استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 و کمک آن به ثبات مالی

گزارشگری مالی

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 و
کمک آن به ثبات مالی

شماره 92 دی 1396

11

International Accounting Standards Board

مقدمه

به کنفرانس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ما در آمستردام خوش آمدید. امیدوارم از اقامت خود در این شهر تاریخی لذت

ببرید. البته به عنوان یک شخص هلندی، به خوبی با این شهر آشنا هستم.

در حقیقت، 40 سال پیش اینجا زندگی می کردم و در دانشگاه آمستردام، تاریخ می خواندم. در آن زمان، از این امر ناآگاه بودم که

یک مسیر شغلی طولانی و پرپیچ و خم مرا به هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابداری خواهد آورد و پس از گذشت سالهای زیادی به

آمستردام باز می گرداند …

باید مطالب زیادی برای چند روز بسیار جالب پیش رو داشته باشیم. مهمانان ما 300 شرک تکننده از سراسر جهان هستند. شش

عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، کارکنان ارشد و تعدادی مهمان مهم از دنیای مقررات و حسابداری داریم. درباره

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که ب هتازگی تکمیل شده و فعالیتهای جدیدی که هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابداری

به شدت درگیر آن بوده است، بحث خواهیم کرد. همچنین، درباره مفهوم وسیع گزارشگری گسترد هتر بنگاه به گفت وگو می پردازیم.

در بخش اول سخنرانی، می خواهم در مورد سه موضوع اصلی صحبت کنم:

در ابتدا، به نقش استانداردهای حسابداری در ارتقای ثبات مالی م یپردازم. این مسئله به صورت مستقیم به موضوع دوم سخنرانی من،

یعنی استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 مربوط است که به تازگی درباره قراردادهای بیمه منتشر شده است. آخرین بخش

سخنرانی خود را به فعالیت کنونی هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابداری، یعنی تبادل اطلاعات بهتر در گزارشگری مالی که هدف

آن بهبود اثربخشی تبادل اطلاعات گزارشهای مالی است، اختصاص خواهم داد.

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 و

کمک آن به ثبات مالی

در (IASB) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ،(Hans Hoogervorst) هانس هوگرورست

در (IFRSF) 29 ژوئن سال 2017 در سخنرانی خود در کنفرانس بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

آمستردام، درباره نقش استانداردهای حسابداری در ارتقای ثبات مالی، استاندارد جدید قراردادهای بیمه- استاندارد

و تلاش هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابداری در راستای -(IFRS 17) بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17

تبدیل گزارشهای مالی به ابزاری برای تبادل اطلاعات بهتر میان شرکتها و سرمای هگذاران، صحبت کرد.

ترجمه: زهرا نخب هفلاح 

شماره 92 دی 1396

12

International Accounting Standards Board

حسابداری و ثبات مالی

ابتدا می خواهم درباره نقش حسابداری در ارتقای ثبات مالی بحث کنم.

هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابداری در بیانیه چش مانداز خود، به صورت صریح به ثبات مالی اشاره کرده است. هدف اصلی

هیئت، ایجاد استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی است که شفافیت، پاسخگویی و کارایی را به بازارهای مالی در سراسر جهان

می آورد.

اکنون معتقدیم با این کار، نه تنها اعتماد و رشد را تقویت، بلکه از ثبات مالی درازمدت اقتصاد جهانی نیز حمایت م یکنیم.

برخی اشخاص از این بخش بیانیه چش مانداز ما متعجب شد هاند. برایم قابل درک است؛ چرا که بدیهی است بهبود ثبات مالی هدف

اصلی استانداردهای حسابداری نیست. در اصل، این موضوع در حوزه مسئولیت احتیاطی 1 مقررا تگذاران است که وظیفه ایمن سازی

توان بازپرداخت بدهی نظام مالی را دارند.

