیر است؟
1) تصمیم گیري در مورد اینکه کار حسابرسی پیشنهادي را بپذیرد یا خیر!
2) گزارش نقاط ضعف کنترل هاي داخلی به مدیریت شرکت
3) تعیین حدود و نوع آزمون هاي کنترل که باید انجام دهد
4) تعیین حدود و نوع آزمون هاي محتوا که باید انجام دهد
20 . کدام یک از موارد زیر از عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی محسوب نمی گردد؟
1) ریسک ذاتی 2) ریسک کنترلی
3) ریسک عدم کشف 4) هی چکدام از موارد فوق صحیح نمی باشد
21 . ریسک کنترلی عبارت از این ریسک است که:
1) استعداد مانده حساب یا طبقه اي از معاملات به تحریف شدن در غیاب کنترل هاي داخلی مربوطه
2) آزمون هاي محتوا تحریف در مانده یک حساب یا طبقه اي از معاملات را نتواند کشف کند
3) تحریف در مانده حسا بها ممکن است توسط سیستم کنترل داخلی صاحب کار به موقع کشف نشود

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 5
4) هی چکدام از موارد فوق صحیح نمی باشد
22 . هرگاه حسابرس در رسیدگی هاي خود به موارد محدودیت یا عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداري که با
اهمیت بوده و بر روي صورت هاي مالی تأثیر اساسی داشته باشند بر خود نماید :
1) گرازش مردود ارائه می نماید 2) گزارش عدم اظهار نظر ارائه می نماید
3) گزارش مشروط ارائه می نماید 4) گزارش مقبول ارائه می نماید
23 . کدام یک از موارد زیر جزء استاندارد هاي گزارشگري نمی باشد؟
1) گزارش حسابرسی باید بیانگر این نکته باشد که آیا صورت هاي مالی بر اساس اصول پذیرفته شده
حسابداري تهیه شده است یا خیر؟
2) گزارش حسابرسی باید بیانگر این نکته باشد که آیا اصول پذیرفته شده حسابداري به صورت یکنواخت و
مشابه دوره مالی قبل عمل شده است یا خیر؟
3) مسئولیت صاحب کار در مورد تهیه صورت هاي مالی و مسئولیت حسابرس در خصوص اظهارنظر نسبت به
صورت هاي مالی در گزارش حسابرسی می بایست تصریح گردد
4) هی چکدام از موارد فوق درست نمی باشد.
24 . هدف از به کارگیري کنترل هاي انضباطی کدام یک از موارد زیر می باشد؟
1) حصول اطمینان از حسن اجراي کنترل هاي پایه
2) حفاظت از دارایی ها
3) تقسیم دقیق مسئولی تها
4) پاس خهاي 1 و 2 صحیح است.
25 . اشاره به خلاصه اهم رویه هاي حسابداري در کدام یک از بندهاي گزارش حسابرسی صورت می گیرد؟
1) بند مقدمه 2) بند دامنه رسیدگی 3) بند اظهار نظر 4) هی چکدام
26 . در کدام یک از موارد زیر حسابرس به احتمال زیاد گزارش عدم اظهار نظر ارائه می نماید؟
1) امتناع مدیریت صاحب کار از ارائه تأییدیه به مدیران
2) عدم افشاي کافی اطلاعات مهم در صورت هاي مالی و یادداش تهاي پیوست
3) عدم ارائه صورت جریان وجوه نقد
4) انحراف عمده در تهیه صورت هاي مالی از اصول پذیرفته شده حسابداري
27 . در مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل هاي داخلی، حسابرس …
1) نسبت به کنترل هاي داخلی اداري تأکید بیشتري دارد.

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 6
2) نسبت به کنترل هاي داخلی مالی تأکید بیشتري دارد.
3) اهمیت یکسانی براي کنترل هاي داخلی اداري و مالی قابل می باشد
4) اهمیتی نسبت به کنترل هاي داخلی حسابداري قابل نمی باشد.
