گزارش تفسیری مدیریت

بورس

  

 

 گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری مدیریت، متمم و مکمل صورتهای مالی است .هدف این ضوابط، بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت واحد تجاری میباشد و ارائه آن همراه با صورت های مالی منجر به تصمیم گیری بهتر استفادهکنندگان درباره تامین منابع برای واحد تجاری م یشود. 

گزارش تفسیری مدیریت، جایگزین گزارش فعالیت هیات مدیره طبق قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به صورت سالانه به مجمع ارائه می شود، نیست و باید همراه با صورت های مالی ارائه  شود .همچنین گزارش تفسیری مدیریت، جایگزینی برای افشای اطلاعات بااهمیت طبق دستورالعمل اجرایی  افشای اطلاعات شرک تهای ثبت شده نزد سازمان نیست .گزارش تفسیری مدیریت، باید همراه صور تهای مالی  . ماهه و صورت های مالی سالانه ارائه شود9 و 6 ،3میا ندور های    

 

شرکتهای موظف به ارائه گزارش تفسیری مدیریت 

کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را طبق به بعد تهیه می شود، ارائه نمایند .این  1396/10/09این ضوابط تهیه و همراه با صورت های مالی که از تاریخ شرکت ها باید اظهارنظر حسابرس خود نسبت به گزارش تفسیری مدیریت، که همراه صور تهای مالی میان دوره ای    . ماهه و سالانه ارائه می شود را نیز ارائه نمایند6

این ضوابط بر اساس چارچوب ارائه گزارش تفسیری مدیریت که توسط هیات استانداردهای بی نالمللی حسابداری  منتشر شده، تهیه شده است. 

 .مسئولیت تهیه و ارائه گزارش تفسیری مدیریت با هیات مدیره واحد تجاری است  

 

 گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمین های را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریا نهای نقدی واحد تجاری فراهم می آورد .گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم میآورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دست یابی به آن اهداف بپردازد .به طور معمول، استفادهکنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای  مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند .گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صور تهای مالی است. 

  . گزارش تفسیری مدیریت گزارشی توصیفی که به صور تهای مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری مربوط می شود گزارش تفسیری مدیریت، توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورت های مالی، به خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریا نهای نقدی واحد تجاری برای استفاد هکنندگان ارائه م یکند .همچنین، تفسیری درباره چشم انداز واحد تجاری و سایر اطلاعاتی که در صور تهای مالی ارائه نشده اند، فراهم م یکند .گزارش تفسیری مدیریت، همچنین ب هعنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود  .

 

 اطلاعات آیندهنگرگزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری مدیریت باید اطلاعاتی درباره چشمانداز مدیریت از جهتگیری واحد تجاری ارائه دهد .چنین اطلاعاتی آینده را پیش بینی نمیکند، اما به جای آن، اهداف مدیریت برای واحد تجاری و راهبردهای مدیریت برای رسیدن به این اهداف را تعیین مینماید .میزان آیندهنگری در گزارش تفسیری مدیریت، تحت تأثیر محیط قانونی و مقرراتی که هر واحد تجاری در آن فعالیت میکند، میباشد  . 

مدیریت باید توضیح دهد که چرا و چگونه عملکرد واحد تجاری، کمتر، بیشتر و یا معادل موارد افشای آینده نگر در  گزارش تفسیری مدیریت در دوره قبل، بوده است .به طور مثال، در صورتیکه مدیریت، اهدافی را برای عملکرد آتی  در دوره های گزارشگری قبل اعلام نموده باشد، باید عملکرد واقعی واحد تجاری در دوره گزارشگری جاری را گزارش و انحرافات مهم از اهداف تعیین شده قبلی و همچنین پیامدهای این انحرافات در خصوص انتظارات  مدیریت برای عملکرد آتی واحد تجاری را تشریح نماید.

 

 عناصر گزارش تفسیری مدیریت

اگر چه تمرکز خاص گزارش تفسیری مدیریت، به واقعیت ها و شرایط واحد تجاری بستگی دارد، اما این تفسیر باید شامل اطلاعاتی باشد که برای درک موارد ذیل ضروری محسوب می شوند: 

 الف )ماهیت کسب و کار؛ o ب )اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف؛ o پ )مهمترین منابع، ریسک ها و روابط؛ o ت )نتایج عملیات و چشم اندازها؛ و o ث )مهمترین معیارها و شاخ صهای عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده استفاده o مینماید.   .عناصر مذکور نسبت به یکدیگر اولویت خاصی ندارند، با این وجود، با یکدیگر مرتبط هستند و نباید به صورت مستقل از هم ارائه شوند ۲ مدیریت باید چشمانداز خود در مورد کسب و کار و تجزیه و تحلیل خود از اثر متقابل عناصر مختلف را، در جهت کمک به استفاده کنندگان برای فهم صورتهای مالی واحد تجاری و درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای رسیدن به آن اهداف ارائه نماید.  

 

 نتایج گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری مدیریت باید شامل توضیحاتی در مورد عملکرد و پیشرفت واحد تجاری طی دوره و وضعیت آن در پایان آن دوره باشد .این توضیحات، بینشی به استفادهکنندگان از گزارشهای مالی، در خصوص عوامل و  روندهای اصلی مؤثر بر کسب و کار واحد تجاری ارائه میکند .در ارائه این توضیحات، مدیریت باید روابط بین نتایج واحد تجاری، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به این اهداف را توصیف نماید .علاوه بر این،  مدیریت باید توضیحات و تحلیلهایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره یا  دورههای قبل ارائه نماید که این توضیحات میتواند به استفادهکنندگان در درک بهتر اینکه تا چه حد عملکرد  گذشته ممکن است نشا ندهنده عملکرد آتی باشد، کمک کند.  

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...