[ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ : روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم

[ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ : روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم

[ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ : روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم

  ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس در ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﭙﺮدازد.  در آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روش ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري , روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و روش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    روش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻨﺘﯽ  در اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ , ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﮔﺰاري وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي را ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺪﻫﻨﺪ.  در اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش , ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي وارﯾﺰ وﺟﻪ , اراﺋﻪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار , اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺎرﮔﺰار از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺻﻮل وﺟﻪ , دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ارﺳﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ , اﯾﻦ روش در ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  راه اﻧﺪازي ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺘﯽ را ﺣﻞ 1383ﺑﺎزار ﺑﻮرس از ﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  در اﯾﻦ روش ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﭙﺮدازد.  در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﺪود دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و ﮐﺎرﮔﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻫﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ وارد ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار درﺧﻮاﺳﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ  دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ 30 ﺗﺎ 20ﮐﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.  ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ  ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم , ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ , درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻋﺮض ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎب و ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ , ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﻤﺎ را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    در اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري و اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ و دادن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار , ﺣﺴﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﭙﺮدازد.  در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ , ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺎزار ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ , ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.    ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺪي در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه…….

ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﮔﺮي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...