هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

اظهارنامه مالیاتی

 

  هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

 درخصوص1396/03/08 مصوب جلسه پانزدهم مورخ  قانون مالیاتهای مستقیم186) ماده 1 بخشنامه فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (

 سازمان امورمالیاتی کشور )96/4/28 تاریخ 200/96/61 ( ابلاغی به ادارات کل امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 

 قانون مالیاتهای 186) ماده 1با عنایت به بررسی های صورت گرفته درخصوص ضرورت تسهیل فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (  اعضای هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند:،مستقیم

 به کلیه ادارات تابعه خود ، براجرائی شدن 1396 – سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ابلاغ بخشنامه ذیل حداکثرتا پایان تیرماه 1 بخشنامه جدید در راستای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور گواهی مذکور نظارت نماید. 

–  بررسی های هیات مقررات زدایی مطابق وظایف و اختیارات قانونی هیات به طور مستمر ادامه خواهد داشت و درمراحل بعدی 2 در صورت لزوم بخشنامه ذیل مورد بازبینی قرارخواهد گرفت. 

–  تغییردر شرایط صدور یا تمدید گواهی موضوع بخشنامه ذیل ، چنانچه درجهت تسهیل صدور و تمدید باشد ، بلافاصله به 3 دستور رئیس هیات در “پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ” اعمال می شود و چنانچه تغییر مذکور شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هرنحو ، مشکل کردن صدور یا تمدید گواهی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است شش ماه قبل از اجرا به هیات ارسال تا پس از بررسی در پایگاه مذکور اعلام گردد.   

 

  قانون مالیاتهای مستقیم186) ماده 1 متن بخشنامه فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (

 قانون مالیاتهای مسقیم ( که دراین بخشنامه از آن با عنوان 186) ماده 1درراستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره ( گواهی مالیاتی نام برده می شود ) ، ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانک ها و سایر موسسات اعتباری ( که دراین بخشنامه از آنها با عنوان کلی ” بانک ” نام برده می شود ) ،بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط ، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت ، مقتضی است ادارات امورمالیاتی سراسر کشور موارد ذیل را درخصوص صدور گواهی مذکور رعایت نمایند:  قانون مالیاتهای مستقیم ، عام بوده و برای تمامی بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد . لذا 186) ماده 1 – حکم تبصره ( 1 اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات ، بیش از مبالغ تعیین شده در ضوابط اجرائی تبصره مذکور ( که بطور مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ شده است ) و اصلاحات بعدی آن بدون اخذ گوهی مربوط مغایر با قانون می باشد. 

 – صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است . به علاوه ،نسخه 2 ای ازصورت های مالی ارائه شده به بانک که توسط بانک مربوط با اصل تطبیق داده شده و مهمور به مهر بانک و دارای امضای مسئول ذیربط باشد ، باید به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود.  بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول دراجرای تبصره مذکور  آئین نامه موضوع 29 عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی ، حسب مورد دراجرای تبصره ماده   . قانون مالیاتهای مستقیم به قطعیت رسیده باشد 257 و 239 ، 247 ، 238 یا مواد 100 ، تبصره ماده 210 ماده 2 ، تبصره 219ماده بدهی های مالیاتی قطعی قابل وصول دراجرای این بخشنامه موارد زیر را دربرمی گیرد:

– درمورد اشخاص حقوقی ، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط 1-2 به مالیات بردرآمد شخص حقوقی ، مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.

– درمورد اشخاص حقیقی به منظور تعیین پرونده مالیاتی مربوط ، باید صورت های مالی پیوست استعلام مورد توجه قرار گرفته 2-2 و پرونده مالیاتی مرتبط با این صورت های مالی ، مورد بررسی قرارگیرد . درمورد این اشخاص نیر مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده ، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بردرآمد و حسب مورد مالیات های تکلیفی و حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم است .

  ): آن بخش از مالیات مودی که درجریان رسیدگی و تشخیص بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد،  جهت صدور گواهی 1تبصره ( مالیاتی قابل مطالبه نمی باشد.

