ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري،

ایجاد شرکت

 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزش و ﺳﻮد از دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي( زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري ﭼﻴﺴﺖ؟  ) ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزش و ﺳﻮد در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري اﺳﺘﻔﺎده () ﻛﻨﺪ  ﻓ ﭼﻴﺴﺖ؟  ) ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺷﺮح ﻧﺤﻮه ياﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺎص  ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي ﻣﺴﺄﻟﻪ يﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ( . ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ   . ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ،ﻛﻨﺪ

ﻓﺼﻞﺳﻮم

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزش و ﺳﻮد از دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

ارزش اﻗﺘﺼﺎدي     ﻓﺮﺿﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ، و ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ، ِ در ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ارزش از دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي آﺗﻲ ﻧﻘﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ارزش ﺑﺎزار در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻛﺎﻣﻞ    . ﺑﺎ t ارزش ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ   T tj tj jt1 PV CF(1 r)     اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ را ﺑ   ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ r  (ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺰ CF) ﻪ وﺳﻴﻠﻪي دﻧﺒﺎﻟﻪي ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي ارزﺷ اﻗﺘﺼﺎدي ﮕﺬاري      : ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢV ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ آن را V(CF,r)= [PV0, PV1, … , PVt]       1 ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي  ﺧﺎﻟﺺ”  ﻣﺎﻟﻜﺎن (از دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ِ ﺳﻮد) ـ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ورودي دوره در ﻃﻲ ( ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن “)  ﺑﻪ دوره ” اﺿﺎﻓﻪ/ﻛﺴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارزش ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﻲ ( اﺳﺘﻬﻼك اﻗﺘﺼﺎدي دوره “)   . ﻳﻚ دوره ﺧﺎص ِ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎ ِ ي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ    : It= CFt + (PVt – PVt-1) ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻲ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد   : I(CF,r)= [I1, I2, …, It]     ﻛﻞ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﻪ ِ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﻮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي دوره ي  ﻫﺎ، ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي  2 ﻧﻘﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ

                                               ﺗﺮﺟﻤﻪ 1 ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي     . اﺳﺖeconomic incomeي

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      2 ﺻﻔﺤﻪ     23از

T T T T T

t t 0 t t 0 0 t 1 t 0 t 1 tt1 1

t (I ) (CF) PV CF CF CF , PV PV( (CF))                            3 ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ي دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺿﺮب در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اول   r*PVt-1 در ﺑﺎزار ﻛﺎﻣﻞ، ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ    . It= r*PVt-1 ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻚ دوره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن دوره  .ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﻌﻜﺲ ه ي ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از داراﻳﻲ ﻫﺎي اﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ  . ( ﺳﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه) ي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺳﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻬﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

t t t 1 RI I r PV   

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،  در ﺑﺎزار ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮد اﺳﺖ ي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ   . ﺳﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را 4   ﻣﻲ 5 ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .   6 ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻤﻪ يﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ورودي ﻫﻤﻪ ، ِﻧﻘﺪي ِ  ﻣﻨﻬﺎي ارزش ﻓﻌﻠﻲ  يﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ) ﻫﻤﺎن     .(NPVﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﺒﺖ، را راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ اﺳﺖ ِ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  .  ﻛﻪ وﻗﻮع آن در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺑﻌﻴﺪ ، در 00 ﺷﺮاﻳﻂ راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، PV CF ﺑﻮد  ﺧﻮاﻫﺪ   . در ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ، و ﻧﺒﻮد راﻧﺖ، ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺻﻔﺮ، اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﻮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ   .

                                                                                                                                                         اﺳﺖ 2 اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﺎزار ﻛﺎﻣﻞ  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزار ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و راﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ   CF0 اوﻟﻴﻪ،ِﮔﺬاري ﻛﻤﺘﺮ از ، 0PV  ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﺟﺎي ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﻛﺖ  .  اوﻟﻴﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ارزش ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ِﮔﺬاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺟﻤﻊ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي دوره ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي آﻳﻨﺪه ﻛﻨﺪ) ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،( ﻧﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﻛﻨﺪ) ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ﻧﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺶ و اﺣﺘﺴﺎﺑﺶ، ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ CF0 ، اوﻟﻴﻪ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ِﮔﺬاري  . در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻮد ،( ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن  PV0 ﻛﺎﻣﻞ، .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ CF0 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ   از ﻣﺒﻠﻎ ً ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼ CF0 ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ، ! اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﻲ ، ﺷﻮد   ا 3 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ ارزش ي ﭘﺎ در ﻳﺎن اﺳﺖ T ، ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ PV 0 .اﺳﺖ  اﺛﺒﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق آﺳﺎن  . 4 abnormal earnings 5 economic value added  ﺗﺮﺟﻤﻪ 6 ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي     . اﺳﺖeconomic profitي منفعت/رانت اقتصادی اقتصادی سود

سود حسابداری

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      3 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزش و ﺳﻮد در ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺣﺴﺎﺑﺪاري از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزشﮔﺬاري   اﻗﺘﺼﺎدي (ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ِ )ـ   ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻔﺎظ ﻣﻮرد ، ي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .  “ارزش” اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ ﻫﻤﺎﻧﺎ، ﻟﻔﻆ  .7ﻫﺴﺘﻨﺪ “ﺳﻮد” و ﻟﻔﻆ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻈﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ، و  ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ از زﺑﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪار، ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر او ﻫﻤﺎن ارزش و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ   .  8 ارزش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺟﻮدي را اﻟﻘﺎء ﻣﻲﻛﻨﺪ  . ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ  در آن ﻣﻮﺟﻮدي  ﻣﻔﻬﻮم ،  9 ﺟﺮﻳﺎن را اﻟﻘﺎءﻣﻲﻛﻨﺪ   . ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري    ﻓﺮﺿﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ، و ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ،  ﻫﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻣﻌﻴﻨﻲ از روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ِ در ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ در،  A ﻜﻢ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣ  آن، دﻧﺒﺎﻟﻪاي از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي ِ اﺳﺖ ﻛﻪ ورودي ،CF  10 r و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ،   و ﺧﺮوﺟﻲ آن، دﻧﺒﺎﻟﻪاي ، از ارزشﻫﺎي اﺳﺖ   .11 ﺣﺴﺎﺑﺪاري A (CF , r) = [A0, A1, …, AT] 12 ﺗﺼﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﻮﺻﻴﻒﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ    .13ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

                                               ﺗﻌ 7 ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از واژه ﺪادي ﻣﻲ ي اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .واژه زﺑﺎن ارزﺷﮕﺬاري ﺗﻨﻬﺎ دو دارد ي اﺻﻠﻲ  :ﺳﻮد ارزش،   . ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو واژه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ  :اﺿﺎﻓﻪ ِ ي ﺟﺒﺮي ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ارزش ﺑﻪ  /ﻛﺴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻲ/درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ/از ﻣﺎﻟﻜﺎن   . در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي ﺟﺒﺮي، اﺳﺖ اﻧﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻬﺮت اﻳﻦ واژه ﺷﺪه   . ﺟﻤﻊ، و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ِ در آن ﻛﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ِﻣﻌﻨﻲ ﭘﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده، راﺑﻄﻪ ي ﺟﺒﺮي ﻳﻌﻨﻲ  اي ﻛﻪ در آن ﺑﻌﻼوه و ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ؛ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ در  ي ﺑﻴﻦ ارزش و ﺳﻮد، ﻫﻢ ﺑﻌﻼوه و ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﭘﺲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ي ﺟﺒﺮي  . 8 stock 9 flow  10  ِ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺰارش اﻃﻼع ِ ﺷﺮﻛﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﻨﺪ رﺳﺎﻧﻲ   . اﻳﻨﺠﺎ Fundamentals اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ،   در، ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ ِ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺷﺪه   .  5 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻮل  6و ﻣﻲ زﻣﺮه 7و ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻗﺘﺼﺎدي را، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ، از  ﺑﺮﻗﺮار ’ي ‘ وﺿﻌﻴﺖ ي داﻧﺴﺖ، ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻗﺮار اﺳﺖ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و  ﻋﻼﻣﺖ آن، ﻛﻨﺪ دﻫﻲ  ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﻣﻲ 7   ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰي ﺟﺪا از اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در آن ﺟﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد وارد ﻛﺮده و ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ   . ﻣﻲ 11 اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت، ﻧﺸﺎن ا دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺪه رزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻣﻮل از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺪارد اي وﺟﻮد  . 12  ﻧﺪارد r در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل، ًﻇﺎﻫﺮا  .  ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ ، ﭘﺎ ً ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﻀﻮرش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻘﻼﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ ﺟﺎي ﭘﺎي اﻗﺘﺼﺎد) ارزﺷﮕﺬاري (ﺑﮕﺬارد و اداي ار آورد زﺷﮕﺬاري را در   . ﻣﻲ r ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﺷﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ آن ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ  ِ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري آﻳﻨﺪه r ﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، ﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺖ ي ارزش ﻓﻌﻠﻲ، ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ   . اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ  .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﻲ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري،   ﺟﺮﻳﺎن rﺗﻮاﻧﺪ را ﻛﻪ ﻧﺮخ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ) در اﺻﻞ ﻧﺮخ رﻳﺴﻚ  ﻫﺎي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﮔﺰارش ﺻﻮرت ِ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ِ ﺷﺮﻛﺖ (و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را، از ﻃﺮﻳﻖ ِﻧﻘﺪي ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري وارد ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، دﻫﺪ ﻼﻣﺖ   . آري، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ r ِﻫﻀﻢ در اﺳﺖ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  . 13  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 7 در ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﻴﺎس ﻜﻢ ﻋﻼﻣﺖ  ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، در ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در ﺣ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻫﻲاﻧﺪ   .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      4 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ِ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي در ورودي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ،   ﻃﻲ دوره ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد  ﻟﺬا ارزش ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره، از دﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش اﺑﺘﺪاي دوره ﻣﻨﻬﺎي اﺳﺘﻬﻼك ﻃﻲ ،   .14دوره

ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ روش دﻟﺨﻮاﻫﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ    . ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري   ﻫﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻣﻌﻴﻨﻲ از روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ˆ ﻜﻢ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  در ﺣ ، I     آن،دﻧﺒﺎﻟﻪاي از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ِ اﺳﺖ ﻛﻪ ورودي ﻧﻘﺪي CF ﺧﺎﻟﺺ، r و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ، و ﺧﺮوﺟﻲ آن،دﻧﺒﺎﻟﻪاي  ازﺳﻮد اﺳﺖ ، ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري    . î (CF, r) = [î1, î2, …, îT] ِ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪيﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد   .15 ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

F   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه  ِ ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرتﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﻲ) ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ( ي زﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد و ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري   :17 ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ît = CFt + ( At – At-1) 18  for t = 1,2, …, T ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻃﻲ آن دوره ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ/ﻛﺴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ار ﺣﺴﺎﺑﺪاري  .19 زش ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي  ) cb) اﮔﺮ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري از دو ﺟﺰء ﻧﻘﺪي ˆ (و ﺗﻌﻬﺪي آﻧﮕﺎه A ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،    ( At = cbt + Ât       for   t = 0, 1, …, T

