09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

هدف: کسب شناخت مقدماتی از نوع حجم فعالیتهای صاحبکار

هدف: کسب شناخت مقدماتی از نوع حجم فعالیتهای صاحبکار √: بله ×: خیر م/ن: مورد ندارد

مشخصات شرکت:
پرسـش توضیحــات
۱٫ نوع شرکت
۲٫ تاریخ تشکیل و مدت فعالیت
۳٫ نوع فعالیت
۴٫ تعداد اعضای هیات مدیره
۵٫ مشخصات مدیران و مدیرعامل
۶٫ اسم و آدرس مرکز اصلی
۷٫ میزان سرمایه و نوع سهام (در صورت سهامی بودن) مبلغ پرداخت شده سر مایه
۸٫ اسم و آدرس کارخانه یا شعب شرکت
۹٫ اسم و آدرس وکیل شرکت

سیستم های مالی و اداری:

پرسش وضعیت مشخصات سیستم
دستی مکانیزه طراح نرم افزار
۱٫ آیا شرکت دارای سیستم های مدون:
– مالی
– صنعتی
– انبار
– اموال
– فروش
– بازرگانی
– اداری
– حقوق و دستمزد
– سایر
می باشد؟ (در صورت وجود یک نسخه دریافت گردد).
کدامیک از سیستمهای فوق با همدیگر مرتبط می باشد؟
آیا سیستمها تحت شبکه فعال می باشند؟

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)

ثبت اسناد حسابداری و دفاتر قانونی

پرسش سالهـــای
۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
آیا دفاتر قانونی براساس تراز آزمایشی ماهانه (تهیه شده توسط سیستم مکانیزه مالی) ثبت می شوند؟
آیا اسناد حسابداری توسط کامپیوتر صادر می شود؟
آیا تراز سه ماهه به دارایی ارائه می گردد؟
آیا صورت معاملات فصلی به دارایی ارسال می گردد؟
آیا مالیات ارزش افزدوه در فاکتورها اعمال می گردد؟
آیا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر به دارایی ارائه می گردد؟
آیا مالیات سنوات قبل شرکت قطعی شده است؟
آیا شرکت دارای معافیتهای مالیاتی می باشد؟

کنترل های داخلی
پرسش سالهــای توضیحات
۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
۱٫ آیا شرکت دارای نمودار سازمانی می باشد؟ (در صورت وجود یک نسخه اخذ گردد).
۲٫ آیا در شرکت آیین نامه ها و یا دستورالعمل های:
خرید
فروش
پرسنلی و استخدام
حقوق و دستمزد
وام
سایر
وجود دارد. (در صورت وجود یک نسخه اخذ گردد.)
۳- آیا موارد مذکور به روزرسانی شده است؟

اطلاعات مالی
دارائیهای ثابت:
میزان دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود شرکت به شرح ذیل می باشد.
شرح ارزش توضیحات شرح ارزش توضیحات
ماشین آلات زمین
تاسیسات وسائط نقلیه
ساختمان اثاثه
سرقفلی حق الامتیاز
دارائی های در جریان سایر
توضیحات:

دارائیها و بدهیهای جاری:
با توجه به برآورد، متوسط سالانه حسابها به شرح زیر می باشد:
عنوان حساب تعداد ارزش عنوان حساب تعداد ارزش
بدهکاران تجاری بستانکاران تجاری
بدهکاران غیر تجاری بستانکاران غیر تجاری
اسناد دریافتنی تجاری اسناد پرداختنی
اسناد وصولی و تنزیلی نزد بانکها پیش دریافتها
وامهای پرداختی
وامهای پرداختی به کارکنان
پیش پرداختها

توضیحات:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)

موجودی ها:
کدامیک از انبارهای زیر در شرکت وجود دارد
نام انبار تعداد انبار ارزش موجودی روش نگهداری ارزش موجودیها روش قیمت گذاری
انبار مواد اولیه
انبار مواد بسته بندی
انبار کالای ساخته شده
انبار تدارکات (فنی)
انبار اسقاط
سایر
سایر توضیحات:

حسابداری صنعتی
آیا سیستم حسابداری صنعتی مدون و متناسب با فعالیت شرکت وجود دارد؟

نحوه تولید: سفارش کار تولید انبوه هر دو
آیا سیستم حسابداری مالی و صنعتی بصورت ادغامی نگهداری می شود یا برای حسابهای مالی و کارخانه دفاتر جداگانه نگهداری می شود؟

شرح مختصری از فرآیند تولید: (به شرح پیوست)
……………………………………………….

نحوه منظور کردن هزینه های تولیدی به حسابها: روزانه هفتگی ماهانه سه ماهه سالانه
مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

هزینه های سربار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)

آیا در برگ حواله انبار مرکز هزینه مشخص می شود؟ بلی خیر
روش تسهیم ساعات کار به مراکز هزینه: کارت ساعت جداگانه کاربرگ ساعات برآورد
روش تسهیم هزینه های سربار به مراکز هزینه تولیدی:
روش محاسبه قیمت تمام شده: واقعی استاندارد سایر

پرسش:
زمان تهیه گزارشهای تولید روزانه هفتگی ماهانه سه ماهه سالانه
سایر توضیحات:

فروشندگان عمده مواد اولیه:
نام مبلغ درصد

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)

شرکتهای وابسته و تابعه:
عنوان تعداد ارزش میزان طلب (بدهی) توضیحات
شرکتهای تابعه
شرکتهای وابسته
شرکتهای سرمایه پذیر
نمایندگیها

بدهیهای بلند مدت:
تسهیلات دریافتی نوع تسهیلات نرخ موضوع ارزش مدت وثیقه

سایر توضیحات:

درآمد و فروش:
انواع فروش و ارائه خدمات تعداد ارزش توضیحات
فروش داخلی
صادرات
ارائه خدمات
پیمانکاری
دانش فنی
حق العمل کاری
سایر

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)

خریداران عمده محصولات:
نام مبلغ درصد

شرح مختصری از چگونگی فروش و ارائه خدمات

سایر اطلاعات:
آیا بودجه در موارد زیر تهیه می شود؟
موضوع بله خیر توضیحات
فروش
تولید
خرید
هزینه های سرمایه ای
بودجه وجوه نقد

ارائه کننده خدمات مالی در سنوات قبل:
خواهشمند است هرگونه اطلاعاتی که در جهت شناخت و برآورد حجم فعالیت شرکت موثر می باشد را بیان بفرمایید.
تهیه کننده: ……………………………………………………………. بررسی کننده: …………………………………………………………..

تاریخ و امضاء: ……………………………………………………….. تاریخ و امضاء: …………………………………………………………..

با ما در ارتباط باشید