) : آن بخش از مالیات مورد مطالبه که درهیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت 2تبصره ( نرسیده باشد ، جهت صدور گواهی مالیاتی قابل مطالبه نمی باشد. 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم ، برای اعطای تسهیلات بانکی مربوط به خرید یا احداث 186) ماده 1 – با توجه به ضوابط اجرائی تبصره ( 3 مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی نیازی به استعلام بانک ها از ادارات امورمالیاتی نیست ، لیکن دراین موارد نیز درصورت اقدام بانک برای استعلام از ادارات  امور مالیاتی ، استعلام مذکور باید بررسی و ظرف سه روزکاری پاسخ داده شود. – دریافت استعلام مربوط به اشخاص حقوقی در سامانه صدور گواهی ، منوط به اقدام آنان جهت تشکیل پرونده و طی مراحل 4  می باشد. لذا اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی باید پیش از استعلام ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 45ثبت نام تا مرحله 

– استعلام بانک ها برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که نشانی محل سکونت یا محل کسب آنان حسب مورد در 5 محدوده اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرد باید بررسی و با رعایت ترتیبات زیر پاسخ داده شود : 

 – درمورد اشخاص حقیقی فاقد پرونده که باتوجه به صورت های مالی پیوست استعلام ، دارای فعالیت کسبی هستند ، باید 5-1 حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ وصول استعلام ، مراتب عدم امکان صدور گواهی به علت عدم اقدام مودی برای ثبت نام و تشکیل پرونده به بانک مربوط اعلام گردد ، بدیهی است پس از اقدام مودی جهت ثبت نام و تشکیل پرونده ، استعلام مجدد بانک مربوط براساس مفاد این بخشنامه قابل بررسی و پاسخگوئی است .  این بخشنامه تکمیل 3-6 – درمورد آن دسته از اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که صورت های مالی خودرا مطابق بند 5-2 نموده باشند ( عدم فعالیت کسبی ) جهت پاسخ به استعلام نیازی به تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام از سوی مودی نیست . دراین موارد ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده های موقت برای نگهداری سوابق استعلام این گروه از مودیان دریکی از ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه خود ایجاد نمایند. اداره امورمالیاتی موصوف موظف است ظرف شش ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه از سوی مودیان ، با صدور برگ دعوت اسناد و مدارک برای مودی مربوط و بررسی اطلاعات موجود در سامانه های اطلاعاتی ، مورد مصرف تسهیلات دریافتی را تعیین کند. درصورت احراز استفاده از این تسهیلات در فعالیت  مودی مربوط جهت طی مراحل  ، اقتصادی ، اداره امور مالیاتی می بایست ضمن ارجاع سوابق و مدارک به گروه رسیدگی تشکیل پرونده راهنمائی نماید. 

 قانون مالیاتهای مستقیم در سامانه ، باید برای 186 ماده 1 تبصره 2 – درهنگام انعکاس اطلاعات صورت های مالی موضوع بند 6 شرکت های بازرگانی و تولیدی ، مبلغ خریدو فروش و برای شرکت های پیمانکاری و خدماتی میزان درآمد ناخالص و بهای تمام شده پیمانکاری یا خدمات و درتمامی موارد مبلغ جمع دارائی ها درج شود. درخصوص این صورت های مالی موارد ذیل باید از سوی ادارات  امور مالیاتی ، بانکها و متقاضیان دریافت تسهیلات مورد  توجه قر ار گیرد: – عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی ، وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی ، عدم ارایه 6-1 پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا وجود مغایرت میان مبلغ پیش فاکتور و مبلغ تسهیلات و ….

 

مانع از صدور گواهی مربوط نمی باشد. مغایرتها و تناقض مذکور باید در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی ، مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است این بند ناقض وظایفی که در سایر قوانین مربوط برای مودیان و اشخاص ثالث در زمینه تسلیم فاکتور و پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات در نظر گرفته شده و یا می شود ، نخواهد بود. 