                                               ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 14   ﺗﻌﻬﺪي، ِ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داراﻳﻲ ي اول دوره، و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ي ﺗﻌﻬﺪي، اﺳﺘﻬﻼك آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮده   . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ارزش در ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه ، ﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ارزش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ي ﻣﻲ ي اول دوره، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارزش در اﻗﺘﺼﺎد آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزﺷﮕﺬار ﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮﻳﺎن ِي ي ارزش ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ  .  آﺗﻲِ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺟﺮﻳﺎن 15 اﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺳﻮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد، و دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .  ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و اﻗﺘﺼﺎدي، در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ِ ي ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛ ﻣﻲ ﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﻗﻮع   اوﻟﻴﻪ،ِ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ِ ﭘﻴﻮﻧﺪد، وﮔﺮ ﻧﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن 0CF ﺑﻮد PV0 از،   .  ﺟﻤﻊ ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان از ﺟﻤﻊ ﺳﻮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ، د 16 اﺛﺒﺎت اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ) اﻟﻒ (ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ارزش و ﺳﻮد ﻛﻪ 00 : ر ﺣﺴﺎﺑﺪاري و) ب (ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ A CF  T و A0   اﺳﺖ 17 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ارزش و ﺳﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮاردادي  .راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ي ﻣﺎزاد ﺗﻤﻴﺰ) ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻊ (اﺳﺖ دﻳﺪﮔﺎه وﮔﺮﻧﻪ در ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار    . 18 t 1 t t t t t t 1 t ˆˆ A I CF A I A A CF          ﻣﻲ 19 اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ارزش زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ﮔﺬاري ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده   ‘ارزش’ ﻛﻨﺪ، ﻣﻨﻈﻮر از زﺑﺎن ارزﺷﮕﺬاري ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ازﻟﻔﻆ اﺳﺖ ‘ﺳﻮد’ و ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   . ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺑﺎن  اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺷﻨﻴﺪه، ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  . اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ ي ﺑﻴﻦ ﺳﻮد و ارزش اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد  اي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﺮده ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از اﻗﺘﺼﺎد، آن را ﻗﺮارداد اﻧﺪ .  ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري راﺑﻄﻪ ًﻛﻼ ِ ي ﺟﺒﺮي اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ  : t t t 1 t ˆ I A A CF  .ﺻﺮﻳﺢ    ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺗﺮ ﻣﻨﻈﻮر از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري، راﺑﻄﻪ واژﮔﺎن و  ي   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در روﻳﻜﺮد ارزﺷﮕﺬاري ِﺟﺒﺮي اﻗﺘﺼﺎدياﺳﺖ .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      5 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   :

ît = At – At-1 + CFt  = (cbt + Ât) – (cbt-1 + Ât-1) + CFt  = [Ât – Ât-1] + [(cbt – cbt-1) + CFt]

ﻳﻌﻨﻲ  ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪي اﺿﺎﻓﻪ 20 ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻗﻼم   ﺑﻪ، ي ﻧﻘﺪي   .21 ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻗﻼم ، At) در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ،  دورهي ﺟﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، 22 (روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي

)tˆ I   روشﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮدي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي دورهي ﺟﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،( از روشﻫﺎي    .23 ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻟﮕﻮي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  ﻋﺮﺻﻪ، اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ي ﺟﻮﻻنروش اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﻣﻮازﻧﻪي ﺧﻄﺎﻫﺎ-  ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ   ﺑﻴﻦارزشﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري و اﻗﺘﺼﺎدي، در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ    ﻣﺘﻔﺎوتt  در ﻧﻘﻄﻪي PVt  وAt وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪاﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ، ﻣﻌﻜﻮس ﻲ  در دﻧﺒﺎﻟﻪي ﺳﻮدﻫﺎي آﺗﻲ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺒﺮانﻣﻲﺷﻮد   . ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪ   . ﺳﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه)ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ( RIt = ît – r * At-1 ﺳﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﻨﺠﺎ، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  .ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮد  ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري را 24     .  ﻧﻴﺰﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ 25 و و ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ي ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ    : T tj tj jt1 PRI RI 1 r     اﻛﻨﻮن ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه يﺣﺴﺎﺑﺪاري   .

t t t PV A PRI 

  PVt ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ At و  ﻣﻮﺟﻮدي ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﻣﻌﻴﺎر ( )اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري زﻣﺎن   در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ، ، ِ ﺑﺎ ارزش ﻓﻌﻠﻲ دﻧﺒﺎﻟﻪ يﺳﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪهي ﺣﺴﺎﺑﺪاري آﺗﻲ اﺳﺖ   .26  ﺑﺮاﺑﺮ،

                                              20  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺜﺎل اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ   . 21    CFt ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن، cbtcb – 1-t و ﻧﻘﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺷﺮﻛﺖ، ﺷﺎ 22 در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻫﻤﻪ ﻣﻞ اﺳﺖ ي اﻗﻼم، ﺑﻪ ﺟﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ  .ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ  At= cb tÂ+  t ي ً  . ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﺻﻮﻻ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻗﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻘﺪي، در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﮔﺰارش ﻣﻲﺷﻮد  . اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎ، ﻧﻘﺪي ﺑﻮد، در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﺮازﻧ ﻧﺒﻮد ﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﭼﻴﺰي  ؛ ﻧﺒﻮد در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻫﻢ ﺟﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭼﻴﺰي  .  روش ﻣﻲ 23 ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن اﺛﺮي ﻧﺪارﻧﺪ، و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ  .  اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺛﺮ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدي و ﺗﻐﻴﻴﺮات 24 abnormal earnings 25 excess realizable profit

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      6 ﺻﻔﺤﻪ     23از

در ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ، و آﮔﺎﻫﻲ ﻗﻄﻌﻲ از دﻧﺒﺎﻟﻪ   CF ي ِ ﻋﻤﺎل روش  ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ا ،( )ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل، آﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري A  ˆ و ﻧﻴﺴﺖ I ﺑﺮ روي اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ،  ؛ درﺑﺎره ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت، ﻫﺮ آﻧﭽﻪ آﻳﻨﺪه ي ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و  ي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ را ﻣﻲداﻧﻴﻢ   . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، و ﺑﺎزار ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي ﻣﺴﺄﻟﻪ يﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺑﻬﺒﻮد

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﺪه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ    : ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزشﮔﺬاري    .27 ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل دادن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲﻛﻨﺪ ، اﻃﻤﻴﻨﺎن » ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درك دو ﻣﻔﻬﻮم  « ﻋﺪم   .اﺳﺖ «اﻃﻼﻋﺎت»و ِ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ِ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، در ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، از ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺿﻌﻴﺖ -اﻗﺪام    . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد 28ﭘﻴﺎﻣﺪ   . اﺳﺖ 29 درون زا ً اﻗﺪام، ﻳﻚ ﻓﻌﻞ و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪام   .30 ي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ  اﺳﺖ                                                                                                                                                      26  درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ً ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻲ اﺳﺖ، اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﻫﻴﭻ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻮد و ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺳﻮد و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  د اﻣﺎ  ر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻗﺎﻟﺐ   ‘ارزش’ ﻫﺎي ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﻨﻲ  ‘ﺳﻮد’ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺷﺎن، در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻫﺎ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  ﺳﻮد ، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و   اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻧﻪ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي(   . از ﻫﻤﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﺳﺖ ﻛﻢ در   . اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﻮ 1968) دارد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎل و ﺑﺮاون ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد   ( د ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﻢ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد و ﭼﻮن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﺧﺼﻲ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .  ﺷﺮﻛﺖِ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻲ از) ﺗﻐﻴﻴﺮات در (ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ 27 اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ   .  ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ِ ي ﻣﺤﻮري ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ اﺳﺘﻔﺎده ﻲ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ارزﺷﮕﺬاري اش از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ   .  7 ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري، ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازد و اﺳﻴﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن   . ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻃﻼﻋﺎ ﻣﻲ ﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ (ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺰارش  .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ِ ) ﻣﺎﻟﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺮﻓﻲ،  ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ﻟﻔﻆ ارزش و ﻟﻔﻆ ﺳﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ روش ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ دﻳﮕﺮ و اﻃﻼع ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ رﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺴﺘﻪ    . آن ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻣﻲ scaling ي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻮد، ﻛﻪ  ﮔﺬاري ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﺳﺖ، در ﻓﻀﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزﺷﮕﺬاري، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد  . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﻣﻘﻴﺎس در ﻓﻀﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻟﻔﻆ ارزش و ﻟﻔﻆ ﺳﻮد و ﻧﻴﺰ اﺳﺖ ﻋﺪدي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻟﻔﻆ ﮔﺰارش ﺷﺪه  .روش در ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎي دﻳﮕﺮ، ﻣﻘﻴﺎس، ﺑﻪ  ﻫﺎي  واﺣﺪِ ﺑﺪﻳﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎره دارد   . 28 State-action-outcome  ﺗﺼﻤﻴﻢ 29 در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ ً ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻴﺮﻧﺪه    . 30  در واﻗﻊ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ، ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  . آن، ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻣﻲﻛﻨﺪ ِ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ آن، را ﻣﻲ اﻣﺎ ِ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ، و در واﻗﻊ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد،  ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع آن ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ/وﺿﻌﻴﺖ، اﺛﺮ   . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ، ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮون زاﺳﺖ .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      7 ﺻﻔﺤﻪ     23از

وﺿﻌﻴﺖ، ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ از دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از آن اﺳﺖ   .31 آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻠﻮه اﻃﻤﻴﻨﺎن ”ي ﻛﻪ “ ﻋﺪم در وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻗﺪام اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري   وﻗﻮع ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ِﺑﺮﻗﺮاري   .  دارد ِ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ، ي aAاﻗﺪام     را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ِ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ، sS ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ   در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج واﻗﻊ xX ِ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮد و وي ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ )  x p(s,a)ﺑﺮﺳﺪ (32 .

