نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور روشهاي ثبت حسابداري

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

 نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

روشهاي ثبت حسابداري  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

172

روشهاي ثبت حسابداري در شهرداري شامل مجموعه دستورالعمل ها به شرح ذيل خواهد بود : 1 حسابداري هزينه ها – 2 – حسابداري درآمدهاحسابداري وامهاي پرداختني 1  – حسابداري حسابها واسناد دريافتني 1  – حسابداري تهاترها 1  – حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 1 1 –  حسابداري مشاركت وسرمايه گذاريهاحسابداري انبار 0 – حسابداري فروش اموال شهرداري 9 – حسابداري تحصيل وتعمير دارائيهاي ثابت 18  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

173

 –حسابداري هزينه ها 1

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

174

تعاريف و الزامات قانوني  : . کاهش مازاد شود هزينه ناميده مي شودًٌ تعريف هزينههر فعاليت مالي که باعث تغيير در يکي از اقلام ترازنامه و نهايتا طبقه بندي هزينه ها ازديدگـاه تهيه صورتهـاي مالي شکل گرفته و از اين ديدگـاه شنـاسـايي و تفکيک هزينه هاي دوره به بهـاي تمـام شده محصولات و ارائه خدمات از ساير هزينه هـاي طي دوره، فوق  العـاده حائز اهميت است  . اهداف طبقه بندي هزينه ها :   مسئوليت محاسباتي وتفريغ بودجه – 1  پيشرفت وبهبود روشهاي برآورد و مديريت – 2  تجزيه وتحليل آثار هزينه هايشهرداري– 3 کليه هزينـه ها اعم از نقدي وغير نقدي به محض تحمل شناسـايي ودر هزينه هاي همان دوره محاسبه وثبت ميگردد هرچندکه هزينه هاي شناسايي شده پرداخت نگردد  .  آئين نامه مالي شهرداريها اموال شهرداري به دو دسته اموال عمومي واختصاصي تقسيم مي شود 47و46 ،45طبق مواد   .اموال عمومي که دراين دستورالعمل تحت عنوان هزينه هاي عمراني تعريف شده شامل معابر عمومي، خيابانها، ميادين، پلها، پارکها وغيره مي باشد که وظيفه حفظ وحراست از اين اموال بر عهده شهرداري مي باشد و اموال اختصاصي اموالي است که شهرداري حق تصرف مالکانه نسبت به آنها داشته و به عنوان دارايي ثابت شناسايي و ثبت ميگردد.   . آئين نامه مالي شهرداريها مي باشد48 نحوه محاسبه استهلاک اموال اختصاصي و ثبت آن در دفاتر مالي که دراين دستورالعمل بدان اشاره شده است در راستاي ماده   . آئين نامه مالي شهرداريها  خواهد بود 33پرداخت هزينه هاي فوق الذکر که دراين دستورالعمل به آن اشاره شده است منوط به رعايت  بندهاي مندرج در ماده

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

175

توضيحات ضروري   :در دستورالعمل حاضر و به طور کلي به منظور اخذ گزارشات لازم از سيستم حسابداري حتي با وجود شرايط نقدينگي و پرداخت هزينه ها به صورت نقد اقلام با اهميت هزينه که معمولا در طي دوره مالي موضوعيت مکرر پيدا مي نمايد در هنگام پرداخت به طرفيت حسابهاي پرداختني منظور گرديده  و پرداخت آن از حساب مذکور انجام ميگردد. درخصوص ماليات بر ارزش افزوده مطالبه شده توسط پيمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات با توجه به حساسيت موضوع و لزوم کنترل هاي مورد نياز جهت استرداد وجوه پرداختي مراتب به صورت جداگانه در دستورالعمل حسابداريماليات بر ارزش افزوده تشريح گرديده است.   آئين نامه مالي شهرداريها اصل تحقق هزينه و ايجاد تعهد و مراحل پرداخت هزينه را چنين بيان مي دارد، 33ماده پرداختهاي شهرداري مستلزم مراحل سه گانه زير است : الفايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق که کار و خدمت انجام يا اموالي به تصرف شهرداري در آمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد. بتشخيص مستند مبلغي که بايد به هر يک از دائنين پرداخت شود. جصدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته، لهذا مراحل پرداخت در شهرداريها عبارتست از :تشخيص، تامين اعتبار، تعهد، تسجيل، حواله و درخواست وجه و بالاخره پرداخت مي باشد که ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله در صلاحيت شهردار و يا کساني است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختيار لازم به آنها تفويض مي شود و مسئوليت تامين اعتبار و تسجيل با مسئوليت تضامني شهردار و رئيس حسابداري مي باشد و اين تفويض اختيار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالي رافع مسئوليت قانوني آنان نخواهد بود و درخواست وجه به منظور پرداخت به ذينفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضاي رئيس حسابداري و تصويب شهردار صورت خواهد گرفت که به موجب آن وجه مورد نياز از حساب بانکي درآمد برداشت و جهت انجام هزينه هاي مربوطه به حساب بانکي هزينه واريز مي گردد

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

176

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين معين مبلغ توضيحات   کل گروه بدهکار بستانکار 

1)             

  هزينه هاي  پرسنلي : ثبت هزينه حقوق ومزاياي پرسنل درپايان ماه با فرض عدم وجود نقدينگي : شايان ذکر است بموجب اين دستورالعمل و مبناي مقرر شده  (تعهدي تعديل شده )شهرداريها مکلفند در پايان هرماه فارغ از وجود يا عدم وجود نقدينگي جهت پرداخت حقوق نسبت به صدور سند حسابداري حقوق به شرح مذکور اقدام نمايند

توضيح  :با توجه به اينکه هزينه هاي پرسنلي در کدينگ طراحي شده معين هزينه هاي اداري و عمومي و خدمات شهري و عمراني مي باشد حسب مورد با توجه به محل فعاليت پرسنل سر فصل کل تعيين خواهد شد.     

حقوق ودستمزد           

***       

*** 

*** *** *** 

**  

**     

** 

** ** ** ** **

*  

*     

*

*

*

*

*

هزينه هايجاري   

هزينه هاي پرسنلي            

حقوق و دستمزد پرداختني حقوق پرسنل  ساير حسابهاي پرداختني اداره دارايي  تامين اجتماعي  ساير

م       م

ليست حقوقي    

ليست حقوقي    

مبالغ ليست      

مبالغ ليست 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

177

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات  

معين کل گروه بدهکار بستانکار

2)              

ثبت پرداخت حقوق ومزايا : اين ثبت در زمان تامين وجه حقوق وارسال ليست حقوقي به بانک جهت واريز به حساب پرسنل شهرداري صورت مي گيرد.           

دريافت پرداخت 

***  

*** *** ***  

***

** 

** ** 

** ** ** 

** **

*

*

*

*

* *

حقوقو دستمزدپرداختني حقوق پرسنل سايرحسابهايپرداختني ادارهدارايي تاميناجتماعي ساير        

بانکها جاري پرداخت 

 ح        ح

اعلاميه بانک 

” ” 

” ” ”  

اعلاميه بانک

مبلغ اعلاميه 

” ” 

” ” ”  

مبلغ اعلاميه

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

178

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين معين مبلغ توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

1)    

2)

هزينه تامين نيروي انساني (پيمانکاري ) پرداخت علي الحساب به پيمانکاران تامين نيروي انساني موضوع واگذاري خدمات اداري وپشتيباني.  

ثبت صورت وضعيت  قابل پرداخت به پيمانکار طرف قرارداددر خصوص ساير حسابهاي پرداختني لازم به ذکراست حسابهايي را شامل مي شود که جزء بدهيهاي کوتاه مدت محسوب شده از قبيل ماليات و بيمه %سسرده حسن 10پرداختني پيمانکاران و انجام کار و غيره…  

دريافت و پرداخت   

سيستم حسابداري

*** 

***   

*** 

*** 

***  

*** *** ***

** ** ** ** 

** 

**

** ** **

** ** 

** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

علي الحسابها  شرکتها   

هزينه هايجاري  

واگذاري خدمات شهري و اداري 

بانکها  جاري پرداخت     

علي الحسابها شرکتها حسابهاي پرداختني معين مربوطه  ساير حسابهاي پرداختني اداره دارائي تامين اجتماعي  ساير 

 ح   م

مجوز پرداخت  علي الحساب 

” 

صورت وضعيت ماهانه 

مبلغ درخواست  

” 

مبلغ صورت وضعيت 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

179

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)           

پرداخت وجه به شرکت طرف قرارداد و کسورات قانوني                

دريافت پرداخت   ***  

***  

***

**

**

** 

** 

** **

*

*

*

*

حسابهاي پرداختني معين مربوطه 

ساير حسابهاي پرداختني معين هاي مربوطه     

بانکها  جاري پرداخت

ح صورت وضعيت تاييد شده   

مبلغ تاييد شده    

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

181

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسن د

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار

قابل پرداخت به 5 ثبت صورت وضعيت پيمانکار طرف قرارداد تامين نيروي انساني موضوع واگذاري  نيروهاي خدماتي وعمراني شهر. توضيح اينکه هزينه هاي نگهداري شهر ماهيت عمراني داشته وشامل توسعه، نگهداري وآبياري فضاي سبز و غيرهمي 1باشد که ثبتهاي در اينجا نيز 3 و مصداق خواهد داشت . لازم به ذکراست ثبتهاي مذکور براي هزينه هاي خدماتي (شامل رفت وروب وتنظيف شهر، جمع آوري زباله ودفن آن، نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر، لايروبي انهار وچاههاي جاذب آبهاي سطحي شهر و غيره )…نيز مصداق داشته که از تکرار آنها خودداري ميگردد. باتوجه به اينکه بعضي از شهرداريهاي بزرگ  هزينه هاي مذکور را به صورت حجمي به پيمانکار واگذار مي نمايند لذا نحوه ثبت هزينه هاي حجمي نيز به صورت روبرو خواهد بود .

سيستم حسابداري 

***   

***  

*** ***

***  

***

** 

** 

** 

** 

** ** ** **

** **

**

*

*

*

*

* *

*

هزينه هايجاري  

واگذاري خدمات شهري و اداري هزينه هاي عمراني معين مربوطه       

علي الحسابها علي الحساب شرکتها حسابهاي پرداختني معين مربوطه  ساير حسابهاي پرداختني معين هاي مربوطه

م صورت وضعيت ماهانه تاييد شده

مبلغ صورت وضعيت

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

181

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار  

1)        

2)      

هزينه اجاره ساختمان

ثبت هزينه اجاره ساختمان اين ثبت بااين  فرض است که مبلغ اجاره در زمان سررسيد ماهانه پرداخت نگرددکه ميتواند در زمان سررسيد ماهانه يا پايان سال به ميزان ماههاي منقضي شده صورت گيرد .  

