کسری و اضافات انبار

کسری و اضافات انبار

 

  کسری و اضافات انبار

   

 

 زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

 

 

کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

 

1 اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

 

2اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

 

3عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

 

4 تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

 

5تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

 

6جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

 

7 سوء استفاده های افراد و سرقت

 

8 اشتباهات

 

 نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

 

 در صورت وجود کسری انبار،معادل مبلغ کسری،حساب کسری و اضافات انبار،بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

 

حساب کسری یا اضافات انبار *

 

 حساب کنترل مواد *

 

 درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

 

حساب کنترل مواد***

 

 حساب کسری و اضافات انبار *

 

  برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

 

 اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد،برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

 

حساب خلاصه سود و زیان *

 

 حساب کسری و اضافات انبار***

 

 اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

 

حساب کسری و اضافات انبار***

 

 حساب خلاصه سود و زیان ***

 

 

 

  کسری و اضافات انبار

   

 

 زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

 

 

کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

 

1 اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

 

2اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

 

3عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

 

4 تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

 

5تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

 

6جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

 

7 سوء استفاده های افراد و سرقت

 

8 اشتباهات

 

 نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

 

 در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

 

حساب کسری یا اضافات انبار *

 

 حساب کنترل مواد *

 

 درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

 

حساب کنترل مواد***

 

 حساب کسری و اضافات انبار *

 

  برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود داردیکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

 

 اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

 

حساب خلاصه سود و زیان *

 

 حساب کسری و اضافات انبار***

 

 اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

 

حساب کسری و اضافات انبار***

 

 حساب خلاصه سود و زیان ***

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...