همچنان معتقدیم که شفافیت ناشی از استاندارهای حسابداری، عنصری مهم برای دستیابی به ثبات مالی است. حسابداری صحیح،

موجب افشای ریسکهایی می شود که شاید در صورت نبود شفافیت، از سوی شرکتها و سرمای هگذ اران مورد بی توجهی قرار گیرند.

وقتی استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی بدهیهای بازنشستگی را در ترازنامه وارد کند، شرکتها امکان مدیریت بهتر تعهدهای

بازنشستگی را خواهند داشت. حسابداری با کیفیت، اطلاعات به موقع تری درباره قراردادهای زیانبار، زیانهای وام و محدوده واقعی

اهرم مالی در ترازنامه ارائه م یکند.

همچنین، استانداردهای با کیفیت موجب درک بهتری درباره عملکرد شرکت می شوند و باید تصویر صحیحی از درامدها ایجاد کرده

و روی ههایی که موجب تسریع در شناخت درامد می شوند را مجاز نشمارند. همچنین، حسابداری با کیفیت باید از پنهان سازی کاهش

سودآوری به وسیله برگشت دادن ذخایر ناشی از سالهایی با عاید یهای بالا 2 یا فروش گزینشی ابزار مالی سودآور، جلوگیری

کند. هنگامی که نوسان منعک سکننده واقعیت اقتصادی است، حسابداری باید آن را نشان دهد. وقتی واقعیت نتواند مدت طولانی

پنهان بماند، ثبات ساختگی ب راساس هموارسازی سود، در نهایت به نوسان بیشتر سود منجر خواهد شد. ثبات ساختگی به اندازه خبر

ساختگی، بد است.

حسابداری با کیفیت، پشتوانه کلیدی ثبات مالی است؛ زیرا مدیران را قادر می سازد تا مشکلات را به موقع برطرف سازند. بدیهی است

که این امر برای سرمای هگذ اران مهم تر است. اطلاعات مالی صحیح، سرمای هگذ اران را از صرف پول بیشتر برای چیزی که ه ماکنون با

شکست مواجه شده است، منع می کند. همچنین، شفافیت ایجاد شده ب هوسیله حسابداری دارای اثر پیشگیرانه است. با آشکار شدن

سریع احتمال وجود مشکلات، دیگر لازم نیست مدیران ریسکهای غیرضروری را در نظر بگیرند.

در مجموع، حسابداری با کیفیت بالا، نقشی مانند داستان یک قناری مشهور و معروف در معدن زغال سنگ 3 را دارد که نقش سامانه

هشدار اولی های برای کشف تغییر در ریسکهای شرکت و عملکرد آن را بازی م یکند.

در سالهای اخیر، فعالیتهای زیادی برای تقویت این سامانه هشدار اولیه انجام داد هایم. پیش از این، کار هیئت در حسابداری

استاندارد ما درباره ابزار مالی، شرکتها را ،(IFRS 9) بازنشستگی را ذکر کرده ام. استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 9

،(IFRS 16) ملزم می کند که اطلاعات آینده نگر بیشتری درباره زیان وامها تهیه کنند. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16

استاندارد ما درباره اجاره، اطلاعات بهتری درباره تعهدهای اجاره فراهم م یسازد که در گذشته خارج از ترازنامه بودند.

شماره 92 دی 1396

13

International Accounting Standards Board

ویژگیهای کلیدی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17

یک ماه قبل، هیئت نسبت به انتشار استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 اقدام کرد؛ اولین استاندارد درواقع بی نالمللی، برای

قراردادهای بیمه. در ادامه توضیح می دهم که چرا اعتقاد راسخ دارم این استاندارد نیز موجب کمک به ثبات مالی می شود؛ اما اجازه

دهید ابتدا برخی ملاحظه های عمومی درباره این استاندارد مهم را بیان کنم.

استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 ، آخرین مورد از چهار پروژه بزرگ ما )شناخت درامد، ابزار مالی، اجاره ها و ه ماکنون

بیش از 20 سال روی این استاندارد ،(IASC) بیمه( است. هیئت و نهاد پیشین آن، کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری

کار کرده است؛ اما بر این باورم که ارزش این همه انتظار را داشت.

