چرا احتمالا یک سیستم هزینه یابی بر مبنای حجم فعالیت، در هزینه های محصول انحراف دارد؟توضیح دهید؟

هزینه یابی

 

5-1. چرا احتمالا یک سیستم هزینه یابی بر مبنای حجم فعالیت، در هزینه های محصول انحراف دارد؟توضیح دهید؟

احتمالا هزینه های محصول زمانیکه یک شرکت از نرخبر مبنای حجم استفاده کند انحراف دارند، اگر کارخانه بیش از یک فعالیت در عملیاتش داشته باشد و همه ی فعالیت ها سهم یکسانی از سربار را مصرف نکنند. محصولات کارخانه در حجم ، اندازه ، فرآیندهای تولید یا پیچیدگی های محصول متنوع اند که احتمالا استفاده از نرخ مبتنی بر حجم، موجب انحراف هزینه بزرگ تری می شود.

5-2 . بهاگذاری پایین یک محصول، سود حاصل از محصول و منافع شرکت را افزایش می دهد . آیا شما موافقید ؟ چرا؟

ممکن است به نظر برسد که بهاگذاری پایین یک محصول، سود گزارش شده ی بدست آمده از محصول را افزایش داده است. ( با فرض اینکه شرکت قیمت فروش خود را به دلیل گزارش هزینه محصول کمتر، کاهش نداده است) با این حال در بهترین حالت، افزایش سود یک پیچ و تاب در حقیقت است. هزینه های محصول به خود محصول منظور نشده و توسط دیگر محصولات شرکت متحمل شده است .

از همه بدتر، با بهاگذاری پایین یک محصول ممکن است مدیران به اشتباه باور کنند که محصول سودآورتر از سایر محصولات است . و منابع محدود شرکت را به تولید ، ارتقا و فروش این محصول تخصیص دهند وقتی که در واقع سایر محصولات سودآوری بیشتری برای شرکت دارند.

ممکن است تحریف شدید هزینه ها به رها نکردن محصولات بی سود منجر شود زیرا اطلاعات هزینه نشان می دهد این محصولات سود آور می باشد.

5-3 شرکت ها محصولات با بهای تمام شده بالا را با قیمت بالا می فروشند. قیمت فروش بالا باعث افزایش یافتن  درآمد و سود می شود.پس چرا بایستی مدیران  نگران  بها گذاری بالای محصول باشند.

بهاگذاری بالا، درآمد را افزایش نمی دهد.یک شرکت می تواند قیمت فروش یک محصول را افزایش داده و موجب افزایش کل درآمد حاصل ازمحصول شود  تنها در حالتی که بازار اجازه دهد.افزایش درقیمت فروش  یک  محصول بدون در نظر گرفتن کاهش قابل توجه درمیزان فروش محصول،به احتمال زیاد نشانه این است که محصول به درستی قیمت گذاری نشده است،که ممکن است در نتیجه بهاگذاری پایین محصول باشد. به علاوه بها گذاری بالای یک محصول احتمالأ همراه با بهاگذاری پایین دیگر محصولات همراه خواهد بود که در نتیجه منجر به قیمت گذاری پایین دیگر محصولات می گردد. موقعی که یک شرکت قیمت محصولاتش را بواسطه بها گذاری بالا، بالا تعیین می نماید رقبا احتمالأ وارد بازار شده و سهم بازار شرکت را خواهند ربود. یک شرکت همچنین ممکن است یک محصول را که به طور اشتباه بالا بها گذاری گردیده را کنار گذاشته یا کمتر به آن اهمیت دهد،در زمانی که به طور اشتباهی اعتقاد دارد که محصول غیر سو آور بوده یا حاشیه سود پایینی دارد.

4-5)سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت چیست و چگونه میتواند سیستم هزینه یابی سازمان را بهبود بخشد؟

هزینه یابی بر مبنای فعالیت منابع مصرف شده در فعالیت ها را شناسایی میکند و بهای تمام شده ی یک محصول یا خدمت برابر است با مجموع هزینه های فعالیت های انجام شده در تولید محصول یا ارائه ی خدمت.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت هزینه ها را به فعالیت هایی که منابع را مصرف میکنند ردیابی میکند.بهای تمام شده بر مبنای فعالیت های انجام شده برای موضوع هزینه و عوامل هزینه اساسی آنها که منابع را مصرف میکنند تعیین میشود.

بهای تمام شده ی کالاها و خدمات که بوسیله ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت تعیین شده است نشان دهنده ی هزینه ی منابع مصرف شده ی فعالیت های انجام شده در تولید محصول یا ارائه ی خدمت میباشد. در حالیکه سیستم هزینه یابی بر مبنای حجم از راههای تخصیص هزینه به طور غیر مستقیم به محصولات یا خدمات استفاده میکند.

به عنوان یک نتیجه بهای تمام شده ی یک محصول یا خدمت اغلب رابطه ی کم یا هیچ رابطه ای  با فعالیت های انجام شده در تولید محصول یا ارائه ی خدمت ندارد

5-5 سطوح عمومی سلسله مراتب هزینه در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را شرح دهید.

بر مبنای فعالیت های اکثر شرکت های تولیدی، سطوح عمومی سلسله مراتب هزینه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عبارتند از :

1-هزینه سطح- واحد

2-هزینه سطح- دسته

3-هزینه سطح- محصول

4-هزینه سطح- کارخانه

5-6. هنگامیکه ازسیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت استفاده می شود، دومین مرحلهی روش تخصیص هزینه ها به محصول چیست؟

در یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مرحله ی دوم روش در ردیابی هزینه ها به محصولات یا خدمات، فرآیندی است که در آن هزینه های فعالیت یا مخزن هزینه به موضوع هزینه تخصیص داده می شود که از یک یا چند عامل هزینه یمتناسب با مصرف فعالیت استفاده می کند.

5-7. چه نوع شرکت ها نیاز به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارند؟

همه شرکت ها زمانی باید از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفادهکنندکه منافع سیستم بیش از هزینه های اجرای آن باشد. به ویژه این سیستم برای شرکت هایی که تنوع تولید و یا پیچیدگی فرآیند دارند، مفید است.

5-8. فعالیت های سطح واحد چیست ؟ دو مثال بزنید.

فعالیت های در سطح واحد محصول، فعالیت هایی هستند که برای هر واحد کالا یا خدمت انجام می شود. فراوانی فعالیت سطح واحد در مقایسه با واحد های محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده متنوع تر است.

مثال هایی از فعالیت سطح واحد عبارتند از: استفاده از مواد مستقیم، ساعات کار مستقیم، نصب یک قطعه ، بررسی هر واحد محصول و مصرف برق برای راه اندازی ماشین آلات.

5-9. فعالیت های سطح دسته چیست؟ دو مثال بزنید.

فعالیت های سطح دسته، فعالیت هایی هستند که برای یک گروه از واحدهای محصول یا خدمت انجام می شود به جای این که برای هر واحد از محصول یا خدمت انجام شود. فراوانی فعالیت سطح دسته توسط دو عامل اندازه گروه و تعداد کل واحدهایی که باید تولید و یا ارائه شود، تعیین می شود.

مثال هایی از فعالیت سطح دسته عبارند از: راه اندازی ماشین آلات، پردازش و جایابی سفارشات خرید، برنامه ریزی اجرای تولید، بازرسی دسته ای محصولات و جابه جایی مواد.

10-5 فعالیتهای سطح محصول چه هستند؟ برای فعالیتهای سطح محصول دو مثال بزنید.

فعالیتهای سطح محصول ، فعالیتهای انجام شده ای برای پشتیبانی از محصولات و خدمات خاصی هستند و نه برای هر واحد خاص محصول یا خدمت یا یک گروه از آحاد خاص محصول یا خدمت. مثال هایی از فعالیتهای سطح محصول شامل طرح ریزی محصول ، اداره بخشها و اصلاح و تعدیل محصول است.

5-11. فعالیت های سطح کارخانه چه فعالیت هایی هستند دو تا مثال برای فعالیت های سطح کارخانه بزنید.

فعالیت های سطح کارخانه فعالیت های انجام شده برای کل سازمان یا بخش هایی ازسازمان هستند که روش های عملیاتی مورد نیاز را برآورده میکنند یا ازعملیات سازمان یابخش هایی از سازمان حمایت میکنند.مثال هایی از فعالیت های سطح کارخانه شامل: برقراری امنیت کارخانه، نگهداری تجهیزات عمومی و کارخانه، مدیریت واحد تولیدی، استهلاک واحد تولیدی، دارایی املاک و حق بیمه کارخانه می باشد.

12-5  چرا سیستم بهایابی محصولی که از یک عامل هزینه بر مبنای حجم منفرد استفاده می نماید تمایل به بالاتر نشان دادن بهای محصولات با حجم بالاتر دارد؟آیا هیچ گونه اثرات استراتژیک نامطلوبی از چنین انحرافی در بهایابی محصول وجود خواهد داشت ؟

یک سیستم بهایابی محصولی که از یک عامل هزینه بر مبنای حجم منفرد استفاده می نماید احتمالا به محصولات با حجم بالاتر، بهای بیشتری اختصاص خواهد داد زیرا محصولات با حجم بالا  به نسبت حجمشان از منابع پشتیبان استفاده نمی نمایند، در نتیجه سیستم بهایابی محصولی که از یک عامل هزینه بهایابی بر مبنای حجم منفرد اسنفاده می نماید به محصولات و خدمات با حجم بالا اغلب بهای بیشتر و به کالا و خدمات با حجم کمتر بهای کمتری اختصاص می دهد

5-13. مدیریت بر مبنای فعالیت چیست؟

مدیریت بر مبنای فعالیت ،استفاده از یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت است به منظور بهبود عملیات، افزایش ارزش مشتری و افزایش سود دهی.

5-14.  سه مثال از فعالیت های با ارزش افزوده ی بالا را در یک سازمان ذكر كنيد.

مثال هایی از فعالیت های با ارزش افزوده بالا شامل: قرار دادن قطعات، مونتاژ قطعات ، تطابق مشخصات، کاهش زمان پاسخ و کاهش عيوب

5-15 سه مثال به انتخاب خودتان از فعالیت های ارزش افزوده پایین را در سازمان نام ببرید.

مثالهای از فعالیت ارزش افزوده پایین شامل جابه جایی قطعات در سازمان ،انتقال کالای ساخته شده به انبار، انتظار برای رسیدن مواد، بازرسی، تعمیر و ذخیره سازی می باشد.

5-16. چگونه می توان در یک سازمان خدماتی از مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده کرد؟

سازمان های خدماتی مثل بانک ها، بیمارستان ها، شرکت های حمل و نقل، شرکت های حقوقی و شرکتهای تجاری می توانند ازمدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تمام مراحل عملیات خود مانند شرکت های تولیدی استفاده کنند. برای مثال، یک بانک می تواند از هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه ی هزینه ی پردازش یک چک استفاده کند،یک بیمارستان می تواند از هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین هزینه های هر روز بستری بیمار برای انواع مختلف بیماران و هزینه ی پذیرش بیمار و … استفاده کند.

5-17 فرصتهای فراهم شده توسط تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری را شناسایی نمایید.

فرصتهای فراهم شده توسط تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری عبارتند از:

-ارائه خدمات بهتر به مشتریان بسیار سود آور

-شناسایی ومصون نگه داشتن مشتریان سودآور از رقبا .

