کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و …

قانون

کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 F25-15-013 ویرایش: صفر صفحه 1 از 2 (فرم دستی) اداره کل امور مالیاتی اداره امورمالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحدمالیاتی شماره نشانی: تلفن شماره پستی شماره پرونده: شماره: تاریخ: مشخصات اظهارنامه تسلیم کننده نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی شماره پستی شماره شناسه مالیاتی نشانی تلفن متوفی مشخصات وراث نماینده قانونی وراث موصی له وصی، مرحوم/مرحومه: نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ فوت محل فوت شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی بر اساس گزارش رسیدگی شماره …………………. مورخ…………………. نتیجه ارزیابی و رسیدگی به اموال و دارائی دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن موضوع اظهارنامه شماره ………………………………مورخ …………………….. بشرح زیر اعلام می گردد. الف: مشخصات اموال و دارایی ها به تفکیک و ترتیب ردیف هاي ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 31/04/1394 مبالغ به ریال ردیف نوع اموال و دارایی شرح ارزش روز فوت بر اساس رسیدگی به عمل آمده جمع اموال و دارایی ب: مشخصات دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن مبالغ به ریال ردیف نوع بدهی و هزینه شرح ارزش روز فوت بر اساس رسیدگی به عمل آمده جمع مازاد/کسر اموال و دارایی نسبت به دیون محقق ، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن حسابرس ارشد مالیاتی رئیس گروه حسابرسی مالیاتی نام ونام خانوادگی مهر وامضاء نام ونام خانوادگی مهر وامضاء مخصوص مودي شناسه فرم1382) فروردین-95 ( دفتر خدمات مودیان اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ (بحروف) این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء پست / رابلاغ مخصوص مامو اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء مامور پست به علت (عدم حضور استنکاف )مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 F25-15-013 ویرایش: صفر صفحه 2 از 2 (فرم دستی) موادي ازآئین نامه اجرایی موضوع تبصره(2 (ماده(26 (اصلاحی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب -1394- ماده 3 – صدور گواهی بند (ج) موضوع ماده (26 (قانون، به درخواست مودي و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به شرح زیر صادر می گردد: الف: در مواردي که ارزش اموال و دارایی هاي ارزیابی شده کمتر و یا مساوي دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند، مشمول مالیات موضوع ماده(17 (قانون نبوده و گواهی موضوع بند(ج) این ماده به عنوان مراجع ذي ربط صادر خواهد شد. ب: در مواردي که ارزش اموال و دارایی هاي ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی هاي موضوع بند هاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5 (ماده (17 (قانون کسر، و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذي ربط صادر خواهد شد. تبصره 1-در مواردي که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهاي مذکور در ماده (17 (قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی هاي موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر براي کسرموارد مذکور در آن ردیف با مودي می باشد. تبصره3 -چنانچه پس از صدور گواهی ، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده(26 (قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید. تبصره 4 -در صورتی که مودي در اجراي ماده(17 (قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترك یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیاتهاي پرداختی با ارائه اسناد و مدارك مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد. ماده 8 -در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی هاي متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأي قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاك عمل قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...