ثبت پرداخت اجاره  

سيستم حسابداري          

دريافت پرداخت  

***   

***    

*** 

***

** 

** 

** 

**  

** 

** 

** ** 

*  

* *

هزينه هايجاري  

هزينه هاي استفاده از اموال و دارائي     

حسابهاي پرداختني هزينه اجاره ساختمان         

حسابهاي پرداختني اشخاص يا شرکتها       

بانکها  جاري پرداخت 

 م   

 ح        

اجاره نامه      

”     

اعلاميه بانک  

” 

مبلغ اجاره     

”     

مبلغ چک  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

182

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار   

1)    

2) 

هزينه انواع بيمه ها (ساختمان، ماشين آلات، وسائط نقليه، انبارها، مسوليت مدني و) …. پرداخت حق بيمه در زمان صدور بيمه نامه   

 1 ثبت هزينه بيمه هاي موضوع بند در پايان سال مالي

اين ثبت در پايان سال مالي به ميزان زمان منقضي شده بيمه نامه از ابتداي صدور تا پايان سال مي باشد که در دستورالعمل بستن حسابها ذکرشده است .    

دريافت پرداخت     

سيستم حسابداري

***  

***   

*** ***   

*** ***  

***

** ** 

** ** 

** 

** ** 

** 

** ** 

** **

*

*

*

*

* *

پيش پرداخته ا پيش پرداخت بيمه     

هزينه هاي جاري 

هزينه بيمه داراييها بيمه مسوليت مدني ساير حسابها و اسناددريافتني عوارض بر ارزش افزوده پرداختي ماليات بر ارزش افزوده پرداختي  

بانکها  جاري پرداخت            

پيش پرداختها پيش پرداخت بيمه  

 ح   

س  

بيمه نامه   

” 

زمان سسري شدن بيمه    

 ”  

مبلغ بيمه نامه  

 ” 

مبلغ سسري شده     

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

183

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)       

2)

هزينه هاي عمراني : ثبت صورت وضعيت هزينه هاي عمراني  توضيح اينکه هزينه هاي مذکور شامل مرمت ولکه گيري آسفالت و بلوک فرش معابر، مرمت و رنگ آميزي جداول سطح شهر، لايروبي انهار وچاههاي جاذب آبهاي سطحي شهر، خط کشي معابر، زيبا سازي سطح شهر، نگهداري سرويسهاي بهداشتي عمومي سطح شهر و غيرهمي باشد.

ثبت پرداخت وجه صورت وضعيت وکسورات

سيستم حسابداري           

دريافت پرداخت 

*** 

***  

***  

***  

***  

***

** 

** ** ** ** 

**

** 

** ** 

** 

** **

*

*

*

*

*

* *

هزينه هايعمراني معين مربوطه       

حسابهاي پرداختني معين مربوطه  ساير حسابهاي پرداختني معين هاي مربوطه  

حسابهاي پرداختني معين مربوطه  ساير حسابهاي پرداختني معين هاي مربوطه       

بانکها جاري پرداخت

 ح        ح

صورت وضعيت تاييد شده       

مجوز پرداخت

مبلغ صورت وضعيت       

مبلغ درخواست شده

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

184

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)         

2)      

3)

هزينه قبوض آب، برق و گاز  ثبت هزينه قبضهاي آب، برق و گاز در زمان دريافت قبوض  لازم به ذکراست در زمان ثبت هزينه قبضهاي دوره، بدهي پيشين کسر ومابه التفاوت آن به حساب هزينه منظور مي گردد

ثبت درآمد ناشي از ارائه خدمات وخسارات ناشي از اجراي عمليات سازمانهاي  مربوطه     

ثبت پرداخت و تهاتر حسابهاي فيمابين شهرداري وسازمانها وشرکتها در خصوص بهاي قبوض در پايان سال  با فرض اينکه شهرداري مبلغي به سازمانها بدهکار باشد. اين ثبت چنانچه شرکتهاي مربوطه جهت انجام عمليات اجرايي وخدماتي خود باعث وارد آمدن  خسارت به خيابانها ومعابر وتاسيسات شهرداري گرديده باشند با تنظيم صورتمجلس درپايان سال مالي انجام ميگيرد.   

سيستم حسابداري      

سيستم حسابداري       

سيستم حسابداري

 و

دريافت پرداخت 

***  

*** 

***  

***  

***  

***  

*** 

***

** ** ** 

** ** ** ** 

** ** 

** ** 

** ** 

** ** **

*

*

*  * *

*

*

*

*

*

* *

هزينه هاي جاري  قبوض پرداختي ساير ح و اسناد دريافتني ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي 

حسابهاي دريافتني شرکتها   

حسابهاي پرداختني سازمانهاي مربوطه        

حسابهاي پرداختني سازمانهاي مربوطه   

درآمدهايناشي از بهاي خدمات عوارض مربوطه   

حسابهاي دريافتني سازمانهاي مربوطه  بانکها جاريسرداخت

 م          

س

قبوض دريافتي           

اعلاميه بدهکاري  توسط سازمانها و شرکتها 

مبلغ قبوض            

مبالغ اعلاميه   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

185

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)           

2)     

هزينه هاي اداري : ثبت هزينه هاي اداري اين ثبت شامل هزينه هايي از قبيل هزينه حق ماموريت، هزينه جشن وپذيرايي، هزينه  حق ، چاپ اوراق وبنر هاي تبليغاتي وغيره الجلسه و حق الزحمه ، تعمير و نگهداري اثاثه اداري، کارمزد بانکي حق الزحمه حسابرسي  وغيره مي باشد که به محض تحقق وبر اساس اصل تطابقدرآمدها وهزينه ها که هزينه هاي هر دوره مي بايست از درآمدهاي همان دوره شناسايي شده  به حساب هزينه مربوطه منظور مي گردد

ثبت پرداخت وجه فاکتورها به بستانکاران : اين ثبت در زمان پرداخت وجه انجام مي گيرد.   

سيستم حسابداري              

دريافت پرداخت       

***   

***      

***  

***

** 

** 

** 

**    

** 

** 

** **

*    

*

*

هزينه هاي جاري معين مربوطه          

حسابهاي پرداختني اشخاص، شرکتها    

حسابهاي پرداختني اشخاص، شرکتها        

بانکها  جاري پرداخت 

 ح           ح

مدارک و فاکتورهاي ارائه شده  

”         

دستور پرداخت

مبالغ فاکتورهاي تاييد شده   

”          

مبلغ تاييد شده پرداخت

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

186

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)        

2)

هزينه استهلاک : ثبت استهلاک داراييهاي ثابت  (ساختمان،  وسائط نقليه و اثاثه) اين ثبت بر اساس دستورالعملهاي صادره از وزارت امور اقتصادي ودارايي درخصوص نحوه محاسبه استهلاک داراييهاي ثابت صورت مي گيرد.ضمنا مانده استهلاک انباشته در پايان سال از قيمت تمام شده دارايي کسر شده و مانده ارزش دفتري دارايي در ترازنامه منعکس مي گردد . ثبت استهلاک داراييهاي ثابت  (ماشين آلات عمراني  ) ازآنجاييکه ماشين آلات مذکور به طور مستقيم در فرآيند عمليات توليد محصول وفعاليتهاي عمراني دخالت داشته لذا هزينه استهلاک اين قبيل ماشين آلات به عنوان هزينه هاي عملياتي محسوب ميگردند.  

دارايي ثابت          

دارايي ثابت 

***   

***   

*** 

***

** **  

** **  

** ** ** **

*

*  

*

*  

*

*

*

*

هزينه استهلاک معين مربوطه       

هزينه استهلاک معين مربوطه     

استهلاک انباشته  معين مربوطه     

استهلاک انباشته  معين مربوطه    

س.       

س

محاسبات سيستم      

محاسبات سيستم

مبلغ استهلاک       

مبلغ استهلاک 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

187

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)     

2)     

پروژه هاي عمرانيثبت پيش پرداخت طبق شرايط پيمان پس از انعقاد قرارداد    

ثبت ضمانت پيش پرداخت    

دريافت پرداخت      

سيستم حسابداري 

***  

***   

***   

***

** ** 

** ** 

** 

** 

** 

**

*

*

*

پيش پرداخت ها معين مربوطه    

حسابهاي انتظامي معين مربوطه      

بانکها جاري پرداخت      

طرف حسابهاي انتظامي معين مربوطه 

 ح      ح

مدارک قراداد و دستور پرداخت     

اسناد ومدارک تضمين 

براساس شرايط پيمان      

مبلغ تضمين  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

188

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)    

5)

ثبت پرداخت علي الحساب در صورت آماده نبودن صورت وضعيت    

ثبت صورت وضعيت پروژه هاي عمراني    

دريافت پرداخت    

سيستم حسابداري 

***  

***  

*** 

*** 

***  

***  

***

** ** 

** ** ** 

** ** ** ** ** ** 

** ** 

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

علي الحسابها معين مربوطه   

هزينه هاي عمراني معين مربوطه    

بانکها جاري پرداخت   

پيش پرداختها معين مربوطه  علي الحسابها معين مربوطه  حسابهاي پرداختني معين مربوطه  ساير حسابهاي پرداختني معينهاي مربوطه

 ح     ح

درخواست پيمانکار ودستور پرداخت  

صورت وضيت تاييد شده

مبلغ تاييد شده     

مبلغ صورت وضعيت شرايط پيمان 

مبلغ پرداخت شده  مابه التفاوت صورت وضعيت وکسورات     

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

189

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

4)     

6)

ثبت پرداخت وجه به پيمانکار و پرداخت کسورات     

ثبت بستن هزينه هاي عمراني  به دارايي  آيين نامه 45با توجه به اينکه طبق ماده مالي شهرداريها هزينه انجام شده بابت پروژه هاي عمراني عمومي جزء اموال عمومي شهرداري محسوب مي شوند لذا  آيين نامه فوق الذکر در 48 طبق ماده پايان هرسال اموال مذکور در حساب دارايي ثابت عمومي که جزء حسابهاي کنترلي مي باشد ثبت ميگردد.   

دريافت پرداخت      

سيستم حسابداري  

***  

*** 

***   

***    

***

** 

** ** 

** ** ** 

** 

** 

**  

**

*

*

*

*  

حسابهاي پرداختني معين مربوطه  ساير حسابهاي پرداختني معينهاي مربوطه   

اموال  عمومي معين مربوطه       

بانکها جاري پرداخت     

کنترل حساب اموال عمومي معين مربوطه  

 ح    

س

دستور پرداخت       

گزارش سيستم حسابداري و مستندات هزينه وصورت وضعيت ها

مبلغ درخواستي و تاييد شده       

بهاي تمام شده پروژه مربوطه در پايان هر سال تا زمان بهره برداري        

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

191

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)     

2)

هزينه هاييارانه و کمک هاي بلا عوض : ثبت هزينه کمک به بخشهاي عمومي وخصوصي و سازمانهاي وابسته.    

