ﺧرﯾد ﭘﻠه ای

ﺧرﯾد ﭘﻠه ای

 ﺧرﯾد ﭘﻠه  ای

در ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای ھر ﮐس ﺑﺎ ﺷﯾوه ی ﺧود ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭼﻧد ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای ﺑﺎ درﺻد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑررﺳﯽ  ﺷده…..ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﮐﻠﯽ ﺑرﺳﯾم!!!!…… ﷼…..ﺑﺎﺷد ….و اﯾن ﺳﮭم ھر روز 1000ﻓرض ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺳﮭﻣﯽ ﻗﯾﻣﺗش !….. ﻣﯾﺧورد 4 ﻣﻧﻔﯽ

!….. %اﻓت 12  ﻣﺳﻠﻣﺎ اﮔﮫ ﺷﻣﺎ در روز اول اﯾن ﺳﮭم رو ﺧرﯾداری ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد!!…… %ﺳود 12 وﺳﮭم در روز ﭼﮭﺎرم ﺑﺧواد ﺑرﮔردد…..ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾدﺑﯾﺷﺗر از ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺿررھﺎی ﺷﻣﺎ ﺟﺑران ﺷﮫ  ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد ﺧود   %ﺟﺎ ﻣوﻧدﯾد!!!…….)ﺻرف 12 ﺑرﺳﯾد…….و در اﯾن وﺳط ﺷﻣﺎ از اﯾن ( %ﮐﺎرﮔزاری 1.5 ﻧظر از  %را ﺑرای رﺷد دارد ﯾﺎ ﻧﮫ 12 و اﯾن ﮐﮫ اﯾﺎ ﺳﮭم ﮐﺷش ﺑﯾﺷﺗر از  %ﺣد ﺿرر ﺑرای ﺧود ﻗرار ﻣﯾدھد 12 اﺻﻼ ﮐﺳﯽ  و ﺧﯾﻠﯽ اﮔر  ….اﯾﺎ ھﺎی دﯾﮕﮫ……ﮐﮫ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺧوب ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن ﺟﺎﺳت!!….

1000 960 921 884 4% 4 % 4 %

%اﻓت و ﻧزول ﺳﮭم ﺧرﯾد ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ….ﯾﺎ ﭘﯽ در 12اﮔر ﮐﺳﯽ در اﯾن  ﭘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣوﻓق اﺳت!…..

ﺷﺎﯾد در ذھن ﺧواﻧﻧده اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺎ ﺳﮭم رو در ﻗﯾﻣت  ﺧرﯾدﯾم؟ 1000  ﺧرﯾد ﻣﯾﮑرﯾدﯾم 884 ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻣﯾذاﺷﺗﯾم در ھﻣون ﻗﯾﻣت  در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑورس ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑوده ﻣﺛﻼ ﻓرض رو ﺑراﯾن ﻣﯾﮕذازﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﮭم ﺣﻣﺎﯾت ﺧود رو از دﺳت داده  وﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻣﺎﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﮑم رﺳﯾده!….. و ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺧواھﯾم ﺑﺎ ﺿرر از ﺳﮭم ﺧﺎرج ﺷﯾم!….._)و در اون ﻧﻘطﮫ ﺧرﯾد  ﻣﺟدد ﮐﻧﯾم…..ﭼون ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺳﮭم ﺑر ﮔردد( از ﺑﺣث اﺻﻠﯽ دورﻧﺷﯾم !!….. ﮐﺟﺎ ﺑودﯾم….؟ اھﺎن؟ ﺣﺎﻻ در اﯾن ﺟﺎ ﺧرﯾد ھﺎی ﭘﻠﮫ ای …ﺑﺎ درﺻد ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت زده ﺷده  …..ﺗﺎ ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرو ﺑﺑرﯾم ؟…. ﮐﮫ اﯾﺎ ﺧرﯾد ﺗﮏ ﭘﻠﮫ ای ﺧوﺑﮫ؟ ﯾﺎ  ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای ؟ ﺧوب ﻣﻌﻠوﻣﮫ!!…. ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای  از رﯾﺳﮑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑر ﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷد  (  : وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ درﺻدی  ……اﯾن ﻣﮭم اﺳت!…..

