ده مرحله تاثیرگذار در همسپاری حسابرسی داخلی

سود و زیان جامع

 

 

ده مرحله تاثیرگذار در همسپاری حسابرسی داخلی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ده مرحله موثر همسپاری حسابرسی داخلی را به شرح زیر بیان کرده است: اول: مدیر حسابرسی داخلی به دقت برنامه حسابرسی و قابلیت های پرسنل حسابرسی داخلی را برای شناسایی میزان شکاف (کمبودهایی که موجب برون سپاری می گردد )ارزیابی کند. کمیته حسابرسی نیز تناسب و تخصص منابع موجود را به عنوان بخشی از برنامه حسابرسی سالانه بررسی و ارزیابی کند.

 

دوم: مدیر حسابرسی داخلی مجموعه مهارت های کارکنان موجود را با توجه به برنامه حسابرسی منطبق کند و اطمینان حاصل نماید که هر یک از کارکنان وظایف خود را درک کرده اند. سوم: مدیر حسابرسی داخلی مسایل مربوط به طرح پیشنهادی حسابرسی داخلی جهت همسپاری را تهیه کند که در آن مستقیما مهارت هایی که دارا نمی باشند(موارد فاقد مهارت) را نشان دهد .این قرارداد برای حصول اطمینان از زمان و فرصت کافی برای ایجاد روابط، اعتماد، و سازگاری باید به مدت سه سال منعقد شود. چهارم: مدیر حسابرسی داخلی بر اساس شهرت، منابع، تجربه و (ویژگی های خاص مورد نظر) ارائه دهنده خدمات را گزینش کند. قبل از گرفتن تصمیم نهایی، مدیر حسابرسی داخلی باید باید رزومه هر یک از اعضای تیم خود را

 

بررسی کند و هر گونه علامت و نشانه ای از پرچم های قرمز(علایم هشدار خطر) را شناسایی کند. ارائه دهنده خدمات باید دارای همخوانی(تطابق) فرهنگی خوب با سازمان باشد و باید نشان دهد که دارای درک و تعهد نسبت به اهداف و مقاصد   کمیته ، سازمان است .جایی که این موارد اولیه وجود داشته باشد حسابرسی بررسی کرده و با گماشتن او موافقت (تصویب)می کند. پنجم: ارائه دهنده خدمات، گزارش دوگانه ای بر مبنای ارتباط خود به شریک شرکت(هیات مدیره) و به مدیر حسابرسی داخلی سازمان ارائه می کند. 

ششم: مدیر حسابرسی داخلی اطمینان می دهد که حسابرسی در انطباق با استانداردهای بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی(استانداردها) انجام شده است. هفتم:  .پیرو هر حسابرسی، ارائه دهنده خدمات به مدیر حسابرسی داخلی گزارش بررسی مشتری در خصوص موارد حرفه ای و عملکرد آن ارائه می کند. هشتم: همه یادداشت های(پیشنویس) کار  باید توسط مدیر حسابرسی داخلی و نه ارائه دهنده خدمات نگهداری شود. نهم: مدیر حسابرسی داخلی باید عملکرد گروه همسپاری شده را به صورت سالانه ارزیابی کند. دهم: کمیته حسابرس باید بر اثربخشی وضعیت موارد همسپاری شده نظارت کند.

در این متن  به معنای همسپاری که نوعی برون سپاری است، ترجمه شده است. در همسپاری فعالیت co-sourcing مورد نظر شرکت توسط همکاری کارکنان داخلی و پیمانکاران خارجی انجام می شود. در حسابرسی داخلی معمولا این نوع همکاری و برون سپاری در موارد زیر صورت می گیرد: . برای استفاده از تخصص و مواردی که در توان پرسنل داخل شرکت نمی باشد یا شرکت توان انجام امور را داشته 1 اما منابع کافی برای انجام آن وجود ندارد. . در صورتیکه شرکت توان لازم برای استخدام دائم فرد متخصص نداشته باشد و به دنبال کاهش هزینه های 2 استخدام اعضای متخصص باشد. . شرکت واحد حسابرسی داخلی داشته ولی با توجه به سیاست و استراتژی به دنبال دریافت مشاوره و ورود 3 جدیدترین و به روزترین اطلاعات و ابزارها با کمترین هزینه می باشد.