بایگانی می گردد؟ « پرونده دائمی حسابرسی » 28 . کدام یک از موارد زیر در
1) صورت ریز موجود يهاي مواد و کالا
2) صورت ریز بدهکاران و بستانکاران تجاري
3) صورت ریز سهام داران عمده به تفکیک تعداد نو سهام
4) مانده موجودي نقد و بانک در تاریخ ترازنامه
29 . در کدام یک از حال تهاي زیر حسابرس اظهار نظر مشروط ارائه نمی کند؟
1) حسابرسی نسبت به واحد مورد رسیدگی از استقلال کافی برخوردار نباشد
2) به علت محدودیت در رسیدگی حسابرس نتوانسته است یک روش مهم رسیدگی را انجام دهد
3) در گزارش حسابرسی به کار یک متخصص عطف داده شده باشد
4) از یک روش حسابداري که مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداري است استفاده شده باشد.
30 . کدامیک از موارد زیر از استانداردهاي عمومی حسابرسی می باشد؟
1) حفظ استقلال رأس توسط حسابرس
2) اجراي عملیات حسابرسی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابرسی
3) کسب شناخت کافی از ساختار کنترل هاي داخلی صاحب کار
4) موارد 1 و 3 صحیح است
31 . بر اساس استانداردهاي گزارشگري:
1) گزارش حسابرسی باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري تهیه شده باشد.
2) حسابرس باید ثبات رویه خود را در رسیدگی هاي خود نسبت به سال مالی گذشته حفظ نماید.
3) گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورت هاي مالی طبق اصول پذیرفته شده حسا بهاي تهیه شده
است یا خیر
4) کلیه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورت هاي مالی در گزارش حسابرس تشریح گردد
32 . استانداردهاي حسابرسی شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟
1) استانداردهاي عمومی، استانداردهاي گزارشگري، استانداردهاي رسیدگی
2) استانداردهاي رسیدگی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي گزارشگري
3) استانداردهاي عمومی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي گزارشگري

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 7
4) استانداردهاي عمومی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي رسیدگی، استانداردهاي گزارشگري
33 . مه مترین نقش حسابرسان در رسیدگی صورت هاي مالی کدامیک از موارد زیر است؟
1) نقش اعتبار دهی به صورت هاي مالی که توسط واحدهاي اقتصادي تهیه می شود.
2) اصلاح صورت هاي مالی
3) اطلاع استفاده کنندگان از اشکالات موجود در صورت هاي مالی ارائه شده توسط واحدهاي اقتصادي
4) انطباق صورت هاي مالی ارائه شده توسط صاحب کار با صورت هاي مالی که بر اساس اصول پذیرفته شده
حسابداري تهیه شده است.
34 . کدامیک از اشخاص زیر مسئول مطلوبیت ارائه مطالب مندرج در صورت هاي مالی است؟
1) حسابرس مستقل 2) حسابرس داخلی 3) مدیر مالی 4) مدیریت صاحب کار
35 . کدامیک از موارد زیر جزء کنترل هاي داخلی مالی پایه طبقه بندي می شود؟
1) نصب شماره اموال بر روي دارایی هاي ثابت شرکت
2) استفاده از فرم هایی که داراي شماره سریال چاپی باشند
3) تهیه صورت هاي مالی میان دوره اي
4) موارد 1 و 2 صحیح است
36 . هدف از به کارگیري کنترل هاي داخلی پایه در سیست مهاي حسابداري چیست؟
1) ثبت کلیه رویدادهاي مالی در دفاتر 2) ثبت صحیح رویدادهاي مالی در دفاتر
3) موارد 1 و 2 صحیح است 4) هی چکدام
37 . کدامیک از موارد زیر از موارد افتراق حسابرسی ضمنی یا حسابرسی نهایی محسوب نمی شود؟
1) حسابرسی ضمنی در طول دوره مالی و حسابرسی نهایی بعد از دوره مالی انجام می گیرد
2) نتیجه کار حسابرسی ضمنی نامه مدیریت و نتیجه کار حسابرسی نهایی گزارش حسابرسی می باشد
3) حسابرسی ضمنی با دریافت تراز آزمایشی و حسابرسی نهایی با دریافت صورت هاي مالی انجام می گیرد
4) حسابرسی ضمنی توسط حسابرس داخل و حسابرسی نهایی توسط حسابرس مستقل انجام می شود
38 . بر اساس آیین رفتار حرفه اي :
1) حسابرس می بایست اطلاعات صاحب کار را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن خودداري نماید
2) حسابرس می تواند نسبت به تهیه صورت هاي مالی صاحب کار اقدام نماید در صورتی که استقلال خود را
در رسیدگی هایی که به عمل می آورد حفظ نماید.