اﯾن ﺟﺎ ﻓﻘط ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ اورده ﺷده ……..ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺧود  ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕﯾرﯾد!!!….. در اﯾن ﺟﺎ ﺷﻣﺎ ﺻد ھزار ﺗوﻣﺎن ﭘﻠﮫ اول رو ﻣﯾزﻧﯾد!….. و در روز ھﺎی اﺗﯽ ھم ﺻد ھزار ﺗوﻣﺎن ﺧرﯾد ﻣﯾﮑﻧﯾد!…. روز ﺧرﯾد ﮐرده اﯾد4 ودر ﻧﮭﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﭼﮭﺎرﺻد ﺗوﻣﺎن در اﯾن  ﻗﯾﻣت ھﺎ ﺑﮫ ﷼ ﻣﯾﺑﺎﺷد!…..

953.6 %اﻓزاﯾش  ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺳود ﮐﻧﯾد.)در اﺻل ﺑﺎﻻﺗر از 8ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ در  وارد ﺳود ﻣﯾﺷوﯾد(

1.000.000 1000 ﺳﮭم 1000

1041 ﺳﮭم

921 1.000.000

960 1.000.000

1085 ﺳﮭم

1.000.000 884 ﺳﮭم 1131

÷

÷

÷

÷

=

=

=

=

939.6: ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧرﯾد

884 919 956 994 4% 4 % 4 %

1033

4%

953.6:* ﻗﯾﻣت ﺳرﺑﮫ ﺳر

*ﻗﯾﻣت ﺳرﺑﮫ ﺳر :دراﯾن ﻗﯾﻣت ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﺳود ﻣﯾﮑﻧﯾد وﻧﮫ ﺿرر

اﯾن روش ﺑﺎ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺑودش ، و ﺗﻌداد ﭘﻠﮫ ھﺎ ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ دارد درﮐل ﻣﯾﺗوان روش ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی را ﺑرای ﺧرﯾد ﭘﻠﮫ ای اراﺋﮫ داد. در روش ﺑﻌدی  …..ﭘﻠﮫ ھﺎرا دوﺑراﺑر ﻣﯾزﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری در ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن  ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد دارد …و از ﭼﮫ درﺻدی ﺑﮫ ﺑﻌد در ﺳود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾم.

1000 960 921 884 4% 4 % 4 %

1.000.000 1000 ﺳﮭم 1000

2083 ﺳﮭم

921 4 .000.000

960 2 .000.000

4343 ﺳﮭم

8.000.000 884 ﺳﮭم 9049

÷

÷

÷

÷

=

=

=

=

910.4: ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧرﯾد

884 919 956 994 4% 4 % 4 % 4 %

924:* ﻗﯾﻣت ﺳرﺑﮫ ﺳر

1033

دراﯾن روش ﮐﮫ ﭘﻠﮫ ھﺎ دوﺑراﺑر زده ﺷد ، ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﺑود …..در واﻗﻊ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻗﯾﻣت ﺧرﯾدﻣون ھم ﭘﺎﯾﯾن اوﻣدش…و در ﺻورت  ﺑرﮔﺷت ﺳﮭم ﺧﯾﻠﯽ زود ﺗر در ﺳود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾم. . در ﺳود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾد 924 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺗر از . %ﺷﻣﺎ در ﺳود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾد 5  در اﺻل ﺑﺎﻻ ﺗر از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ رو ھم ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐﻧم ﮐﮫ اﮔﮫ ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﮫ وﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد در ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧرﯾد ھﺎی ﭘﻠﮫ ای رو ﺷروع ﮐﻧﯾد ، ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺿرر (:  …..  %ﻧﯾﺳت 100 ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ……اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ھم ﺑﮕم ….ﺑورس ھﯾﭻ وﻗت  روش ﭘﻠﮫ ای ﺑﻌدی روش ﺳﮫ ﺑراﺑر ……ھﻣون ﺟور ﮐﮫ از اﺳم ﻣﻌﻠوم اﺳت در اﯾن روش ﭘﻠﮫ ھﺎ  ﺳﮫ ﺑراﺑر ﭘﻠﮫ ی ﻗﺑﻠﯽ زده ﻣﯾﺷﮫ