-قیمت گذاری بر مبنای هزینه ای که به انجام می رسد.

-مذاکره با مشتریان برای تعیین سطح پایاپای  خدمات.

-تبدیل مشتریان غیرسودآور به آنهایی که سودآورند از طریق مذاکرات هدفمند در قیمت،مقدار،ترکیب محصول،پردازش سفارش،شرایط تحویل وترتیبات پرداخت.

-شناسایی و واگذاری مشتریان با زیان دائمی به رقبا.

تمرین

5-29 الز اسپیدی گورمت، که یک مغازه کوچک همبرگر می باشد، منابع بعدی را که در عملیاتش مورد استفاده قرار می گیرد شناسایی نموده است(فرض کنید که سفارش هر مشتری برای این مثال به صورت یک دسته است)

1-نان  2-کمک ساعتی          3-اجاره مغازه    4-گوشت چرخ کرده     5-سس گوجه فرنگی

6-تبلیغات برگر مخصوص  سه گانه 7-حقوق  مدیران مغازه    8-آب ، برق و گاز    9- کوپن یک دلاری برای هر سفارش   10-کیسه ها  برای هر سفارش

1- هزینه های آن را در سطح واحد، سطح دسته ، سطح محصول یا سطح کارخانه طبقه بندی نمایید.

2- یک عامل هزینه مناسب برای هر یک از موارد بالا پیشنهاد نمایید.

سطح فعالیت

1-سلسله مراتب هزینه

 1. سطح واحد

  2. سطح واحد

  3. سطح کارخانه

  4. سطح واحد

  5. سطح واحد

 2. سطح محصول

  7. سطح کارخانه

  8. سطح کارخانه

  9.سطح دسته

  10. سطح دسته (یک کیسه برای هر مشتری).

2-عامل هزینه

1.تعداد همبرگر
2. تعدادساعت
3. فوت مربع
4. تعداد همبرگر، اندازه همبرگر
5. تعدادهمبرگر
6. میزان زمان اجرای تبلیغات

 1. میزان ساعاتی که فروشگاه بازاست

  8. فوت مربع

  9. تعداد کوپن بازخرید شده؛ تعداد سفارشات چندگانه؛ تعداد همبرگر

  10. تعداد مشتریان

5-30. سطوح فعالیت و عوامل هزینه. کارگاه محاسبات ماشینی شرودر فعالیت های زیر را دارد.

الف)عملکرد ماشین آلات      ب)راه اندازی ماشین آلات     ج)زمان بندی تولید   د)دریافت مواد   ه)تحقیق و توسعه    و)نگهداری ماشین آلات    ز)طراحی محصول    ح)مدیریت بخش ها  ط)بازرسی نهایی    ی)حمل مواد

مطلوب است:

1)هر کدام از فعالیت ها را به عنوان یک فعالیت سطح واحد محصول، سطح دسته، سطح محصول یا سطح واحد تولیدی( یا کارخانه) طبقه بندی نمایید.

2)برای هرکدام از فعالیت های مقتضی یک عامل هزینه مناسب نام ببرید.

پاسخ:

1)سطوح فعالیت:

الف:سطح واحد محصول   ب)سطح دسته  ج)سطح دسته د) سطح دسته، سطح محصوله)سطح محصول  و)سطح واحد تولیدی  ز)سطح محصول  ح)سطح محصول   ط)سطح واحد و سطح دسته  ی)سطح دسته

2)عوامل هزینه:

الف)ساعات کار ماشین   ب)تعداد یا ساعات راه اندازی  ج)تعداد دستور تولید  د)مقدار مواد دریافتی/تعداد سفارش خرید   ه)تعداد محصولات   و)تعداد ساعات کار ماشین   ز)تعداد هشدار تغییر مهندسی/تعداد تغییرات (تولید)/تعداد محصولات  ح)تعداد بخش ها/تعداد محصولات/تعداد سفارش خرید   ط)تعداد ساعات بازرسی/تعداد واحدها(محصول)/تعداد گروههای تولید شده      ی)تعداد بارگیری/تعداد جابجایی مواد/وزن مواد

5-31سطوح فعالیت و عوامل هزینه- صنایع ریچاردسون ابزار الات صنعتی را پس از ایجاد یک قالب برای هر ابزار که به تازگی طراحی شده گشته، تولید می کند. ریچاردسون شخصا به بازرسی هر واحد در طول آزمایش تا ایجاد قالب جدید و 10 درصد از واحد های تولیدی در سه دسته اولمی پردازد. بعضی از فعالیت های شرکت به شرح زیر است:

a : طراحی قالب     b : ایجاد قالب     c : بازرسی قالب ها     d : اصلاح قالب ها      e : راه اندازی تولید     f : درخواست و حمل مواد     g : ماشین کاری     h : بیمه نمودن تجهیزات      i : پرداخت به عرضه کنندگان  j : حرارت کارخانه

1- هر یک از فعالیت ها را به عنوان  سطح واحد، سطح دسته، سطح محصول، یا سطح کارخانه طبقه بندی کنید.

 2- یک عامل هزینه مناسب برای هر یک از فعالیت های نیازمندی 1 شناسایی کنید.

سطوح فعالیت:

a،b،c ، d: سطح محصول

e و f : سطح دسته

g : سطح واحد

h : سطح کارخانه

i : سطح دسته ، سطح محصول

j : سطح کارخانه

2-عوامل هزینه:

a،b،c و d :تعداد محصولات مختلف

e : تعداد دسته ها یا تنظیمات

f :تعداد دسته ها

g :تعداد واحد ها

h :هزینه های خرید; هزینه های جایگزینی ; ارزشهای دفتری

i :تعداد سفارشات خرید ; تعداد محصولات; تعداد عرضه کنندگان

j : فوت مربع

5-32. هزینه یابی بر مبنای فعالیت: شرکت هاکارا مخازن هزینه ی سربار و عوامل هزینه ی زیر را مشخص کرده است.

مصرف عامل

عامل هزینه

هزینه های فعالیت

مخزن هزینه

3000

ساعات راه اندازی

360000 دلار

راه اندازی ماشین آلات

25000

وزن مواد به پوند

100000

حمل مواد

40000

کیلو وات ساعت

40000

انرژی برق

اطلاعات هزینه ی زیر مربوط به دو مورد از محصولات آن است. الف و ب.

الف

ب

تعداد واحد های ساخته شده

4000

20000

هزینه ی مواد مستقیم

40000 دلار

50000دلار

هزینه دستمزد مستقیم

24000 دلار

40000 دلار

تعداد ساعات راه اندازی

200

240

وزن مواد استفاده شده به پوند

1000

3000

کیلو وات ساعت

2000

4000

مطلوب است: از هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه ی بهای تمام شده هر واحد برای هر محصول استفاده کنید.

پاسخ: هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مخزن هزینه

هزینه های فعالیت

عامل هزینه

نرخ سربار

راه اندازی ماشین آلات

360000 دلار

3000 ساعات راه اندازی

120 دلار بر ساعت

حمل مواد

100000

25000 پوند

4

انرژی برق

40000

40000 کیلو وات ساعت

1 ساعت

الف

ب

مواد  مستقیم

40000 دلار

50000 دلار

دستمزد مستقیم

24000

40000

سربار کارخانه :

راه اندازی ماشین آلات

24000

(120×200)

28800

(120×240)

جا به جایی مواد

4000

(4×1000)

12000

(4×3000)

انرژی برق

2000

(1×2000)

4000

(1×4000)

بهای تمام شده کل محصول

94000 دلار

134800 دلار

واحد های تولید

4000÷

20000÷

بهای تمام شده هر واحد

50/23 دلار

74/6 دلار

5-33. هزینه یابی بر مبنای فعالیت.  شرکت آزمایشگاهی CHAC ، شرکتی است که آزمایش های ژنتیکی لبه برش را انجام می دهد و تحقیق می کند. حسابدار مدیریت مخازن هزینه ی سربار و عوامل هزینه ی زیر را مشخص کرده است.

مصزف عامل

محرک هزینه

هزینه های فعالیت

مخزن هزینه

2500

وزن مواد به پوند

120000$

آماده سازی/ مهندسی نمونه

1250

ساعات راه اندازی

80000

درجه بندی/ راه اندازی تجهیزات

30000

کیلو وات ساعت

30000

انرژی برق

اطلاعات هزینه ی زیر مربوط به دو مورد از متداول ترین آزمایش های شرکت چاک است.T249 وT256.

T256

T249

900

2000

تعداد واحدهای ساخته شده

40000$

35000$

هزینه مواد مستقیم

20000$

11000$

هزینه دستمزد مستقیم

300

140

تعداد ساعات راه اندازی

1300

700

وزن مواد استفاده شده به پوند

2250

950

کیلو وات ساعت

 مطلوب است: از هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه ی بهای تمام شده هر آزمایش استفاده کنید.

پاسخ: هزینه یابی بر مبنای فعالیت.نخست در ABC نرخ ها را تعیین می کنیم.

نرخ سربار

محرک هزینه

هزینه فعالیت

مخزن هزینه

48.00$

جرم مواد به پوند

2500

120000$

آماده سازی/ مهندسی نمونه

64.00

ساعات راه اندازی

1250

80000

درجه بندی/ راه اندازی تجهیزات

1.00

کیلو وات ساعت

30000

30000

انرژی برق

سپس نرخ ها را برای تولیدات به کار می رود:

T256

T249

40000$

35000$

مواد مستقیم

20000$

11000$

دستمزد مستقیم

سربار کارخانه

=48$*1300

62400

=48$×700

33600

آماده سازی/ مهندسی نمونه

300*64$=

19200

140×64$=

8960

درجه بندی/ راه اندازی تجهیزات

2250*1$=

2250

950×1$=

950

انرژی برق

83850

43510

کل سربار

143850

89510

بهای تمام شده ی کل محصول

1589.83$

44.76$

بهای تمام شده هر واحد

39-5 هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت پوشاک مد روز.Fashion house. یک تولید کنندهی برتر پوشاک برای زنان است که در جنوب لندن واقع شده است. خط تولید آن شامل شلوار (45 درصد )، دامن (35 درصد)، لباس (15 درصد) وسایر (5 درصد) است.  Fashion House(خانه مد) با استفاده از نرخ هزینه یابی بر مبنای حجم، سربار را به محصولات تسهیم می کند.نرخ مورد استفاده برای هر واحد محصول ساخته شده 2.25 یورو می باشد. نتایج برای خط شلوار با استفاده از روش بر مبنای حجم به صورت زیر است :

تعداد واحد های ساخته شده                                            10000

قیمت هر واحد (ارقام بر حسب یورو)                                    20.525

کل درآمد                                                                   205250

مواد مستقیم                                         33750

دستمزد مستقیم                                     112500

سربار ( برمبنای حجم)22500

بهای تمام شده ی کل محصول    168750

هزینه های غیر تولیدی                                                      31500

کل هزینه ها                                                                  200250

حاشیه سود برای شلوار                                                      5000

به تازگی شرکت با استفاده از روش ABC، تجزیه وتحلیل بیشتری برای خط تولید شلوار انجام داده است. در این مطالعه 8 فعالیت مشخص شد و دستمزد مستقیم به فعالیت ها تسهیم شد. کل هزینه ی تبدیل ( دستمزد و سربار) برای 8 فعالیت بعد از تخصیص به خط شلوار به شرح زیر است:

برش الگو                                                  22000(یورو)

درجه بندی                                  19000

برنامه ریزی                                           18500

دوخت21000

تکمیل                   14300

بازرسی                                                       6500

بسته بندی                                                   3500

انبار داری                                                     7000

مطلوب است: حاشیه سود برای شلوار را با استفاده ABC تعیین کنید و تفاوت های آن را در مقایسه با محاسبه بر مبنای حجم توضیح دهید. آیا احتمالا Fashion House، به عنوان یک شرکت بریتانیایی نسبت به شرکت های مشابه فرانسوی یا آمریکایی، از ABC استفاده می کند؟

پاسخ: هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت پوشاک مد روز.