صنعت بیمه، با توجه به بیش از 13 تریلیون دلار دارایی، به وضوح یکی از اجزای بسیار مهم اقتصاد جهانی است؛ بنابراین،

جای بسی تأسف است که تا ماه گذشته، استانداردی به واقع بی نالمللی برای حسابداری بیمه نداشتیم. استاندارد کنونی، استاندارد

چیزی بیش از یک معیار موقت نیست و در اصل، این امکان را می دهد تا شرکتهای ،(IFRS 4) بی نالمللی گزاشگری مالی شماره 4

بیمه همچنان از استانداردهای ملی موجود استفاده کنند. بسیاری از این استانداردها، طی سالها به روز نشده است و تفاوتهای بسیاری

با هم دارند.

استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 4 در واقع این امکان را می دهد که ترکیب مختلفی از استانداردهای ملی درباره بیمه به کار

گرفته شود. 20 شرکت برتر بیمه، انواع مختلفی از اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری 4 را استفاده م یکنند. حتی چند شرکت

بیمه چندملیتی، در صورتهای مالی خود، به تلفیق نتایج حاصل از اصول پذیرفته شده حسابداری متفاوت می پردازند. تفاوت میان این

استانداردهای ملی بسیار زیاد است.

اجازه دهید نگاهی بر شیوه انداز هگیری بدهی بیمه بیندازیم. برای انداز هگیری بدهی درازمدت، اینکه از کدام نرخ تنزیل استفاده

شود، بسیار حائز اهمیت است. در 100 بیم هگر بزرگ، 35 درصد هنوز از نرخهای تاریخی، 43 درصد از نرخهای جاری و 22 درصد از

ترکیبی از نرخها استفاده م یکنند.

بیشتر اصول پذیرفته شده حسابداری ملی، اطلاعات بهای تاریخی را ارائه م یدهند که ممکن است از مربو طبودن کمتری

برخوردار باشد. تنزیل بدهی بیمه با استفاده از نرخ بهره 20 سال قبل، زمانی که محیط نرخ بهره به طور کامل متفاوت بود،

اطلاعات مربوطی فراهم نمی کند. همچنین، بهای تاریخی، اطلاعات صحیحی درباره بهای اختیار خرید و تضمینهایی که

اغلب در قراردادهای بیمه عمر وجود دارد، فراهم نم یکند. این چنین بهای تمام شده ای، بیشتر اوقات بسیار دیر یا فقط زمانی

که مهلت آن فرا رسیده است، شناسایی می شود. در نتیجه، حسابداری اغلب اطلاعات ناکافی درباره ریسکهایی که یک بیمه گر

با آن روب هروست، فراهم م یکند.

همچنین، تفاوتهای زیادی درباره چگونگی شناسایی درامد و سود وجود دارد. در برخی اصول پذیرفته شده

حسابداری ملی، سپرده های مشتری برای خدمات مدیریت دارایی ب هعنوان درامد شناسایی م یشود؛ در برخی دیگر،

درامد بر مبنای نقدی شناسایی می شود؛ صرف نظر از زمانی که خدمات ارائه م یگردد. در برخی اصول پذیرفته شده

حسابداری ملی، سود در ابتدا شناسایی می شود؛ در روز اول، حتی زمانی که قرارداد درازمدت با آینده نامشخص،

همراه با نبود قطعیت وجود دارد. افزون بر این، هیچ ثبات روی های برای شناسایی زیان قراردادهای زیانبار وجود ندارد.

در بیشتر اصول پذیرفته شده حسابداری، مجموعه قراردادهای زیانبار همراه با قراردادهای با سودآوری بیشتر، در یک

شماره 92 دی 1396

14

International Accounting Standards Board

مجموعه قرار گرفته است؛ بنابراین، ریسک این قراردادها برای سرمای هگذ ار قابل تشخیص نیست.

