وضعيت ارزش متعارف در ادبيات استانداردگذاري

حسابداری

وضعيت ارزش متعارف در ادبيات استانداردگذاري
ارزش متعارف,استانداردگذاري‎ ,ارزشگذاري دارائيها,دارائيهاي اعتباري,اوراق رهني,اوراق بهادار

ارزشگذاري دارائيهاي فاقد بازار:مورد دارائيهاي اعتباري ساخت يافته نظير اوراق رهني واوراق بهادار مبتني بر اوراق رهني
•Reasons Why Valuation is Important
دلائلي كه ارزشگذاري اهميت پيدا مي كند
•To Assist in Making Trading Decisions
به منظوركمك در تصميمات تجاري
•In order to determine the price at which it would be a buyer or seller of an asset, an institution must have a view of the current value of the asset.
در زماني كه قرار بر خريد يا فروش است در اين موارد موسسات بايستي يك تصويراز دارائي مورد خريد يا فروش داشته باشند
•To Assist in Managing Risk
كمك در مديريت ريسك
•In order to gauge potential gains and losses market movement and to assess counterparty credit exposure relating to an asset, an institution must have a view of the current value of the asset.
در زماني كه لازم است سود وزيان بالقوه يك دارائي ناشي از تحولات بازار وزيانهاي اعتباري كه ممكن است شامل حال يك دارائي شود موسسات بايستي تصويري از ارزش جاري يك دارائي داشته باشند.
•For Financial Reporting Purposes
براي مقاصد گزارشگري مالي
•In order to provide investors and other stakeholders with a fair view of its financial position, and to comply with financial disclosure regulatory requirements, an institution must place a value on its assets (and its liabilities).
در زماني كه قرار است تصويري از ارزشهاي منصفانه به سهامداران وسرمايه گزاران ارائه شود وهمچنين در انطباق با الزامات گزارشگري مالي يك موسسه بايستي ارزش دارائي وبدهي خود را بداند
Valuation Methodologies
شيوه هاي قيمت گذاري
• Market Prices
قيمت بازار
• Best source for valuation of an asset is price of a market transaction involving the identical asset – the price of an exchange traded security is an example.
بهترين منبع براي ارزشگذاري يك دارئي قيمت بازار آن دارئي مي باشد.قيمت مبادله يك ورقه بهادار از جمله اين موارد مي باشد.
• Using prices for market transactions of comparable assets can be a substitute when market transactions involving the identical asset do not exist – an example is matrix pricing whereby the price of an asset is determined by its relationship to other assets for which prices are observable.
استفاده از معاملات بازاري دارائيهاي مشابه مي تواند يك جايگزين براي ارزشگذاري باشد در مواردي كه در خصوص آن دارائي بازار فعالي وجود نداشته باشد..يك مثال در اين خصوص مي تواند ارزش گذاري يك دارئي با استفاده از قيمت دارائي ديگري(كه در بازارمعامله مي شود)و داراي روابطي شناخته شده با دارائي مورد ارزشگذاري باشد.
• Models
مدلهاي ارزشگذاري
• A formula that converts inputs, obtained through observation or otherwise, into an output that represents the value of an asset.
فرمولي كه ورودي ها را كه از طريق مشاهده يا ساير روشها كسب شده به ارزش خروجي تبديل مي كند كه آن مبلغ ارزش دارائي مورد ارزش گذاري را نشان مي دهد.
• An example is the Black-Scholes option pricing model, which can be used to determine the price of an option on an underlying asset by reference to inputs, including the market price of the underlying asset, the implied volatility of the underlying asset, the time to expiration of the option and the term structure of interest rates.
مثالي در اين خصوص استفاده از مدل بلك-شولز براي ارزشگذاري اختيار خريد سهام است كه قيمت اختيار خريد را با استفاده از ارزش بازاراصل دارائي مورد ارزشگذاري ٬نوسانات مربوطه به آن٬ دوره زماني انقضاء اختيارخريد وساختار زماني نرخ بهره بدست مي آيد.
• Discounted Cash Flow Analysis
تحليل ارزش فعلي جريان وجوه آتي
• A methodology by which all cash flows expected to be generated by an asset, including interest payments and principal repayments, are calculated.
