کنترل آزمون فروش

حسابداري‌

کنترل آزمون فروش
حصول اطمينان از اينكه :
الف ) فروش كالا يا ارائه خدمات براساس سفارشهاي فروش و بر اساس مجوزهاي لازم صورت گرفته است .
ب ) براي كليه كالاهاي تحويل شده / خدمات ارائه شده صورتحساب صادر شده است .پ ) اعتبار مشتري در نظر گرفته شده و نرخها و شرايط فروش با مصوبات لازم مطابقت دارد .ت ) برگشت كالا براساس مجوزهاي لازم صورت گرفته و براي آنها اعلاميه بستانكار صادر شده است .
ث ) كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا / ارائه خدمات و همچنين برگشت از فروش بطور صحيح در حسابها ثبت شده است .

برنامه ريزي کنترل آزمون فروش:

با توجه به اطلاعات بدست آمده از تكميل پرسشنامه كنترلهاي داخلي ارزيابي نماييد كه خطر قابل قبول اتكاي بيش از واقع به سيستم كنترلها در برآوردهاي اوليه چه ميزان مي باشد:
ميزان خطر توضيح پيشنهاد چگونگي انتخاب نمونه
زياد 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد بالايي مي باشد. نيازي به آزمون كنترلها نمي باشد و مي بايست از ازمون محتوا استفاده كرد.
متوسط 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حدمتوسط مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 10% ( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.
كم 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد كم مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 5%( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.

برنامه ريزي نتيجه گيري

کنترل آزمون فروش

منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي
(صفت) تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL < TDR نامه مديريت
تعداد درصد
سفارش فروش مطابقت با فاكتور
برگ خروج كالا مطابقت با سفارش
امضاي مجاز
مشاهده رسيد دريافت كالا
مطابقت با فاكتور
ثبت در كارت انبار
ثبت در كارت ريالي
فاكتور فروش مطابقت با سند حسابداري
مطابقت با برگ خروج كالا
مطابقت با نرخهاي مصوب قرارداد
كنترل محاسبات

كنترل اعتبار مشتري

کنترل آزمون فروش

برنامه ريزي نتيجه گيري
منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL < TDR نامه مديريت
تعداد درصد
رسيد كالاي مرجوعي مشاهده مجوز برگشت
مطابقت با اعلاميه بستانكار
مطابت با نرخهاي فروش
ثبت در كارت انبار
ثبت در كارت ريالي
اعلاميه بستانكار مطابقت با رسيد كالاي مرجوعي
امضاي مجاز
ثبت صحيح در حسابها

نتيجه گيري:
آيا كنترلهاي داخلي قابل اتكاء است ؟ زياد 0 متوسط 0 كم 0

خلاصه نكات ضعف كنترلهاي داخليکنترل آزمون فروش  عطف ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

Expected Deviation Rate EDR= Accepatable Risk Of Overrilance ARO=
Upper Deivation limit UDL= Tolerable Deviation Rate TDR=

ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
الف ) پروندة برگهاي خروج كالا را انتخاب نموده و رسيدگيهاي ذيل را انجام دهيد :
كا 1- كنترل شماره مسلسل چاپي برگهاي مزبور بطور نمونه .
وت 2- برگ خروج كالا را با سفارش مشتري مطابقت نمائيد .
وت 3-امضاء مجاز در مورد خروج كالا از انبار را مشاهده نمائيد.
وت 4- رسيد دريافت كننده اجناس (بارنامه ) را مشاهده نمائيد.
كا 5- برگ خروج كالا را با سند حسابداري و با صورتحساب فروش مطابقت نمائيد .
اش 6- صورتحساب مربوط را كنترل كنيد .
كا 7- ثبت اقلام صادره در كارت انبار را كنترل نمائيد .

کنترل آزمون فروش
كا 8- ثبت اقلام صادره در كارت حسابداري انبار را كنترل نمائيد .
9- فاصله زماني غير متعارف بين برگ خروج و فاكتور را يادداشت كنيد .
ب ) پرونده صورتحسابهاي فروش را اخذ نموده و رسيدگيهاي ذيل را انجام دهيد :
كا 1-كنترل شماره مسلسل چاپي برگهاي مزبور بطور نمونه .
اش 2- مطابقت صورتحساب فروش با سند حسابداري و برگ خروج كالا
اش 3- نرخ مندرج در صورتحساب را باليست و قراردادهاي فروش مطابقت نمائيد .
وت 4- تخفيفات را با مجوزهاي مربوط مطابقت نمائيد .
اش 5- محاسبات صورتحساب را كنترل نمائيد .
وت 6- امضاي مجاز صورتحساب فروش را مشاهده نمائيد .
اش 7- اطمينان حاصل نمائيد كه تشريفات فروش بر طبق آئين نامه معاملاتي انجام شده است و حد اعتبار مشتري رعايت شده است .
كا 8- ثبت اقلام فروش رفته در كارت انبار را كنترل نمائيد .
كا 9- ثبت اقلام صادره در كارت حسابداري انبار را كنترل نمائيد .
پ ) پرونده سفارشهاي فروش را اخذ نموده رسيدگيهاي زير را انجام دهيد:
كا 1- كنترل شماره مسلسل چاپي بطور نمونه .
وت 2- مطابقت سفارش فروش با فاكتور فروش
3- سفارشهاي فروش معوق را يادداشت كنيد .
4- فاصله زماني غير متعارف بين سفارش فروش و فاكتور فروش را يادداشت كنيد .
ت – پرونده رسيد كالاي مرجوعي را اخذ نموده و رسيدگيهاي زير را انجام دهيد .
كا 1- كنترل شماره مسلسل چاپي بطور نمونه .
وت 2- مشاهده مجوز مربوط به تصويب برگشت كالا

کنترل آزمون فروش

ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
اش 3- مطابقت با اعلاميه بستانكار
اش 4- مطابقت با نرخهاي فروش
اش 5- كنترل ثبت صحيح در حسابها
كا 6- كنترل ثبت در كارت انبار
كا 7- كنترل ثبت در كارت حسابداري

آزمون کنترل فروش

ث – پرونده اعلاميه هاي بستانكار را اخذ و رسيدگيهاي زير را انجام دهيد :
كا 1- كنترل شماره مسلسل چاپي بطور نمونه
وت 2- مطابقت با رسيدكالاي مرجوعي
وت 3- امضاي مجاز توسط شخص مسئول را كنترل كنيد .
اش 4- ثبت صحيح در حسابها را كنترل كنيد .

نوع ادعا وت = وجود و تحقق / كا = كامل بودن / اش = ارزشيابي / مح = مالكيت و حقوق / اف = افشا و طبقه بندي

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...