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 8
3) حسابرس می تواند نسبت به تهیه صورت هاي مالی صاحب کار اقدام نماید در صورتی که در تهیه آن ها
اصول پذیرفته شده حسابداري را رعایت نماید.
4) موارد 1 و 2 صحیح است
39 . کدام یک از موارد زیر در پرونده دایمی نگهداري می شود؟
1) صورت ریز موجودي مواد و کالا
2) صورت ریز بدهکاران تجاري
3) صورت ریز دارایی هاي ثابت
4) صورت هزینه هاي انجام شده طی یک سال مالی
40 . پرسشنامه کنترل هاي داخلی به نحوي طراحی می شود که :
1) با به کارگیري آن نقاط ضعف کنترل هاي صاحب کار برطرف شود.
2) پاسخ هاي مثبت آن نشان دهنده ضعف کنترل هاي داخلی و پاس خ هاي آن نشان دهنده نقاط قوت
کنترل هاي داخلی باشد.
3) پاسخ هاي مثبت نشان دهنده نقاط قوت کنترل هاي داخلی و پاس خهاي منفی نشان دهنده نقا ط ضعف
کنترل هاي داخلی باشد.
4) بدون مراجعه به برنامه حسابرسی بتوان حسابرسی ضمنی را انجام داد
41 . احتمال خطر عدم کشف عبارت است از :
1) احتمال اینکه روش هاي رسیدگی که حسابرسان به کار می گیرند، تحریف با اهمیتی که در یک حساب
وجود دارد را کشف نکند.
2) احتمال رخ دادن تحریف با اهمیت دریک حساب در غیاب کنترل هاي داخلی لازم در آن
3) احتمال اینکه سیستم کنترل داخلی صاحب کار نتواند به موقع از رخ دادن تحریف ب ا اهمیت در یک
حساب پیشگیري یا آن را کشف نماید
4) هی چکدام
42 . احتمال خطر ذاتی عبارت است از :
1) احتمال اینکه سیستم کنترل داخلی صاحب کار نتواند به موقع از رخ دادن تحریف ب ا اهمیت در یک
پیشگیري یا آن را کشف نماید
2) روش هاي رسیدگی که حسابرسان به کار می گیرند، تحریف با اهمیتی که در یک حساب وجود دارد را
نتواند کشف کند.

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 9
2) احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت دریک حساب و با فرض اینکه براي کنترل داخلی مناسب وجود
نداشته باشد.
4) موارد 1 و 2 صحیح است
43 . مه مترین وجه تمایز حسابرس داخلی و حسابرس مستقل کدام است؟
1) استقلال حسابرس مستقل
2) استفاده حسابرس مستقل از رو شهاي رسیدگی خاص در حسابرسی نهایی
3) رسیدگی ضمنی و ارسال نامه مدیریت
4) نحوه دریافت ح قالزحمه
44 . کدامیک از کارهاي زیر را نمی توان قبل از تاریخ ترازنامه انجام داد؟
1) آزمون هاي کنترل 2) آزمون هاي محتوا
3) صدور نامه مدیریت 4) برآورد احتمال خطر کنترل

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 10
پاس خهاي تشریحی حسابرسی
1. پاسخ ( 1) صحیح است.
حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران به عهده دیوان محاسبات است.
2. پاسخ ( 2) صحیح است.
حسابرس داخلی از نظر حدود مسئولیت به مدیران موسسه پاسخگو است.
انواع حسابر سها :
الف حسابرس داخلی : حسابرسی است که در استخدام موسسه مزبور بوده و گزارش خود را به مدیران موسسه
ارائه می کند.
ب حسابرس مستقل : حسابرسی است که در استخدام موسسه نبوده و جهت رسیدگی نهایی به صور ت هاي
مالی براي مدت محدود در موسسه به حسابرسی می پردازد.
3. پاسخ ( 4) صحیح است.
1 صورت هاي مالی
موضوع اصل مورد رسیدگی حسابرس مستقل: 2 دفاتر حسابداري است.
3 اسناد و مدارك
4. پاسخ ( 3) صحیح است.
مسئول اصلی صحت صورت هاي مالی موسسه مورد رسیدگی صاحب کار است.
5. پاسخ ( 3) صحیح است.