روشي كه تمامي جريان وجوه اتي مورد انتظار يك دارائي شامل اصل وبهره مرتبط با ان محاسبه مي شود.
• These cash flows are then (a) discounted back to present value using an appropriate interest rate and (b) aggregated to result in a value for the asset.
اين جريانات وجوه سپس با استفاده از نرخ تنزيل مناسب تنزيل مي شود .سرجمع اصل وبهره تنزيل شده ارزش دارائي را بدست مي دهد.
III. FAS 157 and Fair Value Accounting for U.S. GAAP Purposes
استاندارد 157 وحسابداري ارزش متعارف در استاندارد آمريكا
• FAS 157 defines Fair Value as “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date”.
استاندارد 157 ارزش متعارف راقيمتي كه مي توان از فروش يك دارائي در روز معامله تحت شرايط عادي در يك بازار معاملاتي بدست آورد ويا براي يك بدهي پرداخت نمود
• FAS 157 establishes a hierarchy of three levels of inputs which fair value of an asset may be ascertained.
استاندارد 157 يك ساختار سه سطحي از ورودي هايي كه ارزش متعارف يك دارائي ممكن است از آن بدست آيد را ارائه مي نمايد.
• Level 1 Inputs
سطح يك
• Level 1 inputs are quoted prices in active markets for identical assets as the ones being valued.
ورودي سطح يك قيمت مظنه در يك بازار فعال براي دارائيهاي مشابه دارائي مورد تعيين ارزش مي باشد
• FAS 157 states that Level 1 inputs are “the most reliable evidence of fair value” and should be used except in certain limited situations.
استاندارد 157 بيان مي دارد كه سطح يك بهترين شواهد قابل اتكاء براي ارزش متعارف تلقي مي شود وبه استثناء موارد محدود خاصي در ساير موارد بايستي استفاده شود.
• Level 2 Inputs
سطح دو
• Level 2 inputs include (a) quoted prices for similar assets in active markets, (b) quoted prices for identical or similar assets in markets that are not active, (c) inputs, other than quoted prices, that are observable for the asset, and (d) inputs that are derived principally or corroborated by correlation or other means.
ورودي هاي سطح دو عبارتند از:الف)قيمت هاي مظنه بازار براي دارائيهاي مشابه در يك بازار فعال ب) قيمت هاي مظنه بازار براي دارائيهاي مشابه يا يكسان در يك بازارغير فعال ج)ورودي هايي غير از قيمت هاي مظنه بازار كه براي دارائيها قابل مشاهده است.د)ورودي هايي كه اساسا از روابط علت ومعلولي ويا روابط مشابه با ساير دارائيها بدست آمده اند.
• Level 2 inputs should only be used if Level 1 inputs are not available, but are preferable to unobservable inputs (see Level 3 inputs below).
وروديهاي سطح دو صرفا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه اطلاعات سطح يك موجود نباشد در عين حال سطح دو به سطح سه كه ورودي هاي غير قابل مشاهده است ترجيح دارد.
• Level 3 Inputs
سطح 3
• Level 3 inputs are unobservable inputs for an asset.
سطح سه ورودي هاي غير قابل مشاهده براي يك دارائي مي باشد
• Level 3 inputs should be used only where observable inputs are not available.
در سطح سه ورودي قيمت گذاري فقط در صورتي بايد مورد استفاده قرار گيرد كه ورودي قابل مشاهده وجود نداشته باشد
• Level 3 inputs must be based on the best available information, which can include the reporting entity’s own data.
در سطح سه ورودي ها بايستي بر اساس قابل دسترس ترين اطلاعات كه مي تواند اطلاعات داخلي خود واحد گزارشگري نيز باشد مبتني باشد.
IV. Fair Value Under IFRS
ارزش متعارف در سيستم گزارشگري مالي بين المللي
• Current Status
وضعيت جاري
• International Financial Reporting Standards (IFRS) adopted by the International Accounting Standards Board (IASB) require some assets in some circumstances to be measured at fair value.
استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي مورد پذيرش هيات تدوين استانداردهاي بين المللي قرار گرفته والزاماتي در خصوص برخي دارائيها كه در شرايط خاصي بايست به ارزشهاي متعارف ارائه شود دارد.