ارقام به یورو

قیمت هر واحد                                        20.525

درآمد کل                                             205250

مواد مستقیم                                           33750

هزینه های دستمزد و سربار:

برش الگو                                                22000

درجه بندی                               19000

برنامه ریزی                                       18500

دوخت                                                21000

تکمیل                                                     14300

بازرسی                                                  6500

بسته بندی                               3500

انبار داری                           7000

جمع هزینه های سربار و تبدیل(ABC)             111800

بهای تمام شده ی کل محصول           145550

بهای تمام شده ی هر واحد    14056

هزینه های غیر تولیدی                                 31500

کل هزینه ها                                              177050

حاشیه سود برای خط شلوار (َروش ABC)           22800

نتایج نشان می دهد که خط شلوار سود آورتر از آن است که قبلا تصور می شد. ( با استفاده از روش بر مبنای حجم). احتمالا ناشی از وضعیت معمولی است که با استفاده ار هزینه یابی بر مبنای فعالیت، محصولات با حجم زیاد، هزینه های سربار بیشتری دارند.

تمرکز دنیای واقعی تحت عنوان “چه کسی از ABC استفاده می کند و چرا؟” اشاره می کند که فرانسه و ایالات متحده ، کشور هایی هستند که در آن به استفاده ی گسترده از ABCتمایل دارند در مقایسه با نرخ پایین اتخاذ آن در انگلیس و آلمان. منبع اطلاعات استفاده شده در مثال

Andrew Hughes, “ABC/ABM: A profitability Model for SME’s Manufacturing Clothing in the UK,”  Journal of Fashion Marketing and Management, 2005,  Vol 9 Is 1,  pp8-19.

40-5.نرخ سربار ABC  در مقابل هزینه یابی بر مبنای حجم. بیمارستان Medical Arts(MAH) از نرخ سرباربرمبنایساعات پرستاری استفاده می کند. واحد مراقبت های ویژه(ICU)، که 30تخت دارد، سربار را با استفادهازروز های بستری بیماراعمال می کند. هزینه بودجه شده وداده های عملیاتی آن رابرایسال جاریبه شرح زیر است:

اطلاعات بودجه بیمارستان

کل سربار بیمارستان                $57600000

کل ساعات پرستاری بیمارستان         1152000

 

اطلاعات عامل هزینه ی بودجه برای ICUدر ماه ژوئن

مخزن هزینه            هزینه بودجه            عامل هزینه             فعالیت عامل هزینه بودجه

امکانات و تجهیزات    $ 2400000          تعداد روز های بستری              7500

مراقبت های پرستاری 3000000             تعداد ساعات پرستاری             80000

در ماه ژوئن، واحدمراقبت های ویژهی بیمارستانMAHداده های عملیاتیزیرراداشته است:

ساعات پرستاری              81000

روزهای بستری                      7250

مطلوب است:

1.محاسبه هزینه های سربارICUبرایماه ژوئنبااستفادهاز:

الف)نرخ برمبنای بیمارستان

ب)نرخبرمبنایبخش مراقبت های ویژه

ج)نرخ های عامل هزینه برای بخش مراقبت های ویژه

 1. تفاوت ها را توضیح دهید و تعیین کنید که کدام روشتخصیصسربارمناسب تر است.

پاسخ:صنعت خدماتی،بیمارستان.

ج1)هزینه های سربار ICUبرای ماه ژوئن با استفاده از:

الف)نرخ بیمارستان برمبنای ساعات پرستاری

هر ساعت کار پرستاری:$57,600,000 /1,152,000 =$50

کل هزینه های سربار اعمال شده درICU:$50 x 81,000 =$ 4050000

ب) نرخ بخش مراقبت های ویژه بر مبنایروزهای بستری

کل سرباربودجه شده یICU :54000002,400,000 + 3,000,000 =

نرخ سرباربودجه شده برای هر روز بستری:            5,400,000 / 7,500 = 720

کل هزینه های سربار اعمال شده درICU720 x 7,250 =5220000

ج)نرخ های عامل هزینه ی فعالیت:

مخزن هزینه بودجه شده    هزینه بودجه شده        فعالیت بودجه شده      نرخ OHبودجه شده     جمع فعالیت ها    سربار اعمال شده

امکانات        2400000$     7500    32000$    72502320000$

مراقبت پرستاری            3000000   80000       3750    81000 3037500

کل هزینه های سربار اعمال شده5357500$

پاسخ 2) روش نخستازیک نرخ سربار برای بیمارستان استفاده می کند، که احتمالاهیچ رابطه ایبافعالیتهایسربارانجام شده درواحدمراقبت های ویژه(ICU) ندارد. به ویژه، احتمالا یک نرخ بسیار ضعیف است زیرا تجهیزات مورد استفادهدرICUپیچیده تر وگران تر ازدیگرواحدهایبیمارستاناست.روش دوم ازنرخسربارروزهای بستریبرایبخشICUاستفاده می کند.

این روش از روش اول بهتر است زیرا ازاطلاعاتسربار و کاربردیدرICU استفاده می کند.اما عامل هزینه روز های بستری به تنهایی ممکن است ارتباط مستقیمی با برخی فعالیت های انجام شده در بخش ICUنداشته باشد.روش سوم بهترین و ارجح ترین روش است زیرابرای هر یک از مخازن هزینه از عامل هزینه ای استفاده می کند که منابع مصرف شده به وسیله ی فعالیت های مخزن هزینه را منعکس می کند.به هر حال توجه داشته باشید که تفاوت اندکی در هزینه های روش دوم و سوم وجود دارد زیرا یک همبستگی قوی بینتعدادروز های بستریوساعات پرستاریدرICUوجوددارد.

41-5 استراتژی انتخاب محصول

   شرکت Johans computerدو خط تولید ، دسکتاپ و تبلت را دارد. سیستم هزینه یابی شرکت نشان می دهد هزینه های هر دسکتاپ برای تولید 550 دلار است. Johns 90000 دسکتاپ را به ازای هر واحد 660 دلار به فروش رساند. یک فروشگاه ارزان فروشی ملی کامپیوتر دسکتاپ مشابهی را به قیمت بازار380 دلار ارائه کرده است. کامپیوتر تبلت یک مدل جدید است که تعداد انگشت شماری از شرکتها از جمله شرکت Johans اخیرا ارائه کرده اند. هزینه های هر کامپیوتر تبلتJohans 750 دلار برای تولید و 2750 دلار برای فروش است.شرکت Johans تقریبا 150 کامپیوتر تبلت را به فروش می رساند. معاون بازاریابی ، تغییر ترکیب فروش به نفع کامپیوتر تبلت را پیشنهاد می دهد.متاسفانه ، ساخت کامپیوتر تبلت  پیچیده تر است و تعداد کمی از آنها تولید می شوند.

آیا Johans باید فروشش را روی کامپیوتر دسکتاپ متمرکز کند یا کامپیوتر تبلت ؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

   قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه شرکت بایستی بر روی کدامیک از این دو محصول تمرکز کند ، شرکت بایستی سیستم هزینه یابی خود را مورد بررسی قرار دهد. این احتمال وجود دارد که سیستم هزینه یابی محصول شرکت Johans اطلاعات هزینه گمراه کننده ارائه دهد. این شرکت احتمالا از یک سیستم هزینه یابی مبتنی بر حجم که تمایل به بیشتر نشان دادن هزینه محصول با حجم بالا (دسکتاپ کامپیوتر) و کمتر از حد نشان دادن هزینه محصول با حجم پایین (تبلت کامپیوتر) دارد، استفاده می کند.هنگامی که رقبا می توانند یک محصول را در قیمت (380 دلار) بسیار پایین تر از هزینه های ما برای مدل دسکتاپ (550 دلار) به فروش برسانند ، این احتمال وجود دارد که سیستم هزینه یابی برای تعیین هزینه ها به طور مناسب، با شکست رو به رو می باشد یا اینکه فرایند تولید اعمال شده بسیار ناکارآمد است.این شرکت باید یک سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت را برای محصول ایجاد کند.اگر هزینه محصول گزارش شده نشان داد قیمت کامپیوتر های دسکتاپ در مقایسه با قیمت رقیب بیش از حد بالاست، بنابراین  شرکت بایستی قیمت را تعدیل کند.

43- 5 فعالیت هایی با ارزش افزوده بالا و ارزش افزوده پایین- آمازون دات کام از طریق سفارشاتی که از طریق وب سایتش دریافت می کند کالاهایی را می فروشد. برخی از فعالیت های شرکت عبارتند از:

.aچاپ فرم سفارش

.bبررسی سفارش ها برای اطمینان از صحت قیمت و جمع آن ها

.cتایید امنیت شارژی کارتهای اعتباری

.dتحویل فرم سفارش به سرپرست به منظور مطمئن شدن از تصویب ان

.eکپی  گرفتن از سفارش ها وارسال ان به انبارکالا

.fانتخاب و بسته بندی اقلام سفارش داده شده

.gایمیل به مشتریان برای اقلامی که در انبار موجود نیست

.hایمیل به مشتریان در مورد حمل و نقل سفارشات با یک جمله تشکر

هر کدام از ایتم ها را به عنوان فعالیت با ارزش افزوده بالا یا ارزش افزوده پایین  طبقه بندی نمایید.

(مربیان توجه داشته باشند  ،اگر دانشجویان درک متفاوتی از عملیات داشته باشند پاسخ ها نیز ممکن است متفاوت باشد.)

 ارزش افزوده پایین.a,b,c,d,e,g

ارزش افزوده بالاf,h

44-5 هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کارکرد سفارش کار با نامعلوم ها  شرکت شمال ماشین آلاتی را که دی ان ای را ترتیب گذاری میکنند طراحی و تولید می کند . بسته به اهداف مورد نظر هر ماشین و عملکردش،  منحصر بفرد است. سیستم بهایابی بر مبنای سفارش کار است ودر کارخانه نور فولک پنج مخزن هزینه فعالیت دارد، بعلاوه مواد و هزینه مستقیم.سفارش تی پی وای-2306  به 1000 برد مدار چاپی نیاز دارد. هزینه هر برد که از بازرسی نهایی عبور میکند 240 دلار است. به طور میانگین فقط 50 در صد از واحد های تکمیل شده از بازرسی نهایی عبور میکنند. بهای اولیه هر برد تکمیلی از لحاظ مواد مستقیم 25 دلار و از لحاظ دستمزد مستقیم 5 دلار می باشد. اطلاعات مربوط به سربار برد مدار چاپی نیز مطابق ذیل است:

مخزن هزینه فعالیت

عامل هزینه

نرخ عامل هزینه

تعداد عامل هزینه هر برد

سربار کارخانه هر برد

درج محوری

تعداد درج محوری

$0.20

25

$A?

