یادداشت تفاهم همکاری بین کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

کمیته نظارت بانکی

یادداشت تفاهم همکاری
بین
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

کمیته نظارت بانکی بال 1، وظیفه تقویت مقررات، نظارت و رویه بانکها در سرتاسر جهان با هدف افزایش ثبات مالی را برعهده
دارد.
هدفها و مأموریت بنیاد استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی 2، از نظر منافع عمومی، ایجاد مجموع های واحد از استانداردهای
گزارشگری مالی )استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی 3( با کیفیت بالا، قابل درک، قابل اجرا و پذیرفته شده در سطح جهانی است که
باعث م یشود بازارهای مالی در سرتاسر جهان به شفافیت، پاسخگویی و کارایی دست یابند. فعالیت این بنیاد، با تقویت اعتماد، رشد و ثبات
مالی درازمدت در اقتصاد جهانی، از منافع عمومی حمایت م یکند. استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی به وسیله نهاد تدوین استاندارد بنیاد
استانداردها یعنی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 4، تدوین می شوند.
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها یک هدف مشترک دارند که براساس آن، اطلاعات مالی که طبق استانداردهای حسابداری با
کیفیت بالا تهیه شده اند، به عنوان مبنای محاسبه سرمایه قانونی و دیگر معیارهای قانونی به کار برده می شوند. شفافیت ایجادشده به وسیله
افشاگری مطلوب که با ب هکارگیری استانداردهای حسابداری دقیق به دست آمده است، ثبات مالی را ارتقا و نظم بازار را افزایش می دهد.
هدفهای یادداشت تفاهم
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها موافقت م یکنند با تمرکز بر توسعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نحوه به کارگیری آنها
در عمل از سوی بانکهای سراسر جهان، تعاملهای متقابل خود را در سطح راهبردی و اجرایی براساس استانداردهای بی نالمللی گزارشگری
مالی، رسمیت ببخشند. این یادداشت تفاهم به دنبال دستیابی به موارد زیر است:
• شناسایی ماهیت همکاری بین کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها؛
• مشخص کردن زمینه های فعالیت حمایتی متقابل ؛ و
• تحکیم و استمرار همکاری آینده بین کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها.
یادداشت تفاهم همکاری
بین
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
ترجمه: فاطمه یاری 
شماره 92 دی 1396
19
International Accounting Standards Board
این یادداشت تفاهم به دنبال تغییر رابطه بین طرفین نیست، بلکه ب هدنبال رسمیت دادن به رابطه موجود و تحکیم آن است.
بدی نترتیب، این یادداشت تفاهم برای اطمینان از احترام متقابل به استقلال هر سازمان، در شکل و در محتوا، ب هکار رفته و هیچ گونه
تعهد الزام آور قانونی و حقوق لازم الاجرا را ایجاد نخواهد کرد.
مفاد یادداشت تفاهم
بحثهای راهبردی و گسترش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و ارتباط با چارچوب کمیته نظارت بانکی بال
هدفهای تعامل عبارتند از:
• ارتقای تبادل اطلاعات و دیدگا ههای اعضای کمیته نظارت بانکی بال در حمایت از اقدام برای گسترش استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی؛ و
• تبادل اطلاعات برای حمایت از درک تعامل میان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و چارچوب کمیته نظارت بانکی بال.
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها برای تضمین اینکه متن استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی جامع است،
ب هخوبی تدوین و حفظ م یشود، قابلیت بررسی و اجرا دارد و از ثبات مالی حمایت م یکند، منافع مشترکی دارند؛ بر این
اساس:
الف- رئیس گروه کارشناسان حسابداری کمیته نظارت بانکی بال و اعضای آن گروه در نظر دارند به صورت دور های با نمایندگان
بنیاد استانداردها ملاقات کنند تا به توسعه، بحث و اشتراک دیدگا ههای متقابل در مورد مسائل راهبردی و فنی مربوط به
استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی، ثبات مالی، مسائل نظارتی مرتبط و تأثیر متقابل آنها در بازارهای مالی بپردازند.
ب- در مورد کمیته نظارت بانکی بال، این مباحث ممکن است اظهارنظر، تهیه اطلاعات و اشتراک دیدگاه ها درباره زمینه های زیر را
دربر گیرد:
• نوآوریهای بنیاد استانداردها و هیئت استانداردها؛
• پروژ ههای تدوین استاندارد هیئت استانداردها؛
• پروژ ههای کمیته تفسیر استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی؛
• بازبینیهای پس از اجرا، تحلیل آثار و دیگر حمایتهای مربوط با به کارگیری و کاربرد استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی؛
• ارائه استانداردهای جدید و موارد اصلاحی پیشنهادی هیئت استانداردها برای استانداردهای موجود مربوط به بانکها و گروه های
بانکی، با توجه خاص به عملیات، مناسب بودن، و قابل اجرا بودن و تأثیری که بر سرمایه، بانکداری و ثبات مالی دارند؛ و
• نظرهای بنیاد استانداردها و هیئت استانداردها در موارد مرتبط و ممکن؛ در مسیر معمول کار خود.
