ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ “هزﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

 

  ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ “هزﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ  

 

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﻁ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :

 

1 ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ

2 ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ

3 ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .

 

 ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺭﺳﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺟﺰﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪ . ﺭﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺟﺰﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﻁ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

 

 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭﻟﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ .

 

 ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﯾﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...