ﻣﻌﻴ ﭘﻴ ‘اﺣﺘﻤﺎل’ ﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان رﺧﺪاد ﻳﻚ ﻣﻲ ﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎﺷﺪ   .33 ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻫﺎ، ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ي ي ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺰارش  .ﻣﻨ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺮاز ﻓﻀﺎي ﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد   . ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﺘﺨﺮاج اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي اﺳﺖ ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ    . ﻇﺎﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت  ﻇﺎﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﻮد .ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﺗﻮاﻧﺪ    . ﺑﺎﻃﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺎﻃﻦ اﻃﻼﻋﺎت، اﻓﺮازي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ يوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ   . ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

                                              31  ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﺧﻮد دارد در ﺑﻄﻦ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ، ﻗﺮار  .وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺲ از ﻳﻚ اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ،  ﻫﺎي ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت، آﺑﺴﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  .  وﺿﻌﻴﺖ 32 ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر – اﻗﺪام-ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ًﻣﺜﻼ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ  .  اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ   اﻗﺪام  روﻧﻖ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  رﻛﻮد  اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ي   ﭘﻴﺎﻣﺪ : ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎتﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﭘﻴﺎﻣﺪ :ﻛﺎرﻣﻨﺪي  ﭘﻴﺎﻣﺪ :ﺑﻴﻜﺎري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﮔﺬاري در ﻳﻚ   ﭘﻴﺎﻣﺪ :اﻟﻌﺎده ﺳﻮد ﻓﻮق   ﭘﻴﺎﻣﺪ :ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻮد   ﭘﻴﺎﻣﺪ :زﻳﺎن

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، وﺿﻌﻴﺖ، ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن را ﺑﺮآورد  .ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻗﺪام   ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .  اﺳﺖ 33  .  وﻗﻮع ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ) ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ (ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ِ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ِ ﻧﻤﻮد ﻇﺎﻫﺮي اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺧﺘﺼﺎص ﻛﺴﺮي از ﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻳﻚ اﻗﺪام   .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      8 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي  ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ،( )ﺑﺎﻃﻦ (   آن، و ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ِورودي ﻇﺎﻫﺮ ) ﺧﺮوﺟﻲ آن اﺳﺖ  . در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻳﻚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه   .34اﺳﺖ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ي   رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ﻇﺎﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ/ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت .ﻻزﻣﻪ رﻣﺰﮔﺸ ي ـﺎﻳﻲ ﻧﺤﻮه   اﻃﻼع از ، ي رﻣﺰﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت، ﻳﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪي ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮارداد ﺷﺪه در آن  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﻼﻣﺖ   .35 اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ و ﻫﺮ ﻧﺤﻮه اﻃﻼﻋﺎت ي اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺲ از رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻒ    اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚِﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ِ در ﻓﻀﺎي ي ﺗﺼﻤﻴﻢﭘﻴﺶ روي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه   .  ﺷﺮح « ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ    آن و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه ِ ﺑﺮﻗﺮار در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ، ورودي  ﻜﻢ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺎ (در ﺣ )ا از آن ﺗﺎﺑﻊ، ﺧﺮوﺟﻲ آن ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ  . (s) y ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ     . ﻣﻲ y در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ،  ﻣﻲ ﺷﻜﻠﻲ ” ﺷﻮد،  “ ﻫﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻋﻼﻣﺖ ي ﻧﻴﺴﺖ دﻫﻲ ﻣﺘﺼﻮر    .  ﻛﺎري ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ًاﺻﻮﻻ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم، ﻳﻌﻨﻲ ِ ي ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ دﻫﻲ  .اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮر دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت  .د ً در اﻳﻦ ﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺳﺎ ﺷﻜﻞ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ  ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي آن اﻃﻼﻋﺎت، ﻳﻌﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دارد اﻫﻤﻴﺖ  .ﺳﺎﻣﺎﻧ ﺑﻪ زودي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻪ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺗﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ    . اﺛﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاز ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ي وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي  36 ﻣﻮﺟﻮد، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع وﺿﻌﻴﺖ (s) ﻫﺎ    . را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد ،  زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ y اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ ي  ( دﻟﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ِ   از ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را اﻓﺮاز ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار، ﻋﻀﻮي از اﻳﻦ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ  . آﻧﮕﺎه ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮعوﺿﻌﻴﺖﻫﺎي اﻓ    .37 ﺮاز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد

                                              34   ﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰا اي از رش ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ،  1 2 m , ,…,   .ﮔﺰارش  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ  ﻫﺎ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ، اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﺎ  1 2 n S s ,s ,….,s زﻳﺮ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ   : اﻟﻒ (ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻫﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ S اي از ب (اﺟﺘﻤﺎع  ي  ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ   .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ S ي ج (ﻫﺮ ﻋﻀﻮ از   S ي ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻜﻲ از ،  ﻫﺎ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻳﻦ  ﻫﻤﺎن ﺷﺮوﻃﻲ ً ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ   . ﻓﺮاز رﻳﺎﺿﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ا ﻛﻦ 35 در ﻣﻮرد ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺒﺰ، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﻦ، و ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ   ﻧﻈﺎم 36 اﻳﻦ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺪه وﺿﻌﻴﺖ ي وﻗﻮع   ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ً ﻫﺎي اﻓﺮاز ﺷﺪه، دﻗﻴﻘﺎ رﺳﻴﺪن اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎل وﺿﻌﻴﺖ (s) ﻫﺎي اﻓﺮاز ﺷﺪه، ﻳﻌﻨﻲ ()     s ﺑﻪ ﺷﺮط  .وﺿﻌﻴﺖ  اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﻴﭻ ﻫﺎ  ﮔﺎه ﺑﻪ روﺷﻲ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﻣﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ را اﻓﺮاز وﺿﻌﻴﺖ ًاﺻﻮﻻ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ آﮔﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮي در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻧﻤﻲ ﻫﺎ اراﺋﻪ  ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﺎن ارا ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﺋﻪ ﻛﻨﺪ .ﺑﺲ ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﺮاز ﻛﺮدن اﺳﺖ و   . ﺑﺮاي درك ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺪارد ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ اﺛﺮي دارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﻲ  .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      9 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ي دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاز 38 ي دو  ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ آﺳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﻳﻜﻲ زﻳﺮاﻓﺮازي از دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ي  .دﻗﻴﻖ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻪ زﻳﺮاﻓﺮازي از دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻮاره اﺳﺖ / .39 ﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪرﺗﺒﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ ِﺑﻨﺪي اﺳﺎس ﺷﺮط ﺑﻮدن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ، زﻳﺮاﻓﺮاز ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮔﺬرا / ﺑﻮدن را داراﺳﺖ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدناﺳﺖ   . اﻳﻦ رﺗﺒﻪ   ‘ﮔﺬرا’ ﺑﻨﺪي  1 اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ  2 زﻳﺮاﻓﺮازي از  2 و  3 ﺧﻮد زﻳﺮاﻓﺮازي از ً  1 ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه ﺿﺮورﺗﺎ   . اﺳﺖ 3 زﻳﺮاﻓﺮازي از  ‘ﻛﺎﻣﻞ’ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺴﺖﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫــﺮ  دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎسﺑ رﺗﺒﻪ ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و  ﺑﻨﺪي ﻛﺮد، ﭼﻮن ﺑﻴﻦ ﻫـــ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ ً ﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻟﺰوﻣﺎ   .40 ي زﻳﺮاﻓﺮازي ﺑﺮﻗﺮار

                                                                                                                                                       ﻣﺴﺄﻟﻪ 37 ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﻴﺶ روﻳﻤﺎن، وﺿﻌﻴﺖ اي از ﻛﺮده ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻜﻞ اﻳﻢ ﺑﺪﻳﻦ  :  123 S s ,s ,s   . ﺑﺎز ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع 1s ، 45  s2 درﺻﺪ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ، 35  s3 درﺻﺪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ، 20 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻀﺎيﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ي  ﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ داده ﻫﺎ ( اﻳﻢ) ﺑﺤﺚ اﺣﺘﻤﺎﻻت ذﻫﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲ  .  ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ     1 2 3 ﻣﻲ  s , s ,s ، 1 ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش   را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ s1 وﺿﻌﻴﺖ ( 45 را اﻓﺮاز ﻛﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش ،  وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاز ﺷﺪه ِ درﺻﺪ، اﺳﺖ) ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل ؛ 2 ﻳﺎ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ    را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ 2s   ﻣﻲ s3 و را اﻓﺮاز  )  55 ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش، اﺳﺖ 20+35 درﺻﺪ . (ﻳﻚ ﮔﺰارش  وﺿﻌﻴﺖ ِ ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل  ِ اﻓﺮاز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎل آن ِ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻓﺮاز اﺳﺖ   . ﻧﻜﺘﻪ  ِ  وﻗﺘﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ً ي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﻣﺜﻼ 2 ﮔﺰارش ،  ﻣﻲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋ ﻛﻨﺪ و ﻪ  ي  23 s ,s  از ﻓﻀﺎي ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ Sﻫﺎ، را اﻓﺮاز وﺿﻌﻴﺖ ، ﻛﻨﺪ، دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  2 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ  ﻣﻲ ِ . ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ِ اﻛﻨﻮن، و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ   در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد، ﻳﻜﻲ از ﻫﺎ ً وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ، ِ ي 2 ﮔﺰارش ِﻋﻀﻮ   s2 اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎ .ﻣﺴﺄﻟ s3 ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻪ ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ دﻫﻴﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار    . ﻧﻜﺘﻪ  اﻓﺮاز ﻧﻤﻲ ً ي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎم ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ آن را ﭘﺮدازش ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رﻣﺰﮔﺬاري ﻛﻨﺪ ؛ 1  اﻓﺮازِ ﺻﺮﻳﺢِ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺰارش  ﻣﻲ y  ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ، را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻛﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻛ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ را رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ)ﻫﺎي (اﻓﺮاز ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم (را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ .)    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 38 ي ﻣﻘﺎﻳﺴ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻪ ي ﻣﺠﻤﻮﻋ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، و ﭼﻮن ﻫﺮ ﮔﺰارش، ﺧﻮد، اﻓﺮازي از ﻪ ِ دو ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ي وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻪ ي ﻣﻘﺎﻳﺴ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻪ ي دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴ  ﺧﻮد، ﻪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ي ﻫﺎﺳﺖ دو اﻓﺮاز از ﻓﻀﺎي وﺿﻌﻴﺖ  .  ﻣﺠﻤﻮﻋ 39 اﮔﺮ ﻪ ي وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻪ ي  ﺗﺼﻤﻴﻢ  123 S s ,s ,s زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋ   ﺧﻮد، ﻪ ِ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در ﮔﺰارش ي   23 اﻃﻼﻋ s ,s را اﻓﺮاز ﻛﻨﺪ، و ﻣﻨﺒﻊ   دﻳﮕﺮي، در ﮔﺰارش ﺧﻮد، ِﺎﺗﻲ اﺳﺖ s3 را اﻓﺮاز ﻛﻨﺪ، واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش دوﻣﻲ، زﻳﺮاﻓﺮازي از ﮔﺰارش ﻧﺨﺴﺖ   . در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻲ   s2 ﮔﻮﻳﺪ، ﻳﺎ دوم s3 واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ اﻣﺎ ﮔﺰارش  ﺷﺪ s3 ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ،وﺿﻌﻴﺖ ،، واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ   . ﭘﺲ ﮔﺰارش ﻣﻨﺒﻊ دوم، ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي، وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﻛﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      10 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ( ﻫﻢ ارز) ﻣﻌﺎدل  دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻢ ارزﻧﺪ، اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮازﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از  ي وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از  ﻫﺎي )ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي  ( ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪ دﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده    .