ثبت تامين اعتبارات شوراي اسلامي شهر

دريافت پرداخت       

دريافت پرداخت  

***  

***  

***  

***

** 

** 

** ** ** 

** 

** **

*

*

*

*

يارانه ها و کمک هاي بلا عوض  معين مربوطه    

يارانه ها و کمک هاي بلا عوض تامين اعتبارات شورا    

بانکها  جاري پرداخت     

بانکها  جاري پرداخت

 ح      م 

دستور پرداخت        

تقاضاي خزانه داري شوراي شهر ودستور پرداخت 

مبلغ تاييد شده قابل پرداخت      

به نسبت وصول درآمدهاي شهرداري 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

191

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدور سند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)      

2)

ثبت آراء محکوميت قضايي : ثبت آراء بدوي محکوميت قضايي       

ثبت آراء تجديد نظر با فرض محکوميت مجددشهرداري.        

حسابداري         

دريافت پرداخت     

حسابداري 

***  

***   

***  

***  

***  

***

** 

** 

** **  

** ** 

** ** 

** ** 

** ***

*

*  

*

*

*

*

*

ح انتظاميآراء محکوميت قضايي     

هزينه(جاري/عمراني    ) آراء محکوميت قضايي 

طرف ح انتظاميآراء محکوميت قضايي    

طرف ح انتظاميآراء محکوميت قضايي    

بانکها  جاري پرداخت

ح انتظاميآراء محکوميت قضايي  

 ح      م

آراء صادره بدوي       

آراء صادره تجديد نظر       

آراء صادره تجديد نظر

مبلغ آراء       

مبلغ آراء       

مبلغ آراء  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

192

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار       

ثبت آراء تجديد نظر با فرض رد محکوميت شهرداري

حسابداري               

***   

***      

** **  

** **    

*

*  

*

*    

طرف ح انتظاميآراء محکوميت قضايي   

ح انتظاميآراء محکوميت قضايي 

م

آراء صادره تجديد نظر

مبلغ آراء   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

193     

2- حسابداري درآمدها

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

194

تعاريف و الزامات قانوني : تعريف درآمد :هرفعاليت مالي که باعث تغييردريکي ازاقلام ترازنامه ونهايتا باعث افزايش مازاد گردد، درآمدناميده ميشود.

درآمد فقط نتيجه فعاليتهاي انتفاعي است که شهرداريها طبق اصول متداول حسابداري و قوانين ومقررات موضوعه مجاز به انجام آنها بوده وموجب افزايش مازادمي شود تعريف ميگردد.کليه درآمدهاي شناسائي شده بايد در صورت مازاد(کسري )درآمدوهزينه منعکس شود. درآمد از نظر ماهيت به دوبخش درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي تقسيم مي شود.

  . آئين نامه مالي شهرداريها وآخرين اصلاحيه وزارت کشور به هفت طبقه تقسيم مي گردد 29 طبقه بندي درآمدها در اين دستور العمل به استناد ماده فارغ از نوع و طبقه بندي هاي رايج درآمدي مي توان گفت که مبحث اصلي در حسابداريدرآمدها عمدتأ معطوف به تعيين زمان شناخت آنها است   و بـر خـلاف  مبنـاي نقدي، درآمد زماني شناسايي مي شود که : شواهد کافي مبني بر وقوع يک جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد به عبارت ديگر جريان منافع اقتصادي مرتبط با درآمد عملياتي به -1 درونشهرداريمحتمل باشداين منافع را بتوان به گونه اي قابل اتکاء اندازه گيري نمود .لذا هرگاه ماحصل معامله اي را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه اي اتکاء پذير برآورد کرد، 2 درآمد عملياتي مربوط نيز بايستي با توجه به ميزان تکميل معامله شناسايي شود.

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

195

درآمدهايي که قابل شناساييبوده و وصول آن ظرف مدت يکسال امکان پذير مي باشد بر مبناي تعهدي وآن دسته از درآمدهايي که شناسايي آنها در شرايط ابهام ويا وصول آنها بيشتر از مدت يکسال ويا در زمان نامعلومي محقق مي گردد بر مبناي نقدي شناسايي خواهند شد. شايان ذکراست منظور از عبارت وصول در اين دستورالعمل ونقطه شناساييدرآمد، زمان مراجعه مودي و واريز وجه نقد وتسليم چک مي باشد لذا به موجب اين دستورالعمل درآمدهاي قابل شناسايي که در شهرداريها به موجب قانون تقسيط مي گردد ودر قبال آن چک دريافت مي شود در زمان تحويل چک قابل شناسايي خواهد بود. قانون شهرداريها لغو و يا وضع هر گونه عوارض پيشنهادي براساس تعرفه هاي مربوطه مي بايست به تصويب شوراي اسلامي شهر ومراجع ذيصلاح 45ماده 8طبق بند رسيده باشد که درغير اين صورت قابليت اجرايي نداردآئين نامه مالي شهرداريها استفاده از وجوه حاصل از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعيدرآمد 37 نکته مهم  :طبق ماده به هر عنوان حتي به طور علي الحساب ويا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع مي باشد. درخصوص ماليات برارزش افزوده دريافت شده بابت خدمات ارائه شده به موديان با توجه به حساسيت موضوع و لزوم کنترل هاي مورد نياز جهت پرداخت وجوه دريافتي بابت ماليات مذکور به اداره دارايي مراتب به صورت جداگانه وتفصيل در دستورالعمل حسابداري ماليات ارزش افزوده تشريح گرديده است.

ثبت انواع درآمدهاي شهرداري به شرح جداول پيوست مي باشد  :

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

196

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

1)             

2)

عوارض پروانه ساختماني : ثبت دريافت عوارض متعلقهقبل ازصدور پروانه بافرض اينکه کليه عوارض مربوطه ازقبيلتراکم، تفکيک، بالکن وپيش آمدگي، حذف پارکينگ، حق تشرفوتغييرکاربري رادارا بوده وقسمتي ازعوارض به صورت نقدوقسمتي به صورت اقساط پرداخت گردد.    

ثبت صدورپروانه فوق الذکر وتحويل آن  به مؤدي با فرض عدم وجود منع قانوني.   

دريافت  پرداخت  

”         

سيستم حسابداري و درآمد 

*** 

***  

***  

***  

***

** ** ** ** 

** ** 

** ** ** 

**

*

*

*

*

*

*

بانکها جاري دريافت اسناد دريافتني معين مربوطه       

پيش دريافتها معين مربوطه             

پيش دريافتها معين مربوطه    

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي عوارض بر ساختمانها و اراضي 

 ر         

 ر

فيش واريزي 

رسيد دريافت چک 

گزارش سيستم درآمد   

گزارش سيستم درآمد 

گزارش سيستم درآمد

مبالغ واريزي 

مبلغ اسناد  

مبالغ واريزي واسناد    

مبالغ واريزي واسناد 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

197

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکا ر

3)     

4)

استرداد مبالغ واريزي و اسناد دريافت شده به مؤدي به علت وجود منع قانوني جهت صدور پروانه ساختماني.   

استرداد مبالغ واريزي واسناد دريافت شده به مؤدي به علت انصراف مؤدي از گرفتن پروانه         

دريافت پرداخت    

”  

***  

***  

***    

***  

***  

***

** ** 

** ** 

** **   

** ** 

** ** 

** **

*

*

*

*   

*

*

*

*

پيش دريافتها معين مربوطه          

برگشت از درآمد برگشت از عوارض بر ساختمانها واراضي     

بانکها جاري دريافت  

اسناد دريافتني  معين مربوطه       

بانکها جاري دريافت  

اسناد دريافتني معين مربوطه  

 ر    

 ر

گزارش سيستم درآمد فيش واريزي  

رسيد دريافت چک   

گزارش سيستم درآمد 

فيش واريزي   

رسيد دريافت چک 

مبالغ واريزي واسناد مبلغ واريزي  

مبلغ اسناد    

مبالغ واريزي واسناد 

مبالغ واريزي  

مبلغ اسناد           

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

198

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

5) 

ثبت عوارض هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني با فرض تهاتر وعدم دريافت وجه نقد يا چک. توضيح  :در صورتيکه در زمان تهاتر، شهرداري به مؤدي خدمات ارائه نموده ليکن درقبال آن معادل تهاتر را به هر دليل  دريافت ننموده باشد به حساب بدهي مؤدي منظور مي گردد. مورد تهاتر در ازاء مجوز پروانه هاي ساختماني حسب مورد مي تواند اراضي واقع در طرح هاي عمراني ويا دارائي هاي ثابت اختصاصي  (زمين، آپارتمان و ) …باشد           

سيستم حسابداري و درآمد    

***  

***   

*** 

** 

** 

** ** 

** 

** 

*

*   

هزينه هاي عمراني  معين مربوطه  يا سايرداراييها موجودي اراضي و املاک          

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي عوارض بر ساختمانها واراضي  

 ح

گزارش سيستم درآمد و مدارک تهاتر گزارش سيستم درآمد 

گزارش درآمد 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

199

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)       

2)

عوارض نوسازي : ثبت عوارض نوسازي   قانون نوسازي 10 توضيح  :به استناد ماده عوارض مذکور در ابتداي سال تحقق يافته لذا ثبت مذکور درابتداي سال انجام مي شود.    

وصول عوارض نوسازي

توضيح : چنانچه در پايان سال ماليدرآمد درجريان وصول داراي مانده بستانکار باشد مانده مذکور به حساب درآمد سنوات آتي منظور ميگردد که ثبت مربوطه در دستورالعمل اصلاح وتعديل حسابها ذکر شده است

سيستم حسابداري و درآمد    

دريافت پرداخت  

***    

***  

***   

***  

***  

*** 

** **  

** 

** 

** ** 

** 

** ** 

** ** 

** 

*

*  

*

*

*

حسابهـــاي دريافتني  بدهکاران نوسازي     

بانکها جاري دريافت    

درآمدهايدرجريان وصول معين مربوطه        

درآمدهايدرجريان وصول معين مربوطه     

حسابهـــاي دريافتني  بدهکاران نوسازي   

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي عوارض نوسازي  

س      

 ر

گزارش سيستم درآمد

”     

قبوض  واريزي   

مبلغ گزارش درآمد 

”       

مبالغ واريزي        

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

211

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسن

 د

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار

1)    

2)

عوارض پروانه کسب وپيشه : ثبت عوارض پروانه کسب وپيشه که در ابتداي سال تحقق يافته لذا ثبت مذکور درابتداي سال انجام مي شود.    

وصول عوارض پروانه هاي کسب وپيشه به صورت نقدو اقساط. توضيح  :چنانچه در پايان سال ماليدرآمد درجريان وصول داراي مانده بستانکار باشد مانده مذکور به حساب درآمد سنوات آتي منظور ميگردد که ثبت مربوطه در دستورالعمل اصلاح وتعديل حسابها ذکر شده است .  

