آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ

بانک ها و موسسات اعتباری

       آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ

ﻗﺪم دﻫﻢ : ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم )ﭘﻮرﺗﻔﻮي(  اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻗﺪم آﺧﺮ ﺑﺨﺶ “آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ” ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب در ﺑﺎزار ﺑﻮرس  ,ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮرس  ,راه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و روش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس در ﻗﺪم ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ  ,ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ در ﻗﺪم آﺧﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﺎزده ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.  اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺌﻮري ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ دارد     “ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ”

                                            آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ                                   ﭘﺮﺗﻔﻮي ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﺳﺒﺪي از اوراق ﺑﻬﺎدار .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در   ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻔﻮي ، ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ، ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﺘﻀﺎدي در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻬﺎم دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارو و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎدﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ودرﮔﯿﺮي ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي دارو اﻓﺰاﯾﺶ و اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﻌﺎدل ﺑﺎزده ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮي در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد اﮔﺮ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ   ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛رﯾﺴﮏ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ زا و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﯾﮑﯽ ازﺳﻬﺎم ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ   ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎزده ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ اول را ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺎ                                   ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺗﺎزه وارد ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﻬﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ , ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.  ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪم از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در راﺳﺘﺎي ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻮرس را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.  از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮرﺳﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ و آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﺎري ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.          .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...