وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

قانون

وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم تـاریخ: شماره پرونده: رئیس امورمالیاتی……………………………. احتراماٌ نظربه اینکه در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال/ سالهاي ………………………………. براي فعالیت (به طور کامل قید شود)…………………………………………………….. مربوط به شخص حقیقی/حقوقی ………………………………………………. نام پدر ………………………. تاریخ تولد/ثبت …………………………… شماره شناسنامه / ثبت ……………………….. شماره ملی………………………… محل صدور/ثبت ………………….. شماره شناسایی ………………………………. به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی………………………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………… شماره پستی ……………………….. ضریب مالیاتی تعیین نشده است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. توضیح و پیشنهاد واحد مالیاتی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهروامضاء اداره کل امورمالیاتی……………………………… احتراماٌ در اجـراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قـانون مالیاتهاي مستقیم و حسب درخواست واحد مالیاتی ……………………….. در خصوص تعیین ضریب مالیاتی مربوط به فعالیت ……………………………………………………………….. ضمن تأیید مراتب فـوق خواهشمند است موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردد. رئیس امور مالیاتی نام ونام خانوادگی مهروامضاء هیات حل اختلاف مالیاتی …………………………………….. باتوجه به درخواست رئیس امور مالیاتی ………………………………………………….. و در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب جهت اطلاع و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد. مدیرکل امورمالیاتی نام ونام خانوادگی مهر و امضاء فرم 84) بهمن- 85 (دفتر خدمات مالیاتی

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 154 [1] حذف شده است

وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم تـاریخ: شماره پرونده: رئیس امورمالیاتی……………………………. احتراماٌ نظربه اینکه در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال/ سالهاي ………………………………. براي فعالیت (به طور کامل قید شود)…………………………………………………….. مربوط به شخص حقیقی/حقوقی ………………………………………………. نام پدر ………………………. تاریخ تولد/ثبت …………………………… شماره شناسنامه / ثبت ……………………….. شماره ملی………………………… محل صدور/ثبت ………………….. شماره شناسایی ………………………………. به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی………………………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………… شماره پستی ……………………….. ضریب مالیاتی تعیین نشده است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. توضیح و پیشنهاد واحد مالیاتی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهروامضاء اداره کل امورمالیاتی……………………………… احتراماٌ در اجـراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قـانون مالیاتهاي مستقیم و حسب درخواست واحد مالیاتی ……………………….. در خصوص تعیین ضریب مالیاتی مربوط به فعالیت ……………………………………………………………….. ضمن تأیید مراتب فـوق خواهشمند است موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردد. رئیس امور مالیاتی نام ونام خانوادگی مهروامضاء هیات حل اختلاف مالیاتی …………………………………….. باتوجه به درخواست رئیس امور مالیاتی ………………………………………………….. و در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب جهت اطلاع و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد. مدیرکل امورمالیاتی نام ونام خانوادگی مهر و امضاء فرم 84) بهمن- 85 (دفتر خدمات مالیاتی

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 154 [1] حذف شده است .

وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره:

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی درخواست تعیین ضریب مالیاتی شماره: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم تـاریخ: شماره پرونده: رئیس امورمالیاتی……………………………. احتراماٌ نظربه اینکه در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال/ سالهاي ………………………………. براي فعالیت (به طور کامل قید شود)…………………………………………………….. مربوط به شخص حقیقی/حقوقی ………………………………………………. نام پدر ………………………. تاریخ تولد/ثبت …………………………… شماره شناسنامه / ثبت ……………………….. شماره ملی………………………… محل صدور/ثبت ………………….. شماره شناسایی ………………………………. به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی………………………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………… شماره پستی ……………………….. ضریب مالیاتی تعیین نشده است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. توضیح و پیشنهاد واحد مالیاتی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رئیس گروه مالیاتی کارشناس ارشد مالیاتی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مهروامضاء مهروامضاء اداره کل امورمالیاتی……………………………… احتراماٌ در اجـراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قـانون مالیاتهاي مستقیم و حسب درخواست واحد مالیاتی ……………………….. در خصوص تعیین ضریب مالیاتی مربوط به فعالیت ……………………………………………………………….. ضمن تأیید مراتب فـوق خواهشمند است موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام گردد. رئیس امور مالیاتی نام ونام خانوادگی مهروامضاء هیات حل اختلاف مالیاتی …………………………………….. باتوجه به درخواست رئیس امور مالیاتی ………………………………………………….. و در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب جهت اطلاع و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد. مدیرکل امورمالیاتی نام ونام خانوادگی مهر و امضاء فرم 84) بهمن- 85 (دفتر خدمات مالیاتی

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل  شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را  در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد  به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 154 [1] حذف شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...