چگونه مشاور مالیاتی خود را بهتر بشناسیم

در روزگار حاضر که ما در آن هستیم در اکثر کار ها باید به متخصصین آن رجوع شود، زیرا با توجه به پیچیدگی هایی که در عصر جدید با آن مواجه هستیم راهی جز این برای انجام کارها نداریم و اگر در یک حوزه ای که در آن تخصصی نداریم وارد شویم بدون شک چیزی جز شکست نصیبمان نمی شود. مثلا وقتی اتومبیل ما نیاز به تعمیر دارد به علت پیچیدگی های طراحی آن، به فردی که از نظر فنی و تخصص دارد مراجعه می کنیم و نمونه های مراجعه به افراد متخصص کم نیستند و در این میان مراجعه به وکیل و مشاورمالیاتی نیز چنین مبنایی را دارند.

برای آنکه بهتر متوجه شوید چرا به مشاورمالیاتی نیاز دارید، نخست باید کمی در مورد مالیات و مفهوم و چیستی آن بدانید.

یکی از مهمترین نقاط رابطه حاکمان و مردم از دیرباز تا حال حاضر مالیات است و می توان چنین ادعا کرد که از مهمترین دستاورد های بشر برای پیشبرد تمدن بوده است. در تعریف مالیات سخن بسیار است لیکن ما برای فهم رابطه آن با مشاورمالیاتی به چند مورد اکتفا می کنیم.

  1. شارل دومنتسکیو فیلسوف فرانسوی: مالیات قسمتی از دارایی است که شخص برای امنیت بقیه دارایی خود یا برای اینکه بتواند از بقیه دارایی با آسایش بهره مند شود پرداخت می کند.
  2. کتاب بریتانیکا اثر چارلز ای. مک لور: پرداخت مالی اجباری و یا انواع دیگری ازهزینه های تحمیلی از سوی دولت به پرداخت کنندگان مالیات جهت هزینه کردن درمخارج خدمات عمومی.
  3. دکتر حسین پیرنیا در کتاب مالیه عمومی: برداشت قسمتی از دارایی یا درامد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تامین مخارج دولتی.

شاید ساده ترین تعریف این باشد که مالیات هزینه ای است که افراد یک جامعه برای هزینه های عمومی می پردازند.

چنانچه احتیاج به مشاور مالیاتی دارید شرکت حسابداری آرمان پرداز در این زمینه به شما یاری خواهد کرد.