سيستم حسابداري و درآمد     

دريافت پرداخت

 و

سيستم حسابداري و درآمد  

***   

*** 

***  

***   

***  

***

** 

** 

** 

** ** ** ** 

** 

** 

** ** 

**

*

*

*

*

*

حسابهــاي دريافتني بدهکاران اصناف    

بانکها جاري دريافت     

درآمدهايدرجريان وصول معين مربوطه   

درآمدهاي در جريان وصول  معين مربوطه  

حسابهــاي دريافتني بدهکاران اصناف    

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي عوارض پروانه کسب

گزارش سيستم درآمد    

فيش واريزي   

گزارش سيستم درآمد 

مبلغ گزارش درآمد   

مبلغ واريزي     

مبلغ گزارش درآمد

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

211

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)     

2)         

  :100جراِئم کميسيون ماده ثبت درآمد جرائم کميسيون  بدوي ماده صد. درزمان صدور راي      

به صورت نقد 100وصول درآمد ماده واقساط با فرض عدم اعتراض مودي.  

توضيح  :چنانچه در پايان سال ماليدرآمد درجريان وصول داراي مانده بستانکار باشد مانده مذکور به حساب درآمد سنوات آتي منظور ميگردد که ثبت مربوطه در دستورالعمل اصلاح وتعديل حسابها ذکر شده است .      

سيستم حسابداري و درآمد       

دريافت پرداخت      

سيستم حسابداري و درآمد   

***  

*** 

*** 

***  

***  

***  

*** 

** 

** ** 

** ** ** ** ** ** 

** ** 

** ** 

** 

*

*

*

*

*

*

*

*

حسابهــاي دريافتني   111بدهکاران ماده    

بانکها جاري دريافت اسناد دريافتني  معين مربوطه    

درآمدهاي در جريان وصول  معين مربوطه     

درآمدهاي در جريان وصول  معين مربوطه    

حسابهــاي دريافتني   111بدهکاران ماده    

اعانات، هدايا و دارائيها  100جريمه ماده 

ح    

ح    

ح 

آراء کميسيون بدوي 

”   

فيش واريزي 

مستندات دريافت چک     

گزارش سيستم درآمد     

مبلغ آراء 

”    

مبلغ واريزي  

مبلغ اسناد    

مبلغ گزارش درآمد         

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

212

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)                 

ثبت وصول آراء کميسيون تجديد نظر ماده با فرض اينکه مودي اعتراض نموده و 100 مبلغ جديد از مبلغ آراء کميسيون بدوي کمتر باشد.                  

سيستم حسابداري و درآمد          

*** 

***  

***  

***    

***   

** ** ** ** ** 

** ** 

**  

** 

** 

*

*

*

*

*

*  

*  

بانکها جاري دريافت اسناد دريافتني  معين مربوطه درآمدهاي در جريان وصول  معين مربوطه              

حسابهــاي دريافتني معين مربوطه   

اعانات، هدايا و دارائيها  100جريمه ماده  

ح       

فيش واريزي 

مستندات دريافت چک 

آراء کميسيون تجديد نظر  

مبلغ واريزي  

مبلغ اسناد 

به ميزان مابه التفاوت آراء بدوي و تجديد نظر   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

213

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)     

2)

عوارض هاي نقديالف  )عوارض اختصاصي از قبيل : عوارض شماره گذاري، معاملات و ساليانه خودرو  و  وسائط نقليه  و عوارض معاملات غير منقول و ساير موارد مشابه .  

ب )درآمد تاسيسات شهرداري : درآمد  پارکينگ وپارکو متر و حق وروديه به اماکن وتاسيات شهرداري، پارکها  و درآمد کشتارگاه .    

دريافت پرداخت      

دريافت پرداخت  

***  

*** 

*** 

***   

***   

***

** ** ** 

** ** ** ** ** **  

** **  

**

*

*

*

*

*

*

*

*  

*

*  

*

بانکها جاري دريافت       

بانکها جاري دريافت  

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي معين مربوطه  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي معين مربوطه  

درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري معين مربوطه  درآمدهاي ناشي از وجوه و اموال شهرداري معين مربوطه 

 ر    

م  

فيش واريزي 

”   

فيش واريزي 

”    

مبلغ واريزي 

”   

مبلغ واريزي 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

214

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

3)      

4)  

ج)درآمد ناشي از بهاي خدماتحق آسفالت ولکه گيري و ترميم حفاري، جمع آوري وفروش زباله و ساير موارد مشابه .    

د )درآمد وجوه واموال، اعانات و سايرمنابع اعتبار : سود سسرده هاي نقدي، کرايه ماشين آلات، خودياري شهروندان، ضبط سسرده ها ي معاملات، جريمه سد معبر وساير موارد مشابه. توضيح   :باتو جه به اينکه بهاي ناشي از خدمات به صورت نقدي دريافت مي شوند، در تمام  رويه هاي پذيرفته شده حسابداري  درزمان دريافت وجه به عنوان درآمد شناسايي وثبت مي گردند. ثبتهاي مربوط به ماليات بر ارزش افزوده دريافتي در دستورالعمل ماليات بر ارزش افزوده ذکر شده است

دريافت پرداخت      

دريافت پرداخت 

***   

***  

***  

***  

***   

***

** ** ** 

** 

** ** **  

** ** 

** 

** 

**

*

*

*

*

*  

*

*

بانکها جاري دريافت      

بانکها جاري دريافت  

بهاي خدمات و درآمد هاي موسسات انتفاعي درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري  

درآمدهاي ناشي از وجوه و اموال شهرداري معين مربوطه اعانات، هدايا وداراييها  معين مربوطه  ساير منابع تامين اعتبار معين مربوطه  

ح    

 ر

فيش واريزي   

” 

” 

مبلغ واريزي   

” 

”  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

215

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)       

2)

درآمد حاصل ازسود سرمايه گذاري در سهام : ثبت  درآمدحاصل از سود سرمايه گذاري  دربخشهاي عمومي وخصوصي به صورت نقدي     

ثبت  درآمدحاصل از سود سرمايه گذاري  دربخشهاي عمومي وخصوصي به صورت غيرنقدي 

دريافت پرداخت       

سيستم حسابداري و درآمد  

***  

***   

***  

*** 

** ** ** 

**  

** ** 

** 

** 

*

*

*  

*

*

*  

بانکها جاري دريافت      

حسابهاي دريافتني معين مربوطه    

درآمدهاي ناشي از وجوه واموال شهرداري درآمد حاصل از وجوه شهرداري    

درآمدهاي ناشي از وجوه واموال شهرداري درآمد حاصل از وجوه شهرداري  

س       

 ح

فيش واريزي  

”     

مستندات چک  

گزارش سيستم درآمد

” 

مبلغ واريزي  

”     

مبلغ اسناد  

مبلغ گزارش  

”           

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

216

ردي ف

شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)         

2)

درآمد حاصل از اجاره ساختمانها وتاسيسات : ثبت اجاره ساختمان وتاسيسات شهرداريو دريافت مال الجاره به صورت نقدي با فرض اينکه بخشي از مبلغ دريافتي مربوط به اجاره سال مالي بعد باشد. نکته  :لازم به ذکراست پيش دريافتهايي که در پايان سال مالي به طرفيت اسناد دريافتني باشند در پايان سال مالي و در طبقه بندي صورتهاي مالي از دو طرف ترازنامه حذف مي شوند  

شناسايي درآمد اجاره از محل پيش دريافت درپايان سال مالي به نسبت ماههاي سسري شده درسال مالي جاري.  

دريافت پرداخت          

سيستم حسابداري و درآمد 

***  

***      

***    

***

** ** 

** **     

** ** 

**  

**

*

*

*    

*

*  

*

بانکها بانک درآمد        

پيش دريافتها  پيش دريافت اجاره   

پيش دريافتها پيش دريافت اجاره        

درآمدهاي ناشي از وجوه واموال شهرداري درآمد حاصل از اموال شهرداري 

 ح    

 ح       

فيش واريزي   

”  

گزارش درآمد   

مبلغ واريزي 

” 

مبلغ گزارش   

 ”

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

217

ردي ف

شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورس ند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)       

5)

ثبت اجاره ساختمان و تاسيسات شهرداري در زمان انعقاد قرارداد و دريافت مال الجاره به صورت غير نقدي با فرض اينکه بخشي از اجاره مربوط به سال مالي بعد  باشد.    

شناسايي درآمد اجاره از محل پيش دريافت درپايان سال مالي به نسبت ماههاي سسري شده درسال مالي جاري. لازم به ذکراست نحوه وصول و ثبت اسناد وحسابهاي دريافتني در قسمت دستورالعمل ثبت اسناد به صورت کامل توضيح داده شده است و از ثبت مجدد آنها صرف نظر شده است

سيستم حسابداري و درآمد         

سيستم حسابداري و درآمد

***  

***  

***   

***    

***

** ** ** 

** 

** **  

** ** 

**  

**

*

*

*

*  

*

*  

اسناد دريافتني معين مربوطه  حســابهاي دريافتني معين مربوطه      

پيش دريافتها پيش دريافت اجاره      

پيش دريافتها پيش دريافت اجاره       

درآمدهاي ناشي از وجوه واموال شهرداري درآمد حاصل از اموال شهرداري

 ح        ح

 گزارش سيستم 

”   

”    

گزارش درآمد   

”   

مبلغ گزارش 

”   

”    

مبلغ گزارش   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

218

ردي ف

شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورس ند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)     

2)

درآمد حاصل از اجاره تابلوهاي تبليغاتي  : ثبت اجاره تابلو، بيلبورد و استند شهرداري در زمان انعقاد قرارداد و دريافت مال الاجاره به صورت نقدي.   

شناسايي درآمد اجاره از محل پيش دريافت درپايان قرارداد و ارائه خدمات .  

دريافت پرداخت       

سيستم حسابداري و درآمد 

***   

***  

***    

***

** **  

** ** 

** ** 

**  

**

*

*  

*

*

*  

*

بانکها جاري دريافت      

پيش دريافتها  پيش دريافت اجاره    

پيش دريافتها پيش دريافت اجاره    

بهاي خدمات ودرآمد هاي موسسات انتفاعي درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري  

 ح     

 ح      

فيش واريزي   

”  

گزارش درآمد   

مبلغ واريزي 

”  

مبلغ گزارش   

 ”

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

219

ردي ف

شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورس ند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)       

5)

ثبتاجارهتابلو، بيلبورد و استندشهرداريدرزمانانعقادقراردادودريافتمالال جارهبهصورتغير نقديبافرضاينکهبخشيازاجارهمربوط به سالماليبعدباشد.    

شناسايي درآمد اجاره از محل پيش دريافت درپايان سال مالي به نسبت ماههاي سسري شده درسال مالي جاري. لازم به ذکراست نحوه وصول و ثبت اسناد وحسابهاي دريافتني در قسمت دستورالعمل ثبت اسناد به صورت کامل توضيح داده شده است و از ثبت مجدد آنها صرف نظر شده است

دريافت پرداخت    

”    

سيستم حسابداري و درآمد

***  

***  

***  

***     

***

** 

** ** 

** ** 

** **  

**  

**

*

*

*

*  

*  

*

اسناد دريافتني يا حسابهاي دريافتني معين مربوطه     

پيش دريافتها پيش دريافت اجاره     

پيش دريافتها پيش دريافت اجاره       

بهاي خدمات ودرآمد هاي موسسات انتفاعي درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري 

 ح       ح

 گزارش سيستم 

”   

”  

گزارش درآمد    

”   

مبلغ گزارش 

”   

”   

مبلغ گزارش    

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

211

ردي ف

شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورس ند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)            

2)     

درآمد حاصل از ارائه خدمات پسماند  شهري : ثبت درآمد حاصل از ارائه خدمات پسماند شهري در زمان صدور صورتحساب و قبض عوارض.          

