کلیات تحقیق ‌‌سيستم ‌‌حسابداري

کلیات تحقیق ‌‌سيستم ‌‌حسابداري o هميشه ‌‌شكوفايي ‌‌و ‌‌پويايي ‌‌يك ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادي ‌‌مرهون ‌‌بهره­‌‌برداري ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسيعي ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌مي­‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده­‌‌ها ‌‌نيز ‌‌به­عنوان ‌‌يك ‌‌ثروت ‌‌ملي ‌‌مي­‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌هميشه ‌‌نشان­دهنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نقش ‌‌اساسي ‌‌و ‌‌بنيادي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مديران ‌‌نيز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانايي ‌‌و ‌‌كفايت‌‌، ‌‌نيازمند ‌‌اطلاعات ‌‌براي ‌‌تصميم­‌‌گيري‌، ‌‌هدايت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامه­‌‌ريزي ‌‌هستند

کلیات تحقیق ‌‌سيستم ‌‌حسابداري

o       هميشه ‌‌شكوفايي ‌‌و ‌‌پويايي ‌‌يك ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادي ‌‌مرهون ‌‌بهره­‌‌برداري ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسيعي ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌مي­‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده­‌‌ها ‌‌نيز ‌‌به­عنوان ‌‌يك ‌‌ثروت ‌‌ملي ‌‌مي­‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌هميشه ‌‌نشان­دهنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نقش ‌‌اساسي ‌‌و ‌‌بنيادي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مديران ‌‌نيز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانايي ‌‌و ‌‌كفايت‌‌، ‌‌نيازمند ‌‌اطلاعات ‌‌براي ‌‌تصميم­‌‌گيري‌، ‌‌هدايت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامه­‌‌ريزي ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌به­عنوان ‌‌يك ‌‌سيستم ‌‌اطلاعاتي‌‌، ‌‌تامين­كننده ‌‌قسمت ‌‌عمده­‌‌اي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌كه ‌‌معمولا ‌‌مديريت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌كارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتكا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالي‌‌، ‌‌غير ‌‌ممكن ‌‌و ‌‌يا ‌‌لااقل ‌‌كم ‌‌نتيجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهايتاً ‌‌اين­كه ‌‌اين ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهيه ‌‌و ‌‌تنظيم ‌‌صورت­‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌مي­‌‌باشد ‌‌كه ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلي ‌‌و ‌‌خارجي ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌منطقي ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌ياري ‌‌مي­‌‌رساند‌‌.