وقتی بجز موارد مشخصی بقیه مطالب مندرج در صورت هاي مالی مورد « از لحاظ نوع اظهار نظر » گزارش حسابرس
تأیید باشد مشروط است.
6. پاسخ ( 4) صحیح است.
پیشنهاد اصلاح اشتباهات به صاحب کار به اصل افشاي حقایق حسابرسی مربوط می گردد.
7. پاسخ ( 3) صحیح است.
مربوط به استاندارد اجراي عملیات می شود.
8. پاسخ ( 4) صحیح است.
از کنترل هاي داخلی عملیاتی تهیه نوار جمع فروش روزانه را می توان نام برد.
9. پاسخ ( 4) صحیح است.
رعایت کنترل هاي داخلی، ایجاد می کند که صورت مغایرت بانکی توسط مسئولی دیگر استخراج گردد.
10 . پاسخ ( 4) صحیح است.

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 11
1 محاسبه مجرد
منظور از آزمایشات حسابرسی : 2 ردیابی است
3 سندرسی
11 . پاسخ ( 1) صحیح است.
اخذ تأییدیه نامیده می شود. « روش به دست آوردن مدرك از طریق اظهارات مقامات دستگاه مورد رسیدگی »
12 . پاسخ ( 2) صحیح است.
با ارسال تأییدیه مثبت اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد حسابرس به مانده حساب وي در دفاتر اطمینان می کند.
13 . پاسخ ( 2) صحیح است.
رو شهاي استهلاك در پرونده دائم حسابرسی موسسه مورد رسیدگی بایگانی می شود.
14 . پاسخ ( 4) صحیح است.
در کار برگ اصلی یا نهایی کلیه مانده هاي سرفصل حسا بهاي کل به این کار برگ منتقل می شود.
15 . پاسخ ( 4) صحیح است.
همچنان که می دانید اهداف حسابرسی 5 هدف می باشد.
1 اثبات وجود 2 اثبات ارزش 3 اثبات مالکیت 4 اثبات تمامیت 5 اثبات صحت انعکاس
در اثبات تمامیت : حسابرسی به دنبال این موضوع است که اطلاعات مالی به صورت کامل و تمام گزارش و ثبت
شده باشند. مثلاً تمامی بدهی ها و مطالبات ثبت گردید هاند.
16 . گزینه ( 2) صحیح است.
گزارش حسابرسی مقبول داراي 3 بند ( 1) مقدمه، ( 2) دامنه رسیدگی ها، و ( 3) اظهارنظر می باشد که در هر یک از
آن ها موارد و موضوعاتی به صراحت بیان می شوند. مندرجات هر یک از بندهاي گزارش حسابرسی مقبول به شرح
زیر است :
الف) مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی در قبال صورت هاي مالی
ب) ذکر صورت هاي مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل
ج) ذکر مسئولیت حسابرس فقط در قالب ارائه نظر حرفه اي در خصوص کلیت صورت هاي مالی.
2) مندرجات بند دامنه رسیدگی ها : )
الف) اشاره به انجام رسیدگی ها بر مبناي استانداردهاي حسابرسی
ب) اشاره به حصول اطمینان منطقی از نبود تحریفات و اشتباهات با اهمیت در صورت هاي مالی
پ) اشاره به ارزیابی برآوردهاي عمده بعم لآمده توسط مدیریت.
3) مندرجات اظهار نظر: )
ارائه اظهارنظر حرفه اي حسابرس نسبت به مطلوبیت کلی صورت هاي مالی به عنوان یک مجموعه واحد.

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 12
ب) اشاره به مطابقت و یا عدم مطابقت صورت هاي مالی با اصول و استانداردهاي حسابداري.
بنابراین، همان گونه که ملاحظه می گردد، رضایت بخش بودن و یا نبودن سیستم کنترل هاي داخلی صاحب کار .
در هیچ کجاي گزارش حسابرسی مقبول، مورد اشاره قرار نمی گیرد.
17 . گزینه ( 1) صحیح است.
1) برنامه ریزي، ( 2) کسب شناخت از سیستم کنترل هاي داخلی، ( 3) برآورد ریسک کنترل، ( 4) انجام آزمون )
کنترل ها، ( 5) صدور نامه مدیریت (صنعتی)، و ( 6) طراحی و اجراي آزمون هاي محتوا.