واضح است که بعضی از ویژگیهای اصول پذیرفته شده حسابداری ملی درباره بیمه، متفاوت از اصول عمومی شناسایی

درامد و دیگر الزامهای استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی هستند؛ اندکی از این تفاوتها ممکن است به وسیله الگوی خاص

کس بو کار بیمه گر، توجیه شود.

این تنوع به نبود مقایسه پذیری منجر می شود که در نتیجه، شرکتهای بیمه عمر که از یک اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری

به عنوان شرکتی فرعی در یک گروه استفاده م یکنند، برای اهداف مقرراتی، از اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری دیگری استفاده

م یکنند. همان طور که می بینید، همین شرکت، باتوجه به زبان حسابداری که استفاده م یکند، تفاوتهای زیادی را نشان م یدهد ) 25

درصد تا 60 درصد اختلاف در درامدها، سود عملیاتی و حقوق صاحبان سهام(. حتی برای کسانی که م یدانند حسابداری فقط یک

روش ساده جمع و تفریق نیست، این تفاوت در نتایج بسیار شگفت آور است.

استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 به این شرایط ناخوشایند پایان می دهد. این استاندارد مستلزم کاربرد ارزشیابی

جاری تمام بدهیهای بیمه برمبنای اصول یکسان است. این استاندارد، اصول شفافی را برای شناسایی درامد و سود به ارمغان می آورد

و سبب بهتر شدن صنعت بیمه در مقایسه با دیگر شرکتهای مالی مانند بانکها و مدیری تکنندگان دارایی می شود.

نقش استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 در ثبات مالی

اجازه دهید اکنون به مسئله ثبات مالی و حسابداری بازگردیم. هما نطور که در قبل اشاره کردم، معتقدم که استاندارد بین المللی

گزارشگری مالی شماره 17 به احتیاط و ثبات مالی منجر می شود. این استاندارد درک بسیار بیشتری از ریسکهای شرکتهای بیمه

فراهم م یکند.

اول از همه، بدهی بیمه به صورت صحیح اندازه گیری و به صورت منظم به روز می شود و اطلاعات بهتر و بیشتری ارائه می دهد؛

همچنین، وضعیت ناپایدار بسیار سریع تر قابل مشاهده خواهد بود.

دوم اینکه، بهای تمام شده اختیار خریدها و تضمینها به صورت منظم به روز شده و به صورت کامل در صورتهای مالی منعکس

می شود.

سوم اینکه، شرکتها اطلاعات به روز شده ای درباره حاشیه ریسک محصولات بیمه فراهم خواهند ساخت.

چهارم، زیانهای ناشی از مجموعه قراردادهای زیانبار باید بی درنگ شناسایی شود. قراردادها ممکن است گروه بندی شوند؛ اما به

شیوه ای که تضمین کند زیانهای ناشی از مجموعه قراردادهای زیانبار با گرو ههایی از قراردادهای سودآور، میانگین گرفته نشوند.

پنجم، استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 سبب خاتمه بخشیدن به شناسایی سود در ابتدای قرارداد شده و درامد فقط

به هنگام ارائه خدمات شناسایی می شود.

در نهایت، استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 سبب تسهیل قضاوت درباره عملکرد شرکتهای بیمه برای سرمای هگذ اران

(Solvency II) می شود. در حال حاضر، مبنای تجزیه وتحلیل بیشتر سرمای هگذ اران، قانون توان نقدینگی موسوم به سالونسی 2

است که استانداردی احتیاطی برای اتحادیه اروپا می باشد. اما سالونسی 2، تقریباً ب هطور کامل متمرکز بر ترازنامه است و هیچ تمایزی

میان سود کسب شده در گذشته و سودی که در آینده کسب خواهد شد، قائل نیست. این استاندارد، هیچ اطلاعاتی درباره سودآوری

طی زمان نمی دهد.

