09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

کنترل اسناد تضمین

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطقا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود

کن
ترل های کاربردی حسابرسی اسنادتضمینی دیگران نزدما
صورت ریزاسناد تضمینی دیگران نزدما به شرح جدول زیرازصاحب کار دریافت شود:
شماره تضمین(چک-سفته-ضمانت نامهبانکی – تاریخ تضمین – نام متعهد – موضوع – تاریخ سررسید – مبلغ – آخرین وضعیت۰
نسبت به صورت ریزدریافتی مذکور کنترل های زیراعمال شود:
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
.Tکنترل جمع عمودی
 ۱کنترل بامانده طبق دفاتر(پایان دوره) ۱
 ۲ مشاهده نمونه ای اسناد نزد صندوق ۲
 ۳کنترل استرداداسنادی که موضوع آنها به اتمام رسیده ۳
 ۴کنترل نمونه ای ثبت صحیح حسابداری درطی دوره(دریافتی واستردادی)
۴
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطقا”درصورت استفاده ازکنترل

حساب انتظامی چیست

حساب انتظامی حسابی است جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی ( اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد ) که جهت شفافیت هر چه بیشتر برخی رویدادهای مالی در گذشته ، حال یا آینده ایجاد شده اند به عنوان مثال نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در اینده را شفافتر سازد وممکن است تعهداتی را در آینده براسی شرکت بوجود آورد . کلا به همان دلیلی که از قبل گفتم یعنی عدم بار مالی بر تراز عملکرد واحد تجاری ، به هیچ عنوان در متن ترازنامه قابل گزارش نمی باشد و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.

مثال:

اگرشرکت مهیا چکی به عنوان تضمین به شرکت آرمان بدهد ثبت حسابداری برای دوشرکت به چه صورتی میباشد ویاسند مالکیت شرکت که دربانک دررهن گذاشته میشود ثبت ان برای بانک وبرای شرکت به چه صورتی است ؟

شركت مهیاحسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی شركت نزد دیگران(معین)

طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی شركت نزد دیگران(معین)
شركتآرمان:
حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی دیگران نزد شركت(معین)

طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد شركت(معین)

با ما در ارتباط باشید