درج سخت افزار

تعداد درج سخت افزار

2.00

B?

37.00

بارگیری دستی

زمان بوث روید

C?

5

35.50

پوشش

تعداد نقاط پوشش

0.12

100

D?

تست نهایی

زمان تست

E?

10

5.00

مقادیر نامعین را تکمیل نمایید.

A:                   $0.20 x 25 =          $  5.00

B: $37 / $2.00 = 18.50

C: $35.50 / 5 = $  7.10

D: $0.12 x 100 = $  12.00

E:       $5.00/10 = $.50

5-46. سودآوری خط تولید، ABC . فروشگاه مواد غذاییSupper mart(SFS) زیان عملیاتی خالصی در خط تولید مواد غذایی یخ زده در چند دوره گذشته تحمل کرده است. مدیریت معتقد است که فروشگاه می تواند سودآوری را بهبود دهد اگر SFS  تولید مواد غذایی یخ زده را متوقف کند. نتایج عملیاتی تازه ترین دوره به شرح زیر هستند:

غذای یخ زده

کالاهای پخته شده

محصولات تازه

فروش

120000دلار

90000دلار

158125 دلار

بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

105000

67000

110000

SFS  برآورد می کند که فروشگاه هزینه هایی را که تقریبا 20 درصد درآمدش هستند، پشتیبانی می کند. مدیر مالی می گوید که هر دلار فروش به میزان یکسان از فعالیت های پشتیبانی فروشگاه استفاده نمی کند (یا نیازمند نیست). یک تجزیه و تحلیل مقدماتی، فعالیت های پشتیبانی فروشگاه برای این سه خط تولید را معلوم می کند.

فعالیت (عامل هزینه)

غذای یخ زده

کالاهای پخته شده

محصولات تازه

فرآیند سفارش ( تعداد سفارش خرید)

10

55

90

دریافت ( تعداد تحویل)

10

70

120

موجودی کنار گذاشته شده برای تحویل یا موجودی انبار( تعداد ساعات هر تحویل)(shelf stocking)

2

0.5

4

پشتیبانی مشتری ( اقلام فروخته شده)

30000

40000

86000

 کنترل کننده، نرخ هزینه ی فعالیت برای هر فعالیت را به شرح زیر برآورد می کند:

فرآیند سفارش

80 دلار برای هر سفارش خرید

دریافت

110 برای هر تحویل

موجودی کنار گذاشته شده

15 برای هر ساعت

پشتیبانی مشتری

0.20 برای هر قلم

مطلوب است:

 1. گزارش سودآوری خط تولید را برای SFS تحت سیستم هزینه یابی جاری تهیه کنید

 2. گزارش سودآوری خط تولید را برای SFS با استفاده از سیستم ABC ،که مدیر مالی آماده کرده است، تهیه کنید.

 3. سیستمABC در قسمت دو سوال چه دیدگاه جدیدی به مدیریت SFS ارائه می کند؟

پاسخ: سودآوری خط تولید، ABC.

 1. سودآوری خط تولید تحت سیستم هزینه یابی جاری

غذای یخ زده

کالاهای پخته شده

محصولات تازه

فروش

120000 دلار

90000

158125

بهای تمام شدهی کالای فروش رفته

105000

67000

110000

سود ناخالص

15000

23000

48125

پشتیبانی فروشگاه (20% فروش)

24000

18000

31625

سود عملیاتی

9000

5000

16500

حاشیه ی سود عملیاتی (OI/S)

7.50-%

5.56%

10.43%

 1. سودآوری خط تولید با استفاده از سیستم ABC

غذای یخ زده

کالاهای پخته شده

محصولات تازه

فروش

120000

90000

158125

بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

105000

67000

110000

سود ناخالص

15000

23000

48125

پشتیبانی فروشگاه :

          فرآیند سفارش

800

4400

7200

دریافت

1100

7700

13200

موجودی انبار(300=15×10×2)

300

525

7200

         پشتیبانی مشتری

6000

8000

17200

کل بهای تمام شده ی پشتیبانی فروشگاه

8200

20625

44800

سود عملیاتی

6800

2375

3325

حاشیه ی سود عملیاتی (OI/S)

5.67%

2.64%

2.10%

 1. کالاهای پخته شده و محصولات تازه ، هر دو افت سودآوری دارند وقتی که از ABC استفاده شده است.

 2. کاهش سودآوری محصولات تازه قابل توجه ترین است . سودآوری محصولات تازه از 10.43 درصد درآمدهای فروش با استفاده از سیستم جاری- بالاترین سودآوری بین سه محصول- به 2.10 درصد با استفاده از سیستم ABC– پایین ترین سودآوری بین سه محصول – کاهش یافته است. به دلیل اینکه محصولات تازه به فعالیت های پشتیبانی بیشتری نسبت به دو محصول دیگر نیاز دارند.

47-5 تجزیه وتحلیلسودآوری مشتری. شركت دورين داده های زير را گردآوری کرده است، كه مربوط به فعاليت هايي است كه اين شركت براي دو مشتري عمده اش انجام داده است.

شرکت جري

شرکت دونالد

5

30

تعداد سفارشات

1000

200

تعداد هر سفارش

برگشت از فروش:

2

5

     تعداد مرجوعي ها

40

175

تعداد کل  برگشتی

12

4

تعداد تماس هاي فروش

شرکت دورين محصولاتش را به قيمت 200 دلار براي هر واحد به فروش مي رساند. نسبت سود ناخالص شركت 25 درصد است. هر دو مشتري حساب خود را فوری وحسابهای دریافتنی را حداکثر ظرف 30 روز پرداخت مي كنند. بعد از يك تجزيه و تحليل دقيق، با استفاده از يك نرم افزار  اطلاعاتی تجاري بر روي داده های عملیاتی طي 30 ماه گذشته، شركت هزينه هاي فعاليت هاي زير را مشخص كرد:

نرخ و نسبت هزينه ها

فعاليت

1000دلار براي هر دیدار

تماس هاي فروش

300براي هر سفارش

فرآیند سفارش

500براي هر سفارش

تحویل

100براي هر برگشت و $5 براي هر واحد برگشتی

برگشت از فروش

100000هر ماه

حقوق و دستمزد فروش

مطلوب است:

 1. هزينه های فعاليت را به طبقه های هزينه، طبقه بندي كنيد و بهای تمام شده ی كل را براي خدمت دهي به شركت هاي جري و دونالد محاسبه كنيد.

 2. سودآوري دو مشتری را با هم مقايسه كنيد.

پاسخ. تجزیه وتحلیلسودآوری مشتری

قسمت اول

جري

دونالد

هزینهی سطح واحدمشتری

$200

$875

برگشت از فروش (5×175؛5×40)

هزینههای سطح دسته مشتری

$1500

$9000

     فرآیند سفارش (300×30؛ 300×5)

200

500

برگشت از فروش (100×5؛ 100×2)

2500

15000

تحویل (500×30 ؛500×5)

هزینه هایحفظمشتری

12000

4000

تماس های فروش (1000×4؛ 1000×12)

$16400

$29375

كل

قسمت دوم

جري

دونالد

1000000

1200000

فروش(200×30×200؛ 200×1000×5)

8000

35000

برگشت از فروش (200×175؛ 200×40)

992000

1165000

فروش خالص

744000

873750

بهای تمام شده ی کالای فروش رفته(75%)

248000

291250

سود ناخالص (25%)

16400

29375

هزینه های پشتیبانی فروش ( از قسمت اول)

231600

261875

سود عملیاتی

23.35%

22.48%

درصد حاشیه ی سود عملیاتی

5-48 تجزیه تحلیل سودآوری خط تولید-

SPF در طول چند دوره گذشته زیان عملیاتی خالصی در خط تولید سایر کف پوش ها تجربه نموده است..تیم مدیریت SPFذکر می کردند که اگر خط تولید سایر کف پوش ها را متوقف شود فروشگاه سود آوریش را بهبود خواهد بخشید.

نتیجه های عملیات دوره اخیرشامل موارد زیر است:

سایر کف پوش های تولیدی

فرش

رنگ وتجهزات رنگی

175550

235000

285000

فروش

135250

150000

165000

بهای تمام شده کالای فروخته شده

SPF هزینه های پشتیبانی فروشگاه را 28.5درصد از درآمدها برآورد نموده است.Harish Rana،کنترولر شرکت SPF اظهار می دارد که هیچکدام ازمبالغ فروش از مقادیر یکسانی ازفعالیتهای پشتیبانی فروشگاه استفاده نمی کند .او یک بررسی مقدماتی انجام داده که نتایج و تجزیه و تحلیل های حاصل از آن به شرح ذیل می باشد:

سایرتولیدات کف پوش

فرش

رنگ یا تجهزات رنگی

فعالیت (عامل هزینه)

25

200

110

پردازش سفارش (تعداد سفارش خرید)

10

120

40

دریافت (تعداد تحویل)

6

40

10

مدیریت موجودی (تعداد ساعات هر تحویل)

0.25

8.5

0.5

خدمات پس از فروش به مشتری(ساعات مورد نیاز هر فروش)

Harish  نرخ هزینه فعالیت برای هر فعالیت را به شرح ذیل برآورد نموده است:

دلار135 هر سفارش خرید

سفارش

180 دلار هر تحویل

دریافت

30 دلار هر ساعت

مدیریت موجودی

15 دلار هر ساعت

خدمات به مشتری

سوالات:

1-گزارش سود اوری خط تولید     SPFرا تحت سیستم هزینه یابی جاری تهیه کنید.

2- گزارش سوداوری خط تولیدSPFرا با استفاده از اطلاعات  ABC مهیا شده توسط کنترولر تهیه کنید.

3- سیستم ABC بکار رفته در سوال 2 چه بینش جدیدی  برای مدیران فراهم می آورد.

تجزیه تحلیل سود اوری خط تولید:

1-تجزیه تحلیل سود اوری خط تولید تحت سیستم هزینه یابی جاری

سایر کف پوش های تولیدی

فرش

رنگ و تجهیزات رنگی

175550

235000

285000

فروش

135000

150000

165000

بهای کالای فروخته شده

40300

85000

120000

سود ناخالص

50032

66975

81225

پشتیبانی فروشگاه(28.5% درآمد)

 (9732)

18025

38775

سود و زیان عملیاتی

(5.54%)

7.67%

13.61%

درصد سود و زیان عملیاتی

2-تجزیه تحلیل سود اوری خط تولید تحت سیستم ABC

سایر کف پوش های تولیدی

فرش

رنگ و تجهیزات رنگی

175550

235000

285000

فروش

1352500

150000

165000

بهای کالای فروخته شده

40300

85000

120000

سود ناخالص

پشتیبانی فروشگاه:

3375

27000

14850

پردازش سفارش

1800

21600

7200

دریافت ها

180

1200

300

مدیریت موجودی کالا

375

12750

750

خدمات به مشتری

535875

4992750

2235750

جمع کل هزینه های پشتیبانی فروشگاه

3494125

3507250

9764250

سود و زیان عملیاتی

19.9%

14.92%

34.26%

درصد سود و زیان عملیاتی

به عنوان مثال تجهیزات رنگی تحت سیستم هزینه یابیABC135*110=14850به همین طریق برای فعالیت های دیگرنیز محاسبه می گردد..