می توان پنج مرحله از فرایند حسابرسی را قبل از پایان سال مالی نیز انجام داد اما انجام آزمون هاي محتوا که
مستلزم تعیین صحت و سقم مانده حسا بها می باشد، ضرورتاً بعد از پایان سال مالی انجام می گیرد.
18 . گزینه ( 4) صحیح است.
رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه بر دو نوع هستند. اول، رویدادهایی که شواهد بیشتري در خصوص شرایط موجود
در تاریخ ترازنامه به وجود می آورند. بنابراین این دسته از رویدادها مستلزم تعدیل (اصلاح ) صورت هاي مالی
می باشند. دوم، رویدادهایی که شرایط و شواهد آن ها در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است، بنابراین مستلزم تعدیل
یادداش تهاي پیوست صورت هاي مالی افشاء شوند. » صورت هاي مالی نمی باشند بلکه در صورت با اهمیت بودن، باید
19 . گزینه ( 4) صحیح است.
هدف از ارزیابی سیستم کنترل هاي داخلی توسط حسابرسی مستقل این است که نقاط ضعف (و یاقوت ) سیستم را
شناسایی نماید و بر آن اساس، حجم رسیدگی هاي خود را در مرحله آزمون هاي محتوا مشخص سازد.
20 . گزینه ( 4) صحیح است.
به گونه اي که در فرمول ریسک حسابرسی نیز ملاحظه می گردد، عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی عبارتند
فرمول ریسک حسابرسی : ?? = ?? × ?? × ?? : از
(IR) ریسک ذاتی
(CR) ریسک کنترل
(DR) ریسک عدم کشف
لذا هر 3 ریسک ذاتی، کنترل و عدم کشف از اجزاي تشکیل دهنده ریسک حسابرسی محسوب می شوند.
21 . گزینه ( 3) صحیح است.
ریسک کنترل یعنی درصد احتمال اینکه سیستم کنترل هاي داخلی واحد مورد رسیدگی نتوانند از وقوع اشتباهات
،( یا تحریفات جلوگیري نموده و یا به موقع آن ها را کشف کنند . بنابراین گزینه ( 3) صحیح می باشد . گزینه ( 1
تعریف ریسک ذاتی می باشد و گزینه ( 2) تعریف ریسک عدم کشف است.
22 . گزینه ( 1) صحیح است.
wwwwww..aaccccffiillee..ccoomm
سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 13
در مواردي که عدم رعایت اصول و استانداردهاي حسابداري توسط واحد مورد رسیدگی موجب گردد که صورت هاي
مالی به نحو مطلوب ارائه نگردند و یا در مواقعی که حسابرسی مستقل در رسیدگی به مانده حسا ب ها با چنان
محدودیت اساسی مواجه گردد که مانع از دستیابی حسابرسی به شواهد کافی و قابل قبول جهت تعیین صحت و
سقم مانده حسا بها گردد، حسابرسی عموماً گزارش مردود ارائه می کند.
23 . گزینه ( 2) صحیح است.
استانداردهاي گزارشگري در حسابرسی مشتمل بر 4 عنصر می باشد، به شرح زیر :
1 اشاره صریح به مطابقت و یا عدم مطابقت صورت هاي مالی با اصول و استانداردهاي حسابداري
2 اشاره صریح گزارش به موارد و موضوعاتی که ثبات رویه در آن ها رعایت نگردیده است.
3 اشاره صریح گزارش به موارد و موضوعاتی که اطلاعات آن ها به طور کامل افشاء نگردیده است.
4 ارائه اظهارنظر حرفه اي نسبت به مطلوبیت کلی صور ت هاي مالی به عنوان یک مجموعه واحد توسط
حسابرس مستقل.
لذا گزینه ( 2) جزو استانداردهاي گزارشگري نمی باشد.
24 . گزینه ( 1) صحیح است.
هدف اصلی از استقرار کنترل هاي انضباطی در واحدهاي اقتصادي متوسط و بزرگ، حصول اطمینان معقول از
اجراي صحیح کنترل هاي داخلی پایه می باشد.
25 . گزینه ( 2) صحیح است.
اهم رویههاي حسابداري واحد مورد رسیدگی در یادداش تهاي پیوست صورت هاي مالی افشاء می شوند و جایی در
گزارش حسابرس مستقل ندارند.
1 آموزش فنی و صلاحیت حرفه اي یکایک حسابرسان.
