وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

قانون

وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم تـاریخ: شماره پرونده: رئیس امورمالیاتی……………………………. احتراماٌ نظربه اینکه در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال/ سالهاي ………………………………. براي فعالیت (به طور کامل قید شود)…………………………………………………….. مربوط به شخص حقیقی/حقوقی ………………………………………………. نام پدر ………………………. تاریخ تولد/ثبت …………………………… شماره شناسنامه / ثبت ……………………….. شماره ملی………………………… محل صدور/ثبت ………………….. شماره شناسایی ………………………………. به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی………………………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………… شماره پستی ……………………….. ضریب مالیاتی تعیین نشده است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. توضیح و پیشنهاد واحد مالیاتی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهروامضاء اداره کل امورمالیاتی……………………………… احتراماٌ در اجـراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قـانون مالیاتهاي مستقیم و حسب درخواست واحد مالیاتی ……………………….. در خصوص تعیین ضریب مالیاتی مربوط به فعالیت ……………………………………………………………….. ضمن تأیید مراتب فـوق خواهشمند است موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردد. رئیس امور مالیاتی نام ونام خانوادگی مهروامضاء هیات حل اختلاف مالیاتی …………………………………….. باتوجه به درخواست رئیس امور مالیاتی ………………………………………………….. و در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب جهت اطلاع و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد. مدیرکل امورمالیاتی نام ونام خانوادگی مهر و امضاء فرم 84) بهمن- 85 (دفتر خدمات مالیاتی

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 154 [1] حذف شده است

وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم تـاریخ: شماره پرونده: رئیس امورمالیاتی……………………………. احتراماٌ نظربه اینکه در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال/ سالهاي ………………………………. براي فعالیت (به طور کامل قید شود)…………………………………………………….. مربوط به شخص حقیقی/حقوقی ………………………………………………. نام پدر ………………………. تاریخ تولد/ثبت …………………………… شماره شناسنامه / ثبت ……………………….. شماره ملی………………………… محل صدور/ثبت ………………….. شماره شناسایی ………………………………. به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی………………………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………… شماره پستی ……………………….. ضریب مالیاتی تعیین نشده است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. توضیح و پیشنهاد واحد مالیاتی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهروامضاء اداره کل امورمالیاتی……………………………… احتراماٌ در اجـراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قـانون مالیاتهاي مستقیم و حسب درخواست واحد مالیاتی ……………………….. در خصوص تعیین ضریب مالیاتی مربوط به فعالیت ……………………………………………………………….. ضمن تأیید مراتب فـوق خواهشمند است موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردد. رئیس امور مالیاتی نام ونام خانوادگی مهروامضاء هیات حل اختلاف مالیاتی …………………………………….. باتوجه به درخواست رئیس امور مالیاتی ………………………………………………….. و در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب جهت اطلاع و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد. مدیرکل امورمالیاتی نام ونام خانوادگی مهر و امضاء فرم 84) بهمن- 85 (دفتر خدمات مالیاتی

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 154 [1] حذف شده است .

وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم تـاریخ: شماره پرونده: رئیس امورمالیاتی……………………………. احتراماٌ نظربه اینکه در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال/ سالهاي ………………………………. براي فعالیت (به طور کامل قید شود)…………………………………………………….. مربوط به شخص حقیقی/حقوقی ………………………………………………. نام پدر ………………………. تاریخ تولد/ثبت …………………………… شماره شناسنامه / ثبت ……………………….. شماره ملی………………………… محل صدور/ثبت ………………….. شماره شناسایی ………………………………. به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی………………………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………… شماره پستی ……………………….. ضریب مالیاتی تعیین نشده است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. توضیح و پیشنهاد واحد مالیاتی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهروامضاء اداره کل امورمالیاتی……………………………… احتراماٌ در اجـراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قـانون مالیاتهاي مستقیم و حسب درخواست واحد مالیاتی ……………………….. در خصوص تعیین ضریب مالیاتی مربوط به فعالیت ……………………………………………………………….. ضمن تأیید مراتب فـوق خواهشمند است موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردد. رئیس امور مالیاتی نام ونام خانوادگی مهروامضاء هیات حل اختلاف مالیاتی …………………………………….. باتوجه به درخواست رئیس امور مالیاتی ………………………………………………….. و در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب جهت اطلاع و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد. مدیرکل امورمالیاتی نام ونام خانوادگی مهر و امضاء فرم 84) بهمن- 85 (دفتر خدمات مالیاتی

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 154 [1] حذف شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...