3- هر 3 مورد تحت روشABCبه میزان قابل توجهی سود آورتر هستند. این بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که سیستم هزینه یابی جاری انعکاس دقیقی از هزینه پشتیبانی فروشگاه ارائه نمی کند. ونیز جالب توجه است که سایر کف پوش ها 4.98% سود آورتر از فرش تحت سیستم ABC می باشند(حاشیه سود هر یک به ترتیب 19.9%و14.92% می باشد) به این دلیل که فرش میزان هزینه پشتیبانی بیشتری نسبت به رنگ و تجهیزات رنگی و سایر کف پوش ها دارد.

5-50.  هزینه یابی بر مبنای فعالیت: دریانوردی جانسون، رادیوهای دریایی را در سه مدل تولید می کند. مدل 1600 برای علاقه مندان قایق های کوچک که نمی خواهند به دور از ساحل کار کنند ومدل 2400 و 3600 برای آن هایی که به ویژگی ها , دامنه ی دسترسی و حساسیت بیش تری نیاز دارند. جانسون فقط این سه محصول را تولید می کند. جانسون فعالیت های تولیدی و هزینه های بودجه شده برای هر کدام را به شرح زیر دارد:

                                                             هزینه

دستمزد نیروی کار ساخت  $231,000

              تجهیزات                                                         135,660

            مونتاژ                                                           739,500

حمل مواد                                              405,000

                خرید                                                              92,400

               بازرسی                                                                       325,000

                                                       1.928560دلار

جانسون از سیستم هزینه یابی بر مبنای حجم استفاده می کند که مبنای آن ساعات کار است ، زیرا عملیات مونتاژ، بزرگترین هزینه ی عملیات در شرکت است. نرخ دستمزد مستقیم برای هر ساعت 22 دلار است.

جانسون برای محاسبه ی بهای محصول از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می کند و عوامل هزینه ی زیر برای هر فعالیت انتخاب کرده است:

                     عامل                                                   فعالیت

          تعداد ساختدستمزد نیروی کار ساخت

          ساعات کار ماشین آلات                                  تجهیزات

          ساعات کار مستقیم                                  مونتاژ

    وزن مواد                  حمل مواد

         تعداد سفارشات ارسال شده                                بازرسی

بنابراین جانسون اطلاعات بودجه شده ی تولید برای 3 نوع محصول را به شرح زیر دارد:

160024003600

         تعداد محصول ساخته شده10,0004,0001,000

         قیمت                                     $ 200$350$ 600

        محصولات سفارش شده                   25  70200

       محصولات ساخته شده                      10 5050

       سفارشات ارسال شده                     100  400800

      هزینه مواد مستقیم برای هرواحد          $ 40$ 70 $90

      وزن مواد برای هر واحد           13 5

     ساعات کار مستقیم برای هر واحد          345

     ساعات کار ماشین برای هر واحد          6810

لازم است :

 1. بهای تمام شده ی هر واحد را برای سه محصول با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت جاری تعیین کنید.

 2. بهای تمام شده ی هر واحد را برای سه محصول با استفاده از روش ABC تعیین کنید.

 3. تفاوتی که بین موارد 1و2 پیدا کردید، تفسیر کنید.

پاسخ. 1.  ابتدا مجموع ساعات کار و نرخ سربار بر مبنای حجم فعالیت را پیدا می کنیم

51000 =1000 ×5 +4000×4+10000×3= کل ساعات کار

$ 37.815=51000/1928560$= نرخ سربار

بهای تمام شده ی محصول تحت روش هزینه یابی بر مبنای حجم برابر است با:

2 . ابتدا کلفعالیتاستفاده شده را برای هر فعالیت تعیین می کنیم:

سپس نرخ مصرف فعالیت را تعیین می کنیم:

در مرحله ی پایانی هزینه ها به محصولات با استفاده از نرخ فعالیت تخصیص می دهیم

3- توجه کنید که بهای هر واحد محصول با کمترین حجم (مدل 3600)، در هزینه یابی بر مبنای حجم کمتر از ABC است.بهای تمام شده ی آن در هزینه یابی بر مبنای حجم 398.07 دلار است که در مقایسه با قیمت 600 دلاری آن، سودآور به نظر می رسد. در حالی کهABCتقریبا سفارش و ساخت بیش تری را برای این مدل به حساب می گیرد و بهای دقیقتر676.60 دلار را محاسبه می کند. این نشان می دهد که مدل 3600 در حقیقت سودآور نیست.در مقابل این درست است که به طور معنی داری بهای محصول با بالاترین حجم یعنی مدل 1600، در روش ABC کمتر از بهای به دست آمده در روش هزینه یابی بر مبنای حجم است.

مسائل

5-51 هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تجزیه و تحلیل هزینهگروهمشتری

شرکت مبلمان(ال اف ای)،تولید کننده مبلمان اتاق خواب درمجموعه ای(مجموعه ایشاملکمد،دو تخت کیین سایز ، ویکمیز کنار تخت) برای استفادهدر متلها و هتل ها است.ال اف ای ،سه گروه مشتریدارد که ارزش ، کیفیت و گروه لوکسنامیده می شوند.محصولات ارزش هدف متلهای(مهمانسرای بین راهی)کم قیمت هستند  که به دنبال مبلمان ساده هستند، درحالیکهمبلمان لوکسهدف بیشتر هتلهای خوبمی باشد. خط ارزش مورد توجه گونه هایی از هتلهاومتل هایی است که ترکیبی از کیفیتو ارزشرا درک میکنند. در حال حاضردر اینجا یک افزایش جزییدرهزینه پایین ویکافزایشقابل محسوس درتقاضادرخطلوکس بوده است،که تغییرات دوره ای دربازاررامنعکس میکند.هتل های لوکس اکنون در تقاضای بیشتربرای مسافرت تجاری هستند، درحالیکه در چند سال پیش،بخش ارزشبرای مسافران تجاریمحبوب ترینبود.ال اف ایخواستارتوانایی درپاسخگویی به افزایش تقاضا به وسیله افزایش تولیداست.اما  در موردافزایش هزینه تولید و تنظیمقیمت به عنوانترکیب آن، از مشتریان و تغییرتولیدنگران است. ال اف ای ازنرخ مبتنی بر حجمبر اساسساعتکارمستقیمبرایبرخیازاوقات استفاده کرده است. هزینهکارمستقیمبه ازای هرساعت12دلاراست.

                                                                 بهای بودجه شده              عاملهزینه
جابجایی مواد$349.600تعدادقطعات
زمانبندیمحصول                                          000/160  تعدادسفارشات تولیددستمزد تنظیم                                                000/216                                                   تعداد تنظیمات
ماشین آلاتخودکار                                       000/750/1                                              ساعتماشین آلات
تکمیل نمودن                                                 500/619                                                   ساعتکارمستقیم
بسته بندی و حمل و نقل                                   400/290                          تعدادسفارشاتحمل شده

—————————————————————————————————–
$ 3.385.500
هزینه های اداری، عمومی و فروش   $000/000/5

داده های  تولید بودجه شده برایسهخط تولید عبارتند از:

خطوط تولیدارزشکیفیتلوکس
آحاد تولید گشته                             000/15000/5                                 500
قیمت $ 650               $900 $ 1.200
هزینهمواد مستقیمهر واحد$80$ 50 $110
تعداد قطعاتهرواحد                            30                             50                                     120
ساعت کارمستقیمهرواحد                     4        5                             7
ساعت ماشین آلات هر واحد3                              7                                       15
سفارشات تولید50                             70                                     200
تنظیمات تولید20                    50                                      50
سفارشات حمل شده                           000/1                         000/2                                  300
تعداد بازرسی2                                6 14

 1. هزینههرمجموعه وکلهزینه تولیدهر یک ازسه گروهمشتری را بااستفادهازهزینه یابی بر مبنای فعالیت تعیین کنید.

 2. هزینه تولیدبرایهر یک ازسه گروهمشتری را بااستفادهازرویکرد مبتنی بر حجمفعلی ال اف ای تعیین نمایید.

3.داده های مربوط به فعالیت هایارائهشدهدرمسالهاستفاده فعلی از گونه های مختلف محرکهزینهبرای تولید
خطوط تولید شرکت را منعکس میسازد.فرض کنید اطلاعاتی به شرح زیر راجع به ظرفیت عملی شرکتبرایهریکاز این فعالیت ها بهشماداده شده است:

محرک هزینه ظرفیت عملی
تعداد قطعات                                          000/990
تعداد سفارشات تولید 800
تعداد تنظیمات                                           200
ساعت ماشین آلات                                 000/100
ساعت کار مستقیم                                   900/123
تعداد سفارشات حمل000/5

در مورد اینکه شما چگونهمی توانیداز ایناطلاعاتاضافی برایهزینه یابی محصولاتشرکتو کمک در برنامه ریزی استراتژیکاستفاده کنید، اظهار نظر نمایید.

 1. این دو رویکرد را مقایسه نموده و در موردمسائلاستراتژیک ورقابتبااستفادهازهریکاز دوروش بحث نمایید.

پاسخهزینه یابی بر مبنای فعالیت، تجزیهوتحلیلهزینهگروه مشتری

در ابتدا، به دست آوردن کلسطوح عامل هزینه فعالیت

ارزش                کیفیت       لوکس           مجموع
آحاد تولید شده000/15     5000             500         22500/20

هزینه مواد مستقیم هر واحد     80               50            110

هزینه مجموع مواد مستقیم                        000/505/1

تعداد قطعات هر واحد      30                   50        120

کل قطعات                                                                                                                 000/760

ساعات کار مستقیم  هر واحد  4                     5               7

کل ساعت کار مستقیم   88500

ساعت ماشین آلات هر واحد 3                      7            15

مجموع ساعت ماشین آلات                                                                    500/87

سفارشات تولید                       50                   70             200         320

تنظیمات تولید             20           50  50                   120

سفارشات حمل شده    1.000                2.000           300        3.300

سپس، به دست آوردن نرخفعالیت

هزینه بودجه فعالیت           عامل هزینه                سطح استفاده از عامل                          نرخ فعالیت

جابجایی مواد          $ 349.600                تعداد قطعات                      760000                     0.46=760000/349600


زمانبندی محصول   000/160   تعداد سفارشات تولید                     320                              500 =320/160000


دستمزد تنظیم000/216     تعداد نصب                                120                             1800 =120/216000


ماشین آلات خودکار000/750/1 ساعت کا رماشین آلات        87500                      20 =87500/1750000


تکمیل                  500/619                 ساعات کار مستقیم                    88500                               7=88500/619500


بسته بندی وحمل        400/290                    تعداد سفارشات حمل                    3300  
88=3300/290400

هزینه مبتنی بر فعالیتهرمجموعهو هزینه کلبه شرح زیر است:

مواد مستقیم                                                      $80                $ 50$ 110

کار مستقیم                                                     $ 48$ 60   $ 84

سربار:

حمل و نقل مواد  (0.46*30=13.8)            13.80                   23.00                        55.20

زمانبندی محصول                                                  1.67                    7.00                       200.00

دستمزد تنظیم                                                 2.40                    18.00                         180.00

ماشین آلات خودکار                                           60.00                   140.00                     300.00

تکمیل                                                          28.00                   35.00                        49.00

بسته بندی و حمل                                            5.87                    35.20                       52.80

مجموع سربار-ای بی سی      111.73                258.20                      837.00

هزینه هر مجموعه- ای بی سی      $ 239.73              $ 368.20                    $ 1031.00

مجموع هزینه- ای بی سی   $ 3.596.000            $ 1.841.000                $ 515.500

2-

محاسبه بر مبنای حجم – نرخ برای ساعات کار مستقیم 38.254 = 88500/3385500

                                                ارزش                            کیفیت                      لوکس
مواد مستقیم                                  8050  110

کار مستقیم                                   48.00                          60.00                      84.00

سربار (38.254*  4،5،7)           153.02                         191.27                     267.78

هزینه هر مجموعه                          281.02301.27   461.78

کل هزینه $                                4.215.254                1.506.356                 230.890

توجه داشته باشید که چگونه روش مبتنی بر حجم به طور قابل توجهی گروههای لوکس را کمتر بهایابی می نماید، گروه کم حجم ،درحالیکه گروه مشتری های با حجم بالا را بیشتر بهایابی می نماید.

