کنترل فروش در حسابرسی

حسابداری
حسابداری وحسابرسی وجوه نقد واوراق بهادار
آذر ۱۲, ۱۳۹۶
حسابداری
درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان
آذر ۱۲, ۱۳۹۶
حسابرسی فروش

كنترل هاي فروش در حسابرسی

کنترل های فروش

کنترل فروش در حسابرسی یکی از ارکان مهم حسابداری یک شرکت می باشد وبدون حسابداری فروش وکنترل فروش در حسابرسی تشخیص سود وزیان شرکت غیر ممکن می باشدوصورتهای مالی یک شرکت بدون ثبت اسناد فروش غیر ممکن می باشد
کنترل فروش در حسابرسی شامل موارد زیر می باشد
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایتارد
 ۱=کنترل باامضاءها ۱
 ۲=کنترل باسفارش/تقاضا ۲
 ۳=کنترل باصورت حساب ۳
 ۴=کنترل شماره سریال چاپی صورت حسابها ۴
 ۵=کنترل باحواله انبار ۵
 ۶=کنترل مدارک تحویل کالابه خریدار(برگ خروج-رسید دریافت کننده –بارنامه و…) ۶
 ۷=کنترل باآئین نامه معاملات(فروش) ۷
 ۸=کنترل بامبانی تعیین نرخ فروش ۸
 ۹=کنترل باثبت درکاردکس انبار(مقداری) ۹
 ۱۰=کنترل باثبت درکاردکس حسابداری(مقداری-ریالی) ۱۰
 ۱۱=کنترل فروش بامحصول صادره طبق گردش محصول درپایان سال ۱۱
 ۱۲=تستcut off 12
 ۱۳=کنترل جمع فروش سالیانه باگزارشات فصلی ارسالی به دارائی ۱۳
 ۱۴=کنترل محل تحویل باقراردادیاشرایط فروش شرکت (زمان شناسائی درآمد) ۱۴
 ۱۵=کنترل جمع مقداری-ریالی۲ماه دفاترباجمع فاکتورهای بازرگانی ۱۵
 ۱۶=کنترل فروش صادراتی با مجوزهای مربوطه ۱۶
 ۱۷=کنترل دریافت وجه فروش صادراتی بصورت ارز ۱۷
 ۱۸=کنترل نحوه تعیین اعتبار مشتریان ۱۸
 ۱۹=کنترل محاسبات ۱۹
 ۲۰=کنترل احتساب ذخیره کاهش ارزدرپایان دوره(قیمت ۲۰
تمام شده هرمحصول بالاترازقیمت فروش باشد)
به روز آوری سیستم فروش(پرونده دائم)
_تکمیل آزمون کنترلها(آزمون رعایت)(پرونده دائم۸۱۰۰)
-دریافت محصول فروش رفته براساس مقدار-ریالی وخریداران ازبازرگانی(فروش)وامورمالی ومطابقت آنها
_بررسی علت برگشت ازفروش
_دریافت قیمت فروش محصولات مشابه دربازاروتفاوت قیمت شرکت باآنها
_تعیین نوسانات فروش درپایان دوره واینکه از محل مقدارمی باشد
یاازمحل نرخ وتوجیه آن
 ۲۱=کنترل عطف متقابل شماره حواله فروش به صورتحساب ۲۱
فروش(تقدیم حواله به صورت حساب)
 ۲۲=کنترل رعایت ترتیب شماره وتاریخ صورت حسابها ۲۲
وحواله های فروش نسخ بایگانی اموربازرگانی(فروش)
 ۲۳=کنترل نمونه ای صورت حسابهای فروش براساس ۲۳

در این میان  ارمان پرداز خبره شرکت حسابداری در ارایه خدمات متفاوت

مشاوره مالی و مشاوره ای پیشتاز عرصه میباشد.

استخراج نوسانات فروش برحسب مقىارونرخ:
۱)
درصدافزایش(کاهش)فروش=۱۰۰×فروش سال قبل: مبلغ افزایش(کاهش )فروش=فروش سال قبل-فروش سال جاری(نوسانات فروش)
x=(مقدارسال جاری×نرخ سال قبل

درصدافزایش(کاهش)ازمحل مقدار ۱۰۰×مبلغ افزایش(کاهش )فروش : مبلغ فروش سال قبل –x
درصدافزایش(کاهش)ناشی از محل نرخ =۱۰۰×مبلغ افزایش(کاهش)فروش : (x- مبلغ فروش سال جاری)

مبلغ افزایش(_کاهش)ازمحل مقدار =مبلغ افزایش(کاهش)فروش × درصدافزایش(کاهش)ازمحل مقدار

مبلغ افزایش(کاهش)ازمحل نرخ =مبلغ افزایش (کاهش) فروش×درصدافزایش (کاهش) ازمحل نرخ
یا
۲)
(X) مبلغ نوسانات فروش=مبلغ فروش سال قبل- مبلغ فروش سال جاری

(y%)درصدنوسانات فروش= مبلغ فروش سال قبل : مبلغ نوسانات فروش

(z)درصدنوسانات فروش ازمحل مقدار= مقدارفروش سال قبل : مقدارفروش سال جاری

درصدتغییرازمحل نرخ f% =(z%) – (y%)
۱۰۰%= Y%}
(چنددرصد) M%= Z%}
مبلغ نوسانات ازمحل مقدار X= × (M %)
N%= M % -100%
مبلغ نوسانات از محل نرخ X= × % N

ترجیحا”روش (۱)پیشنهاد می شود.https://www.armanpardaz.com

کنترل فروش در حسابرسیکنترل فروش در حسابرسیکنترل فروش در حسابداری

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.