راهنمای گام به گام پلمپ دفاتر

دستور العمل

راهنمای گام به گام پلمپ دفاتر

* متقاضی پلمب دفاتر اشخاص حقوقی ثبت شده *
1 – می بایست پس از ارسال مدارک ازطریق پست ، شماره بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را در قسمتهای
مشخص شده تکمیل نمائید و با استفاده ازکلید “ارسال اطلاعات پستی” اطلاعات مربوط به ارسال مدارک به
پست را به سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمائید .
2 – کاربران توجه داشته باشندکه اخذ پرینت “رسید پذیرش اینترنتی” و پرینت “اظهارنامه پلمب دفاتر
تجارتی” از سامانه الزامی می باشد و همچنین ورود و ارسال اطلاعات پستی بعد از ارسال مدارک از طریق پست الزامی
است . در سامانه با کلیک بر روی آیتم “چاپ رسید پذیرش درخواست پلمب ” و “چاپ اظهارنامه
پلمب دفتر تجاری” پرینت رسید ازطرف سیستم به کاربران ازدرخواست ارائه میشود .
*اظهار نامه پلمب اشخاص حقوقی*
*شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها *
*گام اول : اطلاعات متقاضی پلمب دفتر
چنانچه متقاضی پلمب شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد می بایست از
قسمت اطلاعات متقاضی پلمب بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را انتخاب کرد و با انتخاب این شخص حقوقی
بخش های مختلفی که باید در سیستم ورود اطلاعات کرد تغییر خواهد کرد . ابتدا می بایست “شروع سال مالی” ،
“شروع ماه مالی ” و “شروع روز مالی” توسط متقاضی مشخص گردد و بعد تکمیل مابقی اطلاعات مربوطه در این گام.
نکته : توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده دقیقا باید مطابق اطلاعات صحیح شرکت باشد . به عنوان نمونه
شناسه ملی / شماره ثبت و ….. در غیراینصورت با اعلام خطا در سامانه مواجه خواهید شد .
*گام دوم :اطلاعات شخصیت حقوقی
در این گام کاربر می بایست اطلاعات شخص حقوقی را به دقت مشاهده و بررسی نماید و در صورت تائیدصحت اطلاعات با زدن
تیک ” تایید اطلاعات شخصیت حقوقی ” و همچنین کلید “گام بعدی” کلیه اطلاعات شخص حقوقی از طرف کاربر
مورد تایید قرار گرفته است . و در گام بعدی بر اساس همین اطلاعات به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود .
2
1 نکته : کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که دفاتر مربوطه صرفا به کدپستی آدرسی که در گام اول –
توسط متقاضی درج گردیده است ارسال می شود . بنابراین در مورد صحت اطلاعات نشانی شخص حقوقی
اطمینان حاصل فرمایید .
*گام سوم :اطلاعات تکمیل کننده اظهار نامه پلمب
قبل از هر چیز کاربران می توانند شماره پیگیری خود را در این گام مشاهده نمایند .در این گام ابتدا می بایست سمت تکمیل
کننده اظهار نامه مشخص گردد . و سپس اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در این گام ورود اطلاعات می شود . اسامی
بقیه اعضاء هیات مدیره در گام بعد وارد خواهد شد .
*گام چهارم : هیات مدیره شرکت / موسسه
اطلاعات مربوط به مابقی اعضاء هیات مدیره شرکت / موسسه در این گام ورود اطلاعات میشود . و با توجه به نوع شخص
)حقیقی / حقوقی( اطلاعات مربوطه وارد می شود .پس از ورود اطلاعات هر کدام از اشخاص می بایست کلید “ثبت
اطلاعات شخص” را کلیک کرد . پس از کلیک بر روی این کلید اطلاعات در پایین صفحه نمایش داده می شود و می توان
اطلاعات شخص دیگر را وارد کرد .
نکته : باید توجه داشت اطلاعات اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی می بایست مطابق با کد ملی شخص و اشخاص
حقیقی با تابعیت غیرایرانی می بایست مطابق با کدفراگیر ملی که از سایت سازمان امور مالیاتی برای شخص اخذ می
شود باشد و همچنین اطلاعات اشخاص حقوقی با تابعیت ایرانی می بایست مطابق با شناسه ملی شرکت / موسسه و
اشخاص حقوقی با تابعیت غیرایرانی می بایست مطابق با کدفراگیر ملی باشد .
چنانچه کاربران قصد مشاهده اطلاعات هر کدام از اشخاص را داشته باشند می توانند بر روی علامت کلیک نمایند و در
صورتی که قصد حذف اطلاعات یکی از اشخاص را داشته باشند ، پس از مشاهده کردن اطلاعات آن شخص توسط کلید ، با
استفاده از کلید “حذف شخص ” می توان شخص مورد نظر را حذف نمود و در آخر با استفاده از کلید “گام بعدی” می توان
به گام بعد وارد شد.
3
*گام پنجم : سمت هیات مدیره شرکت / موسسه
در این گام می توان سمت اشخاص هیات مدیره شرکت را که در گام قبل اطلاعات آنها وارد شده است را مشخص نمود . ابتدا