3-نرخ فعالیت جدید بر اساس ظرفیت عملی به شرح زیر است

هزینه بودجه شده     محرک هزینه    ظرفیت عملی    نرخ بر مبنای ظرفیت عملی
جابجایی مواد$ 349.600             تعداد قطعات000/990 0.353  $

زمانبندی محصول000/160          تعداد سفارشات تولید 800 200.00

دستمزد تنظیم                 000/216    تعداد تنظیم200 1080.00

ماشین آلات خودکار            000/750/1ساعت کارماشین آلات       000/100                           17.50

تکمیل                             500/619ساعات کار مستقیم123905.00

بسته بندی و حمل            400/290             تعداد سفارشات حمل شده     000/558.08

توجه داشتهباشید که نرخ های مربوط به محاسبات بخش 1 بالا به طور قابل توجهی تغییر یافته است،  زیرا سطح قابل توجهی ازظرفیتبلا استفادهدربسیاریازفعالیتهاوجوددارد. این اطلاعات میتواندبه وسیلهمدیریتبرای محاسبههزینههای مبتنی بر فعالیت هر واحدبا استفاده ازنرخ ظرفیتعملیمورد استفاده قرار بگیرد، و بدان وسیله هزینهظرفیتاستفادهنشده را شناسایی کند.

علاوه بر این،اطلاعات درباره ظرفیت بکار گرفته شده میتواند برای کمک به مصرف منابع در خط، با استفاده از منابع، مورد استفاده قرار گیرد.همانطور که شرکت قصد دارد تا رشد کند (به خصوص در گروه لوکس)، برخیازظرفیت اضافیمورد نیاز خواهد شد، اما برنامه ریزی دقیق اجازه خواهد داد که تعادل نیازهای ظرفیتبرنامه ریزیدر آینده در برابرهزینه هایفعلیدراینمنابع برقرار باشد، احتمالا اجازهمیدهدبرخیازظرفیتکاهش یابد.پتانسیلی (عامل بالاقوه) برای ظرفیت اضافی بر حسب بزرگترین برنامه ریزی محصول،بسته بندی و حمل ونقل به وجود می آید.

4-هزینه یابی ABCبه وضوح نشان می دهدکهچگونهگروههای لوکسگران تولید می گردد، رویکرد مبتنی بر حجم در محاسبه استفاده از فعالیت گروه لوکس با شکست مواجه گردید و آن را به طور قابل توجهی کمتر بهایابی نمود. بهایابی بر مبنای فعالیت به ال اف ای اجازه میدهد تا نحوه افزایش هزینه هایش به وسیله افزایش تولید موردانتظار در خط لوکس را بهتر درک نموده و  بنابراین بتواند نحوه قیمت گذاریش را با این شرایط منطبق نماید. ادامه استفاده ازرویکردمبتنی بر حجمدرزمانی کهخریدوفروشخطلوکسدر حال افزایش است به این معنی است که خط تولید لوکس به طور قابل توجهی کمتر قیمت گذاری گردیده که باعث تضعیفسودآوریکل شرکت است. بر اساسقیمت های فعلیو آحاد فروش،  خطوط ارزش، کیفیت و لوکسارزشفروش وحاشیه سود ناخالصیبه شرح ذیل دارند، هر سه گروهمشتریتحت هزینه یابی بر مبنای فعالیت سودآور هستند،اما گروه لوکسدارای حاشیه سود کمی است.

سودآوری توسط گروه مشتری

ارزش کیفیت لوکس مجموع
ارزش فروش هر محصول  9.750.000  4.500.000600.00014.850.000

منهای هزینه تولید  ABC3.596.000 1.841.0 515.5.952.500

سود ناخالص6.154.000  2.659.00084.500  8.897.500

منهای هزینه های عمومی اداری و فروش                                                                      5.000.000

درآمد عملیاتی 3.897.500

5-52. هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش. کمپانی Hoover از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند و اطلاعات زیر را ارائه میکند

نرخ سربار

عامل هزینه

فعالیت تولیدی

0.45$

تعداد قطعات

حمل مواد

51.00

ساعات کار ماشین

ماشین آلات

2.85

تعداد قطعات

مونتاژ

30.00

تعداد واحدهای تکمیل شده

بازرسی

Hoover 80 واحد را برای یک مشتری تکمیل کرده است.هر واحد(دستگاه)نیازمند 105 قطعه و 3 ساعت کار ماشین بوده است.هزینه اولیه برای هر واحد تکمیل شده 1200دلار است.سایر هزینه های تولیدی به عنوان سربار تولید دسته بندی میشوند.

مطلوب است:

1) کل هزینه های تولیدی و بهای تمام شده ی هر واحد از 80 واحد تکمیل شده را با استفاده از هزینه یابیABC  محاسبه نمایید

2)علاوه بر هزینه های تولیدی،شرکت تعیین کرده است که هزینه ی کل فعالیت های بالادستی (قبل از تولید) شامل تحقیق و توسعه و طراحی محصول، 180 دلار برای هر واحد است.هزینه ی کل فعالیت های پایین دستی (بعد ار تولید) از جمله توزیع، بازاریابی وخدمات مشتری، 250 دلار برای هر واحد است.بهای تمام شده ی هر واحد محصول شامل فعالیت های بالا دستی، تولید و پایین دستی را محاسبه نمایید. الزامات استراتژیکدر نتیجه یبهای تمام شده ی جدید چیست؟

3)منافع محاسبه ی کل هزینه های زنجیره ارزش و دانستن هزینه های فعالیت های ارزش آفرین مختلف را برای شرکت Hoover توضیح دهید

پاسخ: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تجزیه و تحلیل زنجیره ی ارزش.

1)

9600$

80 ×1200

بهای اولیه

سربار تولید:

3780

105×80×0.45

   حمل مواد

12240

80×3×51

   ماشین آلات

23940

80×105×2.85

   مونتاژ

2400

80×30

   بازرسی

138360

کل هزینه های تولیدی

80

تعداد تولید

دلار 1729.50

80/138860

بهای تمام شده ی هر واحد

2)

سهم

میزان هزینه

8.33%

180

فعالیتهای بالادستی

80.09%

1729.50

فعالیتهای تولیدی

11.58%

250

فعالیتهای پایین دستی

100%

2159.50

بهای تمام شده ی کامل هر واحد

الزامات استراتژیک (راهبردی):

آ. شناخت هزینه های کامل یک محصول شامل هزینه های بالادستی و پایین دستی باعث میشود شرکت نسبت به همه ی هزینه هایی که میتوان به محصول نسبت داد آگاه شود

ب. دانستن سهم و نسبت هزینه های بالادستی، تولید و پایین دستی مقایسه با رقبا را تسهیل میکند

ج. شرکت باید راههای کم کردن هزینه ها را در فعالیتهای تولیدی و بیشتر روی فعالیتهای بالادستی و پایین دستی در نظر بگیرد، به منظور اینکه وضعیت رقابتی خود را با پیگیری استراتژی متمایز هم در طراحی محصول و هم خدمات مشتری بهبود دهد

3)علاوه بر هزینه های تولیدی کوتاه مدت، کل هزینه ی زنجیره ی ارزش یک دیدگاه بلندمدت از هزینه ی تولید برای شرکت فراهم می آورد.صنایع مختلف ساختار هزینه ی متفاوتی دارند برای مثال شرکت هایی که در صنعت فناوری اطلاعات هستند احتمالا هزینه های بالادستی،زیادی دارند در حالیکه شرکت های خرده فروشی به سمت هزینه های پایین دستی زیاد میل کردند.

5- 53 هزینه یابی مبتنی بر حجم در مقابل هزینه یابی بر مبنای فعالیت -شرکت روغن پزی کالیفرنیا(سی سی او)از ساعت کار ماشین به عنوان مبنایی جهت تعیین هزینه های سربار برای کلیه محصولات استفاده نموده است.تیم پروژه ABC اشاره دارد که شرکت چندین محصول تولید می کند، که هر کدام از آنها به طور قابل توجهی متفاوت از منابع پشتیبانی کارخانه بهره می گیرند. به عنوان یک شروع، این تیم مواد ذیل را که شمال مخزن هزینه سربار، عامل هزینه، سطح عامل هزینه تخمینی برای سربار تولیدی(ساخت)  می باشد، پیشنهاد می کند:

سربار بودجه شده

سطح عوامل هزینه تخمینی

عامل هزینه

مخزن هزینه سربار

$100000

100

تعداد تنظیمات

تنظیم  ماشین الات

80000

8000

تعداد بشکه

جابه جایی مواد

200000

1000

تعداد بازرسی

کنترل کیفیت

100000

10000

ساعت ماشین الات

سایر هزینه های سربار

CCO اخیرأ تولید 500 بشکه از هر کدام از محصولات پی 5 و جی 23 را کامل نموده است. پی 5 روغن مبتنی بر ذرت است که در درجه اول از طریق سوپر مارکت ها توزیع می شود. جی 23 از روغن زیتون، روغن بذر کتان و دیگر ترکیبات عجیب و غریب ساخته شده و به رستورانها به عنوان یک غذای لذیذ فروخته می شود.پی 5 و جی 23 دو تا از عمده محصولات شرکت می باشند.تولید نیازمند عملیات ذیل می باشد:

تعدادی از عوامل هزینه

مخزن هزینه سربار

G23

P5

50تنظیم

1تنظیم

تنظیم ماشین الات

500بشکه

 500بشکه

جابه جایی مواد

20مرتبه

2مرتبه

بازرسی(کنترل) کیفیت

1000ساعت

1000ساعت

ساعات کار ماشین

 • هزینه های سربار هر بشکه p5 و g23  را با استفاده از عامل هزینه واحد جاری سیستم مبتنی بر ساعات کار ماشین الات تعیین نمایید.

 • هزینه های سربار هر بشکه p5 و g23 را با استفاده از عوامل هزینه ی چندگانه سیستم پیشنهاد شده توسط تیم پروژه ی ABC تعیین نمایید.

 • توضیح دهید که چگونه انتخاب سیستم هزینه یابی می تواند یک عامل رقابتی مهم برای CCOباشد.چگونه سیستم هزینه یابی می تواند به شرکت برای سودآورتر شدن و رقابتی تر شدن کمک کند.

