کنترلهای داخلی درآمدها و هزینه ها در گذار به مبنای تعهدی

کنترلهای داخلی درآمدها و هزینه ها

کنترلهای داخلی درآمدها و هزینه ها در گذار به مبنای تعهدی

 

نمونه هایی از کنترلهای داخلی مورد نیاز برای پشتیبانی از وقوع درآمدها و هزینه ها عبارتند از:

الف-مشخص کردن مقامات دیصلاح برای تعیین تعرفه ها و حق الزحمه ها به طور روشن

ب-مشخص کردن مقام ذیصلاح جهت تعیین حق ا لزحمه دریافتی از سایر سازمانهای دولتی به طور روشن

پ-بررسی منظم تعرفه ها و حقالزحمه ها

ز-مغایرت گیری منظم بین دفاتر معین و کنترل

ی-مدیریت فعال مطالبات واحد

گ-بررسی  منظم بدهکاران به منظور شناسایی مطالبات مشکوک الوصول و  سایر شاخصهای نامطلوب

ح-مستندات صحیح و کامل بدهکاران

و-بررسیهای دوره ای بهای تمام شده (در برابر حق الزحمه دریافتنی،در صورت لزوم)

ت-مدیریت فعال بستانکاران برای اطمینان از اینکه پرداختها طبق رویه پرداخت واحد گزارشگر انجام میشود برای مثال:در تاریخ سررسید یا نزدیک به ان تاریخ

ن-بکارگیری یکنواخت رویه های حسابداری و بررسی منظم بکارگیری آنها برای مثال:بررسی اینکه آیا مخارج  مرتبط با ساخت داراییها یا تولید موجودیها به طور مناسب سرمایه ایشده یا به حساب هزینه منظور شده است یا خیر.

ر-استقرار رویه ها برای خرید

استقرار رویه ها و روشهای مزایده و مناقصه

استقرار رویه هایی برای برون سپاری ارائه خدمات (در صورت لزوم)

ذ-بررسی منظم عرضه کنندگان برای اطمینان از اینکه آنها نیازهای واحد گزارشگر را تامین میکنند و طبق توافقات به عمل آمده جهت عرضه کالاها یا خدمات عمل میکنند. و

ش-استقرار روشهایی برای اثبات دریافت کالاها و خدمات مطابق سفارشات خرید،صورتحساب تصویب   شده برای پرداخت و پرداخت بابت کالاها و خدمات .

سازمان بین المللی  نهادهای عالی حسابرسی رهنمودی در خصوص استقرار و حفظ کنترلهای داخلی اثربخش در بخش عمومی ،تدوین کرده است.

ارتباط با مبنای نقدی حسابداری

اگر چه ممکن است یک واحد موارد افشای اضافی را در صورتهای مالی یا به صورت اطلاعات  مکمل فراهم کند،ولی این مبالغ را نمیتوان در متن صورتهای مالی ارائه نمود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...