شماره 92 دی 1396

15

International Accounting Standards Board

استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 به ارائه اطلاعات بهتری درباره روند سودآوری منجر خواهد شد. از این

مسئله آگاهیم که بیمه در تمام موارد، درصدد تعیین میانگین ریسک است؛ بنابراین، استاندارد ما اجازه گرو هبندی قراردادها

را می دهد. این امر متفاوت از الزامهای ما برای دیگر فعالیتهای تجاری است که در آن ب هطور کلی به بررسی هر قرارداد

منحصربه فرد نیاز داریم.

ه ماکنون، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 ، میانگین گیری بدون قید و بدون محدودیت مجموعه ای از

قراردادهای مختلف را مجاز نمی داند. تلفیق مجموعه قراردادهای مختلف ممکن است منجر به تسریع یا تأخیر در شناسایی

درامدها شود. تأخیر در شناسایی درامدها، ممکن است منجر به قراردادهایی شود که تأثیر آنها در سود، خیلی بعد از اینکه

منقضی شد هاند، صورت پذیرد! بنابراین، میانگی نگیریِ بدون قید و شرط قراردادها سبب دشوارتر شدن تشخیص روند سود

برای سرمای هگذ اران م یشود. به همین دلیل، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 اصولی را در مورد گروه بندی

قراردادهای بیمه تدوین کرده است.

برخی بیمه گران، محدودیتهای تحمیل شده به وسیله استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 را نمی پسندند؛ زیرا

در الگوی فعلی کسب و کارشان، اغلب قراردادهای به نسبت غیرسودآور را با مجموعه جدیدی از قراردادهای سودآور؛ جبران

می کنند. آنها این عمل را ب هعنوان یک ویژگی منحصر ب هفرد در صنعت بیمه می دانند؛ اما، پرسش این است که آیا این الگوی

کسب وکار درواقع بسیار متفاوت از بیشتر کسب وکارهای غیربیم های است؟

بیشتر کسب وکارها به طور مرتب سالهایی با سود ناچیز را تجربه می کنند. آنها امیدوارند که این امر را در آینده از طریق

مجموعه قراردادهایی با سودآوری بیشتر و در قسمت رشد چرخه تجاری، جبران کنند. ه ماکنون، استاندارد بین المللی

استاندارد ما درباره درامد، به شرکتها این اجازه را نم یدهد که به میانگی نگیری ،(IFRS 15) گزارشگری مالی شماره 15

مجموعه قراردادها بپردازند. این امر سبب دشوار شدن تجزیه وتحلیل صحیح روند سود برای سرمای هگذ اران می شود.

روند های سود، اغلب سامانه هشدار اولیه ای برای مشکلات هستند. اگر بخواهیم حسابداری، مانند قناری در معدن

زغال سنگ، کارکردش را انجام دهد، باید حتی در کس بوکاری که میانگین گیری ریسکها بخش ضروری الگوی کسب وکار

است، از میانگی نگیری بیش از حد اجتناب کرد.

در مجموع، به نظرمن استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی شماره 17 قدم بزرگی برای حسابداری است و در این بخش بسیار

مهم اقتصاد، شفافیت لازم را ب ههمراه خواهد داشت.

تبادل اطلاعات بهتر در گزارشگری مالی

با تکمیل استاندارد جدید قراردادهای بیمه، هیئت ما بیشترین )اما نه همه( خلأ موجود در مجموعه استانداردهای ما را رفع کرده است.

بنابراین، پرسشی که مطرح م یشود این است که بعد از آن چه؟ خوب، طی چند سال آینده سعی م یکنیم به جای تدوین استانداردهای

اصلی جایگزین، بیشتر بر بهبود استانداردهای فعلی تمرکز کنیم. احساس م یکنیم م یتوانیم فعالیتهای بیشتری برای بهبود اثربخشی

تبادل اطلاعات صورتهای مالی انجام دهیم. به همین دلیل، تصمیم گرفته ایم تبادل اطلاعات بهتر را محور اصلی برنامه کاری جدید

خود قرار دهیم.