پاسخ. هزینه یابی بر مبنای حجم(مقداری) در مقابل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 1. نرخ هزینه سربار از پیش تعیین شده مبتنی بر ساعات کار ماشین الات

= کل هزینه سربار بودجه شده تقسیم بر سطح انتخابی فعالیت محصول

= ($100000+$80000+$200000+$100000)/ 10000 ساعت کار ماشین الات

=$480000/10000   ساعت کار ماشین الات

=$48.00  بهای هر ساعت کار ماشین الات

محصول

کل سربار تولیدی(ساخت)

بشکه ها

سربار هر بشکه

P5

48.00*1000=$48000

500

$96.00

G23

48.00*1000=$48000

500

$96.00

2- نرخ های سربار :

مخزن هزینه سربار

سربار بودجه شده

سطح عامل هزینه

نرخ سربار تعیین شده

تنظیم ماشین الات

$100000

100 نصب

$1000 هر نصب

جابه جایی مواد

80000

8000 بشکه

$10 هر بشکه

کنترل کیفیت

200000

1000 بازرسی

$200 هر بازرسی

سایر سربارها

100000

10000 ساعت کار ماشین الات

هر ساعت ماشین10$

سربار هر بشکه:

سربار

 

سربار تولیدی

P5

G23

مخزن هزینه

نرخ

فعالیت

سربار

فعالیت

سربار

تنظیم ماشین آلات

$1000

1

$ 1000

50

$ 50000

جابه جایی مواد

$10

500

5000

500

5000

کنترل کیفیت

$200

2

400

20

4000

سایر سربارها

$10

1000

10000

1000

10000

کل سربار

 

 

$ 16400

$ 69000

تعداد بشکه

 

 

/(500)

/(500)

هزینه هر بشکه

 

 

$32.80

$138.00

3- نرخ مبتنی بر مبنای حجم به طور قابل توجهی محصول G23 را در مقایسه با اینکه تلاش صورت گرفته جهت تنظیم ماشین آلات و بازرسی کیفیت آن چندین مرتبه نسبت به محصول P5 بیشتر است ، کمتر بهایابی می نماید..به طور مثال فرض کنید که CCO که از سیستم بهایابی بر مبنای حجم استفاده می نماید به مناقصه نسبتأ بزرگ محصول G23  دعوت شده است که احتمالآ در این مناقصه نیز برنده خواهد شد، زیرا هزینه یابی بر مبنای حجم تحریف شده و به میزان کمتری نشان داده خواهد شد. مشکل از اینجاست که CCO این سفارش را بایستی با زیان یا سود خیلی پایین تولید نموده و بفروشد، زیرا هزینه های واقعی تولید سفارش به هزینه های محاسبه شده توسط سیستم ABC نزدیکترند. به طور مشابه مناقصه برای سفارش بالقوه جهت محصول  P5تحت این سیستم  شکست خواهد خورد زیرا متعاقبأ هزینه هاCCOبا زیاد نشان داده شدن در این حالت دچار تحریف خواهد شد وCCO این سفارش بالقوه سودآور را از دست خواهد داد. در هزینه یابی بر مبنای حجم،cco احتمالأ نگاهش به تغییر ترکیب سفارش به سمت G23  و فاصله گرفتن از P5 خواهد بود. از اینرو رقبایی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می نمایند قیمت گذاری را بکار خواهند برد و سفارشات سود آور تری را کسب خواهند نمود. در نتیجه امکان دارد فروش cco رو به افزایش یابد( از لحاظ مقدار G23)، اما سودآوریش رو به کاهش باشد( به دلیل قیمت گذاری نامناسب G23). این نشانه خوب از شرکتی است که به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیاز دارد – فروش بالا اما سود پایین – در این مورد به علت تغییر بی ثمر در ترکیب محصول که منجر به تحریف هزینه در سیستم بهایابی بر مبنای حجم می شود.

5-56. منابع و عوامل هزینه ی بر مبنای فعالیت. شرکت تجهیزات محافظ چشم (EEI) عینک محافظ برای کاربردهای خانگی و تجاری تولید می کند. همچنین محصول توسط شکارچیان و علاقه مندان به نجاری در خانه و … استفاده می شود.

شرکت دو خط تولید عمده دارد، محصول با کیفیت بالا که Safe-T نامیده می شود و نسخه ی با هزینه و ارزش کم که Safe-V نامیده می شود.اطلاعات هزینه ی تبدیل کارخانه به شرح زیر است:

هزینه های کارخانه

حقوق و دستمزد

850000 دلار

تدارکات(supplies)

150000

هزینه ی دوره کارخانه

550000

1550000

EEI از هزینه یابی ABC برای تعیین بهای تمام شده ی هر واحد محصول استفاده می کند. شرکت از عوامل هزینه ی مصرف منابع استفاده می کند که مبتنی بر برآورد مقداری است که هر فعالیت مصرف می شود، به طوری که در زیر نشان داده شده است. EEI چهار فعالیت دارد: راه اندازی ساخت، مونتاژ، بازرسی و تکمیل و بسته بندی.

راه اندازی

مونتاژ

بازرسی و تکمیل

بسته بندی

حقوق و دستمزد

15%

55%

20%

10%

100%

تدارکات

20%

60%

20%

100%

هزینه ی دوره کارخانه

80%

20%

100%

عوامل هزینه ی فعالیت برای دو محصول به صورت خلاصه به شرح زیر است:

فعالیت ها

عامل هزینه

راه اندازی

دسته

مونتاژ

واحد

بازرسی و تکمیل

ساعت

بسته بندی

ساعت

Safe-V

Safe-T

دسته ها

250

600

واحد ها

60000

72000

ساعات تکمیل برای هر واحد

0.2

0.3

ساعات بسته بندی برای هر واحد

0.1

0.15

مواد برای هر واحد

3.50$

6.00$

مطلوب است:

 1. میزان مخزن هزینه برای هر یک از چهار فعالیت را تعیین کنید.

 2. نرخ هزینه یابی بر مبنای فعالیت را برای تخصیص هزینه های کارخانه به دو محصول تعیین کنید

 3. بهای تمام شده ی هر واحد محصول را با هزینه یابی بر مبنای فعالیت تعیین کنید

 4. نقش استراتژیک اطلاعات بدست آمده در قسمت سه چیست؟

پاسخ: منابع و عوامل هزینه ی بر مبنای فعالیت.

 1. مخازن هزینه ی بر مبنای فعالیت با استفاده ازدرصدی از اطلاعات تعیین می شوند. برای مثال:

کل هزینه های راه اندازی = 157500$ = 15×850000 + 2×150000

هزینه های کارخانه

راه اندازی

مونتاژ

بازرسی و تکمیل

بسته بندی

حقوق و دستمزد

850000$

127500$

467500$

170000$

85000$

تدارکات

150000

30000

90000

30000

هزینه ی دوره کارخانه

550000

440000

110000

1550000

157500

997500

310000

85000

 1. نرخ های فعالیت به صورت زیر تعیین می شوند.

نرخ ها ی بر مبنای فعالیت

هزینه های فعالیت

کل مصرف فعالیت

Safe-T

Safe-V

185.29

157500$

850

600

250

دسته ها

7.557

997500

132000

72000

60000

واحدها

9.226

310000

33600

0.3

0.2

ساعات تکمیل هر واحد

5.060

85000

16800

0.15

0.1

بسته بندی

 1. بهای تمام شده ی هر واحد بر مبنای فعالیت برای Safe-V18$ است و برای Safe-T 18.63$ است.

هزینه ها برمبنای فعالیت / واحد

الزامات فعالیت

Safe-T

Safe-V

Safe-T

Safe-V

60000/185294×250=0.772

3.873$

1.936$

600

250

راه اندازی

60000/7.557×60000=7.557

4.129

4.129

72000

60000

مونتاژ

9.226×2=1.845

3.527

2.351

0.3

0.2

بازرسی و تکمیل

5.06×1=0.506

1.920

1.280

0.15

0.1

بسته بندی

6.000

3.500

6.00$

3.50$

مواد برای هر واحد

19.448$

13.196$

جمع بهای تمام شده هر واحد

 1. EEI می تواند از اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای قیمت گذاری و تعیین سودآوری دو خط تولیدش استفاده کند.

5-57. منابع و عوامل هزینه بر مبنای فعالیت (ادامه از 5-56) . همان اطلاعاتمسئله 5-56 در بالا را در نظر بگیرید، به استثنای اینکه صحت هزینه های ABC بهبود یابد،EEI نرخ های مصرف منابع بر مبنای عوامل هزینه شناسایی می کند به جای نرخ مصرف برآوردی (به صورت درصد). عوامل هزینه ی مصرف منابع و سطوح عامل هزینه در زیر ارائه شده است:

بسته بندی

بازرسی و تکمیل

مونتاژ

راه اندازی

کل منابع

محرک (عامل) منابع

2

4

6

5

17

تعداد کارکنان

1

3

3

3

10

تعداد ماشین آلات

4000

6000

8000

4000

22000

مساحت کف، متر مربع

مطلوب است:

 1. مبلغ مخزن هزینه را برای هر یک از چهار فعالیتتعیین کنید .

 2. نرخ هایبر مبنای فعالیت برای تخصیص هزینه های کارخانه به دو محصول را تعیین کنید.

 3. کل بهای تمام شده ی واحد بر مبنای فعالیت را برای هر محصول تعیین کنید.

پاسخ . منابع وعوامل هزینه ی برمبنای فعالیت. ادامه از 5-56

 • نرخ های مصرف منابع در زیر تعیین شده است.

نرخ

17/850000$=

50000$

حقوق و دستمزد

10/150000=

15000

تدارکات

22000/55000=

25.00

هزینه دوره کارخانه

مخازن هزینه فعالیت در زیر تعیین می شود: برای مثال مخزن هزینه فعالیت، راه اندازی، هست.                                            115000$=5×50000$+3×15000$+4000×25$

بسته بندی

بازرسی و تکمیل

مونتاژ

راه اندازی

نرخ منابع

100000$

200000$

300000$

250000$

50000$

حقوق و دستمزد

15000

45000

45000

45000

15000

تدارکات

100000

150000

200000

100000

25

عامل هزینه

215000$

395000$

545000$

395000$

2-نرخ های مصرف فعالیت های جدید در ستون راست نشاندادهشدهاست، عوامل فعالیت های مشابه مثل قبل، با مبلغ مخزن هزینه فعالیت های جدید استفاده می شود.

نرخ ها ی بر مبنای فعالیت

هزینه های فعالیت

کل مصرف فعالیت

Safe-T

Safe-V

464.71$

395000$

850

600

250

دسته ها

4.129

545000

132000

72000

60000

واحدها

11.756

395000

33600

0.3

0.2

ساعات تکمیل هر واحد

12.798

215000

16800

0.15

0.1

بسته بندی

1550000$

 • بهای تمام شده ی جدید محصول بر مبنایABC در زیر نشان داده شده است:

هزینه ها برمبنای فعالیت / واحد

الزامات فعالیت

Safe-T

Safe-V

Safe-T

Safe-V

3.873$

1.936$

600

250

راه اندازی

4.129

4.129

72000

60000

مونتاژ

3.527

2.351

0.3

0.2

بازرسی و تکمیل

1.920

1.280

0.15

0.1

بسته بندی

6.000

3.500

6.00$

3.50$

مواد برای هر واحد

19.448$

13.196$

جمع بهای تمام شده ی هر واحد

توجه کنیدبهای تمام شده یدو محصول به طور قابل توجهی تغییر کرده است (بهایsafe-V13.196$ در مقابل 14.180$ است و safe-T به طور مشابه تغییر کرده است). زیرا عوامل هزینه ی مصرف منابع استفاده می شود (به  جای برآورد حدسی) و مخازن هزینه ی فعالیت دقیق تر هستند، همچنینکل بهای تمام شده ی هر واحد نیز بایددقیق تر و قابل اعتمادتر باشند

64-5  عامل زماندر هزینه یابی بر مبنای فعالیت (TDABC) در یک مرکز تماس.

