[ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ : روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم

[ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ : روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم

[ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ : روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم

  ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس در ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﭙﺮدازد.  در آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روش ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري , روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و روش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    روش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻨﺘﯽ  در اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ , ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﮔﺰاري وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي را ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺪﻫﻨﺪ.  در اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش , ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي وارﯾﺰ وﺟﻪ , اراﺋﻪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار , اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺎرﮔﺰار از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺻﻮل وﺟﻪ , دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ارﺳﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ , اﯾﻦ روش در ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  راه اﻧﺪازي ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺘﯽ را ﺣﻞ 1383ﺑﺎزار ﺑﻮرس از ﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  در اﯾﻦ روش ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﭙﺮدازد.  در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﺪود دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و ﮐﺎرﮔﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻫﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ وارد ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار درﺧﻮاﺳﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ  دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ 30 ﺗﺎ 20ﮐﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.  ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ  ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم , ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ , درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻋﺮض ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎب و ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ , ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﻤﺎ را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    در اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري و اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ و دادن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار , ﺣﺴﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﭙﺮدازد.  در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ , ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺎزار ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ , ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.    ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺪي در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه…….

ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﮔﺮي

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...