ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ :ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ۹۶۲ ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ

FATF

 ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ :ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ۹۶۲ : ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ

 

۲۱۰۴۷ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ـ۱۳۹۴  (اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب ۷۷) آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده

۲۰/۳/۱۳۹۶                                                              ﻫـ۵۲۹۶۶ /ت ۳۱۴۷۰ﺷﻤﺎره وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ۲۳۸۲۳۲/۲۳۶۵۰/۲۰۰  ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره ۱۷/۳/۱۳۹۶ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ـ آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ۱۳۹۴  (اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب ۷۷)  (ﻣﺎده ۵)  وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ ﻣﻮرخ ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:   (اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ۷۷) آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ـ۱۳۹۴ ـ ﻣﺼﻮب   : ـ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ ﯽروﻧﺪ ۱ﻣﺎده . ـ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ۱۳۶۶ اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن: ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎ تﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ـ ﻣﺼﻮب ب ـ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش: اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﯿﺎن در ﻋﺮﺻﻪ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﻋﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺑﻨﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﺮوش آن، اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎﺗﻤﺎم. پ ـ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ـ درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲ﻣﺎده )ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎب ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ۵۹) ـ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﺗﻤﺎم، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۳ﻣﺎده (ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻊ از ۱)  (و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯿ ﺎﻟﺤﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ۷۷) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺪر ﻣﺎده (آن در زﻣﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ۱)  (ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ۷۷) وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم، ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺴﻮب و از درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. . ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺒﺎدرت دارﻧﺪ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ۴ﻣﺎده ـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه  و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮز اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی) ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ (ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺿﻮع ۵ﻣﺎده . (ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر درﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ ۱۳۸) ﻣﺎده

 (ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ۷۷)  ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻻزﻣ ﺎﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﻤﻮلً ـ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎ ۱ﺗﺒﺼﺮه . (ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۵۹) ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده . (ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ۵۹)  ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ً ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺮﻓﺎ ۱۳۹۴ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۲ﺗﺒﺼﺮه (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ (ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ۷۷) ـ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ۷ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎب ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﯿ ﺸﻮد. ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺆدی در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ، درآﻣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده ۱ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ در ﺳﺎل ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺸﺪه ۷۷)  (ﻣﺎده ۲) ـ زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ۲ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ. (۵۹) ـ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۳ﺗﺒﺼﺮه (۵۹) ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ـ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ از دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ ۸ﻣﺎده (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽ ۱۸۷)  (ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۵۹) اﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ۱۸۷) ﻧﺸﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ۷۷)  (ﻣﺎده ۱) واﺣﺪ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯿ ﺎﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش وﺻﻮل ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺆدی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻬﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ. (اﯾﻦ آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ۷)  در اﺟﺮای ﻣﺎده ً ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﺆدی ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿ ﺸﻮد:

ـ در ﻣـﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش از ﻣﺆدی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻣﺆدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، در زﻣﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، وﺻﻮل ۱ . (%ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ۱۰) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯿ ﺎﻟﺤﺴﺎب ده درﺻﺪ

ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات، ﻣﺆدی ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ۲ . (ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ۱۰%) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در زﻣﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯿ ﺎﻟﺤﺴﺎب ده درﺻﺪ

ـ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮاز ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻋﻮض ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ، ۹ﻣﺎده ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯿ ﺎﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺆدی ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ۱۰ﻣﺎده ﻣﻘﺮرات، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد ﻣﯿ ﺸﻮد. (ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ۴۸)  (و ۴۷) ـ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش، در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد ۱۱ﻣﺎده اﻣﻼک ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. . ـ در ﻣﻮرد اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد، ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿ ﺸﻮﻧﺪ ۱ﺗﺒﺼﺮه . ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤ ﯽﺷﻮد ۲ﺗﺒﺼﺮه (ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ۶۴) ـ ارزش روز ﻋﺮﺻﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۲ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (۱۵۴) ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده . (%ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط، اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ۶۰) ﻗﺎﻧﻮن، ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش در ﺑﺎﻓﺘ ﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﯾ ﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺼﺖ درﺻﺪ

. ـ در ﻣﻮرد اﻋﯿﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه در اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ارزش زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ۱۳ﻣﺎده ـ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان، ۱۴ﻣﺎده ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻨ ﻨﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...