شرکت متخصصین بازاریاب(MSI) طیف وسیعی از خدمات را به مشتریان خود (خدمات مشتری ازاستعلام و سفارش گرفتن و بررسی اعتبار مشتریان جدید و سایر خدمات مربوط متنوع)ارائه می کند. Auto Supermarket(AS)به عنوان یک فروشنده بزرگ خودرو است کهمنابع مالی را برای خودرو ها و کامیون هایی که به فروش می رساند، فراهم می کند.AS با استفاده از MSIاستعلام هاییرا که در مورد وام ها می آید، مدیریت می کند.AS با عملکرد مرکز تماسی، که در حال حاضر برای بررسی کردن استعلام در مورد وام ها استفاده می کند، قانع نمی شود و به تغییر MSIفکر می کند.از MSI درخواست شده است که هزینه ی ارائه ی خدمات را برای سال آینده برآورد کند.

دو نوع وام در AS وجود دارد یکی برای خودرو ها و دیگری برای کامیون های سبک.معمولا وام هابرای خریداران خودرو و کامیون، انواع متنوعی از شرایط وام و مشتریان رادارند، بنابراین انتظار می رود که ماهیت و حجم استعلام ها متفاوت باشد.MSI باید از مرکز تماس خودش استفاده کند تا به توافق(قرارداد)AS رسیدگی کند.

هزینه های سالانه مرکز تماسMSI به این شرح می باشد.

هزینه های مرکز تماس

حقوق و دستمزد                  4223555

آب و برق                    2387446

اجاره ی تاسیسات         1983063

سایر هزینه ها                     801036

             9395100

مرکز تماسMSI روزی 12 ساعت کار می کند با 60 نفر پرسنل تماس که همیشه در دسترس هستند. هر کارمند برای هر یک ساعت کار، ده دقیقه استراحت داده می شود و برای یک ساعت ناهار/شام در طول شیفت 12 ساعته، مزد پرداخت نمی شود.بنابراین مرکز تماس در طول سال برای 12045000 دقیقه در دسترس است(365 روز×60 نفر×50 دقیقه×11ساعت)

AS  وMSI با هم کار می کنند تا تعداد تماس ها و زمان مورد نیاز برای هر تماس را، بر اساس تجربه های قبلی AS با مرکز تماس جدیدش برآورد کنند.

استعلام ها

کل تماس های پاسخ داده شده

میانگین تعداد تماس در هر دقیقه

کل زمان (دقیقه)

استعلام در باره ی نرخ و شرایط

خودرو

96000

4

384000

کامیون

32000

7

224000

استعلام در باره ی وضعیت درخواست وام

خودرو

37500

6

225000

کامیون

6750

11

74250

استعلام در باره ی وضعیت پرداخت ها

خودرو

39000

3

117000

کامیون

12000

4

48000

استعلام درباره ی سایر موارد

خودرو

29000

11

319000

کامیون

8500

15

127500

1518750

مطلوب است:

 • تعیین کنید MSI برای سال آینده با استفاده TDABC چه مقدار  هزینه به حساب AS منظور کند(با فرض اینکه MSI سودی 25 درصد هزینه های تحمل شده می خواهد)

 • فرض کنید که AS می خواهد طرح را به انواع وام (خودرو ،کامیون) بشکند. آیا طرح همانند الان خواهد بود؟

پاسخ:

1:نرخ TDABC   برای هر دقیقه برایMSI به شرح زیر تعیین میشود.

برای هر دقیقه 0.78$ = 12045000/ 9395100 $ = ظرفیت عملی /کل هزینه های پیش بینی شده

منظور کردن هزینه ها بهAS به شرح زیر باید برآورد شود:

اول هزینه های توافق                              1184625 $ = 0.78$ × 1518750

دوم افزایش قیمت فروش(markup) به بهای تمام شده      1480781$ = 1.25 $ × 1184625

2:کل زمان برای هر نوع از وام ها به شرح زیر تعیین می شود:

استعلام ها

کل تماس های پاسخ داده شده

میانگین تعداد تماس در هر دقیقه

کل زمان (دقیقه)

خودرو

کامیون

جمع

استعلام در باره ی نرخ و شرایط

خودرو

96000

4

384000

کامیون

32000

7

224000

استعلام در باره ی وضعیت درخواست وام

خودرو

37500

6

225000

کامیون

6750

11

74250

استعلام در باره ی وضعیت پرداخت ها

خودرو

39000

3

117000

کامیون

12000

4

48000

استعلام درباره ی سایر موارد

خودرو

29000

11

319000

کامیون

8500

15

127500

1045000

473750

1518750

طرح تجدید نظر شده نشان می دهد:

815100$

= 0.78 ×1045000

هزینه برای خودروها

369525

= 0.78 × 473750

هزینه برای کامیون ها

1184625$

کل هزینه

1.25×

افزایش قیمت زمانی(time markup)

1480781 $

کل هزینه منظور شده برای توافق

برای کسب اطلاعات بیشتر  در مورد TDABC و مراکز تماس به

Robert S. Kaplan and Steven R. Anderson, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, 2007; and Bilbert Y. Uang and Roger C Wu, “Strategic Costing & ABC,” Management Accounting, May 1993, pp 33-37.

مراجعه کنید.

65-5)TDABC . ادامه مساله 64.

فرض کنید علاوه بر توافق مشخص شده ی مرکز تماس که در بالا ذکر شده،ASهم چنین خدمات سالانه زیر را به 10 مشتری دیگر ارائه می کند.

کل تماس های پاسخ داده شده

میانگین تعداد تماس در هر دقیقه

234,000

6.0

بانک Platnimum Regional

66,788

5.0

شرکت نرم افزاریHealthwise

122,665

4.0

تولیدیJohnson

233,756

6.0

فروشگاه آن لاینLesco

55,455

5.5

خدمات بیمه Babcock

38,956

3.4

عرضه و خدمات برقیGarcia

145,902

4.0

لوازم باغ آن لاین Gilbert

68,993

11.0

شرکت خدمات برنامه ریزی مالی

198,440

6.0

دوربین و بصریPorter

965,887

3.0

شرکت جهانی خودرویJordan

مطلوب است:

1.ظرفیت بلا استفادهدرMSIچیست، ASبه عنوان یک مشتری فرض نمی شود. پیامدهای استراتژی های بازاریابی و عملیاتی درASچیست؟

2.فرض کنید که AS با یک طرح تجدید نظر شده به MSI برگردد.طرح تجدید نظر شده شامل فعالیت مرکز تماس است همان طور که در مساله 64-5 شرح داده شد. اما علاوه بر این، AS ازMSI می خواهد خدمات ارزیابی خطا را برای کسانی که برای وام در AS درخواست می دهند ،ارائه دهد.MSI ازبرخی ازکارکنان مرکز تماس،پس از آموزشمناسب،برای تکمیل فرآیندبررسی اعتبار استفاده می کند. انتظار میرود کهخدماتزیرمورد نیاز AS باشد:

فرآیند بررسی اعتبار            تقاضا                       تقاضا/ دقیقه

خودرو                          45600                       10

کامیون                                       12500                       18

ظرفیت بلا استفاده باطرحتجدید نظر شدهچگونه خواهد بود؟هزینه ظرفیت بلا استفاده چقدر خواهد بود؟

پاسخ:

 1. مقدار ظرفیت بلا استفادهبه شرح زیرتعیین می شود:

کل

کل تماس های پاسخ داده شده

میانگین تعداد تماس در هر دقیقه

1404000

234,000

6.0

بانک Platnimum Regional

333940

66,788

5.0

شرکت نرم افزاریHealthwise

490000

122,665

4.0

تولیدیJohnson

1402536

233,756

6.0

فروشگاه آن لاینLesco

305003

55,455

5.5

خدمات بیمه Babcock

132450

38,956

3.4

عرضه و خدمات برقیGarcia

583608

145,902

4.0

لوازم باغ آن لاین Gilbert

758923

68,993

11.0

شرکت خدمات برنامه ریزی مالی

1190640

198,440

6.0

دوربین و بصریPorter

2897661

965,887

3.0

شرکت جهانی خودرویJordan

9499421

2545579

ظرفیت بلا استفاده

12045000

ظرفیت کاربردی مرکز تماس

11018171

جمع دقیقه های استفاده شده با توافق AS (9499421+1518750)

1026829

ظرفیت بلا استفاده با توافق AS

2545579دقیقه ی ظرفیت بلا استفاده(21%کل ظرفیت)نسبتا بزرگ است و دارای پیامد های مهم برای استراتژی بازاریابی و عملیاتی MSlمی باشد.اولا اهمیت گرفتن توافق ASرا نشان می دهدکه می تواند ظرفیت بلااستفادهرا به 9 درصد کاهش دهد که بهبود قابل توجهی است. آن هم چنین  اشاره می کند که سطح نیروی انسانیبه منظور پایین آوردنهزینه یظرفیتبلا استفاده،نیاز به بررسی دارد.متناوبا، MSIمی تواندزمان بلا استفاده رابرایآموزشکارکنان استفاده کند تا اینکه عملکرد آن ها بهبود یابد و خدمات MSI برای دیگر مشتریان بالقوه جذاب تر شود.

 1. ارائهخدمات اضافیبهASظرفیت های بلا استفاده بسیار کمی را (کمتر از 3٪) به جا می گذارند،همانطور که در زیر نشان داده شده است:

استعلام ها

کل تماس های پاسخ داده شده

میانگین تعداد تماس در هر دقیقه

کل زمان (دقیقه)

خودرو

کامیون

جمع

استعلام در باره ی نرخ و شرایط

خودرو

96000

4

384000

کامیون

32000

7

224000

استعلام در باره ی وضعیت درخواست وام

خودرو

37500

6

225000

کامیون

6750

11

74250

استعلام در باره ی وضعیت پرداخت ها

خودرو

39000

3

117000

کامیون

12000

4

48000

استعلام درباره ی سایر موارد

خودرو

29000

11

319000

کامیون

8500

15

127500

1045000

473750

1518750

فرآیند ارزیابی اعتبار

خودرو

45600

10

456000

کامیون

12500

18

225000

کل زمان فرآیند (دقیقه)

456000

225000

681000

کل زمان برای توافق ترکیب (دقیقه)

2199750

زمان برای سایر مشتریان(دقیقه)

9499421

کل زمان (دقیقه)

11699171

ظرفیت بلا استفاده

345829

ظرفیت مرکز تماس

12045000

هزینه ی ظرفیت بلا استفاده به شرح زیر تعیین می شود:

269747 $ = دقیقه 345829 × دقیقه/ $ 78

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...