وصول مبلغ صورت حساب و قبض عوارض صادر شده.  

سيستم حسابداري و درآمد  

”         

دريافت پرداخت  

***    

***   

*** 

***  

*** 

** 

**  **  

**  ** 

** ** ** ** 

**

*  

*

*

*

*

حســابهاي دريافتني معين مربوطه          

بانکها جاري دريافت    

بهاي خدمات ودرآمد هاي موسسات انتفاعي درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري ماليات بر ارزش افزوده دريافتي  معين مربوطه   

حســابهاي دريافتني معين مربوطه 

س         ح

گزارش درآمد  

”           

قبض واريزي 

مبلغ صورت حساب و قبض 

”           

مبلغ واريزي 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

211

ردي ف

شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

3)        

ثبت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به اداره دارايي         

دريافت پرداخت          

***  

***        

** 

** 

** **     

*

*      

ماليات بر ارزش افزوده دريافتي معين مربوطه                

بانکها جاري پرداخت       

 م        

گزارش سيستم 

مانده دفتري        

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

212

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)    

2)       

علي الحسابها : ثبت پرداخت علي الحساب .    

مستهلک شدن علي الحساب .        

دريافت پرداخت     

سيستم حسابداري      

*** 

***  

***  

***  

*** 

***  

***

** ** ** ** ** 

** ** 

** ** 

** ** ** **

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

علي الحسابها معين مربوطه   

پروژه درجريان تکميل اختصاصي    معين مربوطه هزينه هاي عمراني  معين مربوطه  هزينه هاي خدمات شهري  معين مربوطه   

بانکها جاري پرداخت           

علي الحسابها معين مربوطه حسابهاي پرداختني  معين مربوطه

ح     ح

دستور پرداخت   

صورت وضعيت يا فاکتورهاي تاييد شده   

مبلغ درخواست تاييد شده     

مبلغ صورت وضعيت يا فاکتور                   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

213

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)   

2)    

3)     

پيش پرداختها : ثبت پيش پرداختها بر اساس شرايط عمومي پيمان    

ثبت ضمانتنامه پيش پرداخت.    

مستهلک شدن پيش پرداخت طبق شرايط پيمان .ضمنا پس از اتمام پيش پرداخت، حساب تضمينات نيز ثبت معکوس زده ميشود

دريافت پرداخت   

سيستم حسابداري

***  

*** 

***  

***

*** 

***  

*** 

***

** ** 

** ** ** ** ** 

** ** 

** ** ** ** 

** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پيش پرداختها معين مربوطه    

حساب انتظامي معين مربوطه

پروژه درجريان تکميل اختصاصي    معين مربوطه هزينه هاي عمراني  معين مربوطه  هزينه هاي خدمات شهري  معين مربوطه    

بانکها جاري پرداخت   

طرف حساب انتظامي  معين مربوطه

پيش پرداختها معين مربوطه

 ح  

 ح     ح

دستور پرداخت   

فرمهاي تضمين و ضمانتنامه    

صورت وضعيت يا فاکتورهاي تاييد شده    

براساس توافق انجام شده در قرارداد 

معادل مبلغ پيش پرداخت     

مبلغ صورت وضعيت يا فاکتور                  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

214

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)  

2) 

پرداخت وتسويه تنخواه گردانها : ثبت پرداخت تنخواه گردان به کارپردازي .  

ثبت اسناد هزينه تنخواه گردان با فرض اينکه کل مبلغ تنخواه گردان هزينه شده باشد .  

دريافت پرداخت    

سيستم حسابداري

 و

دريافت پرداخت

*** 

***  

***  

***  

*** 

***   

***

** ** ** ** ** 

** ** 

** ** 

** ** **  

** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*  

*

*

تنخواه گردانها   معين مربوطه   

پروژه درجريان تکميل اختصاصي    معين مربوطه هزينه هاي عمراني    معين مربوطه  هزينه هاي   خدمات شهري  معين مربوطه موجوديها معين مربوطه 

بانکها جاري پرداخت             

تنخواه گردانها معين مربوطه 

 ح    

 ح 

دستور پرداخت     

فاکتورهاي تاييد شده        

قوانين و مقررات مربوطه    

مبلغ فاکتورها                       

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

215

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)     

5)       

ثبت شارژ تنخواه گردان      

تسويه تنخواه گردان در پايان سال مالي.        

دريافت پرداخت      

***  

***  

***  

***

** ** 

** **  ** ** 

** **

*

*

*

*

*

تنخواه گردانها معين مربوطه      

بانکها  جاري پرداخت    

بانکها جاري پرداخت    

تنخواه گردانها معين مربوطه        

س

دستور پرداخت وجه    

مدارک واريز وجه 

مبلغ پرداختي    

مبلغ واريزي          

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

216

 –حسابداري وامهاي پرداختني 1

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

217

وامهاي پرداختني : به استناد اين دستورالعمل اخذ وامهاي دريافتي از سازمان شهرداريها و بانکها نوعي بدهي تلقي شده و رويه هاي قبلي شهرداريها که وامهاي دريافتي از مراجع مذکور به عنوان يکي از منابع درآمدي در سرفصل ساير منابع تامين اعتبار منظور مي گرديد لغو شده و اين گونه دريافتها در سرفصل وامهاي پرداختني که جايگاه آن در سمت چپ ترازنامه به عنوان يک نوع بدهي است افشا ميگردد. لازم به ذکراست نحوه ثبت حسابداري وامهاي مذکوردر جداول پيوست مشخص شده که اقساط اصل وام دريافتي از محل وامهاي پرداختني و بهره آن به حساب هزينه همان دوره مالي منظور مي گرددقانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب شوراي اسلامي شهر صورت گيرد 45 ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها وامهاي دريافتي شهرداري با توجه به بند 40طبق ماده و در موقع دريافت وام مي بايست مورد مصرف وجوه دريافتي و کيفيت استرداد آن که از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره ومدت وام وطرز استهلاک مشخص وبر طبق آن عمل شود.       

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

218

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار   

1)      

2)

 الف )تسهيلات دريافتي  يکساله  بازپرداخت طي سال مالي

ثبت دريافت وام  (کوتاه مدت  )   

 ثبت باز پرداخت وام (کوتاه مدت  )با فرض اينکه بازپرداخت کل وام طي يک سال مالي باشد.             

دريافت پرداخت        

دريافت پرداخت            

***  

***  

***   

***  

***  

*** *** ***

** ** 

** ** 

** ** 

** 

** 

** ** ** 

** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

بانکها  جاري دريافت  

ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي     

وامهاي پرداختني  وامهاي پرداختني کوتاه مدت  

هزينه هاي اداري و عمومي  جرائم وام     

وامهاي پرداختني  وامهاي پرداختني کوتاه مدت     

بانکها  جاري پرداخت   

ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي    

 ح    

م  يا  س   

اسناد وقراردا د تسهيلات دريافتي    

اعلاميه بانکي      

اسناد وقراردا د تسهيلات دريافتي    

مبلغ تسهيلات 

مبلغ کارمزد    

مبلغ اعلاميه      

معادل کارمزد ماهانه يا سالانه    

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

219

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار   

3)           

5)

ب )تسهيلات دريافتي  يکساله  بازپرداخت طي دو سال مالي :

ثبت باز پرداخت وام  (کوتاه مدت  )با فرض اينکه باز پرداخت طي دوسال مالي باشد           

ثبت جرائم و دير کرد وام           

دريافت پرداخت              

دريافت پرداخت       

***  

***   

***  

***   

*** 

***

** 

** 

** ** 

** 

** 

** ** 

** 

** ** **

*

*

*

*

*

وامهاي پرداختني  وامهاي پرداختني کوتاه مدت   

هزينه هاي اداري و عمومي  کارمزد وام    

هزينه هاي اداري و عمومي  کارمزد وام    

بانکها  جاري پرداخت     

 ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي     

بانکها  جاري پرداخت  

م  يا  س           ح 

اسناد وقراردا د تسهيلات دريافتي     

اسناد وقراردا د تسهيلات دريافتي     

اعلاميه بانکي        

مبلغ تسهيلات 

مبلغ کارمزد    

معادل کارمزد ماه هاي سسري شده تا پايان سال جاري    

مبلغ اعلاميه     

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

221

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار  

1)     

2)

ب  )دريافت وام از سازمان شهرداريها ودهياريها : ثبتاسناد پرداختني بابت  وام کوتاه مدت : باتوجه به اينکه وامهاي دريافتي از سازمان مذکور به صورت اقساط ماهانه مي باشد وقبل از واريز تسهيلات کليه چکهاي اصل و کارمزد وام به سازمان شهرداريها تحويل ميگردد اين ثبت انجام مي گيرد. ثبت دريافت وام وتسهيلات دريافتي : اين ثبت در زمان واريز مبلغ تسهيلات دريافتي به حساب شهرداري انجام ميگيرد. لازم به ذکراست چنانچه تسهيلات دريافتي بازپرداخت آن طي دو سال مالي باشد ثبت قسمت تسهيلات دريافتي يکساله باز 1شماره پرداخت طي دوسال مالي، دراين مورد مصداق دارد که از تکرار آن خودداري ميگردد.    

دريافت پرداخت     

دريافت پرداخت   

***  

***  

*** 

***   

***  

** 

** 

** **  ** ** ** ** 

** 

** 

*

*

*

*

*  

حســابهاي دريافتني  شرکتها     

بانکها جاري دريافت  ساير دارائيها  مخارج انتقالي به سنوات آتي        

اسناد پرداختني  اسناد پرداختني کوتاه مدت شرکتها     

حســابهاي دريافتني  شرکتها 

 ح     ح  

قرارداد تسهيلات   

اعلاميه بانک   

مبلغ تسهيلات      

مبلغ اعلاميه  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

221

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

3)        

5) 

ثبت بازپرداخت تسهيلات دريافتي ازمحل اسناد : اين ثبت با فرض پرداخت اقساط وام به صورت ماهانه در سررسيد مقرر انجام مي شود

ثبت باز پرداخت تسهيلات دريافتي از محل کمکها  چنانچه شهرداري نسبت به باز پرداخت اقساط وام از محل چکهاي صادره که در اختيار سازمان شهرداريها مي باشد اقدام  ننمايد سازمان مذکور معادل اقساط پرداخت نشده را ازمحل کمکها، يا اعتبارات شهرداري برداشت نموده وچکهاي مربوطه به شهرداري عودت مي شود.  