ج- این مباحث در مورد بنیاد استانداردها و هیئت استانداردها، ممکن است اظهارنظر، تهیه اطلاعات و اشتراک دیدگاه ها درباره
زمین ههای زیر را دربرگیرد:
• اسناد و نوآوریهای کمیته نظارت بانکی بال در مورد مقررات احتیاطی و کفایت سرمایه، ثبات مالی و شفافیت، و مسائل نظارتی
شماره 92 دی 1396
20
International Accounting Standards Board
مربوط، ب همیزانی که به تدوین استاندارد از سوی بنیاد استانداردها مربوط است. ماهیت چنین دیدگا ههایی باید اختصاصی و
غیررسمی باشد؛
• پروژه های خاص کمیته نظارت بانکی بال که به استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی مربوط هستند؛
• آموزش و اطلاعات عمومی درباره فعالیت بنیاد استانداردها و هیئت استانداردها و ارتباط بین استانداردهای بی نالمللی گزارشگری
مالی، مقررات احتیاطی و کیفیت سرمایه؛ ثبات مالی و شفافیت؛ و مسائل نظارتی مربوط و نفوذ آنها در بازارهای مالی؛ و
• نظرهای کمیته نظارت بانکی بال در موارد مرتبط و ممکن که در مسیر معمول کار این بنیاد قرار دارد.
د- کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها ممکن است در زمان مناسب، از طرف دیگر )یا نمایندگانش( ب هعنوان ناظر یا
عضوی در گرو هها، کمیته ها و/یا گرو ههای ویژه مشورتی کمیته نظارت بانکی بال و هیئت استانداردها، دعوت کنند؛ با پذیرش
این موضوع که این ترکیب بندیها بر حسب مورد تعیین می شوند.
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هدف تعاملها، ارتقای اشتراک اطلاعات برای حمایت از هر دو طرف در اقدامشان در زمینه ب هکارگیری استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی بر یک مبنای پایدار جهانی خواهد بود.
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها موافقت م یکنند اطلاعات مناسب را به اشتراک بگذارند تا از منافع هر دو طرف
به منظور تقویت ب هکارگیری پایدار و باکیفیت استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی، ثبات مالی، مسائل نظارتی مربوط و
تأثیر آنها بر بازارهای مالی حمایت کنند. در نتیجه، آنها همچنان به بحث در مورد توسعه ب هکارگیری استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی در سطح جهانی و مسائل اجرایی و یا شواهد تنوع در ب هکارگیری استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی
که شناسایی شده اند، ادامه م یدهند. چنین مسائلی ممکن است دربرگیرنده ارائه درخواستی به کمیته تفسیر استانداردهای
بین المللی گزارشگری مالی برای بررسی موضوع باشد.
بازبینی
کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها بر این باورند که نقش آنها همچنان رو به تکامل خواهد بود. بر این اساس، هر دو
طرف در نظر دارند با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی آن، این یادداشت تفاهم را در صورت لزوم یا به درخواست طرف دیگر،
مورد بازنگری قرار دهند.
تأیید نکردن
در این یادداشت تفاهم ب همنظور جلوگیری از شک و تردید، هیچ مطلبی با معنای آنکه کار طرف دیگر مورد تأیید است، تفسیر
نخواهد شد. هر سازمان به تنهایی مسئولیت تهیه و انتشار مطالب حرف های و هرگونه اسناد حمایتی را برعهده خواهد داشت.
شماره 92 دی 1396
21
International Accounting Standards Board
مخاطبان اصلی
الف- مخاطب اصلی در بنیاد استانداردها، عضو تعیین شده هیئت استانداردها و یک مدیر فنی خواهد بود.
ب- مخاطب اصلی در کمیته نظارت بانکی بال، یک عضو تعیین شده از گروه کارشناسان حسابداری کمیته نظارت بانکی بال و رئیس آن
گروه خواهد بود که هر چند وقت یکبار از جانب کمیته نظارت بانکی بال تعیین می شود.
شرایط عمومی
الف- در تمامی تعاملهای میان کمیته نظارت بانکی بال و بنیاد استانداردها، هر سازمان سیاستها و شیو ههای معمول خود را برای شفافیت
و محرمانه بودن اطلاعات، اعمال خواهد کرد.
ب- در این تفاهم نامه، هیچ اقدامی به منظور کاهش استقلال طرفین انجام نخواهد شد.
ج- هیچ تغییری در این یادداشت تفاهم ایجاد نخواهد شد؛ مگر اینکه ب هصورت کتبی از سوی نمایندگان مجاز هر دو طرف، مورد قبول واقع شود.
این یادداشت تفاهم از تاریخ 5 سپتامبر 2017 قاب لاجرا است.
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کمیته نظارت بانکی بال
امضا امضا
میشل پرادا استفان اینگوز
رئیس هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی رئیس کمیته بال
پانوشتها:
1- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
2- International Financial Reporting Standards Foundation
-3 استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی شامل همه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری بی نالمللی، تفسیرهای کمیته تفسیر
بی نالمللی گزارشگری مالی و کمیته تفسیراستانداردهاست.
4- International Accounting Standards Board (IASB)
منبع:
Memorandum of Understanding for Mutual Cooperation between the BASEL Committee on Banking Supervision and the
International Financial Reporting Standards Foundation, www.IFRS.org, 2017

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...