ﻗﺪم ﻧﻬﻢ : روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم

پولدار

    ﻗﺪم ﻧﻬﻢ : روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب در ﺑﺎزار ﺑﻮرس , ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮرس , راه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و روش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم در ﻗﺪم ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ , ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻮد آور آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.  ﺳﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم از اﯾﻦ ﺳﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. روش ﻫﺎي ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل , ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل و روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از دو روش ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل و ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ , ﺳﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.  در اﯾﻦ ﻗﺪم از آﻣﻮزش , ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. آﻣﻮزش روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ده ﻗﺪم آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس , ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دوره از ﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي  ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر روي ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺳﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ روش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد،  ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ذﯾﻞ ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد: اﻟﻒ- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر:   در ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻘﺶ دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻗﺘﺼﺎدي را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد آوري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎل و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.  اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻠﯽ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﻧﺮخ ارز، ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري، ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﺗﺮي از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و از دور ﻧﻤﺎي آﺗﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.     : ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ –ب  دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و روﻧﺪ رﺷﺪ آﺗﯽ آن اﺳﺖ. ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺑﻪ رﺷﺪ و ﺳﻮد آور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   ج- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ:   در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ،  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.   ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﯿﺮرس ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد. ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ.  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﯾﺎ ﻓﻨﯽ  ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روي ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و زﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﻬﺎم و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﺗﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزار ﺳﻮد ﺟﺴﺖ. در واﻗﻊ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ «ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ»ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ روي  ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ و روﻧﺪ آﯾﻨﺪه آن و اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻫﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.   در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار )ﭼﺎرت( ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ، ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮاري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدي ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد و ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ )ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار( ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد دارد، اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ )ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ( ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل( ﺑﺎﺷﺪ.  روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  در روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺐ ﺑﻪ دو روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ , ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار و ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮﮐﺖ )ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل( و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﻬﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ )ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل( ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.  اﯾﻦ روش از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢ , ﭼﻪ در ﺑﺎزار و ﺻﻨﻌﺖ و ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﺎم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺗﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

[Type the document title]                                             آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                    ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺳﻬﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﻬﺎم را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.  در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.    ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺪي در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه…….

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ زودي اﻧﺪوه را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...