دريافت پرداخت     

دريافت پرداخت

***  

***  

*** 

*** 

***  

***  

*** 

***

** ** 

** ** ** 

** ** ** ** ** ** 

** ** 

** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اسناد پرداختني  اسناد پرداختني کوتاه مدت شرکتها  

هزينه هاي اداري و عمومي  کارمزد وام   

اسناد پرداختني  شرکتها  

هزينه هاي اداري و عمومي  کارمزد وام   

بانکها  جاري پرداخت    

ساير دارائيها  مخارج انتقالي به سنوات آتي  

کمک بلاعوض دولت وساير سازمانها   معين  مربوطه   

ساير دارائيها  مخارج انتقالي به سنوات آتي 

 م     ح

صورت حساب بانکي  

اعلاميه از سازمان شهرداريها    

اعلاميه از سازمان شهرداريها 

مبلغ چک   

مبلغ اعلاميه       

مبلغ اعلاميه    

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

222

رديف

شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار   

1)     

2)

تسهيلات دريافتي بلند مدت : الف  )دريافت وام از بانکها و موسسات مالي واعتباري  ثبت دريافت وام  (بلند مدت  ) اين ثبت درزمان دريافت وام ازبانکها وموسسات مالي واعتباريکه باز پرداخت آن بيش از يکسال مي باشد  صورت مي گيرد .  

ثبت باز پرداخت تسهيلات در سررسيد مربوطه      

دريافت پرداخت     

دريافت پرداخت        

*** 

***  

***  

***   

***  

*** 

***

** ** ** ** 

** ** ** 

** 

** 

** 

** ** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

بانکها  جاري دريافت  ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي  

وامهاي پرداختني  وامهاي پرداختني بلند مدت هزينه هاي اداري و عمومي هزينه کارمزد        

وامهاي پرداختني  وامهاي پرداختني بلند مدت     

بانکها  جاري پرداخت  ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي  

 ح     م   

قرار داد وام     

مستندات پرداخت    

مبلغ وا م    

مبلغ اقساط  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

223

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

3)  

5) 

ثبت حصه جاري وام بلند مدت : اين ثبت در پايان هر سال مالي براي تعداد اقساط قابل پرداخت سال مالي بعد انجام ميگردد.      

ثبت ذخير ه سود وکارمزد اقساط و جرائم ديرکرد پرداخت نشده : اين ثبت حسب مورد در پايان سال مالي هردوره انجام مي گيرد که در خصوص تسهيلات دريافتي کوتاه مدت نيز مصداق دارد

سيستم حسابداري      

”    

سيستم حسابداري 

***  

***  

***  

***  

***  

***

** 

** 

** ** 

** ** 

** ** 

** **  

** **

*

*

*  

*

*

*  

*

*

وامهــاي پرداختني  وامهاي پرداختني بلند مدت     

ساير داراييها مخارج انتقالي به دوره آتي    

هزينه هاي اداري عمومي   کارمزد وام     

وامهاي پرداختني  وامهاي پرداختني کوتاه  مدت      

ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي     

ذخائر  ذخيره هزينه هاي پرداخت نشده 

س         

س

تعداد اقساط مربوط به سال مالي بعد   

قرارداد تسهيلات ودفترچه اقساط   

سود و کارمزد اقساط پرداخت نشده 

مبلغ اقساط قابل پرداخت در سال  مالي بعد   

به ميزان سود وکارمزد قابل پرداخت سال مالي بعد   

مبلغ سود و کارمزد اقساط پرداخت نشده      

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

224

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار  

1)     

2)

الف  )دريافت وام از سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ثبت اسناد پرداختني بابت  وام بلند مدت : اين ثبت درزمان تحويل چکهاي اقساط وام به سازمان شهرداريها ودهياريها انجام ميگيرد.  

ثبت دريافت وام از سازمان شهرداريها : اين ثبت در زمان واريز مبلغ تسهيلات دريافتي به حساب شهرداري انجام ميگيرد.    

دريافت پرداخت    

دريافت پرداخت    

***  

***  

*** 

***    

*** 

** 

** ** 

** 

** ** ** **  

** 

** 

*

*

*

*

*  

حســابهاي دريافتني شرکتها     

بانکها جاري دريافت  ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي      

اسنــاد  پرداختني  اسناد پرداختني بلند مدت       

حســابهاي دريافتني شرکتها 

 ح   

 ح       

فرار داد وام       

فيش واريزي         

مبلغ وام       

مبلغ واريزي      

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

225

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)        

5)

باز پرداخت وام در سررسيد مربوطه :        

ثبت باز پرداخت تسهيلات پرداخت نشده از محل کمکها واعتبارات شهرداري.     

دريافت پرداخت        

سيستم حسابداري 

***  

*** 

*** 

*** 

***  

***  

*** 

***

** ** 

** ** ** ** ** ** ** ** ** 

** ** 

** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اسناد پرداختني  اسناد پرداختني بلند مدت هزينه هاي اداري و عمومي  کارمزد وام     

اسناد پرداختني  شرکتها هزينه هاي  اداري وعمومي   کارمزد وام        

بانکها  جاري پرداخت  ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي   

کمک بلاعوض دولت وساير سازمانها معين  مربوطه  ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي

 م        ح

مستندات پرداخت         

اعلاميه از سازمان شهرداريها

مبلغ اقساط             

مبلغ اعلاميه  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

226

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکا ر

3)  

5) 

ثبت حصه جاري وام بلند مدت : اين ثبت در پايان هر سال مالي براي تعداد اقساط قابل پرداخت سال مالي بعد انجام ميگردد.      

ثبت ذخير ه سود وکارمزد اقساط پرداخت نشده : اين ثبت حسب مورد در پايان سال مالي هردوره انجام مي گيرد که در خصوص تسهيلات دريافتي کوتاه مدت نيز مصداق دارد

سيستم حسابداري           

سيستم حسابداري 

***  

***  

*** 

***  

*** 

*** 

** ** 

** ** 

** ** ** ** ** 

** ** ** 

*

*

*

*

*

*

*

*

اسناد پرداختني  اسناد پرداختني بلند مدت     

ساير داراييها مخارج انتقالي به دوره آتي  

هزينه هاي اداري عمومي   کارمزد وام    

اسناد پرداختني  اسناد پرداختني کوتاه  مدت    

ساير داراييها مخارج انتقالي به سنوات آتي    

ذخائر  ذخيره هزينه هاي پرداخت نشده 

س         

س

تعداد اقساط مربوط به سال مالي بعد   

قرارداد تسهيلات ودفترچه اقساط   

سود و کارمزد اقساط پرداخت نشده 

مبلغ اقساط قابل پرداخت در سال  مالي بعد   

به ميزان سود وکارمزد قابل پرداخت سال مالي بعد   

مبلغ سود و کارمزد اقساط پرداخت نشده      

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

227

حسابها و اسناد دريافتني 1

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

228

اسناد دريافتني : 77 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي که به تشخيص کميسيون منظور در ماده 32طبق ماده قانون شهرداريها مودي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يکجا نباشد که در اين صورت ممکن است بدهي مودي براي مدتي که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کليه بدهي مي باشد.

اسناد بهاداري که بابت مطالبات حاصل از فعاليتهاي عملياتي شهرداري از اشخاص حقيقي يا حقوقي به نفع شهرداري اخذ و سررسيد وصول آنها در سال جاري و يا حداکثر تا پايان سال مالي بعد باشد به عنوان اسناد دريافتني تلقي مي گردد .با توجه به اصل تحقق درآمد اسناد مذکور در زمان دريافت به حساب درآمد همان سال منظور مي گردد.  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

229

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)    

2)     

2)   

اسناد دريافتني  ثبت دريافت چک از مودي بابت عوارض.    

واگذاري چکهاي دريافتي به حساب بانک درآمد.    

وصول چک واگذار شده به بانک در تاريخ سررسيد  

دريافت پرداخت      

دريافت پرداخت    

دريافت پرداخت 

***  

***   

***  

*** 

*** 

***

** ** ** 

** ** 

** ** ** ** ** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اسناد دريافتني معين مربوطه    

اسناد در جريان وصول   معين مربوطه  

بانکها جاري دريافت  

درآمدها ي عمومي و اختصاصي  معين مربوطه       

اسناد دريافتني  معين مربوطه  

اسناد دريافتني  معين مربوطه

 ر   

 ر 

ر

مستندات چک  

گزارش درآمد     

رسيد بانکي 

گزارش درآمد 

مبلغ اسناد  

مبلغ گزارش        

مبلغ رسيد 

مبلغ گزارش  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

231

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

4)   

5)   

6) 

ثبت عدم وصول چک واگذار شده به بانک درتاريخ سررسيد.  

وصول چک برگشتي به طورکامل.   

وصول چک برگشتي به صورت قسمتي نقد  وقسمتي  به صورت اقساط.  

دريافت پرداخت   

دريافت پرداخت   

دريافت پرداخت  

***  

*** 

*** 

*** 

***  

***

***

** ** ** 

** ** ** ** ** ** ** 

** ** ** **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اسناد دريافتني برگشتي  معين مربوطه    

بانکها جاري دريافت   

بانکها جاري دريافت 

اسناد دريافتني معين مربوطه    

اسناد دريافتني 

معين مربوطه   

اسناد دريافتني برگشتي معين مربوطه     

اسناد دريافتني برگشتي معين مربوطه 

 ح  

 ح   ح

اعلاميه بانک  

”  

رسيد بانکي 

” 

” 

مستندات چک

مبلغ چک  

” 

مبلغ رسيد  

”    

مبلغ چک جديد 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

231

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

7)       

8) 

ثبت ذخيره اسناد دريافتني نکول شده  ( برگشتي  )که تاپايان سال مالي وصول نشده       

ثبت وصول چک برگشتي درسال مالي بعد  

سيستم حسابداري        

دريافت پرداخت 

***    

***  

*** 

***  

*** ***

** 

**  

** 

** 

** ** ** ** ** 

** **

*  

*

*

*

*

*

*

هزينه هاي  اداري و عمومي  معين هاي مربوطه        

بانکها جاري دريافت  

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول معين مربوطه       

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول معين مربوطه      

اسناد دريافتني برگشتي معين مربوطه    

مازاد درآمد هزينه سنواتي

س   

ليست چکهاي برگشتي وصول نشده   

”   

مبالغ چکهاي برگشتي   

”    

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

232

 –حسابداري تهاترها 1

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

233

تهاتر درفعاليت هاي شهرداري عموما بهنگام تملک اراضي و زمين هاي واقع شده در طرح هاي عمراني بالاخص در توسعه  معابر و احداث خيابان ها مصداق پيدا مي  اشعار ميدارد دستگاه هاي اجرايي و 44/11/27 نمايد..در اين خصوص قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک واقع براي برنامه هاي عمومي و عمراني مصوب شهرداري ها هرگاه به اراضي، ابنيه، مستحدثات تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند مي توانند نسبت به خريداري و تملک آن اقدام نمايندبهاي عادلانه اراضي و ابنيه وو خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه هاي اجرايي يا شهرداري و مالک يا صاحبان حقوق 1 آن تصريح مي دارد3 ماده و تبصره   قانون زمين شهري اراضي و 1 تعيين گرديده و بهاي مذکور مي بايست به تصويب انجمن شهر برسد.لذا شهرداري ها به موجب اين قانون همچنين به استناد ماده املاک مورد نياز خود را از طريق توافق و غالبأ با اعطاء مجوز در باقيمانده املاک و يا زمين معوض تملک شهرداري که معاملات مذکور مي بايست مورد ثبت قرار گيرد.            

