آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ

بانک ها و موسسات اعتباری

       آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ

ﻗﺪم دﻫﻢ : ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم )ﭘﻮرﺗﻔﻮي(  اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻗﺪم آﺧﺮ ﺑﺨﺶ “آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ” ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب در ﺑﺎزار ﺑﻮرس  ,ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮرس  ,راه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و روش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس در ﻗﺪم ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ  ,ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ در ﻗﺪم آﺧﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﺎزده ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.  اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺌﻮري ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ دارد     “ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ”

                                            آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                   ﭘﺮﺗﻔﻮي ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﺳﺒﺪي از اوراق ﺑﻬﺎدار .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در   ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻔﻮي ، ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ، ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﺘﻀﺎدي در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻬﺎم دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارو و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎدﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ودرﮔﯿﺮي ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي دارو اﻓﺰاﯾﺶ و اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﻌﺎدل ﺑﺎزده ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮي در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد اﮔﺮ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ   ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛رﯾﺴﮏ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ زا و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﯾﮑﯽ ازﺳﻬﺎم ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ   ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎزده ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ اول را ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺎ                                   ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺗﺎزه وارد ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﻬﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ , ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.  ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪم از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در راﺳﺘﺎي ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻮرس را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.  از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮرﺳﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ و آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﺎري ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.          .

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...