12 (s) y (s) z     1 ِ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ   2 و  دو ﻫﻢ ارزﻧﺪ زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﻚ    وﺿﻌﻴﺖ ، واﺣﺪ را اﻓﺮازﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ، دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﮔﺰارش دﻫﻲ، ﻣﺨﺎﺑﺮهﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  )ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده (اﺳﺖ   .  ﻣﺘﻔﺎوت، دو ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪي ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ، ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﻪ  ي دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻢ ارز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ زﻳﺮا ﻫﺮ دو، ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت واﺣﺪ را ﮔﺰارش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت  اﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻋﺪد  .ﻣﺴﺄﻟﻪ ، ي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه،  ي ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎ اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، داراي ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺴﺘﻨﺪ    ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ً ﺗﻲ دﻗﻴﻘﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ وﺑ ﻣﻘﻴﺎس ﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ   .

  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ِ در ﻣﺪل ﺳﺎزي ي وﺿﻌﻴﺖ ﺑ ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ، اراﺋﻪ ﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻨﺪهي اﻳﻦ از اﻓﺮاز  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي     .41 ﻫﺎ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪﻣﻲﺷﻮد

                                                                                                                                                      40   اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  23 s ,s   را اﻓﺮاز ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮي  13 واﺿﺢ s,s را اﻓﺮاز ﻛﻨﺪ،   اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو، اﻓﺮاز ﻣﺠﺪدي از دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ اﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺪام ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺮﺗﺮ  .ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو  ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﻮان، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط زﻳﺮاﻓﺮازي، ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و آن وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺎص، دو  . ﻣﺸﺨﺺ، ﻛﺪام ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺮﺗﺮي دارد  ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮد ﺧﺎص، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ  6 در ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .   ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 41 ﻫﺮ دو روش ي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري، در ﺣﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت   . ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻳﻚ دﻳﮕﺮ، ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ي آﻧﻬﺎﺳﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ   . در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش از  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﻲﺷﻮد .روش   اﺳﺘﻔﺎده از ًﻃﺒﻌﺎ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻪ روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻌﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ارزش و ﺳﻮد) ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ ً ﺑﺪﻳﻞ، ﻣﺜﻼ ِﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت (ﺷﻮد  . اﻣﺎ اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ِ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻮد واﺣﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺪ، ﭘﺲ ﺗﻔﺎوت در رﻗﻢ ﺳﻮد و ارزش ﮔﺰارش ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﻴﺎس  دﻫﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻳﻌﻨﻲ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻪ از روش ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪﻳﻞ، اﺳﺘﻔﺎده ارزﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻫﻢ    . ﮔﺎﻫﻲ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از روش ﻫﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ارز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻲ زﻳﺮاﻓﺮازي اﺳﺖ از دﻳﮕﺮي  ؛ ﻣﻲ 7 در ﻓﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ، ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﻪ  ي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، زﻳﺮاﻓﺮازي از ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪي اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮﺗﺮي دارد   .

 y

z

روشﻫﺎي   ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻚ وﺿ ﻌﻴﺖ واﺣﺪ اﻋ را ﺑﺎ ـ  ﺪاد ﺳﻮد ﻣﺘﻔﺎ وﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      11 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻛﻨﺪ 1 ِ اﮔﺮ از ﻣﻨﺒﻊ  :  ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاز را اﻳﺠﺎد ، 13 s,s ِ 2 و از ﻣﻨﺒﻊ ، ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ،  : اﻓﺮاز را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ  12 اﺷﺘﺮاك s,s ) ﮔﻴﺮ ﻣﻨﺒ ِ آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، (اﻳﻦ دو ﻣﻲ ِي ﻊ در  ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 1s   .  دﻳﮕﺮ، ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺘﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻳﺎ اﻫﻤﻴﺘﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از ِ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ   .

ﮔﺰارش ﻧ  42 در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ــﻴﺴﺖ ِ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﻓﺼﻞﺷﺸﻢ

ﺷﺮح ﻧﺤﻮه ياﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري (ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺎص

ﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه ي ﮔﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ، در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب  ي اﻗﺪام ﻣﻄﻠﻮب از ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي    .اﺳﺖ “ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ” اﻗﺪام ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﺮض ِ ” ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب “ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﮔﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ دارد ﻧﺪه اﺷﺎره  .ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه ي  ﮔﺰﻳﻨﻪ “ﻫﻤﻴﺸﻪ” ﻋﺎﻗﻞ ي اﻗﺪاﻣﻲ را اﻧﺘﺨﺎبﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف) ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر (او را ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ    . ﺷﺮوط وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار  ي ﮔﺰﻳﻨﻪ آن ﻫﻤﻴﺸﻪ  ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻴﺮ ﻋﺒ ِاﻗﺪام ﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد  ﺎرﺗﻨﺪ ﺑﻮدن ” از  “ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ”و   .“ ﮔﺬرا ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺪه در  ي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ دو  ي دﻫﺪ اﻗﺪام، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ را ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺗﺮﺟﻴﺢ    . ِ ﮔﺬرا ﺑﻮدن ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ  a1 ي اﻗﺪام  a2 را ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ   a2 دﻫﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن  a3 را ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ ؛ ﭘﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ   a1 ﺑﺎﻳﺪً ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻟﺰوﻣﺎ دﻫﺪ a3 را ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ    . اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻜﻦ، A ي اﻗﺪاﻣﺎت  ‘ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ’ ،  ‘ﻛﺎﻣﻞ’ ﺑﺎﺷﺪ، و اﮔﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ‘ﮔﺬرا’ و F(a) ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﺗﺎﺑﻌﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  اي ﻛﻪ    12 F a F a     a1 اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ آن ﻓﺮد، دﻫﺪ a2 را ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ  ؛ و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻋﻨﺼﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  اﺳﺖ A ي ﺻﺎدق    . ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره  ﺗﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﻴﺶ   ِاﻗﺪام رو را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد، و ﮔﺬرا ﺑﻮدن، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﻫﻤﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي   ﭘﻴﺶ رو، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪيﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ِ ﻫﺎي اﻗﺪام ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت  ﮔﻴﺮﻧﺪه را   .43 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ آﺳﺎن اﺳﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪ ي   ﻳﻚ ﻓﺮد در ِ ﻣﻔﺮوض ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ِاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاي زﻳﺮ اﺳﺖ   :                                               ﻓﺮﺿﻴﻪ 42 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرا ي ﺑﺎزار  .  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 43 دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎﻣﻞ و ﮔﺬرا ﺑﻮدن، در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ، ﺑﺮاي ا ي دو ﻣﻨﺒﻊ رﻓﺖ ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎر  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﻳﻨﺠﺎ از اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ ي  ﻫﺎي اﻗﺪام ﭘﻴﺶ روي ﻳﻚ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺖ ﮔﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      12 ﺻﻔﺤﻪ     23از

   ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺿﻌﻴﺖ-اﻗﺪام-ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻳﻌﻨﻲ  ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،U(x) ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ  ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ذﻫﻨﻲ/ﺳﻠﻴﻘﻪاي ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ً ) x ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﻼ  ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲﺛﺮوت (ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ   . ﻳﻌﻨﻲ  (s) ﺑﺎورﻫﺎ،  ﺗﺎﺑﻊ ، ﻳﻚ  اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل،  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﻳﻚ از وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ/ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت   .44 ذﻫﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮزون ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي  ﭘﻴﺶ رو، ﻣﻮزون ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ/وﺿﻌﻴﺖ، ِاﻗﺪام ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺎﺻﻞ از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ي اﻗﺪام را ﻣﻲﺳﺎزد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف  .ﻧﺸﺎن ، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨ دﻫﺪ ﻛﻪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻪ ي اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺪام،  ﻣﻲ رود، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺘﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻫﻤﻮاره  ي اﻗﺪاﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ي داﺷﺘﻪ  .    ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ِ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن رﻳﺎﺿﻲ، ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ي اﻗﺪام را ﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪ   .   sS F(a) U(p(s,a)) (s) E U|a (6.2)         xX F(a) E U|a U(x) (x|a) (6.3)   



11 12 13

11 12 13

1 2 3

11 1 12

123

2 13 3 11

1

xX

x x x … x x x (s ) (s ) (s ) x …

:

U( ) U( ) U( )

U( ) U( ) U( ) (s ) x (s ) x (s ) … U(x) (x|a

sss

a

) E U|a

ﻣﻌﺎدل ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﺨﺎﻃﺮه ﮔﺮﻳﺰي  ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ي اﻗﺪام، ﺑﺎﺷﺪ  .45 ( ﻣﺤﺘﻤﻞ) در اﻳﻦ ﺟﺎ دﻻري ً آﻣﻴﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ داراي دو ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻗﻮﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺮاي ﮔﺮﻳﺰ اﺳﺖ، اﮔﺮ آن ﻣﺨﺎﻃﺮه را آﺳﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﭙﻨﺪارد ﻳﻌﻨﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ً آﻣﻴﺰ، ﻓﺮد ﮔﻴﺮ، ﻗﻮﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ِ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎيِ درﻳﺎﻓﺖ ارزش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ي اﻗﺪام  آﻣﻴﺰ)ﻳﻌﻨﻲ  ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  E x|a  ( را ﺑﺮ ﺧﻮد آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ي اﻗﺪام، ﺗﺮﺟﻴﺢدﻫﺪ .دﻳﮕﺮ  : ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت    U(E x|a ) E U(x)|a  .ً  ﺿﻤﻨﺎ xX E x|a x. (x|a)      . ﻣﻌﺎدل ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﺷﺪه ، ﺗﻀﻤﻴﻦ اي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد از ﺟﻬﺖ) ، U(CE) ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ (ﮔﺰﻳﻨﻪ آن را ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ا ي  ﻗﺪام ِ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ﺑﻴﻨﺪ  E U|a   .