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

234

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار  

1)         

2)      

هزينه قبوض آب، برق، گاز حق الامتياز ثبت هزينه قبضهاي آب، برق، گاز و حق الامتياز با فرض عدم وجود نقدينگي جهت پرداخت ومنظور نمودن به حساب بستانکاري شرکتها وسازمانهاي مربوطه جهت تهاتر در پايان سال مالي. لازم به ذکراست در زمان ثبت هزينه قبضهاي دوره مبلغ بدهي پيشين کسر ومابه التفاوت آن به حساب هزينه منظور مي گردد.  

ثبت درآمد ناشي از ارائه خدمات وخسارات ناشي از اجراي عمليات سازمانهاي  مربوطه   چنانچه شرکتهاي مربوطه جهت انجام عمليات اجرايي وخدماتي خود باعث وارد آمدن  خسارت به خيابانها ومعابر وتاسيسات شهرداري گرديده باشند با تنظيم صورتمجلس درپايان سال مالي انجام ميگيرد 

سيستم حسابداري     

سيستم حسابداري      

*** 

***  

***    

***  

*** 

** 

** ** ** ** 

** 

** 

** 

** 

**

*

*

*

*

هزينه هاي     اداري وعمومي  هزينه قبوض    دارايي نامشهود حق الامتيازها      

حســابهاي دريافتني  سازمانهاي مربوطه         

حســابهاي پرداختني  سازمانهاي مربوطه     

درآمدهاي ناشي از بهاي خدمات  عوارض مربوطه

 م        

ح    

قبوض دريافتي         

گزارش واحدهاي مربوطه شهرداري 

مبلغ قبوض             

مبلغ گزارش            

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

235

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3)        

4)

ثبت هزينه جابجايي تاسيسات وخسارت وارده به تاسيسات شرکتهاي آب و فاضلاب، مخابرات، برق و گاز 

ثبت پرداخت و تهاتر حسابهاي فيمابين شهرداري وسازمانها وشرکتها در خصوص بهاي قبوض در پايان سال  با فرض اينکه شهرداري مبلغي به سازمانها بدهکار باشد واين ثبت در شرايط ارسال مستندات رويداد مالي هزينه اي ودرآمدي در طول سال مالي صادر مي گردد.   

سيستم حسابداري       

سيستم حسابداري

 و

دريافت پرداخت 

***  

***  

***  

***  

***

** 

** ** 

** 

** ** ** 

** 

** **

*

*

*

*

*

هزينه هاي عمراني  معين مربوطه     

حسابهاي پرداختني  سازمانهاي مربوطه   

حســابهاي پرداختني  سازمانهاي مربوطه   

حســابهاي دريافتني  سازمانهاي مربوطه  

بانکها جاري پرداخت  

ح            

س

گزارش واحدهاي مربوطه شهرداري            

اعلاميه بدهکاري  توسط سازمانها و شرکتها

مبلغ گزارش            

مبالغ اعلاميه            

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

236

رديف شرح رويداد مالي

زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات 

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

5) 

ثبت عوارض هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني با فرض تهاتر وعدم دريافت وجه نقد يا چک. توضيح  :در صورتيکه در زمان تهاتر، شهرداري به مؤدي خدمات ارائه نموده ليکن درقبال آن معادل تهاتر را به هر دليل  دريافت ننموده باشد به حساب بدهي مؤدي منظور مي گردد. مورد تهاتر در ازاء مجوز پروانه هاي ساختماني حسب مورد مي تواند اراضي واقع در طرح هاي عمراني ويا دارائي هاي ثابت اختصاصي  (زمين، آپارتمان و ) …باشد          

سيستم حسابداري     

***  

***   

*** 

** 

** 

** ** 

** 

** 

*

*   

هزينه هاي عمراني  معين مربوطه  يا سايردارائيها موجودي اراضي و املاک          

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  عوارض بر ساختمانها واراضي   

 ح

گزارش سيستم درآمد و مدارک تهاتر گزارش سيستم درآمد 

گزارش درآمد 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

237

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

2) 

ثبت زمينهاي تملک شده : اين ثبت زماني انجام مي گيرد که شهرداري در مرحله آزاد سازي مسيرايجاد و احداث  خيابان اصلي، بلوار، معابر فرعي، پارک و فضاي سبز و غيره اقدام به توافق با مالکين اراضي وساختمانهاي واقع در مسير طرح عمراني مربوطه نموده که دراين راستا براساس توافقات انجام شده زمين در اختيار شهرداري قرار گرفته و قصد از تملک اين اراضي منافع اقتصادي آتي نميباشد ليکن منافع آتي ناشي از جريان خدمات را در بر دارد وصرفا جهت معاوضه به بدهکار حساب موجودي اراضي واملاک منظور ميگردد.اين ثبت با فرض اينکه شهرداري مبلغي به مالک بدهکار بوده ويا درقبال بدهي شهرداري خدمات ارائه داده باشد انجام مي گيرد.      

انبـــــار و حسابداري انبار 

***      

***    

** ** 

**  

** 

**  

*

*  

*  

سايردارائيها موجودي اراضي و املاک      

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي   عوارض مربوطه  ح

توافقنامه واسناد و مدارک زمين وساختمان 

”  

مبلغ توافقنامه   

”  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

238

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

3)   

ثبت استفاده از زمينهاي تملک شده در پروژه ها : اين ثبت پس از اينکه زمين در تملک شهرداري قرار گرفت و واحد عمران شهرداري نسبت به اجراي پروژه عمراني  (خيابان هاي اصلي وفرعي، بلوار، پارک وغيره  )اقدام نمود به حساب پروژه مربوطه بدهکار ميگردد.              

انبـــــار و حسابداري انبار    

”          

***  

***   

**  

** 

** **  

*  

*

*  

هزينه هاي عمراني شهر  

پروژه هاي مربوطه          

سايردارائيها موجودي اراضي و املاک        

 ح      

توافقنامه واسناد و مدارک زمين وساختمان   

”  

مبلغ توافقنامه    

”  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

239  

 –حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 1

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

241

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)

ماليات بر ارزش افزوده دريافتي : ثبت ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از محل درآمدهاي مشمول قانون 

دريافت پرداخت

***  

**     

***   

***

** ** ** 

** 

**  

** 

** 

**

*

*

*  

بانکها جاري دريافت حسابهاواسناد دريافتني  معين مربوطه           

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات شهرداري  معين مربوطه  

ماليات ارزش افزوده دريافتي  معين مربوطه 

ح فيش واريزي  ليست اسناد دريافتني بر اساس گزارش درآمد 

گزارش سيستم درآمد  

قوانين ودستورالعمل هاي صادره

مبلغ واريزي  

مبالغ اسناد     

مبلغ گزارش    

معادل درصد اعلام شده از طرف امور اقصادي ودارايي

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

241

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)

ماليات بر ارزش افزوده پرداختي : ثبت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت هزينه هاي مشمول قانون 

دريافت پرداخت

*** 

***   

***  

***

** ** **

**  

** ** ** 

**

*

*

*

*  

*

*

هزينه ها  معين مربوطه  ماليات ارزش افزوده پرداختي معين مربوطه        

بانکها جاري پرداخت حسابهاواسناد پرداختني معين مربوطه  

ح فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده قوانين ودستورالعمل هاي صادره

مبالغ فاکتور وصورت وضعيت 

معادل درصد اعلام شده از طرف امور اقصادي ودارايي 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

242

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدور سند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار   

1)      

2)

تهاتر ماليات بر ارزش افزوده دريافتي و پرداختي : تهاتر حساب با فرض اينکه شهرداري از اداره دارايي بستانکار شده و مبلغ بستانکاري مسترد گردد . لازم به ذکراست چنانچه مبلغ بستانکاري مسترد نگردد پس از ثبت تهاتر حساب،  مانده  حساب ماليات ارزش افزوده پرداختي نشان دهنده مبلغ بستانکاري خواهد بود. تهاتر حساب با فرض اينکه شهرداري به اداره دارايي بدهکار باشد

دريافت پرداخت

***  

***  

***   

*** 

***  

***

** ** ** 

** **

** 

** 

** ** ** ** 

**

*

*

*

*

*

*

*

*

بانکها  جاري دريافت  ماليات ارزش افزوده دريافتي معين مربوطه    

ماليات ارزش افزوده دريافتي معين مربوطه    

ماليات ارزش افزوده پرداختي معين مربوطه    

بانکها  جاري دريافت  ماليات ارزش افزوده پرداختي معين مربوطه

ح             ح

اظهار نامه مالياتي        

اظهار نامه مالياتي

مبالغ مندرج در اظهار نامه       

مبالغ مندرج در اظهار نامه

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

243 

 – حسابداري سرمايه گذاريها و مشاركتها 1        

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

244

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورس ند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)       

سرمايه گذاري در سازمانها   : سرمايه گذاري در سازمانهاي وابسته

توضيح اينکه باتوجه به تنوع فعاليت شهرداري وايجاد سازمانهاي وابسته مبالغ اوليه پرداختي يا داراييهاي ثابت واگذار شده طبق اساسنامه سازمان مربوطه، به حساب سرمايه گذاري شهرداري در آن سازمان ثبت وشناسايي مي گردد .لازم به ذکراست پرداختهاي بعدي به سازمانهاي وابسته به حساب هزينه منظور شده که در دستورالعمل حسابداري هزينه ها توضيح داده شده است.         