شماره 92 دی 1396

16

International Accounting Standards Board

به چند موضوع باید توجه کنیم. سرمای هگذ اران اغلب به ما م یگویند که در حال حاضر گزارشگری مالی عملکرد یک شرکت را به

اندازه کافی شفاف نشان نمی دهد. آنها به این امر اشاره م یکنند که ما درامد و سود یا زیان را تعریف می کنیم، اما به موارد موجود

در این میان پرداخته نمی شود. در نتیجه، مقایسه پذیری بسیار کمی وجود دارد. بنابراین، سرمای هگذ اران خواهان تفکیک بیشتر،

موارد اضافی و به احتمال، اجزای جدیدی هستند که در مورد عملکرد شرکت توضیح بیشتری دهد.

از سوی دیگر، شرکتها تمایل دارند که صورتهای مالی را به عنوان عمل رعایت و تطابق با قوانین و مقررات در نظر بگیرند. آنها

اغلب احساس می کنند که غرق الزامهای افشایی هستند که سبب ایجاد ارزش افزوده کافی نمی شود.

همچنین، شاهد افزایش استفاده از معیارهایی هستیم که مبتنی بر استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی یا اصول پذیرفته شده عمومی

نیستند؛ معیارهایی که در مطبوعات منتشر شده و اطلاعات مورد استفاده سرمای هگذاران از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

بگذارید این مسئله را شفاف کنم که قصد نداریم مانع استفاده از دیگر معیارهای عملکرد شویم؛ زیرا برخی از آنها به وضوح

ارزش افزوده دارند. با این حال، ما هم مثل بسیاری از مقررا تگذارها نگرانیم که معیارهای غیر از اصول پذیرفته شده عمومی

حسابداری در مقایسه با معیارهای عملکردی استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی، به طور کلی تصویری امیدوارکنند هتر از

عملکرد شرکت ترسیم م یکنند.

همچنین، معیارهایی که مبتنی بر اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری نیستند، سبب فقدان مقایسه پذیری م یشوند؛ زیرا هر

شرکتی، معیارهای مالی خود را تهیه می کند و چنین نوسانهایی، همیشه در راستای منافع سرمای هگذا ر نیست. چه خوب می شود

که بتوانیم دستورعمل و رهنمودهای بیشتری فراهم سازیم.

بنابراین، هیئت ما چه کاری می تواند انجام دهد؟

محور اصلی برنامه تبادل بهتر اطلاعات، نگاهی تازه به صورتهای مالی اساسی است که به آن گزارشگری عملکرد می گوییم.

باید ساختار بیشتر و بهتری برای صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد فراهم سازیم. لزوم ایجاد اقلام جدید و به احتمال،

زیرمجموع ههای جدید را بررسی خواهیم کرد.

در حال حاضر، سرمای هگذا ران به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی در دو محور اصلی تمایل دارند. محور اول ب هتقریب بین سود

که براساس اصول (EBIT) عملیاتی و فعالیتهای مالی تمایز قائل م یشود. به همین دلیل، از سود قبل از بهره و مالیات

پذیرفته شده عمومی حسابداری نیست، به طور متداول استفاده می شود. محور اصلی دوم، انداز هگیری میزان ثبات سود است که

برای تخمین جریانهای نقدی آینده مهم است. به همین دلیل، معیارهایی که مبتنی بر اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری

نیستند و برای اجزای سود غیرعادی تعدیل می شوند، به صورت گسترده استفاده می شوند.

هیئت ما در حال بررسی این موضوع است که آیا یافتن تعاریفی که مبتنی بر اصول نیستند برای چنین موارد رایج مورد

استفاده ، امکان پذیر است یا خیر که مشکلی فوق العاده پیچیده است و راه حل دقیق آن در دسترس نیست. اما اگر بتوانیم در

ایجاد دستورعمل و رهنمود پیرامون این زیرمجموعه ها موفق شویم، به اعتقاد ما این امر به جامعه سرمای هگذ اران کمک خواهد

کرد.

