کمک هزینه ازدواج

دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری " حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید

مدارک مورد نیاز برای دریافت کمک هزینه ازدواج، بیمهشدگان تأمیناجتماعی باید به شعبهای کــه حقبیمه در آن واریز میشــود، مراجعه کنند. هنگام مراجعه به شــعبه تأمیناجتماعــی برای دریافت این کمک هزینه، همراه داشــتن مدارک زیر ضروری است: اصل دفترچه درمانی بیمهشده اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه بیمهشده و همسرش اصل و فتوکپی تمامی صفحات عقدنامه کمک هز ینه ازدو ا ج حق تـأمین آینده دارد ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ا جتماعی که دلگرم کار است تدوین و گردآوری: معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت فنی و درآمد )ادارهکل امور فنی بیمهشدگان( امروز خوب،فردای بهتر با تـأمینا جتماعی کارآمد و پا سخگو ir.tamin.www ادارهکل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک ساختمان شماره 4 تأمیناجتماعی، طبقه چهارم، کدپستی: 1418654718 تلفن: 64028119 سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی: ir.tamin.farhangi.www سایت سازمان تأمیناجتماعی: ir.tamin.www طرح و اجرا: مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه رسیدن به توسعه و رشد متوازن و همهجانبه از اهداف اقتصادیـ اجتـماعی اغلب کشورهای پیشــرفته و در حال توسعه محسوب میشود. در این بین حفاظت و صیانت از نیروی انسانی جایگاهی ارزشمند در نظامهای تولیدی در حوزههای صنعتی، بازرگانی و خدماتی دارد. تأمیناجتماعی بنا بــه تعریف خود، وظیفه حمایت از نیروی انسانی در مقابل پریشانیهای اقتصادی یا اجتماعی حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، بیماری و… همچنین جبران هزینههای درمانی را برعهده دارد. این حمایتها در چهارچوب قانون به افراد تحت پوشش تعلق میگیرد. یکی از وظـایف اصـلی و اولـیه سازمـان تأمـیناجتـماعی، آگـاهسـازی خـیل عظـیم بیمهشدگان نسبت به کارکردها و فرآیندهای خدمات ســازمان است. در همین چهارچوب، نوشتار حاضر بهمنظور ارائه اطالعات مختصر و درعین حال مفید به عزیزان بیمهشده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی ـ ادارهکل فرهنگی و اجتماعی بیمهشــدگان ـ تهیه شده اســت. امید اســت با مطالعه متن حاضــر، وظیفه خطیر اطالعرسانی در حوزه موصوف ایفا شده باشد. انتظار میرود خوانندگان نظرات ارزشمند و اصالحی خود را پیرامون متن تقدیم شــده، جهت بهبود فرایند فــوق و برقراری ارتباط دوطرفه دراختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دهند. شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری اداراتکل تخصصی مرتبط در معاونت فنی و درآمد سازمان تأمیناجتماعی تهیه شده که از آن عزیزان تشکر میشود. با آرزوی توفیق الهی معاونت فرهنگی و اجتماعی حمایتهایی که از آنها تحت عنوان کلی »تأمیناجتماعی« نام برده میشود، در کنار تالش برای تأمین آرامش خاطر نیروهای شاغل در عرصههای کار و تولید نسبت به آینده، گاهی اوقات جنبههای تشویقی هم دارند و جنبههای دیگری از زندگی اجتماعی اقشار تحتپوشش را نیز مورد توجه قرار میدهند. یکی از این موارد خاص، پرداخت کمک هزینه ازدواج است که هدف از پرداخت آن ترغیب بیمهشدگان به ازدواج میباشد. کمک هزینه ازدواج که از ســوی ســازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگان واجد شرایط پرداخت میشود، هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمهشدگانی که تشکیل خانواده جدید میدهند، میپردازد. این کمک هزینه به بیمهشدگانی که برای اولین بار ازدواج میکنند، پرداخت میشــود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمهشده است. مزد یا حقوق متوســط هر بیمهشــده از تقســیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمهشــده در دو ســال قبل از ازدواج که برمبنای آن از وی حقبیمه کسر شده است، بر عدد 24 به دست میآید. شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج شرایطی که بیمهشده باید داشته باشد، تا استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج را پیدا کند، عبارتند از: اولین ازدواج بیمهشده باشد. عقد ازدواج از نوع دائم باشد و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد. در تاریخ ثبت ازدواج، رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما قطع نشده باشد و بیمهشده در یکی از کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی در حال کار باشد. بیمهشده در 5 سال پیش از ازدواج، حداقل حقبیمه 720 روز کار را به شعب ir.tamin.farhangi.www تأمیناجتماعی پرداخته باشد. ir.tamin.www تـأ مینا جتما عی؛ نیا ز ا مروز، پشتو ا نه فـرد ا با همکاری معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...