شرایط قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط دارایی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرایط قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط دارایی

1- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ مطالبات مشکوک الوصول ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

2- ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ مطالبات مشکوک الوصول ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

3- ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .

4- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ، ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎﺀ ﻭﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

5- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

6- ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .

7- ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

_ ﺍﯾﻦ ﺁﺋﯿﻦ ناﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ۱۱ ﻣﺎﺩﻩ  ۱۴۸ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺏ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۷۳۱۱ / ۴۱۲۲ -۲۱۱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ .

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...