 – مودیانی که دراولین سال فعالیت خود باشند ، جهت دریافت گواهی باید صورتهای مالی را به تاریخ روز تقاضا ارائه نمایند. 6-2 – در مواردی که به دلیل عدم اشتغال متقاضی تسهیلات / تعهدات به فعالیت کسبی ارائه صورت های مالی از سوی وی 6-3 مصداق ندارد ، متقاضی باید صورتهای مذکور را حسب مورد با درج عدد صفر و ا علام عدم فعالیت کسبی باذکر نوع تسهیلات در ذیل آن ، تکمیل و به بانک ارائه نماید. 

تبصره : صورتهای مالی موضوع این بخش عبارتند از : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ، صورت در آمد و هزینه برای مشاغل گروه دوم ( در چهارچوب فرم موجود در سامانه الکترونیکی ) و خلاصه درآمد هزینه برای مشاغل گروه سوم ( در چهارچوب فرم موجود در سامانه الکترونیکی ). 

– در موارد ذیل ، اداره امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف سه روز کاری  از تاریخ وصول استعلام ، مراتب عدم امکان صدور 7 گواهی را به بانک ذیربط اعلام نماید . اعلام عدم امکان صدور گواهی باید در چهارچوب فرم مربوط و با ذکر یک / چند مصداق از بین موارد زیر انجام شود : 

  این بخشنامه باشد. 2 – مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند 7-1 – چنانچه استعلام دریافتی از بانک منضم به صورتهای مالی نباشد یا صورتهای مالی ناقص ، مخدوش و ناخوانا باشد و یا 7-2 مندرجات صورتهای مالی توسط بانک یا اصل تطبیق داده نشده باشد ( صورتهای مالی ممهور به مهر بانک و دارای امضاء مسئول ذیربط نباشد ) .  – نشانی اعلامی مویان فاقد پرونده مالیاتی ، نادرست یا مبهم و یا غیر قابل شناسائی و بازیابی باشد. 7-3 – نشانی اعلامی درمحدوده جغرافیائی اداره کل ق رار نداشته باشد. 7-4 – اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام بصورت ناقص درج شده باشد. 7-5 – عدم صحت اطلاعات هویتی ارسالی از سوی مودی برای اداره امور مالیاتی ذیربط محرز گردد. 7-6

– پذیرش استعلام بانکها درخصوص صدور گواهی مالیاتی ، تهیه گزارش مالیاتی مربوط و پاسخگوئی به استعلام ( صدور گواهی 8 صرفا” ازطریق سامانه الکترونیکی ، مجاز بوده است . ازتاریخ ابلاغ این 1392/10/1و یا اعلام عدم امکان صدور گواهی ) ازتاریخ  روز کاری  ازتاریخ ثبت استعلام درسامانه مذکور می باشد. این مهلت 7بخشنامه ، مهلت پاسخگوئی به استعلام ها حداکثر  روز قابل افزایش می باشد. 15درصورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تائید رئیس امور مالیاتی ذیربط ، تا

 

–  گواهی مالیاتی صادره صرفا” برای همان تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و ازتاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است 9 . درصورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده را داده باشد لیکن پس از صدور گواهی به تعهد خود درزمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید ، مراتب باید از سوی اداره امور مالیاتی جهت اطلاع به بانک ذیربط اعلام شود.  

–  ارتباط میان سامانه گواهی های مالیاتی و سامانه های عملیاتی مالیاتی ( سامانه های اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی ، 10 نرم افزار ایریس و سایر نرم افزارهای مربوط ) به گونه ای برقرارشود که اطلاعات مربوط به تسهیلات / تعهدات به پرونده مالیاتی مودی متصل شده و برای ماموران مالیاتی مربوط قابل دسترسی باشد. 

–  این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه احکام مرتبط پیشین به استثناء بخشنامه های مربوط به ابلاغ ضوابط 11  )  قانون مالیاتهای مستقیم ملغی الاثر می گردد.186) ماده (1اجرائی موضوع تبصره ( 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...