مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع رویداد مالی هستند. توسط اسناد و مدارک مثبته می‎توان رویداد مالی را شناسایی، اندازه گیری و ثبت نمود.رویداد مالی…