                                               اﺳﺖ 44 اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ در ﭘﺮﺗﺎب ﻳﻚ ﺗﺎس، ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﻳﻚ ﺷﺸﻢ  .اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻴﻨﻲ   . اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع وﺿﻌﻴﺖ رﻛﻮد، ﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎل ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎس  ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ،  ﻣﻲﺷﻮد .  ﺳﻜﻪ 45 ﻣﺨﺎﻃﺮه و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن دو روي ﻳﻚ اﻧﺪ .ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ي اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ دارد، ﻫﺴﺖ آﻣﻴﺰ ﻫﻢ  .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      13 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ِ ي  aآﻣﻴﺰ ﻛﻪ aA داﺷﺖ   :  ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ،  a E x|a CE   و،  a E x|a CE   را ﺻﺮف رﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﺰهاي ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﭘﺬﻳﺮ، از اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ  ي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ  . ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻛﺮد   .46  ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ، ﺻﺮف رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ِ ﮔﺮﻳﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪام ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﻚ د اﻗﺪام ﺑﺮ ﻳﮕﺮي، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﺖ ﺑ اﻗﺪام اول ﻴﺸﺘﺮ دوﻣ ِ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻲ ا اﺳﺖ، و ﻳﻦ  ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﻌ ﻣﻌﺎدل ﻲ ﺑ اﻗﺪام اول ﻴﺸﺘﺮ ﻗﻄﻌ از ﻣﻌﺎدل ﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام دوم  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻗﺪاﻣ ﻓﺮد ﻲ ﺗﺮﺟ را ﻴﺢ ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب دﻫﺪ و  ﻣﻲ ﻗﻄﻌ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ    . اﺛﺮ اﻃﻼﻋﺎت  اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاز ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ، ي وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد   اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎ (s)   . ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻧﺪ  در ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ، ﻛﻪ ،( ﺑﻪ زﺑﺎن رﻳﺎﺿﻲ در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف) ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر   sS F(a) U(p(s,a)) (s) E U|a       اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻲ (s) ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﺎﺑﻊ ِ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ   .   ﭘﺲ از اﺣﺘﻤﺎل y درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼﻣﺖ   ﻫﺎ،ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ِ و رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از آن و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺪﻳﺪيﺑﺮاي  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي   رو،ِ ﭘﻴﺶِاﻗﺪام E U|ay ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻲﺷﻮد    47  ﻛﻪ اﮔﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎن ازﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖﻫﺎي  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي اﻗﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن اﻃﻼﻋﺎت اﺛﺮﻣﻲﮔﺬارد  و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻴﺪه داراي ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋ ِ ﺑﻪ ﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺪه، ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻃﻼ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن  ﻋﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ، اﺳﺖ   .48 آن اﻃﻼﻋﺎت داراي ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ                                               ﻧﻘﻄﻪ 46 در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق اﮔﺮ    A ي ﻣﻲ B را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد    ﻣﻄ E[X] ﻣﺒﻠﻎ  ﮔﺮﻳﺰ، از درﻳﺎﻓﺖ ﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد   اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ِ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن    1,2 U E(x) E U(x ) E U|a     ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻘﻄﻪ ي    Bي ﻣﻲ Cﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺨﺎﻃﺮه ، ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﮔﺮﻳﺰ، ﻳﻚ CE ي اﻗﺪام ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻃﺮه، ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ِ ي اﻗﺪام E[X] ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  آﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻲ E[X] > CE ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﺮده، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮ ﻛﺮدن،   . ﻳﻚ اﻗﺪام ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺳﺪ  ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ 47 y s y x s y (s) (x) E U|a U(p(s,a)) U(x) (y) (y)          ِ ا 48  ‘ ’ ﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا، ﻣﺮﺑﻮط و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ِ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮي ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺘﻮاﻧ   اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛﻪ ِ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧــﺒﻮد آن اﻃﻼﻋﺎت، اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .

U(X2)

 x

U(x)

X1 X2

U(X1)

U(E[X])

E[X]

E[U(X1,2)]=U(CE) =E[U|a]

CE

A B

C

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      14 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه   ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ِ ي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ، اﮔﺮ  ي ﺑﺮﺗﺮ، اﻗﺪام

* ﻫﻤﻪ ay ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ ، ي ( ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ) ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ از ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻳﻜﺴﺎن ﻧـﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺒﻊ ، 

   .49 ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دارد ،

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ از ﻋﻼﻣﺖ دارد ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ    .

 ِ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي زﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 

 ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ   .

y

* yyaA y s y y (s) E U| (y)max U(p(s,a )) (y)E U|y,a ) (y)                    ﺗﻮﺿﻴﺢ   : .1 ﻣﻲ  ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ ، y : ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮه   ) y  ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻴﺎم اﺷﺎره دارد و 

  ﺑﻪ

ﻣﺤﺘﻮايآن .(  ﻣﺸﺎﻫﺪه .2 ﺑﺎ  ي ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺘﻔﺎوت،ﻣﻲﺗﻮان داد y : اﻧﺠﺎم aA    اﻣﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦاﻗﺪام ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻫﻨﮕﺎم  ي آن ﻋﻼﻣﺖ، * ﻛﻪ ay اﻗﺪاﻣﻲ اﺳﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ،  (max)  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن داراي E U|ay ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر،      :ﺑﺎﺷﻨﺪ،

yy y y y a A a Asy (s)E U|a maxE U|a max U(p(s,a )) (y)          

ﮔﺰﻳﻨﻪ .3 در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ي اﻗﺪام ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ درﻳﺎﻓﺘﻲ، وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻼﻣﺖ ، ي آن (y)  داده ﻣﻲﺷﻮد اﻋﺪاد، )   و از ﺟﻤﻊ اﻳﻦ ، y    ، (  ِ ﻛﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ،  ﻳﻌﻨﻲ E U|  ﻣﻲ ،   .50 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ   ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻧﻘﺪي ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪي (از دﻳﮕﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ً ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ) ﻣﺜﻼ از ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد  () ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺮ ﮔﺎه، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از، ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر   ، دوم ِ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻳﻌﻨﻲ 12     اﮔﺮ     12 E U| E U|     .ً ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ِ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﻲ از ﻓﻀﺎي ، ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮد اﺳﺖ ِﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه  ؛  ﺑﺮﺗﺮ را ِ ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺮﺟﻴ ﺑﺎورﻫﺎي ﺤﺎت و  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ   .

                                               ﻣﻲ 49 در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋ در آﻧﺠﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ از ﻪ ي وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ را اﻓﺮاز ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﮔﺰارش آن از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ي ﭘﻴﺎم، رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎم و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي آن  . ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم، ﻫﻤﺎن ﮔﺰارش اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي اﺳﺖ ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  .ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ، ﻓﺮد درﻳﺎﻓﺖ  ي ﭘﻴﺎم، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﺴﺄﻟﻪ دﺧ ﺧﻮد ﻣﻲ ِ ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻴﻞ ﻛﻨﺪ .وﺿﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺴﺄﻟ ِ او اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻪ ي ﻣﺤﺎﺳﺒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد، و ﺳﭙﺲ ﻪ ي  ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺠﺪد ي ﻣﻲ ﭘﻴﺶ رو، ﺑﻪ ﻣﺪل وارد ﻛﻨﺪ .ﻣﻲ ِاﻗﺪام آن ﻓﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زﻧﺪ . 50  در ﻃﻲ ﻣﺠﻤﻮع دو ﮔﺎم زﻳﺮ  ﻣﻲﺷﻮد   : ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 1) ي ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ از ﻣﻨﺒﻊ   ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ، ي  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ِ داراي ِاﻗﺪام  y  ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﻪ ﺷﺮط درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻌﻨﻲ y yaA maxE U|a       ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2) ي ﻫﻤ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮزون ﺑﺮاي ﻪ E U|ay ي     ﻫﺎي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .داده وزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻋﺪاد  ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺰارش ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ()    (y) ﻳﺎ  .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      15 ﺻﻔﺤﻪ     23از

اﻣﺎ اد ﻣﺴﺄﻟﻪ   ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ِ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ِ ﻋﺎي ﺑﺮﺗﺮي ي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮاﻓﺮازي از دﻳﮕﺮي  .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﻛﻪ،   ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺒﻊ  اي، ﻣﺎﻧﻨﺪ  اﻓﺮازي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ يوﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻲ ، ﻣﻤﻜﻦ، اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺲ ﻣﻲ ي دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ﺑﺎﺷﺪ دو اﻓﺮاز، وﻗﺘﻲ آﺳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻲ زﻳﺮاﻓﺮازي از دوﻣﻲ   . ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ در آن  ﺧﺎص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ي راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻣﻜﺎن اوﻟﻲ دوم ﺑﺮاي  اﻣﻜﺎن ِ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎنﻣﻲﺗﻮان  ﮔﻔﺖ، ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻪ زﻳﺮاﻓﺮازي از دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻮاره دﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ    . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻲ آﻳﺎ در وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺮد؟ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎص ﺗﻤﺮﻛﺰ   ﭘﺎﺳﺦ :ﻧــ  ﺧﺎص، اﺳﺖ ِ ﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد  . اﻳﻦ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﺮد ي ﻛﻠﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﺘﻮان در ﻏﻴﺎب دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    . ﺑﻘﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺪﻳﻞ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣ ي  ﺴﺎﺑﺪاري، داراي ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ، و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  آن اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ ﻛﻪ   ص 15 ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب، ﻓﺼﻞ ،338 . .(

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

  51 ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺖ  .52 ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪا ي از ِ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ‘ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﻲ’ ي ﻧﻘﺪي ﻣﻮاﺟﻪ   . ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ‘وﺿﻌﻴﺖ’ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ   . اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮان

                                              51  در   5ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻣﺎﻧ 6و  اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻪ  ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ي ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻲ ي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد   . 52   ( 1 ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ )ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻲ اﻗﺪا  ِ ﻳﺎﺑﺪ، ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢِم ﮔﻴﺮﻧﺪه، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روي دﻫﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻤﻲ آﻣﺪ داﻧﺪ ﻛﺪام وﺿﻌﻴﺖ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻛﺪام ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ   . در اﻳﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ او ﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺣﺬف را  ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪ و  ﻣﻲ ﺗ ﺷﻮد ﻛﻪ او ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي، در ﻣﻮرد ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﺼﻤﻴﻢ اش ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺰﻧﺪ   . ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻫﻢ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪ   ﺑﺎ ، ي آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺎم، در دو ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻫﻤﺎن اﻓﺮاز وﺿﻌﻴﺖ، ﻫﻤﺎن رﻣﺰﮔﺬاري و ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ دﻫﻲ، و ﻫﻤﺎن ﺗﻼش درﻳﺎﻓﺖ ه ي ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻋﻼﻣﺖ، ﺑﺮاي رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺎم ﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي   . ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻗﺮار را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮدازش ﺧﺎص اﻃﻼﻋﺎت را  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ و اﻋﺪادي ﺧﺎص، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲزﻧﺪ  . اﻟﻔﺎظ) ارزش و ﺳﻮد (از اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺎم / )ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي دﻫﻲ  (و اﻋﺪاد ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاري )  ﺑﺎز ﻫﻢ ﻳﻚﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﻴﺎس ي    . ﻣﺘﻔﺎوتﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ازﮔﺰارشﻫﺎي اﻋﺪاد، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷ ﻟﻔﻈﻲ ” ﺘﺮاك واژﮔﺎن ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ “ اﺷﺘﺮاك اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ، و ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ِ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺰارش ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ  از ﺷﻜﻞ ﮔﺬر ﻛﺮده و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺰارش راه ﻳﺎﺑﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از آن اﻟﻔﺎظ و اﻋﺪاد، ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ آن   ﺑﻪ ﻛﺪام وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺎره دارد .اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻐﺰ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاي  .ﺑ   ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻪ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي، ِ اﻳﻦ ﻳﻚ رﺟﺤﺎن ﻠﻜﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه، و ﻧﻪ از ﺳﻮي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻮي ﻛﻨﻨﺪه   . ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ﺣﺴﺎﺑﺪ ﻋﻼﻣﺖ/اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻴﺪه، ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ اري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه   . اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻴﺪه، ِ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ِ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ، در ﺳﺎﺧﺘﺎر  ي اﻧﺘﺨﺎب/ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ  . اﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  اﻗﺪام ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺠﺎمﻣﻲﺷﻮد  . در ﻧﻬﺎﻳﺖﮔﺰﻳﻨﻪي  اﻗﺪاﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎبﻣﻲﺷﻮد ﻣﻄﻠﻮﺑﻴ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺖ ﻓﺮد ﻛﻨ ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ   ﻳﻌﻨﻲ، اي   . ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ﻣﻲ “ﺣﺴﺎﺑﺪاري” اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ  اﺳﺖ 7 ﻛﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  . آﻧﭽﻪ در ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺼﻞ ﺷﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻣﻄﻠﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻤﻴﻢ    .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      16 ﺻﻔﺤﻪ     23از

   ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦِ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮدارﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ  CF(s) ي ﻧﻘﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪوﺿﻌﻴﺖﻫﺎ،  و ﻳﻚ ﻧﺮخﺑﻬﺮه ، r ي ﻣﻔﺮوض، ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد   . ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﺳﺖ ﻧﻘﺪي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ    CFt(s) در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻫﺮ ﻛﻪ ،   ﻜﻢ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ  در ﺣ  آن ﻋﻨﺼﺮي ِورودي S از وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي و ، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ، آن ِﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻘﺪي   ﺑﺎ آن اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ   CFt(s) ي ﻧﻘﺪي در دوره ﻫﻢ t ي ، ارز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻓﺮازي از  يوﺿﻌﻴﺖﻫﺎ    دردوره،S،   .ﻣﻲﺗﻮان 53 اﺳﺖtي ﺑﺎ) اﻟﻒ (ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻘﻖﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺪي ي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻼﻣﺖ( )وﺿﻌﻴﺖ و) ب (آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ي ﻧﻘﺪي ارﺗﺒﺎط ﻣﻲدﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﻪ   ﺟﺪﻳﺪي درﺑﺎرهي وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ  .54 ﻣﺰﺑﻮر دﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ   55! ي ﻧﻘﺪي، ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻣﻲآﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن) وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻜﺎن  دﻧﺒﺎﻟﻪ ،(ﭘﺬﻳﺮ ي ﺳﻮدﻫﺎ ﺷﺪه ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ؛ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻘﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد   .ﻣﻲﺗﻮان 56 ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ دوره را ﺑﺎ ﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ روش ﻣﺸﺨﺺ ﻳﮕﺎﻧ و ﻪ  57 ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ؛ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﻲ  از وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺮد ﺗﻌﺮﻳﻒ  .اﻧﺪازه   ﺗﺎﺑﻌﻲ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ﺳﻮد ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳﻌﻨﻲ     .58 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي اﺳﺖ ﻫﺎ   . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ اﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ   .  اﻧﺪازهﮔﻴﺮ ِ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﺮ دو ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪي و ﺗﻌﻬﺪي ي ﻛﻪ ﻣﻌﺮف دو روشﻣﺘﻔﺎوت  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاريﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ در اﺻﻞ، دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ    .59 ﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲآﻳﻨﺪ

زﺑﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي، دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺳﺖ

                                                                                                                                                      در ﻧﻬﺎﻳﺖ، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﺎن ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻤﮕﺮا ﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺪد وﺟﻮد دارد .  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 53 ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻲ اي را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ روي داده ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﺨﺎﺑﺮه   ﻛﺮد sy  .از  ﺑﻪ y در آﻧﺠﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ s ﻣﺎ را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ  . در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ  ﺑﺮﻗﺮار ِ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ  .  40 وﻗﺘﻲ ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ًﻣﺜﻼ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ، ﻓﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ رﻛﻮد ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ   . ﻧﺤﻮه 54 ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ و  ي ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ را  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ   ﻣﻮرد ﮔﺰارش را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ِ ﺑﺮﻗﺮار  ﺗﻮاﻧﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺒﺰ را از ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي، اﻳﻦ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﺷﺎره دارد، ﻣﻲ اﺟﺎز  ه  ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ي ﻛﺮد ﺣﺮﻛﺖ) ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع (را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    . ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﺑﻊ  در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ( ارزش و ﺳﻮد .)ﻧﺤﻮه ﻣﻨﻈﻮر از  ي ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ، ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺎﻇﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﻴﻦ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ و ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎص، ﻗﺮارداد ﺷﺪه اﺳﺖ) روش ﻫﺎي( ﺣﺴﺎﺑﺪاري .ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻇﺮ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﺑﺪ   .  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 55 ي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺰارش  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻘﺪي،  ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺰارش  ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ِ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ،  واﻗﻊ ِ ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺰارش ﻧﺪارد ً ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭼﻨﺪاﻧﻲ اﺣﺘﻴﺎج   . ﻟﺬا در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺻﻮ ِ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺎي ﻧﻘﺪي، و ﺗﻌﻬﺪي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﻼم  ﻣﻲ ًﻻ داﻧﺪ ﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮدي و ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ .  وﻳﮋﮔﻲ 56 ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﻫﻢ  ﻫﺎي دارد ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را   . دارد ‘ﺳﻮد’ ﺑﺎز ﻫﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار و ﮔﺰارش آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎم  .  روش 57 ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ،  ِ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮد اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﻫﺎيﺣﺴﺎﺑﺪاري .  ﻣﻲ 58   اﺳﺘﻬﻼك، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﮔﺰارش،  در ﻣﻮرد ًﻣﺜﻼ ﺷﺪه ”ﺗﻮاﻧﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده د ﺑﺎﺷﺪ .روش ﻣﺨﺎﺑﺮه “ ي اراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻲ ي اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ، روش ﺗﺴﺮﻳﻌﻲ، ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ .  دﻗﻴﻖ 59 ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ي ﮔﺰارش اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي را ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      17 ﺻﻔﺤﻪ     23از

  .60 ﺗﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار، ﺑﻴﺶ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ   ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ِاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد، ِﻧﻘﺪي اﻗﻼم ﺑﺰﻧﺪ ِ ﺑﺮﻗﺮار، دﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ِ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  .  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ِﺗﻌﻬﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻼﻣﺖ    ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي راﻓﻮقاﻟﻌﺎده ِدﻫﻲ ﺑﺎﻻﻣﻲﺑﺮد داﻣﻨﻪ و  يﮔﺴﺘﺮدهاي  ازﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر  ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮارﻣﻲدﻫﺪ  . ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮعﻋﻼﻣﺖﻫﺎي  در اﺧﺘﻴﺎر)روشﻫﺎي (  ِ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮان ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻲدﻗﻴﻖﺗﺮ  ﻧﺴﺒﺖ   .61 ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار و ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲرود

 ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي را ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﻘﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي   ﻣﻨﺘﻘﻞﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ   .   آن، ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ِ ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ اﻓﺮاز زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ  . ﺑﺮاي رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ، آﮔﺎﻫﻲ از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي  ﻧﻘﺪي، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه وروشﻫﺎي اﺳﺖ  62 . ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺮوري در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ارزش ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده) ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اﺳﺘﻬﻼك و روش ﮔﺬاري ﻣﻮﺟﻮديﻫﺎ ( در اوﻟﻴﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣ اﻓﺸﺎء ﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺣﺎﻟ در ﻲ آﮔﺎﻫ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻲ روش از ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ؛ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻬﺎي داد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻤﻠ ﺷﺮوع ﻴﺎت ﮔﺸﺎ رﻣﺰ ﻳﻲ آﮔﺎﻫ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻲ ﺟﺮ از ﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﭘ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻲ روش ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري    .63 ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ وﻇﻴﻔﻪ ي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪي، ﮔﺰارش دﻧﺒﺎﻟﻪاي از اﻓﺮازﻫﺎ زﻣﺎن  . در ﻃﻮل  اﺳﺖ ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻼﻣﺖدﻫ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ِﻲ آزادي ﺑﻲ دارد ﺣﺪ و ﺣﺼﺮي وﺟﻮد   . از ﻣﻨﻈﺮ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻮه ) ي ﻋﻼﻣﺖ اﻃﻼع دﻫﻲ/ ( رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺪارد  .ﻣﺴﺄﻟﻪ 64 ﻫﻴﭻ اﻫﻤﻴﺘﻲ ي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﻴﺎس،  ي ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ دﻫﻲ   . آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،  “65ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ” در اﺳﺘﻔﺎده ازﻋﻼﻣﺖﻫﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦ    ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ و ﺑﺮﻗﺮار  راﺑﻄﻪ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎص  يﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ را آﺳﺎن ﻛﻨﺪ)  . ً  ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﻼ ﺷﺪه روش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ   ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ  دﻳﮕﺮي ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ  (ﺑﺎﺷﺪ   .66 ﺑﺮﻗﺮار، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده                                               ﻛﻨﺪ 60 (   ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ًﻣﺜﻼ ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﻛﺘﺎب .)  ﺳﻮد،ً اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﺄﻳﻴﺪاﺗﻲ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ، ﻣﺜﻼ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻓﻌﻠﻲ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آﺗﻲ اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از    :1986 ﻫﺎي ﻧﻘﺪ ﻓﻌﻠﻲ) واﺗﺰ و زﻳﻤﺮﻣﻦ، ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ،( ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزده ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﺎي اﺳﺖ ﻧﻘﺪي ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﻢ   . ﺑﺎزار، ﺑﺎزده ﺳﻬﻢ را ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺳﻮد ِ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻛﺎراﻳﻲ  . ﺑﺮﻗﺮار( ﻣﻲداﻧﻨﺪ ِ اﻗﺘﺼﺎدي) ﺑﻪ زﺑﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻼﻣﺖ 61 واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن زﺑﺎن ﺑﺮاي دﻗﻴﻖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﻈﻮر، اﺳﺖ ﺗﺮ  ؛ و ﺑﺎز واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ و ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ، ﻳﻚ راﺑﻄﻪ دارد ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد  .دﻳﮕﺮ  .  ﻣﻨﻈﻮر از آب ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻴﺰ ًﻣﺜﻼ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻫﺮ زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺣﺴﺎﺑﺪاري دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در  روش ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺎﻇﺮي را در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد .اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺪام روش، ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  .  ﻣﻲ 62 ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮔﺰارش رﻣﺰﮔ ِ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮد دوره ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﻛﻨﺪ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻃﻼﻋﺎت را اﺳﺖ ﺬاري ﻛﺮده   . ﺑﺮاي رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ، آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎزوﻛﺎر رﻣﺰﻧﮕﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ .روش اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻫﻤﺎن، اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .روش ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ   ﺑﺪﻳﻞِ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺛﺮ ﻣﻲ ﻧﻘﺪي ِ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار و ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬارﻧﺪ ﻧﻪ اﻗﻼم    . ﺟﺮﻳﺎن 63 ﺟﺪا ذﻛﺮ ﻛﺮدن  ﻫﺎيﻧﻘﺪي، ﺟﺮﻳﺎن ًﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﮔﺰارش ﻧﻘﺪي را ﺟﺪا از  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري) اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي (و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  . ﺟﺪا در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ِاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 64  در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،ﻣﺴﺄﻟﻪ روش ي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻳﻚ اﺳﺖ ي ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺬاري  .  ﺷﻮد، 65 ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ از ﭼﻪ روش اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺰﻳﻨﻪ  ِ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻫﻤﺎن روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻗﻢ ي اﺳﺘﻬﻼك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺪه ًواﻗﻌﺎ ي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ي داراﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ روش، ﺗﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ آﺳﺎن  .  ﻋﻼﻣﺖ 66 ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻤﻲ، در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  .ﺑﺪو راﺑﻄﻪ ن وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺺ، ﻳﻚ  ي ﻣﺸﺨﺺ، ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻴﻦ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ و ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ، اﻣﻜﺎن رﺳﻴﺪن از ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ، ﺑﺎﺷﺪ ي وﻗﻮع وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎص   . ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺳﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻜﺎ روش ًواﻗﻌﺎ ري ﺳﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزي ﺑﺎ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺮدود    .