  • البته ‌‌در ‌‌سال هاي ‌‌اخير ‌‌تعاريف ‌‌حسابداري ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بيش­تر ‌‌اين ‌‌تعريف­ها ‌‌ضمن ‌‌اهميت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ويژگي ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالي، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصميم ‌‌گيري ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌و ‌‌اقتصادي ‌‌تاكيد ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌براي ‌‌اينكه ‌‌بتوان ‌‌فعاليت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌واحد ‌‌اقتصادي ‌‌را ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نمود ‌‌بايد ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بين ‌‌اين ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌كه ‌‌اين ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌كند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌هميشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقايسه ‌‌معني ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعي ‌‌پيدا ‌‌مي ‌‌كنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هايي ‌‌كه ‌‌براي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌شركت ‌‌پيشنهاد ‌‌مي ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌يابي ‌‌مي باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌كه ‌‌اين ‌‌عمل ‌‌درك ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقريبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبي ‌‌براي ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌ها ‌‌مي ‌‌باشد‌‌. ‌‌يك ‌‌تحليلگر ‌‌بايد ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هايي ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نمايد ‌‌كه ‌‌اطلاعات ‌‌مفيد ‌‌و ‌‌مناسبي ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شركت ‌‌ارائه ‌‌نمايد‌‌. ‌‌زيرا ‌‌موفقيت ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌كاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحيح ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحليلگر ‌‌بستگي ‌‌دارد. ‌‌بايد ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌كه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رويداد‌‌ها‌‌ي ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌مي ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالي ‌‌كه ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلي ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌با ‌‌آينده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌گذشته ‌‌زمينه ‌‌ساز ‌‌آينده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هايي ‌‌كه ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسي ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتايج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمايي ‌‌است ‌‌براي ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌آينده ‌‌(بررسي ‌‌هاي ‌‌حسابداري، ‌‌دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاييز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراكه ‌‌هدف ‌‌هاي ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌هاي ‌‌اطلاعاتي ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌مي ‌‌گيرد ‌‌(عالي ‌‌ور، ‌‌نشريه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌اساسي، ‌‌مركز ‌‌تحقيقات ‌‌حسابرسي‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلي ‌‌گزارشگري ‌‌مالي‌‌، ‌‌بيان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادي ‌‌رويدادها ‌‌و ‌‌عمليات ‌‌مالي ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌براي ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌كمك ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصميمات ‌‌مالي ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلي ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌است ‌‌كه ‌‌محصول ‌‌نهايي ‌‌فرآيند ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌محسوب ‌‌مي ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهيه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌براي ‌‌اين ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌استفاده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌نسبت ‌‌نيز ‌‌وسيله ‌‌اي ‌‌براي ‌‌تعيين ‌‌رابطه ‌‌بين ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌كه ‌‌بصورت ‌‌جزئي ‌‌و ‌‌كلي ‌‌و ‌‌يا ‌‌به ‌‌شكل ‌‌درصدي ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌مي ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همين ‌‌رو ‌‌امكان ‌‌مقايسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزيابي ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطوركلي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبي ‌‌براي ‌‌ارزيابي ‌‌عمليات ‌‌مالي‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌اعتباري ‌‌و ‌‌تعيين ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قيمت ‌‌سهام ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌اين ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمايه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مشاوره ‌‌مديريت ‌‌در ‌‌تعيين ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بكار ‌‌برده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌مي ‌‌تواند ‌‌ ‌‌براي ‌‌اندازه ‌‌گيري ‌‌كارآيي‌‌، ‌‌ريسك ‌‌و ‌‌سوداوري ‌‌مفيد ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمي ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهيم ‌‌واحدي ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شركت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌ديگر ‌‌كاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌يكسان ‌‌نيست ‌‌و ‌‌با ‌‌يكديگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌كه ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌كاربرد ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌در ‌‌كشورهاي ‌‌گوناگون، ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌قوانين ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رويه ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گوناگوني ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامين ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداري ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسي­‌‌هاي ‌‌حسابداري‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاييز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.

o       بیان مسأله

 • نسبت سودآوری به عنوان ابزاری جهت سنجش اثربخشي مديريت، همواره مورد استفاده­ی سرمايه­گذاران، مديران و تحليل­گران مالی بوده است، که نشان از اهمیت آن دارد. از همین­رو، شناسایی عوامل مرتبط با قدرت سودآوري، فروش و اعتبار هر شرکت، می­تواند درصد پیشرفت بیشتري را در میزان دستیابی به بازده غیرعادی براي هر شرکتی، فراهم آورد و همین­طور بالعکس، باعث از بین رفتن منابع شرکت گردد.

  • مشكل اصلي اين است كه در تحقیقات گذشته، ارتباط عواملی چون: ریسک بازار، میزان سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت، عوامل درونی را با نسبت سودآوری می­سنجیدند. احتمال بروز خطا در عوامل یاد شده­ی بالا، دلیلی بر کنکاش جهت دستیابی به راهی است که کمتر دستخوش تحریف یا نادیده گرفتن قرار گیرد. از طرف دیگر با تشخیص عوامل مرتبط با سودآوری که در این تحقیق به آن ها پرداخته­ایم، می­توان به تاثیر استراتژی­های مختلف هر مدیر در کوتاه­مدت و بلند مدت پی برد. اين استراتژي ها در زمان لازم توسط مديران مانند فنر رها شده، انعطاف بالقوه اي را در شرايط مختلف به بار مي آورند.

