وامها و استقراض های بهره دار

وامها و استقراض های بهره دار

وامها و استقراض های بهره دار

وامها و استقراضهای بهره دار پس از شناخت اولیه با استفاده از روش بهره موثر ،به بهای تمام شده مستهلک شده اندازه گیری میشوند . هنگام قطع شناخت بدهیها و همچنین طی فرایند استهلاک نرخ بهره موثر ،سود و زیان مربوطه در صورت سود یا زیان شناسایی میشود. بهای تمام شده مستهلک شده با در نظر گرفتن هرگونه کسر یاصرف  در زمان تحصیل و حقالزحمه و مخارجی که بخشی تفکیک ناپذیر از نرخ موثر است ،محاسبه میشود . استهلاک صرف  و کسر در سرفصل مخارج تامین مالی در صورت سود یا زیان منعکس میشود.

خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوقهای سرمایه گذاری که گروه برآنها کنترل دارد،تلفیق میشوند. آن دسته از واحدها که در تملک گروه نیستند،به دلیل ماهیت قابل  فروش بودن آنها به عنوان بدهی در نظر گرفته میشوند. این بدهی با عنوان خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری شناخته میشود.

بدهیهای مذکور به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه گیری میشوند. ارزش منصفانه به قیمت اعلام شده در بازار فعال یا در صورت عدم دسترسی به قیمت اعلام شده با استفاده از ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای ضمنی صندوق است ،اندازه گیری میشود . طبق ارزیابی انجام شده توسط مدیریت ،ریسک اعتباری این بدهیها کم اهمیت بوده است.

وامها و استقراض های بهره دار

وامها و استقراضهای بهره دار پس از شناخت اولیه با استفاده از روش بهره موثر ،به بهای تمام شده مستهلک شده اندازه گیری میشوند . هنگام قطع شناخت بدهیها و همچنین طی فرایند استهلاک نرخ بهره موثر ،سود و زیان مربوطه در صورت سود یا زیان شناسایی میشود. بهای تمام شده مستهلک شده با در نظر گرفتن هرگونه کسر یاصرف  در زمان تحصیل و حقالزحمه و مخارجی که بخشی تفکیک ناپذیر از نرخ موثر است ،محاسبه میشود . استهلاک صرف  و کسر در سرفصل مخارج تامین مالی در صورت سود یا زیان منعکس میشود.

خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوقهای سرمایه گذاری که گروه برآنها کنترل دارد،تلفیق میشوند. آن دسته از واحدها که در تملک گروه نیستند،به دلیل ماهیت قابل  فروش بودن آنها به عنوان بدهی در نظر گرفته میشوند. این بدهی با عنوان خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری شناخته میشود.

بدهیهای مذکور به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه گیری میشوند. ارزش منصفانه به قیمت اعلام شده در بازار فعال یا در صورت عدم دسترسی به قیمت اعلام شده با استفاده از ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای ضمنی صندوق است ،اندازه گیری میشود . طبق ارزیابی انجام شده توسط مدیریت ،ریسک اعتباری این بدهیها کم اهمیت بوده است.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...