وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي وداراﯾﯽ ﺑﺮگاﻋﺘﺮاض/ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﺮگانحوه محاسبه حقوق کارهای نوبت کاری به ترتیب زیر می باشد:ﻋﺘﺮاض

 ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره: وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي وداراﯾﯽ ﺑﺮگ اﻋﺘﺮاض/ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ: ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر                                                             ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه: اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ………………………………………………….                          ………….اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ…………………………………………….. ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎم ﻣﻮدي ـــــــــــــــــ ………………………………………………………………………………………………………………………….ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ/ﺛﺒﺖ        ﻣﺤﻞ ﺻﺪور/ﺛﺒﺖ                ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور/ﺛﺒﺖ                                          ﺣﻮزه ﺻﺪور/ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ                     ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮت ﮐﺴﺒﯽ     ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽاﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  /ﻣﺤـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ                                                                :ﺗﻠﻔﻦ                  :ﺷﻤﺎره ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﮐﯿﻞ                                         ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ                                 ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ:اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ      ﻣﺸﺎﻏﻞ   ﺣﻘﻮق       ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎلاﻣﻼك ﺣﻖ واﮔﺬاريﻣﺤﻞ)ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ( اﺟﺎره اﻣﻼك           ارث ﮐﺎﻻو ﺧﺪﻣﺎت     درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ        ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم         ﺳـﺎﯾﺮ: ﺳﺎلﻋﻤﻠﮑﺮد /ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت:…………………………………….. ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺﻣﺎﻟﯿﺎتﺷﻤﺎره ………… …………..ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور………………….. ……….ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ………………………………………اﻋﺘﺮاض وﺗﻘﺎﺿﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪراي ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره ………………………….. …….ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور……………………. ……………و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ …………………………….. ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات            ﻧﻘﺾرﺳﯿﺪﮔﯽ          اﻋﺘﺮاض وﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻘﺾ رأي وﺗﺠﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽدارد .    .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..( ﺧﻼﺻﻪ اﻋﺘﺮاض، دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﻣﻮدي اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ـــــ                                                                                                     وﮐﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮگ در ﺗﺎرﯾﺦ         درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره         در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ (دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 86- )اردﯾﺒﻬﺸﺖ 87 ﻣﺪارك ذﯾﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻓﺮم -اﺻﻞﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮروزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎءﻣﺠﺎز   4 -ﻣﺸﺮوح ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط   1 -اﺻﻞ ﯾﺎﺗﺼﻮﯾﺮ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ )در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐﯿﻞ(ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ 5 -ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮگ /ﺑﺮﮔﻬﺎيﺗﺸﺨﯿﺺﻣﺎﻟﯿﺎت 2 -ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك 6 -ﺗﺼﻮﯾﺮرايﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 3

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ، ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ درﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿـﻮع    187ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﮔﺮﻣﻮدي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ وﺻﺪور راي از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎوﺻـﻮل    ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻮدي واﺧﺬ ﺳﭙﺮده ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻔﺘﻪ ، ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ، اوراق ﺑﻬـﺎدار، وﺛﯿﻘـﻪ ﻣﻠﮑـﯽ و    …ﻣﻌـﺎدل ﻣﺒﻠـﻎ ﻣﺎﺑـﻪ اﻻﺧـﺘﻼف     ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. -ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات   216ﻣﺎده اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ووﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ وﺧﺎرج از ﻧﻮﺑـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ وراي   ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .راي ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ وﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ. -درﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔـﺬارده ﺷـﺪه   1ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ را وارد داﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور راي ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺮار رﺳـﯿﺪﮔﯽ واﻗـﺪام ﻻزم ﺻـﺎدر    ﯾﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدي رﺳﯿﺪﮔﯽ وراي ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .راي ﺻﺎدره از ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. -درﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺟـﻊ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ     2ﺗﺒﺼﺮه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وراي ﻫﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﻄﻌﯽ وﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﭼﺎق اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﯾﺪات دوﻟﺖ وﺑﻬﺎي ﻣﺎل ﻗﺎﭼﺎق ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ وﻧﯿﺰ آن دﺳـﺘﻪ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮐـﻪ      ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد درﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﺷﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -درﻣﻮاردي ﮐﻪ  ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدر وﺑﻪ ﻣﻮدي اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﺳـﯽ  238ﻣﺎده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اداره اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ واﺳﻨﺎد وﻣﺪارك ﮐﺘﺒـﺎً ﺗﻘﺎﺿـﺎي رﺳـﯿﺪﮔﯽ    ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮدي در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط وﻇﺮف ﻣﻬﻠﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﺳـﯽ روز از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ       ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ودرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ واﺳﻨﺎد وﻣﺪارك اﺑﺮاز ﺷﺪه را ﺑﺮاي رد ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ ،آن را رد وﻣﺮاﺗﺐ را ﻇﻬﺮ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ درج واﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ واﺳﻨﺎد وﻣﺪارك اﺑﺮازي را ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ وﻧﻈـﺮ او ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل    ﻣﻮدي ﻗﺮارﮔﯿﺮد،ﻣﺮاﺗﺐﻇﻬﺮ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﻌﮑﺲ وﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮط وﻣﻮدي ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ وﻫﺮﮔﺎه دﻻﯾﻞ واﺳﻨﺎد وﻣﺪارك اﺑﺮازي ﻣـﻮدي  را ﺑﺮاي رد ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ درآﻣﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗـﺐ را ﻣﺴـﺘﺪﻻً درﻇﻬـﺮ ﺑـﺮگ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﻨﻌﮑﺲ وﭘﺮوﻧـﺪه اﻣـﺮ را ﺑـﺮاي          رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ. (اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻣـﻮدي ﺑـﻪ   208) (وﻣﺎده 203) -درﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 239 ﺗﺒﺼﺮه  ﻣﺎده ﺷﺮح ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.دراﯾﻦ ﺻﻮرت وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣـﻮاردي ﮐـﻪ   ﻣﻮدي ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺳﯽ روز ازﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ ﺑﺮاي رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻫﯿـﺎت ﺣـﻞ اﺧـﺘﻼف      ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻮدي ﯾﺎ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ راي ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﺪم رﻋﺎﯾـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و   251ﻣﺎده ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ رﺳﯿﺪﮔﯽ ، ﺑﺎ اﻋﻼم دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﻘﺺ راي و ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...