 

ده مرحله تاثیرگذار در همسپاری حسابرسی داخلی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ده مرحله موثر همسپاری حسابرسی داخلی را به شرح زیر بیان کرده است: اول: مدیر حسابرسی داخلی به دقت برنامه حسابرسی و قابلیت های پرسنل حسابرسی داخلی را برای شناسایی میزان شکاف (کمبودهایی که موجب برون سپاری می گردد )ارزیابی کند. کمیته حسابرسی نیز تناسب و تخصص منابع موجود را به عنوان بخشی از برنامه حسابرسی سالانه بررسی و ارزیابی کند. دوم: مدیر حسابرسی داخلی مجموعه مهارت های کارکنان موجود را با توجه به برنامه حسابرسی منطبق کند و اطمینان حاصل نماید که هر یک از کارکنان وظایف خود را درک کرده اند.

سوم: مدیر حسابرسی داخلی مسایل مربوط به طرح پیشنهادی حسابرسی داخلی جهت همسپاری را تهیه کند که در آن مستقیما مهارت هایی که دارا نمی باشند(موارد فاقد مهارت) را نشان دهد .این قرارداد برای حصول اطمینان از زمان و فرصت کافی برای ایجاد روابط، اعتماد، و سازگاری باید به مدت سه سال منعقد شود. چهارم: مدیر حسابرسی داخلی بر اساس شهرت، منابع، تجربه و (ویژگی های خاص مورد نظر) ارائه دهنده خدمات را گزینش کند. قبل از گرفتن تصمیم نهایی، مدیر حسابرسی داخلی باید باید رزومه هر یک از اعضای تیم خود را

 

بررسی کند و هر گونه علامت و نشانه ای از پرچم های قرمز(علایم هشدار خطر) را شناسایی کند. ارائه دهنده خدمات باید دارای همخوانی(تطابق) فرهنگی خوب با سازمان باشد و باید نشان دهد که دارای درک و تعهد نسبت به اهداف و مقاصد   کمیته ، سازمان است .جایی که این موارد اولیه وجود داشته باشد حسابرسی بررسی کرده و با گماشتن او موافقت (تصویب)می کند. پنجم: ارائه دهنده خدمات، گزارش دوگانه ای بر مبنای ارتباط خود به شریک شرکت(هیات مدیره) و به مدیر حسابرسی داخلی سازمان ارائه می کند.

ششم: مدیر حسابرسی داخلی اطمینان می دهد که حسابرسی در انطباق با استانداردهای بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی(استانداردها) انجام شده است. هفتم:  .پیرو هر حسابرسی، ارائه دهنده خدمات به مدیر حسابرسی داخلی گزارش بررسی مشتری در خصوص موارد حرفه ای و عملکرد آن ارائه می کند. هشتم: همه یادداشت های(پیشنویس) کار  باید توسط مدیر حسابرسی داخلی و نه ارائه دهنده خدمات نگهداری شود. نهم: مدیر حسابرسی داخلی باید عملکرد گروه همسپاری شده را به صورت سالانه ارزیابی کند. دهم: کمیته حسابرس باید بر اثربخشی وضعیت موارد همسپاری شده نظارت کند.

در این متن  به معنای همسپاری که نوعی برون سپاری است، ترجمه شده است. در همسپاری فعالیت co-sourcing مورد نظر شرکت توسط همکاری کارکنان داخلی و پیمانکاران خارجی انجام می شود. در حسابرسی داخلی معمولا این نوع همکاری و برون سپاری در موارد زیر صورت می گیرد:

 

. برای استفاده از تخصص و مواردی که در توان پرسنل داخل شرکت نمی باشد یا شرکت توان انجام امور را داشته 1 اما منابع کافی برای انجام آن وجود ندارد. . در صورتیکه شرکت توان لازم برای استخدام دائم فرد متخصص نداشته باشد و به دنبال کاهش هزینه های 2 استخدام اعضای متخصص باشد. . شرکت واحد حسابرسی داخلی داشته ولی با توجه به سیاست و استراتژی به دنبال دریافت مشاوره و ورود 3 جدیدترین و به روزترین اطلاعات و ابزارها با کمترین هزینه می باشد.

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...