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      18 ﺻﻔﺤﻪ     23از

اﻗﻼم اﻫﻤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ‘ﻋﻼوه’ ، ﺗﻌﻬﺪي، اﺑﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ  67 . ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در  ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن،ارزشﮔﺬار ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺪازه ، ي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﮔﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ي  ﻣﻮﺟﻮدي () ﻫﺎ  در ﺣﺴﺎﺑﺪاري راﻣﻲ ﺗﻮانﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ) ) CF(s) ي ﻧﻘﺪي ﺷﺮﻛﺖ r ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،( s (و وﺿﻌﻴﺖ S  را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪا ي از ارزشﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖﻣﻲدﻫﺪ   : A (CF,r, s)= [A0(s), A1(s), A2(s), … , AT(s)] ﺑﻪ روﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺪازه ، ﺳﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎر  ﮔﻴﺮيﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ در  ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﻌﻲ از  ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد   : Î (CF,r, s)= [Î1(s), Î2(s), … ,ÎT(s)]    ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدن ﺷﺮط ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،ًﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد و ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺴﺘﻠﺰمراﺑﻄﻪ اﺳﺖ ي زﻳﺮ    : (s)t(s) + CF-1t A(s) –t(s) = AtΠ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ،   T t T t tt CFI 10   . ؛ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ˆ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﮕﻮي ) اﻟﮕﻮ 4 ﺷﺮاﻳﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﺼﻞ (ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم    (S ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺎ ﺷﻤﻮل ؛  روﻳﻜﺮد ِﻣﺤﻮر ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ   . t در زﻣﺎن  CFt(s) ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻧﻘﺪي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ ، و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ At(s)) ﺣﺴﺎﺑﺪاري (وﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي)  ﻫﺴﺘﻨﺪ Ît(s) ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻫﺮ ﺳﻪ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ . (  زﺑﺎن و ﺟﺒﺮ ارزشﮔﺬاري ﻣﻌﻜﻮس ) ﭘﺬﻳﺮي، اﻣﻜﺎن داده رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ( ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  از دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺪازه ﻧﻈﺮي، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﻴﺮ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ در  ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻓﺮاز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ؛ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ  . ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ ً ﺑﺮاي ﮔﺰارش اﻳﻦ اﻓﺮاز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺮورﺗﺎ ي اﻓﺮاز ﻣﺮﺑﻮط  ؛ زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ” ر  “ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را  در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ   . اول رﻣﺰﮔﺬاري   ﻓﺮضﻛﻨﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن 68 ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻲ   . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺷﻮد  ﻫﺎي ﻧﻘﺪ CF(s) = [CF0(s), CF1(s), CF2(s), … , CFT(s)]

                                                                                                                                                      ﻃﺒﻖ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎﻣﻴﺪ آن را روﻳﻜﺮد ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻲ ﻫﻢ   ﮔﺎدﻓﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، (دا 333 :2003)   اﻳﻦ آزادي وﺟﻮد ، رد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ دﻟﺨﻮاﻫﻲ ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب   . ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ روش ﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري دﻟﺨﻮاﻫﻲ ﻛﺮد ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده  .دﻫﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن، از ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻣﺖ  اي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒﻮده ﻫﻢ ﻣﻲ ! ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻼﻣﺖ،  ي اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺰام اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﻨﺪ از اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺎﻇﺮي ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﮔﺰارش و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ  ي ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ، آن را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻼﻣﺖ، ﺧﺒﺮ دادن از وﻗﻮع ﻳﻚ روﻳﺪاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ، اﻓﺮاز ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ي ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﺑﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﻮد ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ    . 67  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 5 ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻣﻲ ، ي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، زﻳﺮاﻓﺮازي از ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪي  .   ﺷﺮﻛﺖ 68  ِ واﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      19 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﺑﻌﻼوه،  ﻓﺮضﻛﻨﻴﻢ   زﻳﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ِ ﺷﺮﻛﺖ، ﻗﺎدر و ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ، ﮔﺰارش    : η(s) = [η0(s), η1(s), … , ηT(s)] ﺷﺮﻛﺖ در دورهي  ِ، t زﻣﺎﻧﻲ دارد yt = ηt(s)  و ct = CFt(s) از ﺗﺤﻘﻖ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ct . آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي در ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ yt . اﺳﺖ t زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ ً  . ي ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل و ﻏﻴﺮه ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد   . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ﺳﻮاﺑﻖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ دارد   .  آﮔﺎﻫﻲ،

t 0 0 1 1 t t h (c ,y ;c ,y ;… ;c ,y ) 

th    t ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﺎن  ht . ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ي ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ   . وﺿﻌﻴﺖ ht در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ، ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﺳﺖ ﻫﺎ   . و ﻳﻚ اﻓﺮاز ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪه ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ   Sي ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲآﻳﺪ   . ht = (ht-1; ct, yt) ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻊ ﮔﻴﺮ ﺣﺴﺎ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑ  ﻧﻤﻮد t ﺪاري در زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ اراﺋﻪ  . At(ht) = At(ht-1; ct, yt) ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻲﺗﻮان  ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺮ    : Ît(ht-1; ct, yt) = Ît(ht) = ct + At(ht-1; ct, yt) – At-1(ht-1) )  ، ﻣﻌﻨﻲ دو ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻃﻼﻋﺎت)  (ﻧﻘﺪي)  (اﺿﺎﻓﻲ) ﺗﻌﻬﺪي (و  ( )ﻧﻘﺪي و (ﻣﻲ ِﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، رﻣﺰﮔﺬاري ﮔﺰارش  ﺗﺎرﻳﺨﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد ارزش و ﺳﻮد ﻛﻨﺪ و در ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ   . دوم رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ  اﻛﻨﻮن درﻳﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺪاري از آن آﮔﺎﻫﻲﭘﻴﺪا ﻛﺮده، از ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  :ﺟﺮﻳﺎن ct ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ِ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ht1  ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ارزش ،  و     .At ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎل آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ  از  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتارزشﻫﺎ ﺣﺴ ي ﺎﺑﺪاري ،tA  ﺑﺮد ،yt ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ، ﭘﻲ  ؟  ﭘﺎﺳﺦ  : آري،  ﺗﺎﺑﻊارزشﮔﺬار ﻗﺎدر ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﺧﻮد، ﻛﻨﺪ yt ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺗﺤﻘﻖ  .69 را ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ارزشﮔﺬار ﺑﻪ At(ht-1; ct, yt) ي   ازاي ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ، ِ ﻫﺮ ِ  ي ﻧﺎﻗﺺ  ct ﺷﺎﻣﻞ ht1و  ؛ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻌﻜﻮس     yt ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻋﺪاد    ﺑﻮد yt و آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮاﻫﻴﻢ    . ﻣﻴﺰان دﺷﻮاري ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻴﺴﺖ   ﻣﺸﺨﺺ ً ﭘﺬﻳﺮي، دﻗﻴﻘﺎ ؛ اﻣﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎﺑﻊارزشﮔﺬار ِ ي، ﺑﻪاﻧﺪازها ي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻘﺪ، اﺿﺎﻓﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ   واﻛﻨﺶ)ﻣﻨﺎﺳﺐ   ِـ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت (ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻧﺘﻘﺎل  ؛ ِ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ِ ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻲ آن دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ  .

                                              69   ورودي yt ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ارزش ً ﻫﻢ، واﻗﻌﺎ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬاري ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ارزش و ﺳﻴﺴﺘﻢ  yt ﮔﺬاري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، ﻫﺎي ) ﺑﺸﻮد At ﺷﺪه . (

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      20 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﺗﻐﻴﻴﺮ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺴﺘﻪ  وﺿﻌﻴﺖ وﻗﻮع اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ؛ و ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ؛ ﻧﺪارد   .70 ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  . اﮔﺮ از ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﺣﺴﺎﺑﺪا ري، ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي را ﮔﺰارش   . اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ي ﻧﻘﺪي، در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞﻣﻲﺷﻮد   . اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻨﺪرج ارزش در   At(ht-1; ct, yt) ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺠﺎم ،   .71ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻮان ﻧﺎﻣﺤﺪود  اﺳﺘﻔﺎده ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از زﺑﺎن و ﺟﺒﺮارزشﮔﺬاري ؛ از ﻣﻨﻈﺮ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎﻧﻌﻲ ” و،  “ ﻫﻴﭻ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت،    .72 ﺗﻠﻘﻲﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﻮانﺳﺎﻣﺎﻧﻪي اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﺎﻣﺤﺪود    . ﭘﺲﺳﺎﻣﺎﻧﻪي اﺳﺖ   .  ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ِ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﮔﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻣﻲ ﮔﺎه 73 ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ 74 و ﺑﺮﺧﻲ را ﮔﺎه ﺑﻪ ،  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪهي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻳﻦ    . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش ي روﻳﻜﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬاري و روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاي   روﻳﻜﺮد ارزشﮔﺬار ﻧﻈﺮي ي، ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه  ؛ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪه ي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ارزش ﻣﻌﻨﺎي ، ي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ   اﻗﺘﺼﺎدي آن، ﻧﻈﺮ در  ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ    .                                              70 ( ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص) ﻳﻚ روﻳﺪاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎص ارزﺷﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد، ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮض ﺷﺪ، ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻋﻮض ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ را ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ دﻫﻲ   . اﮔﺮ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ، ﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺎي  ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ    . ِ ً ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺮاش) وارﻳﺎﻧﺲ (اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ارزش ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ارزش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﻤﺎن ﺳﻄ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﻣﻘﺪار اﻟ ﺢ آن ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ)  ﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻮد، در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻳﻚ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ وﺟﻮد دارد( .ﺻﻮرت ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻛﺮد اي و ﺗﻔﺎوت ارﻗﺎم اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﺎل، ﺗﻮﺟﻪ  . زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ، ﺷﺮﻛﺖ  .ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ِ ي ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻨﺠﺎ،   ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ِ ي ﻧﻈﺮي اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰارش ارﻗﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮرت اي در . ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ 71  ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻬﺪي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارزش ِ اي را در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ، و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﻊ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ، و اﻧﻌﻄﺎف ارزش ﭘﺬﻳﺮ، و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ  ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻌﻜﻮس ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺘ ﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار، آﻧﮕﺎه داﻧﺴﺖ ِ ﻮاي ﭘﻴﺎم و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻬﺪي را ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  .اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ،  ي ﻧﻈﺎم روش ﻣﻨﺪ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري    . 72  ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻗﺘﺼﺎد، ارزش و ﺳﻮد، دﺳﺖ و ﭘﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻧﺒﺴﺘﻪ   . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﮔﺰارش دﻫﻲ، اﺳﻴﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در آن دو ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻤﻜﻦ   . ﻫﻴﭻ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺻﻮرت آن اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ِ  . ي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺰاران ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ    . ﻳﺎزدﻫﻢ 2003) در ﻛﺘﺎب ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ﮔﺎدﻓﺮي، ﻫﺎﺟﺴﻮن و ﻫﻠﻤﺰ در ﻓﺼﻞ رﻓﺘﺎري، ،(    ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي  ﻣﻌﻤﻮل، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺻﻮ ِ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ . ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻚ ﻫﺎي ﭼﺮﻧﻮف، ،(… رﺗﻚ) ﺧﻨﺪان، ﻣﺘﺒﺴﻢ، ﻏﻤﮕﻴﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ    ﻧﺘﺎﻳﺞ ًاﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻚ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﺷﻜﺎل ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ   ! زﻳﺎن 73 اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و   ﻣﺎﻟﻲ 74 اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ و دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرت ﻫﺎي

