کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و …

قانون

کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 F25-15-013 ویرایش: صفر صفحه 1 از 2 (فرم دستی) اداره کل امور مالیاتی اداره امورمالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحدمالیاتی شماره نشانی: تلفن شماره پستی شماره پرونده: شماره: تاریخ: مشخصات اظهارنامه تسلیم کننده نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی شماره پستی شماره شناسه مالیاتی نشانی تلفن متوفی مشخصات وراث نماینده قانونی وراث موصی له وصی، مرحوم/مرحومه: نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ فوت محل فوت شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی بر اساس گزارش رسیدگی شماره …………………. مورخ…………………. نتیجه ارزیابی و رسیدگی به اموال و دارائی دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن موضوع اظهارنامه شماره ………………………………مورخ …………………….. بشرح زیر اعلام می گردد. الف: مشخصات اموال و دارایی ها به تفکیک و ترتیب ردیف هاي ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 31/04/1394 مبالغ به ریال ردیف نوع اموال و دارایی شرح ارزش روز فوت بر اساس رسیدگی به عمل آمده جمع اموال و دارایی ب: مشخصات دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن مبالغ به ریال ردیف نوع بدهی و هزینه شرح ارزش روز فوت بر اساس رسیدگی به عمل آمده جمع مازاد/کسر اموال و دارایی نسبت به دیون محقق ، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن حسابرس ارشد مالیاتی رئیس گروه حسابرسی مالیاتی نام ونام خانوادگی مهر وامضاء نام ونام خانوادگی مهر وامضاء مخصوص مودي شناسه فرم1382) فروردین-95 ( دفتر خدمات مودیان اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ (بحروف) این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء پست / رابلاغ مخصوص مامو اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء مامور پست به علت (عدم حضور استنکاف )مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء کاربرگ (فرم ) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 F25-15-013 ویرایش: صفر صفحه 2 از 2 (فرم دستی) موادي ازآئین نامه اجرایی موضوع تبصره(2 (ماده(26 (اصلاحی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب -1394- ماده 3 – صدور گواهی بند (ج) موضوع ماده (26 (قانون، به درخواست مودي و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به شرح زیر صادر می گردد: الف: در مواردي که ارزش اموال و دارایی هاي ارزیابی شده کمتر و یا مساوي دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند، مشمول مالیات موضوع ماده(17 (قانون نبوده و گواهی موضوع بند(ج) این ماده به عنوان مراجع ذي ربط صادر خواهد شد. ب: در مواردي که ارزش اموال و دارایی هاي ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی هاي موضوع بند هاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5 (ماده (17 (قانون کسر، و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذي ربط صادر خواهد شد. تبصره 1-در مواردي که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهاي مذکور در ماده (17 (قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی هاي موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر براي کسرموارد مذکور در آن ردیف با مودي می باشد. تبصره3 -چنانچه پس از صدور گواهی ، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده(26 (قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید. تبصره 4 -در صورتی که مودي در اجراي ماده(17 (قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترك یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیاتهاي پرداختی با ارائه اسناد و مدارك مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد. ماده 8 -در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی هاي متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأي قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاك عمل قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...