 • از طرف ديگر با شناسايي و انجام هزينه هاي لازم كه در نهايت منجر به سودآوري براي شركت

  مي گردند، مي توان سطح انعطاف را براي هر شركت در مواجهه با شرايط نامطلوب بازار، در حد بالايي قرار داد. در اين تحقيق، منظور از هزينه هاي لازم براي سودآوري و هزينه هاي ورودي عبارتست از:

 • دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، ميانگين صنعت، دفعات واريز بستانكاران و هزينه هاي اداري، توزيع و فروش، كه از آن ها نه بعنوان هزينه، بلكه فعاليت هايي كه منجر به سودآوري مي گردند ياد مي شود.

  • بنابراين در اين تحقيق ما بدنبال پاسخ به اين سوال هستيم:

 • «چه رابطه اي بين هزينه هاي ورودي و نسبت سودآوري در شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس وجود دارد؟»

o       اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

 • این پژوهش از آنجایی که با در نظر گرفتن نسبت هاي دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، دفعات واريز بستانكاران، مقايسه ميانگين صنعت و در آخر هم نسبت SGAE/SALES، میزان رابطه آن ها را با نسبت سودآوری خواهد سنجيد، تحقیق جدیدی محسوب می شود. در تحقیقات گذشته ارتباط سودآوری را با دارایی ها و میزان سرمایه گذاری ها و سود هر سهم، مورد ارزیابی قرار می دادند.

 • در تحقیقات گذشته از داده های قابل تحریف برای مدت طولانی، استفاده شده که البته با توجه به نوسانات شدید و تحریم های سال جاری، استفاده از این داده ها قابل توجیه است اما از آنجایی که برخی از تحقیقات انجام شده بعنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی ،تکرار همان تحقیق با استفاده از داده های اشاره شده در این تحقیق را توصیه کرده و مهمتر از آن با توجه به اینکه طی چند ماه اخیر (سال جاری)، شاهد نوسانات بسیار شدیدبوده ایم، اهمیت تحقیق از این نظر قابل توجیه است تا به ارزیابی رابطه هزينه هاي ورودي شرکت با نسبت سودآوری آن بپردازیم.

 • تحقیقات گذشته چون به ارتباط نسبت سودآوری با نسبت های مالی، میزان سرمایه گذاری و غیره

  می پرداختند، و از اطلاعات خارجی، در تحلیل داده ها استفاده کرده اند، اطلاعاتشان غیرواقعی تلقی و تفاوت آن ها با واقعیت دلیلی بر عدم کاربرد آن ها و حمایت از سوی سازمان های ذینفع است.

 • برنامه سیاست مداران در سوق دادن سرمایه های افراد به بازار سرمایه و حمایت از تولید داخلی، ارزیابی رابطه بین عوامل تاثیر گذار و نسبت رشد را با نسبت سودآوری، تاکید و مورد استفاده قرار می دهند.

 • دلیل نهایی اهمیت موضوع تحقیق:

 • این است که می­تواند مبنایی مولد برای در نظر گرفتن شاخص­های تبلیغ، شبکه­های وصول طلب و واريز بدهي و ميانگين صنعت در تحلیل سودآوری قرار گرفته و مورد حمایت تحلیل­گران بازار سرمایه واقع گردد. هم­چنین مديران با استفاده از اين عوامل و شاخص­ها قادر خواهند بود عوامل مهم در عمليات اجرايي را تعيين كنند.

o       اهداف مشخص تحقيق

 • الف ـ هدف اصلی

 • تعیین رابطه بین هزينه­هاي ورودي و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

 • ب ـ اهداف فرعي

 • تعیین رابطه بین دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

 • تعیین رابطه بین متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

 • تعیین رابطه بین دفعات واريز بستانكاران و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

 • تعیین رابطه بین ميانگين صنعت و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

 • تعیین رابطه بین «SGAE/SALES» و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

o       سوالات تحقيق

 • الف ـ سوال اصلی

 • چه رابطه­ای بین هزينه­هاي ورودي و نسبت سودآوري درشرکت­های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 • ب ـ سوالات فرعی

 • چه رابطه­اي بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوری وجود دارد؟

 • چه رابطه­اي بین متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري وجود دارد؟