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      21 ﺻﻔﺤﻪ     23از

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، در دﻳﺪﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻼش ﻣﻲ ﮔﺰارش ، ﻣﺤﺘﻮاي   ﻣﻨﺪرج در  ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد  . از ﺟﻨﺒﻪ ي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، [ ﻣﺤﺘﻮاي ] اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓﺮازي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ي  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، در ﻟﺤﻈﻪاي از زﻣﺎن   . وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﮕ ِ ﺮي و ﻧﻴﺰ اﻓﺸﺎي روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه درﺻﻮرتﻫﺎي  ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ درﺳﺖ از دادهﻫﺎي ﺻﻮرتﻫﺎي  ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﻚﻣﻲﻛﻨﺪ    .75 و ﻣﻌﻜﻮس ﭘﺬﻳﺮي را ﺗﺴﻬﻴﻞﻣﻲﻛﻨﺪ ، ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ روﻳﻜﺮد از دو دارﻧﺪ   .  ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ، در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ؛ زﻳﺮا در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ از دو دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر ؛  ” ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺪي  “ ي .ﺗﻔﺎوت 76 ﻣﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دار، ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ    . ﻣﺴﺄﻟﻪ ي اﺻﻠﻲ در روﻳﻜﺮدارزشﮔﺬاري  : ﮔﺰارشارزشﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو :ارزش و 77 ﻣﻌﻨﺎي ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ارزش ﻓﻌﻠﻲ  )( … ، واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده) رﻳﺎل ﺛﺎﺑﺖ، رﻳﺎل ارزشﮔﺬاري رﻗﺎﺑﺘﻲ ،(اﺳﻤﻲ در ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار    . ﻣﺴﺄﻟﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﻲ در روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاي  :ﮔﺰارش  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار از ﻃﺮﻳﻖﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﺰﻳﺖ  : ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ روشﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﻳﻚ روﻳﺪاد/وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ، و ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻴﺎسﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮاي دﻫﻲ ﺷﻴﻮه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻴﺎس ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻲ   .78 دﻫﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو :ﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﻌﻜﻮس 79 دﻗﺖ زﺑﺎن و ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ، ﭘﺬﻳﺮي  ﻫﺎ )اﻣﻜﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ﭘﻴﺎم (  ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم، ﻳﻌﻨﻲ ِ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاز ﺷﺪه ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ   ﺗﻌﺪد روشﻫﺎي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ  ﻛﺮدن   .80 اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد

                                               راﺑﻄﻪ 75 ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﺧﺎص را ﻣﻲ ِ ي ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ و ﻳﻚ روش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺪ ﻛﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﺿﺮورت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري، از  ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪا ﻣﻄﺮح در ﺗﺌﻮري اﺳﺖ ري   . در اﻳﻨﺠﺎ ﺿﺮورت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري را ﺷﺮﻛﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ زﺑﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻲداﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري، اﻣﻜﺎن  ي ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑ ﺑﺮاي اﺳﺘﻬﻼك، رﺳﻤﻴﺖ ﻫﻤﻪ ً ﺑﺨﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام روش ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺜﻼ ﺪ، در اﺑﺘﺪا، روش ِ ي ﭘﺬﻳﺮش  ﻫﺎ، ﺑﺨﺖ ﻗﺮاردادي، ﻣﻲ ً ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ِ ﺑﺮاﺑﺮي دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص، ﻳﻚ روش ﺣﺴﺎﺑﺪاري رﺳﻤﻴﺖ . ﻳﺎﺑﺪ  ﺣﺴﺎﺑ 76   اﻳﻦ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﺗﺎ ارزش .اﻳﻦ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ًﻇﺎﻫﺮا ﺪاري و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎل و ﺑﺮاون ﺣﺴﺎﺑﺪار 1968) در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ي ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ( ( ي و ﺑﺎزده ﺳﻬﻢ) ﺑﺎزده ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي  ﺧﺎﺻﻪ اﻧﺪازه 77 ي ﻣﻮرد ﮔﻴﺮي  78  ﺳﻴﺴﺘﻢ 5 در ﻓﺼﻞ روش ، ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻛﻨﻨﺪ را ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ رﻗﻴﺐ ﻣﻲ ِﻲ داﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﭘﻴﺶ  ﻛﺸﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ    .ﻧﺪ“ﻫﻢارز” ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را اﻓﺮاز ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ِ ي دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در روش 7 ﻓﺼﻞ ﺑﺮا ، ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪﻳﻞ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻬﻼك ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ ﺗﺴﺮﻳﻌﻲ (را ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ دﻫﻲ ﺧﻮاﻧﺪه    . ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮد روش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺪﻳﻞ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزاد اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺣﺘﻲ آزاد در اﻧﺘﺨﺎب از  روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ِدﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻲ ِ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ي ارزش و ﺳﻮد  اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ آزاد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻪ از روش ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و   ﮔﺰارشً آن، اﺻﻼ  دﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ارزش ﻳﺎ ﺳﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ رت ﺳﻮد و زﻳﺎن  .ﺷﻴﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در اﻧﺘﺨﺎب   ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ  ي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت )وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار (و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﺧﺎص، در ﺑﻨﺪ ﻫﻴﭻ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ .  ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﻌﻄﺎف 79 ي ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ (   ﺑﺮﻗﺮار) ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ِﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ

 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻔﺘﻢ -2003 ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ و دﻣﺴﻜﻲ، اي از ﻓﺼﻮل ﺳﻮم ﺗﺎ      22 ﺻﻔﺤﻪ     23از

ﻧﻜﺘﻪ يﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  : ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮري اﺛﺒﺎﺗﻲ     دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ًﻇﺎﻫﺮا اي آن ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺌﻮري اﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ را ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار   . ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار، و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﺷﺨﺼﻲ ِ داده اﺳﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه، در اﻳﻦ اﺳ و ﺖ ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ   ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﺘﻮان از روي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﭼﻨﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزي و آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﺮد، ﺑﺮ ﺧﻼف دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮري اﺛﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-راﺣﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان از روي آن، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﺮد و آزﻣﻮن    .  81 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ در ﺗﺌﻮري اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و دﻳﺪﮔﺎه )  82اﻃﻼﻋﺎت . 83(333 :2003 ﻛﻪ در ﺗﺌﻮري اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻛﺘﺎب ﮔﺎدﻓﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  در دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮاردادﻫﺎ، دﻟﻴﻞ ﺗﻐ: ﻴﻴﺮ روش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد  . 84 اﻟﻒ(دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮاردادﻫﺎ) ﻧﮕﺮش ﭘﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ :(ﻫﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ روش، اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت از دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ  / 85 ب (دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮاردادﻫﺎ) ﻧﮕﺮش ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ /ﻛﺎراﻳﻲ :(ﻫﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ روش، ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎراﺗﺮﻳﻦ روش . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد  در دﻳﺪﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اراﺋﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ دﻳﺪﮔﺎه اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري از ﺳﺎل 1973)  FASB زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ، در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﻫﺪف  .( ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ  دﻳﺪﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ در ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.     (2008) ﺘﺴﻴﭻ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت، آﻳﻨﺪه ي اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪه اي دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣ از ﺑﻴﻮر، ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻌﺮوف ﺣﺴﺎﺑﺪاري،  ﻧﻘﻞ)  (2008 ﺘﺴﻴﭻ ﻗﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري در دوره ي دﻛﺘﺮا، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﻣ . 86 در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد، ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ   ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ي ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،                                                                                                                                                      80  ﺗﺼﻤﻴﻢ 1 ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ  ِ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻤﺎن ﺗﺌﻮري اﻗﺘﺼﺎدي ، ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﺗﻼش ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻮﺿﻴﺢ ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري،  ﺷﻮﻧﺪ داده  . ص 6).(  در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺌﻮري ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري  ﻣﻲﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اياز ﮔﺰاره ِ ﻫﺎ،ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮ در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺎص، و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ روش    .ﻣﻲدﻫﺪ “ﺗﻮﺿﻴﺢ” ﻫﺎرا ً ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻳﻚ ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺗﻔﺎوت روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در واﻗﻊ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮔﺰارش  ” ﻫﺎيﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ “وﺿﻌﻴﺖ” ِ ﺑﺮﻗﺮار در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﻟﺬا آن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ “وﺿﻌﻴﺖ دﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ/ﺗﻔﺎوت وﺿﻌﻴﺖ، از ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت) روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺘﻔﺎوت (اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ   . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت در روش ِ ﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ يﻣﻬﻢ در اﻳﻨﺠﺎ، وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﭘﻴﺎم و ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ از ﭘﻴﺎم آﺳﺎن ﺷﻮد   . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪي در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﻞ  . ﻫﺎ آﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺟﺎزه دارد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از  ﻫﺎيﺣﺴﺎ ﻫﻤ ﺑﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻪ يﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، از روش ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰارش  ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ، اﺳﺘﻔﺎده  .ﻣﻘﺎﻳﺴ  اﮔﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻪ ًﻃﺒﻌﺎ ي ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاري، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﻪ يﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﻘﻲ ي  ﺑﻬﺒﻮد را  ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ  .  19 در ﻓﺼﻞ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  81 Contracting perspective 82 Information perspective 83  Godfrey J., a. Hodgson, s. Holmes, 2003, Accounting Theory, Fifth Edition, John Wiley & Sons Australia, Ltd. Chapter 10, A Positive Theory Of Accounting Discretion, p:333. 84 Ex post 85 Ex ante

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...