• Guidance on measuring fair value is dispersed throughout the IFRS, is incomplete and is not always consistent.
راهنمائي در خصوص ارزش متعارف در استاندارد هاي گزارشگري مالي پراكنده وفاقد جمع بندي است ضمن اينكه رويه ثابتي در اين خصوص اتخاذ نشده است.
• The existing IFRS guidance differs FAS 157 in that FAS 157 defines fair value as an exit/selling price, whereas IFRS does not define fair value as either an exit or an entry price.
راهنماي موجود در قالب استاندارد گزارشگري مالي از استاندارد 157 هيات تدوين استاندارد متفاوت است بگونه اي كه در استاندارد 157 ارزش متعارف به عنوان قيمت ورودي يا خروجي مشخص شده است در حالي كه در استاندارد گزارشگري مالي تعريف درستي از ارزش متعارف ارائه نمي شود.
• IASB Fair Value Measurement Project
پروژه اندازه گيري ارزش متعارف هيات تدوين استانداردهاي بين المللي
• IASB has undertaken a project to establish a single source of guidance for when fair value measurements are required and to clarify the definition of fair value.
اين هيات پروژه اي به منظور ارائه راهنمائي منحصر به فرد(يگانه) جهت اندازه گيري ارزش متعارف (زماني كه الزاماتي در اين خصوص وجود دارد) وهمچنين ارائه مفهوم ومعني ارزش متعارف در دست اقدام دارد.
• In formulating its guidance on fair value measurement, IASB will consider the requirements of FAS 157, but the requirements ultimately adopted by IASB may differ those of FAS 157.
در پروژه مذكور هيات الزامات استاندارد 157 را در نظر خواهد داشت اما الزاما به نتيجه ماخوذه در استاندارد 157 منتج نخواهد شد.
• IASB first published a discussion paper on fair value measurement in November 2006 on which it received numerous comments interested parties.
هيات تدوين يك متن قابل بحث در خصوص ارزش متعارف در نوامبر 2006 ارائه نمود كه اشخاص متعددي در اين خصوص به ارائه تفسير ها ونقطه نظرات خود پرداختند.
• IASB is currently working on an exposure draft which it plans to publish during the first half of 2009.
هيات در حال حاضر روي بيانيه آزمايشي كار مي كند كه قرار است در نيمه اول سال 2009 انتشار يابد.
• IASB’s current plan is to publish an IFRS on fair value measurement in 2010.
طرح جاري هيات اينست كه استاندارد گزارشگري مالي در خصوص شيوه اندازهگيري ارزش متعارف را در 2010 منتشر نمايد.
V. Valuing ABS and CDOs of ABS: Current Market Constraints
ارزش گذاري اوراق بهادار رهني واوراق بدهي مبتني بر اوراق بهادار رهني
• Since the summer of 2007, trading activity in many ABS, especially ABS of residential mortgages, and most CDOs and CDO^2s has decreased and almost disappeared.
از ابتداي تابستان سال 2007 فعاليت تجاري در بسياري از اوراق بهادار رهني علي الخصوص اوراق رهني مسكن وبيشتر اوراق بدهي مبتني بر اوراق بهادار رهني مسكن كاهش ودر مواردي ناپديد شده است.
• With little trading activity, there are few, if any, observable prices in the market upon which valuations can be based.
با كاهش حجم فعاليت تجاري روي اين اوراق لذا قيمت هاي قابل مشاهده اندكي در دسترس خواهد بود كه كار ارزشيابي مشكل مي شود.
• In FAS 157 terms, there are few, if any, Level 1 or even Level 2 inputs which fair value can be determined.
دراساس شرايط استاندارد 157 قيمت هاي متعارف ناچيزي در سطح يك ودو براي ارزشيابي موجود خواهد بود.
• The absence of Level 1 and Level 2 inputs means that an alternative methodology must be used to value ABS and CDOs of ABS.
غياب عناصر اطلاعاتي سطح يك ودو به اين مفهوم است كه يك روش مناسب ديگري را بايد براي ارزشگذاري اوراق رهني واوراق بهادار مبتني بر اين اوراق استفاده نمود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...