 • چه رابطه­ای بين دفعات واريز بستانكاران ونسبت سودآوري وجود دارد؟

 • چه رابطه­ای بين ميانگين صنعت و نسبت سودآوري وجود دارد؟

 • چه رابطه­ای بين «SGAE/SALES» و نسبت سودآوري وجود دارد؟

o       فرضيه‏هاي تحقیق

 • الف ـ فرضیه اصلی

 • بین هزينه­هاي ورودي شركت­ها و نسبت سودآوري شرکت­های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

 • ب ـ فرضيات فرعي

 • بین دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوری شرکت رابطه برقرار است.

 • بين متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري شركت ها ، ارتباطی وجود ندارد.

 • بین میزان دفعات واريز بستانكاران و نسبت سودآوري شرکت ها رابطه وجود دارد.

 • ميانگين صنعت هر شركت با نسبت سودآوري آن در ارتباط است.

 • بين نسبت «SGAE/SALES» با نسبت سودآوري شركت­ها،‌ رابطه وجود دارد.

o       قلمرو تحقيق

 • قلمرو موضوعی تحقيق، ارزيابي رابطه بين هزينه هاي ورودي و نسبت سودآوري در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 • قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های منتخب پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

 • قلمرو زمانی تحقيق، اين پژوهش یک دوره 5 ساله بین سال های 90 تا 86 را شامل مي شود.

o       روش انجام تحقيق

 • ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس، مديران مالي شركت ها، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران، سازمان حسابرسي قرار گیرد، کاربردی است.

 • ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. پژوهش توصيفي آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسير مي‌کند. اين نوع از پژوهش شامل جمع‌آوري اطلاعات به منظور آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌باشد.

 • ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رويدادي[1] است. در اين نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محيطي كه به گونه‌اي طبيعي وجود داشته‌اند و يا از وقايع گذشته كه بدون دخالت مستقيم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل‌ مي‌شود.

o       تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

 • شاخص­های موثر: شاخص­های موثر، عواملي هستند که به­وسيله شركت­ها قابل كنترل هستند و اين عوامل را در سه سطح شركت، صنعت و محيط بيان  مي­كند (رحمان سرشت، 1387) .

 • برای تعیین میزان اثرات این شاخص­ها بر سودآوری هر شرکت، بدون شک تعیین این عوامل از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود،که برای تعیین آن­ها، از برخی نسبت­های مالی، استفاده خواهد شد.

 • نسبت سودآوری: عملکرد کلی شرکت و کارآیی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرار می­دهند.

 • نسبت مقايسه ميانگين صنعت: اين نسبت فروش شركت را به­عنوان درآمد ناخالص (حاشيه سود ناخالص) در نظر مي­گيرد.

 • دفعات گردش موجودی كالا: در شرکت­ها، هر محصول در واقع یعنی: مواد اولیه، مواد در جریان ساخت و مواد ساخته شده. با استفاده از این نسبت گردش محصولات شرکت تعیین می­شود یعنی، هر چند وقت یک­بار انبار محصولات پر و خالی می­شود. در این نسبت مالی، متوسط موجودی عبارتست از: میانگین ابتدا و انتهای دوره (اکبری، فضل­اله،1385) .

 • اثر سطح موجودي از منظر بهاي تمام شده بيان مي­شود (لاهی[2]، 2012) .

 • نسبت سودآوری: مقداری است عددی که از طریق تقسیم سود خالص بر فروش کل، مندرج در صورت­های مالی حسابرسی شده محاسبه میشود .

 • ميانگين صنعت‌: اين شاخص به صورت نسبت بيان مي­شود:

 • هزينه­هاي ورودي: در واقع در ادبيات مالي اين مسئله به وضوح مطرح است، كه به ازاي هر درآمدي ناگزير به انجام هزينه­ايم. اين هزينه­ها براي حمايت توليد و فروشِ نتايج خط توليد، ‌بهاي توليدات، وصول مطالبات، واريز بدهي­ها و موقعيت شركت ( ميانگين صنعت) رخ مي­دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...