عضو هیات مدیره را مشخص کرده و سپس در مقابل آن سمت وی را مشخص نمائید و بعد مدت تصدی که محدود است و یا
نامحدود و بعد تکمیل مابقی آیتم های موجود دراین گام . پس از وارد کردن کلیه اطلاعات آیتم های ستاره دار مربوط به سمت
هیات مدیره ، با استفاده از کلید “ثبت سمت شخص” اطلاعات شخص مورد نظر ثبت می شود و می توان سمت شخص
دیگر را ورود اطلاعات کرد .
با استفاده از علامت می توان اطلاعات مربوط به سمت هر شخص را مشاهده نمود و یا اینکه آن را ویرایش و یا حذف نمود .
چنانچه کاربران قصد حذف اطلاعات یکی از اشخاص را داشته باشند ، می توانند با استفاده از کلید “حذف سمت شخص”
اطلاعات وی را حذف نمایند . باید توجه داشت که جهت حذف اطلاعات هر شخص می بایست قبل از آن بر روی علامت
کلیک نمود تا اطلاعات نمایش داده شود .
در آخر با استفاده از کلید “گام بعدی” می توان به گام بعد وارد شد .
*گام ششم :دفترمورد تقاضا
دراین گام نوع “دفترموردتقاضای شخص” که شامل “دفترکل ” و ” دفتر روزنامه” می شود وهمچنین “تعداد
برگهای دفتر” و “تعدادجلد دفتر مذکور ” توسط متقاضی معین می شود.
پس ازوروداطلاعات دفترموردتقاضا ، میبایست کلید “ذخیره دفترموردتقاضا” جهت ذخیره اطلاعات زده شود .
چنانچه اطلاعات موردنظرنیاز به حذف داشته باشد میتوان بااستفاده از “حذف دفترمورد تقاضا” اطلاعات راحذف نمود .
چنانچه کاربر نیاز به دفاترخاص داشته باشد، )دفاترخاص دفاتری میباشندکه با توجه به الزامات شرکتها وموسسات،توسط
شخص متقاضی تهیه و چاپ میگردد و متقاضی میبایست پس ازاتمام مراحل درخواست و تایید نهایی ، به ادارات
پست مرکزاستان یا شهرستان و در تهران به منطقه 13 پستی واقع در تهران خیابان کارگرجنوبی چهارراه –
لشکرمراجعه و نسبت به تحویل دفاترخوداقدام نمایند.(
میتواند قسمت “دفاترخاص ” را کلیک نماید .پس ازثبت کلیه اطلاعات این گام بااستفاده ازکلید “گام بعدی” میتوان به گام
بعد وارد شد .
4
*گام هفتم :تاییدصحت اطلاعات
این گام دارای دوبخش میباشد . “اظهارنامه پلمب دفترتجاری” و “مدارک موردنیاز”
متقاضی میبایست دراین گام صحت اطلاعات خود را تایید نماید . این کار با کلیک کردن درقسمت ” تاییداظهارنامه پلمب
دفتر تجاری و مدارک موردنیاز” انجام خواهد شد .
درگام “مدارک موردنیاز” کلیه مدارک مورد نیازی که متقاضی می بایست آنرا حاضرنماید مشخص میشود .
*مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقوقی :*
1 – اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء احدی از مدیران
تکمیل کننده ی سامانه رسیده باشد .
2 – تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی حسب مورد )در خصوص تغییرات مدیران ، دارندگان امضاء ،
نام ، نوع شخصیت حقوقی و مرکزاصلی(
3 – تصویر کارت ملی
4 – اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه حسب مورد و یا معرفی نامه )در خصوص اشخاص حقوقی دولتی(
*مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقیقی :*
1 – اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء متقاضی رسیده باشد .
2 – تصویر کارت ملی و شناسنامه
چنانچه صحت تمامی اطلاعات ازطرف متقاضی مورد تایید واقع شد، بر روی کلید “پذیرش نهایی” کلیک می نمایند
و نسبت به اخذ پرینت ” چاپ رسید پذیرش درخواست پلمب ” و “چاپ اظهارنامه پلمب دفتر
تجاری” از سامانه اقدام می نمایند . و سپس کلیه اطلاعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد .
نکته :
1 – بعد از نهایی کردن پذیرش اخذ پرینت “رسید پذیرش اینترنتی” و پرینت ” اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی”
الزامی می باشد.
2 – بعد از ارسال و پست مدارک ، درج بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه الزامی است . این
اقدام را از دفاتر منتخب پستی درخواست نمائید .
5
3 پرداخت هزینه های پلمب دفاتر تجارتی در سامانه به صورت اینترنتی بعد از تائید کارشناس در اداره ثبت –
شرکتها و دریافت پیامک توسط متقاضی و با ورود به پیگیری در خواست در سامانه امکانپذیر می گردد.
لازم به ذکر است زمان واریز وجوه به حساب های اعلام شده در از تاریخ دریافت پیامک 72 ساعت می باشد.
4 – دفاتر پلمب شده بعداز پرداخت هزینه ها در سامانه از طریق پست پیشتاز جهت متقاضی ارسال می گردد،
کاربران گرامی باید توجه داشته باشندکه پس از پذیرش نهایی درخواست ، چنانچه مدارک مورد نیازدرموعد مقرر به اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...