1000 960 921 884 4% 4 % 4 %

1.000.000 1000 ﺳﮭم 1000

3125 ﺳﮭم

921 9 .000.000

960 3 .000.000

9771 ﺳﮭم

27.000.00 884 ﺳﮭم 30542

÷

÷

÷

÷

=

=

=

=

ﻓﮑر ﮐﻧم ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺑرای ﭘﻠﮫ زدن ھﻣﯾن روش ﺳﮫ ﺑراﺑری ﺑﺎﺷﮫ ….. در ﺳود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾد 913.6 ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺗر از ﻗﯾﻣت %3.5 …….. ﺗﻘرﯾﺑﺎ در 4+ در اﺻل در اوﻟﯾن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﻣن ﺗرﺗﯾب ﻣﯾﺗواﻧﯾد روش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ﺑﺎ ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺳﺎزش دارد رو  ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد. ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻓردی روی ﯾﮏ ﺳﮭم ﺧﺎﺻﯽ ﺧرﯾد ﺧود رو اﻧﺟﺎم ﻣﯾده  و از روش ﺳﮫ ﺑراﺑری اﺳﺗﻔﺎده  ﻣﯾﮑﻧﮫ ﻓرد دﯾﮕری ﭼﻧد ﺳﮭم ﻣد ﻧظر ﺧود رو ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ﭘﻠﮫ ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن در اﯾن ﺟﺎ  ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﭼﮭﺎر ﺑراﺑری ھم ﻣﯾﭘردازﯾم

884 919 956 994 4% 4 % 4 % 4 %

1033

913.6:*ﻗﯾﻣت ﺳرﺑﮫ ﺳر 900.1: ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧرﯾد

1000 960 921 884 4% 4 % 4 % 1.000.000 1000 ﺳﮭم 1000

4166 ﺳﮭم

921 16 .000.000

960 4. 000.000

17372 ﺳﮭم

64.000.00 884 ﺳﮭم 72398

÷

÷

÷

÷

=

=

=

=

ﺧوب ھﻣون ﺟور ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ھر ﭼﮫ ﭘﻠﮫ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻠﮫ ی ﻗﺑﻠﯽ ﭼﻧد  ﺑراﺑر ﻣﯾﺷود ، ﻣﯾﺎﻧﮕﯾﻧﻣون ﺑﮭﺗر ﻣﯾﺷود. 908.7 در ﺳود ھﺳﺗﯾد …ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﺎﻻ ﺗر از ﻗﯾﻣت 4+ در اﯾن ﺟﺎ ھم در اوﻟﯾن .  %رﺷد ﺳﮭم ﺷﻣﺎ در ﺳود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾد 2.9 ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗر از ﺷﺎﯾد در ذھن ﺷﻣﺎ ھم اﯾن ﺳوال ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد ﺑراﺑری ﺑودن ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺷﻣﺎ  ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻗﯾﻣت ﺧود را ﺑراﺑر ھﻣون روز در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.

اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﻣﭼﯾن ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ رو دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻗﯾﻣت ﺧرﯾد ﺧود را  ﺑراﺑر ھﻣون رو در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.

884 919 956 994 4% 4 % 4 % 4 %

1033

908.7:*ﻗﯾﻣت ﺳرﺑﮫ ﺳر 895.3: ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧرﯾد

1000 960 4% 4 % 1.000.000 1000 ﺳﮭم 1000

960 1041666667000 ﺳﮭم 1.000.000.000.000.000

÷

÷

=

=

974.4:*ﻗﯾﻣت ﺳرﺑﮫ ﺳر 960: ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧرﯾد

  .

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...