نتیجه نهایی اینکه باید صورتهای مالی اصلی با شکلبندی بهتری باشد که باعث افزایش مقایسه پذیری شود و مقررا تگذاران

راح تتر بتوانند مقررات پیرامون ارائه معیارهای غیرمبتنی بر اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را اعمال کنند.

شماره 92 دی 1396

17

International Accounting Standards Board

در تلاشیم تا موارد افشا را اثربخ شتر کنیم. پیش از این، برخی تغییرها را در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1

استاندارد ارائه، ایجاد کرد هایم که براساس آن، شرکتها ممکن است افشای اطلاعاتی را که بااهمیت نمی دانند، حذف ،(IAS 1)

کنند. ب هدنبال این کار، به زودی برای کمک به شرکتها در استفاده از مفهوم بااهمیت بودن، بیانیه رویه حرف های را منتشر م یکنیم.

بیانیه رویه حرفه ای غیراجباری است؛ اما با استفاده از فرایند نظرخواهی مورد استفاده برای تدوین استانداردها، با نظرخواهی

عمومی و بحث در جلس ههای عمومی هیئت تدوین می شود.

امیدواریم این رهنمود نقش تسریع کننده ای را داشته باشد و باعث شود شرکتها با الزامهای افشای اطلاعات در صورتهای

مالی، مثل فهرست تطبیق 5 رفتار نکنند. امیدواریم شرکتها وقتی قضاوتهای بااهمیت بودن را انجام می دهند، جسورتر و

ایمن تر باشند. بدیهی است، شرکتها ب هتنهایی ممکن نیست این تغییر را ایجاد کنند و این کار مستلزم تلاشهای گروهی است.

شرکتها، حسابرسان و مقررا تگذاران، همگی باید در یک جهت حرکت کنند.

سخنان پایانی

امیدوارم در سخنرانی من شفاف شده باشد که هنوز برای بهبود اثربخشی گزارشگری مالی، کارهای زیادی باید انجام شود.

افزو نبر این، گزارشگری گسترد هتر بنگاه را مدنظر قرار داده ایم. بخش زیادی از ارزش یک شرکت، شامل داراییهای نامشهودی

است که در صورتهای مالی ثبت نمی شوند. سرمای هگذ اران نیاز فزاینده ای به اطلاعات غیرمالی دارند که اغلب به مسائل پایداری

مربوط است. پرسش این است که آیا هیئت باید در این زمینه کار بیشتری انجام دهد تا گزارشگری مالی را از حالت محدود

خویش فراتر ببرد؟

فردا در مورد این پرسشها بحث م یکنیم. بنابراین، در اینجا مسئله را کامل توضیح نمی دهم. اما بسیار خوشحالم که می توانیم

،(Jan Peter Balkenende) در یک ساعت آینده به سخنرانی کلیدی نخست وزیر پیشین دولت هلند، یان پیتر بالکننده

گوش کنیم. او متخصص راهبری و مسئولیت اجتماعی بنگاه است؛ بنابراین، مشتاقانه منتظر شنیدن دیدگاه او درباره گزارشگری

گسترده تر بنگاه هستم.

با تمام این تفسیرها، معتقدم طی دو روز آینده برنامه جالبی در مورد کار اخیر هیئت به شما ارائه م یکنیم؛ امیدوارم کنفرانس

پرباری داشته باشید.

پانوشتها:

1- Contingent

2- Release of Cookie-jar Reserves

-3 معدنچیان در قدیم به همراه خود یک قناری در قفس، به داخل تونلهای معدن م یبردند. اگر گازهای خطرناک مثل منواکسیدکربن در معدن جمع م یشد، گاز ابتدا

و پیش از معدنچیان، موجب مرگ قناری می شد و در نتیجه اخطاری بود که معدنچیان تونل را ب هسرعت ترک کنند.

4- Generally Accepted Accounting Priciples (GAAP)

5- Checklist

منبع:

Hoogervorst H., IFRS 17 and Its Contribution to Financial Stability, www.ifrs.org, 2017

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...