2 حفظ استقلال رأي در کلیه مراحل حسابرسی.
3 اعمال دقت و مراقبت حرفه اي
26 . گزینه ( 1) صحیح است.
در مواردي که حسابرس مستقل نتواند بنا به دلایلی از جلد ( 1) محدودیت در دامنه رسیدگی ها که اساسی باشد ؛ و
2) مواجهه با ابهامات اساسی و ( 3) عدم برخورداري از استقلال، مطلوبیت کلی صورت هاي مالی را مشخص نماید . )
گزارش عدم اظهارنظر صادر می نماید. از این رو امتناع مدیریت واحد مورد رسیدگی از ارائه تأییدیه مدیریت به
حسابرسی مستقل. محدودیت در رسیدگی اساسی تلقی می گردد و حسابرس گزارش عدم اظهارنظر ارائه می نماید.
27 . گزینه ( 3) صحیح است.
wwwwww..aaccccffiillee..ccoomm
سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 14
حسابرس مستقل در مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل هاي داخلی واحد مور د رسیدگی . (بر اساس رسیدگی
استانداردهاي جدید حسابرسی) تفاوتی بین کنترل هاي حسابداري (مالی ) و کنترل هاي مدیریتی (اداري) قائل
نمی شود و تأثیر هر دو کنترل ها بر صور تهاي مالی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
28 . گزینه ( 3) صحیح است.
اقلام و شواهدي در پرونده دائمی حسابرسی بایگانی می شوند که ماهیت مداوم دارند. مانند نسخه اي از اساس نامه
شرکت، نسخه اي از صورتحساب هیأت مدیره و جامع مجامع صاحبان سهام و… گزینه ( 3) نیز از جمله اقلام قابل
درج در پرونده دائمی حسابرسی می باشد؛ لذا گزینه ( 3) پاسخ صحیح است. سایر گزینه در پرون ده جاري بایگانی
خواهند شد.
29 . گزینه ( 2) صحیح است.
اظهارنظر (گزارش) مشروط زمانی ارائه می شود که صورت هاي مالی واحد مورد رسیدگی به استثناي یک یا چند
مورد (موارد) انحراف از اصول و استانداردهاي حسابداري و یا دلایل دیگر، وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریا نهاي
نقدي آن واحد را از کلیه جهات با اهمیت و طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان دهد.
با توجه به اینکه در گزینه ( 1) حسابرسی، استقلال ندارد. گزارش عدم اظهارنظر صادر می نماید . بنابراین گزینه
1) پاسخ صحیح می باشد. در هر سه گزینه دیگر، حسابرس می تواند با توج ه به موضوع و اهمیت آن، گزارش )
مشروط ارائه کند.
30 . گزینه ( 1) صحیح است.
سایر موارد استانداردهاي عمومی حسابرسی :
1 رسیدگی باید به وسیله افرادي صورت گیرد که داراي تجربه و تخصص کافی به عنوان حسابرس مستقل
باشند.
2 حسابرس باید در اجراي رسیدگی ها (و همچنین در تنظیم گزارش ) دقت حرفه اي لازم را که از یک
کارشناس انتظار می رود اعمال نمایند.
31 . گزینه ( 3) صحیح است.
سایر مواردهاي استانداردهاي گزارشگري :
1 گزارش حسابرسی باید بیانگر این مطالب باشد که آیا وصول مورد قبول حسابداري به طور یکنواخت و مشابه
با دوره مالی قبل رعایت شده است یا خیر (اشاره به اصل به ثبات رویه)
2 چنانچه افشاء اطلاعات در صورت هاي مالی، به طور کامل و کافی صورت نگرفته باشد، موضوع باید در گزارش
حسابرسی تصریح شود. (اشاره به اصل افشاء حقایق)

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري
15
3 گزارش حسابرسی باید شامل اظهارنظر کلی نسبت به صورت هاي مالی باشد. در شرایطی که قادر به ارائه
اظهارنظر کلی نباشد، گزارش حسابرسی باید ضمن ذکر کلیه دلایل موجود عدم امکان ارائه اظهارنظر نسبت به
صورت هاي مالی را طی عباراتی صریح بیان نماید.
32 . گزینه ( 3) صحیح است.
استانداردهاي اجراي عملیات حسابرسی شامل :
1 عملیات حسابرسی باید به نحوي مناسب و کافی برنامه ریزي شود.
2 سیستم کنترل هاي داخلی موجود در موسسه مورد رسیدگی باید مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
3 اطلاعات و مدارك کافی و قابل اطمینان باید از طریق بازرسی، مشاهده، پرسش، اخذ تأییدیه و سایر فنون
رسیدگی کسب گردد.
33 . گزینه ( 1) صحیح است.
سهم حسابرس مستقل اعتبار بخشیدن به صورت هاي مالی است. (اتکاء اشخاص ثالث مانند صاحبان سهام، اعتبار
دهندگان و سایر اشخاص ذینفع به آن)
34 . گزینه ( 4) صحیح است.
چه در قرارداد ذکر شده باشد چه ذکر نشده باشد، حسابرس وقتی انجام کاري را به عهده می گیرد، باید مراقبت هاي
حرفه اي را به عمل آورد (حسابرس مسئول هرگونه زیانی است که به دلیل عدم مراقبت حرفه اي به صاحب کار
وارد می کند)
35 . گزینه ( 2) صحیح است.
حداقل کنترل هاي داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت هاي یک واحد اقتصادي را کنترل هاي
پایه می گویند. سایر موارد :
1 نگهداري حساب کنترل 2 تهیه نوار جمع از مدارك 3 تطبیق جزئیات مدارك با یکدیگر 4 مشاهده عینی
دارایی هاي ثبت شده در فواصل زمانی مناسب 5 بررسی اجمالی دفاتر و سوابق به منظور کشف مواد غیرعادي 6
آزمایش محاسبات و صحت مدارك معاملات پس از وقوع و قبل از ثبت در سوابق 7 استفاده از بایگانی موقت 8
استخراج تراز آزمایشی دوره اي 9 تطبیق اسناد و مدارك واحد با اطلاعات اخذ شده از خارج.
36 . گزینه ( 4) صحیح است.
37 . گزینه ( 3) صحیح است.
حسابرسی انجام شده ضمن سال مورد رسیدگی را حسابرسی ضمنی می گویند. (بررسی سیستم کنترل هاي داخلی )
حسابرسی انجام شده پس از پایان سال را حسابرسی نهایی می نامند. (رسیدگی هاي اثباتی) جمع بندي نتایج حاصله
در حسابرسی ضمنی، تهیه گزارش نکات قابل توجه ضمنی و نامه مدیریت ضمنی است؛ و جمع بندي نتایج حاصله

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته حسابداري 16
در حسابرسی نهایی، تهیه گزارش نکات قابل توجه نهایی، گزارش حسابرسی و نامه مدیریت نهایی است . حسابرس
مستقل جهت انجام وظیفه خود، اقلام مندرج در صورت هاي مالی را اثبات می نماید.
38 . گزینه ( 1) صحیح است.
اصول رفتار حرفه اي حسابرسان :
1 اصل استقلال و بی طرفی 2 اصل ارزداري 3 اصل منع تبلیغ 4 اصل افشاء 5 اصل اهمیت
39 . گزینه ( 3) صحیح است.
40 . گزینه ( 3) صحیح است.
جواب هاي آري معرف وجود کنترل هاي داخلی مطلوب می باشد. (مبناي عملیات بعدي حسابرس را تشکیل می دهد)
جواب هاي خیر معرف عدم وجود کنترل هاي داخلی مطلوب می باشد. (به عنوان یک نقطه ضعف د ر صورت خلاصه
نقاط ضعف، ثبت می گردد) در حالت عدم وجود کنترل حسابرس وظیفه دیگري در حسابرسی ضمنی نداشته و
می توان آن را به عنوان یک نقطه ضعف ثبت کند.
41 . گزینه ( 1) صحیح است.
احتمال خطر عدم کشف، به شواهد رو شها بستگی دارد.
42 . گزینه ( 3) صحیح است.
احتمال خطر وجود اشتباه با اهمیت پیش از آنکه کنترل هاي داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
43 . گزینه ( 2) صحیح است.
گزارش حسابرسان مستقل با توجه به استقلال آنان از دستگاه، علاوه بر مدیران دستگاه، مورد استفاده صاحبان
دستگاه، دولت، بانک ها، مسئولین مالیاتی و… قرار می گیرد.
44 . گزینه ( 2) صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...