سيستم حسابداري       

سيستم حسابداري 

***   

***  

***  

***   

** 

** 

** 

** 

** ** 

** **   

*

*

*  

سرمايه گذاري بلند مدت  معين مربوطه 

استهلاک انباشته  معين مربوطه                  

بانکها بانک پرداخت  

داراييهاي ثابت  معين مربوطه    

ح        

مستندات قانوني پرداخت وجه      

مستندات قانوني پرداخت وجه   

مبلغ پرداخت شده 

مانده دفتري        

بهاي تمام شده        

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

245

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

2)    

3)      

5)         

سرمايه گذاري در سايرسازمانها  (سازمان همياري شهرداريها)   

ثبت شناسائي درآمد حاصل از سود سهام پس از تصويب مجمع عمومي سازمان      

ثبت تهاتر سود سهام با حسابهاي شهرداري يا به حساب افزايش سرمايه         

سيستم حسابداري   

  سيستم حسابداري     

سيستم حسابداري       

*** 

***  

***  

***  

***  

***  

*** 

***

** 

** ** ** ** 

** ** 

** ** 

** ** 

** ** 

** **

**

* * * * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* *

*

سرمايه گذاري بلند مدت  معين مربوطه  

ساير حسابهاي دريافتني  سازمان مربوطه    

حســابهاي پرداختني  سازمان مربوطه    

سرمايه گذاري بلند مدت  معين مربوطه     

بانکها بانک پرداخت    

درآمد ناشي از وجوه و اموال شهرداري  درآمد سود سهام    

ساير حسابهاي دريافتني  سازمان مربوطه   

ساير حسابهاي دريافتني  سازمان مربوطه

 ح   

س         

مستندات قانوني خريد سهام    

اعلاميه سازمان   

گزارش حسابداري   

مستندات قانوني افزايش سرمايه    

مبلغ پرداخت شده   

مبلغ اعلاميه    

مبلغ گزارش    

مبلغ مستندات         

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

246

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورس ند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)        

قراداد مشارکت وتهاتر هاالف  )ثبت قراداد مشارکت با فرض اينکه آورده شهرداري زمين و مجوز باشد. لازم به ذکراست مابه التفاوت ارزش دفتري زمين وفروش در زمان انعقاد قراداد واجراي پروژه به حساب درآمد سنوات آتي بستانکار شده و چناچه زمين مورد مشارکت ازمحل موجوديها باشد موجودي اراضي واملاک  بستانکار مي گردد.          

سيستم حسابداري   

سيستم دارايي ثابت  

سيستم حسابداري    

*** 

***   

***   

***

** 

** ** ** 

** 

** **  

**

*

*

*

پروژه در جريان تکميل اختصاصي   معين مربوطه    

دارايي ثابت  زمين 

درآمدهاي ناشي از اموال شهرداري   درآمد سنوات آتي  

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  عوارض بر ساختمان واراضي    ح

قرارداد مشارکت   

”  

”   

قرارداد مشارکت ومستندات عوارض

مبلغ قرارداد  

”  

”   

مبلغ عوارض       

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

247

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

2)     

3)  ب

 )ثبت قرارداد مشارکت بافرض اينکه آورده شهرداري صرفا مجوز هاي مربوطه بوده وهمچنين پرداخت بخشي از هزينه هاي نقدي اجراي پروژه برعهده شهرداري باشد.  

پرداخت بخشي از هزينه اجراي پروژه به طرف قرارداد به صورت پيش پرداخت  با اخذ ضمانتنامه             

سيستم حسابداري      

دريافت پرداخت     

سيستم حسابداري  

*** 

*** 

*** 

*** 

***  

***

** 

** ** 

** 

** ** ** ** ** ** ** 

**

*

*

*

*

*

*

*

*

پروژه در جريان تکميل اختصاصي    معين مربوطه    

پيش پرداختها معين مربوطه  

حساب انتظامي  معين مربوطه     

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي   عوارض بر ساختمان و اراضي    

بانکها بانک پرداخت    

طرف حساب انتظامي معين مربوطه 

 ح    

 ح      

قرارداد مشارکت     

مجوز پرداخت و قراردادمشارکت  

مبلغ قرارداد     

مبلغ درخواست شده 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

248

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

4) 

ثبت هزينه هاي اجراي پروژه مشارکتي  باتوجه به شرايط قراداد که بخشي از هزينه اجراي طرح بر عهده شهرداري باشد اين ثبت انجام مي گيرد

دريافت پرداخت      

دريافت پرداخت 

***  

*** 

***

** 

** 

** ** ** ** 

*

*

*

*

پروژه درجريان تکميل اختصاصي  معين مربوطه     

پيش پرداختها معين مربوطه  بانکها بانک پرداخت  ح

مدارک و مستندات هزينه تاييد شده  

مبالغ مدارک ومستندات    

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

249

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

5)       

6)

ثبت بهاي تمام شده پروژه وانتقال آن به داراييها : اين ثبت بافرض اينکه پروژه  به قصد منافع اقتصادي آتي ساخته شده و به حساب دارايي بدهکار ميگردد .و چنانچه پروژه به قصد فروش باشد نحوه ثبت در دستور العمل فروش اموال توضيح داده شده است  . 

ثبت استرداد ضمانتنامه پيش پرداخت طرف قرارداد.

سيستم دارايي ثابت       

*** ***  

***   

*** 

*** 

** ** ** ** 

** 

** 

** 

** **

*

*

*

*

دارايي ثابت  زمين  ساختمان     

طرف حساب تضمينات معين مربوطه    

پروژه درجريان تکميل اختصاصي   معين مربوطه     

حساب تضمينات  معين مربوطه

ح صورت جلسه تحويل قطعي ومحاسبات بهاي تمام شده   

اسناد تضمين

مبالغ صورتجلسه و بهاي تمام شده تاييد شده   

مبلغ تضمين

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

251 

 –حسابداري  انبار 0          

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

251

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

1)  

2)  

3)

الف  )موجودي مواد وکالا ي مصرفي  ثبت پيش پرداخت به فروشندگان بابت خريد اجناس مصرفي.  

ثبت ضمانت پيش پرداخت.   

دريافت مواد وکالاي خريداري شده به صورت نقد و اقساط و نسيه وتحويل آن به انبار . توضيح  : درصورت خريد نقدي موادو کالا و تحويل  . 2 1 فوري کالا ثبتهاي  و مورد ندارد      

دريافت پرداخت     

سيستم حسابداري   

انبـــــار و حسابداري انبار     

***  

*** 

*** 

*** 

***  

***   

*** 

** ** 

** ** ** ** ** ** ** ** 

** ** 

** 

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پيش پرداختها  معين مربوطه    

حساب انتظامي معين مربوطه  

موجوديها  موجودي مواد وکالا    

بانکها جاري پرداخت  

طرف حساب انتظامي جاري پرداخت    

جاري پرداخت  اسناد پرداختني  

حسابهاي پرداختني  پيش پرداختها 

 ح  

 ح 

 ه     

مجوز پرداخت  

” 

”   

رسيد انبار و فاکتور فروش

” 

مبلغ پرداختي 

” 

”   

مبلغ فاکتور

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

252

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

4)     

5)     

6) 

ثبت مصرف مواد وکالاي خريداري شده در پروژ ه هاي عمراني وخدماتي و يا پروژه اختصاصي .   

ثبت مصرف مواد وکالاي خريداري شده در دواير ستادي واداري. ب  )موجودي مواد و مصالح ساختماني   1ثبتهاي  موجودي مواد وکالاي مصرفي  2و براي موجوديهاي مذکورنيز موضوعيت داشته که ازتکرار آن خودداري مي شود. ثبت خريد مواد ومصالح ساختماني به صورت نقد و نسيه .        

انبـــــار و حسابداري انبار   

“    

انبـــــار و حسابداري انبار دريافت پرداخت 

” 

” 

*** 

*** 

***  

***

*** 

*** 

***  

***  

** ** ** ** ** ** ** 

** ** ** ** ** ** ** ** 

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

هزينه هاي عمراني  معين مربوطه  پروژه در جريان تکميل اختصاصي معين مربوطه  

هزينه هاي اداري وعمومي  معين مربوطه   

موجوديها  موجودي مواد و مصالح     

موجوديها موجودي مواد وکالا    

موجوديها موجودي مواد وکالا   

بانکها  جاري پرداخت  حسابهاي پرداختني  معين مربوطه 

ه

ح 

گزارش سيستم انبار 

”  

گزارش سيستم انبار    

رسيد انبار و فاکتور فروش

 ”

بهاي تمام شده

” 

بهاي تمام شده   

مبلغ فاکتور

”  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

253

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

2)     

1)

ثبت مصرف مواد و مصالح ساختماني  خريداري شده در پروژ ه  هاي ساختماني با فرض اينکه مصالح برعهده شهرداري است .  

برگشت ازخريد : ثبت برگشت از خريد  مواد، کالا  ومصالح ساختماني به علت نقص کالا که به صورت نقد، اقساط ويا نسيه  خريداري شده است  .             

انبـــــار و حسابداري انبار 

”  

دريافت پرداخت 

انبـــــار و حسابداري انبار

*** 

***  

***  

***  

*** 

***

**

** ** ** 

** ** 

** ** 

** ** 

**

*

*

*

*

*

*

*

پروژه درجريان تکميل اختصاصي  معين مربوطه    

بانکها جاري پرداخت  

حسابهاي پرداختني  معين مربوطه       

موجوديها  موجودي مواد و مصالح ساختماني       

موجوديها  مواد و کالاي مصرفي  مواد و مصالح ساختماني

ح گزارش سيستم انبار 

”   

فيش واريزي   

”    

گزارش سيستم انبار 

بهاي تمام شده  

”   

مبلغ واريزي  

”    

بهاي تمام شده 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

254

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

ومصالح 2 ثبت برگشت از خريد  مواد، کالا ساختماني به علت ا نصراف شهرداري که به صورت نقد، ويا نسيه  خريداري شده با فرض اينکه فروشنده مبلغي به عنوان خسارت دريافت نمايد  . بديهي است در صورت عدم دريافت خسارت ثبتي از بابت هزينه صورت نميگيرد.

دريافت پرداخت  

” 

”     

انبـــــار و حسابداري انبار

***  

***   

***  

*** 

***

** ** 

** ** 

** 

** 

** ** 

**

*

*

*

*

بانکها جاري پرداخت   

حسابهاي پرداختني معين مربوطه  

هزينه هاي اداري وعمومي معين مربوطه           

موجوديها  مواد و کالاي مصرفي  مواد و مصالح ساختماني

 ح             

فيش واريزي   

”    

ما به التفاوت مبلغ خريد ووجه واريزي   

گزارش سيستم انبار

مبلغ واريزي  

”    

بهاي تمام شده     

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

255 

 –حسابداري فروش اموال شهرداري

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

256

فروش اموال شهرداري  : در بسياري از موارد به علل مختلف ممکن است اموال اختصاصي شهرداري اعم از منقول وغير منقول که به عنوان دارايي ثابت در دفاتر مالي ثبت شده است، به فروش  برسد که به استناد اين دستورالعمل فروش اموال مذکور از حساب داراييهاي ثابت به قيمت تمام شده تاريخي خارج گشته و رويه هاي قبلي شهرداريها که فروش اموال به عنوان يکي از منابع درآمدي در سرفصل ساير منابع تامين اعتبار منظورمي شده لغو مي گردد .

آئين نامه مالي شهرداريها فروش اموال منقول وغير منقول شهرداري از طريق مزايده کتبي صورت خواهد گرفت ليکن در مورد 13لازم به ذکراست به استناد ماده فروش اموال منقول به واحدها وموسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت شوراي اسلامي شهر مي توان از طريق مزايده حضوري  (حراج  )نيز اقدام نمود.   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

257

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

1)         

فروش اموال منقول وغير منقول : فروش اموال غيرمنقول (زمين  )نقد و با فرض وجود سود. توضيح  : با توجه به اينکه زمين در زمان تملک به هرطريق (خريد، تملک وغيره  )به بهاي تمام شده در دفاتر ثبت مي گردد لذا هنگام فروش زمين مورد نظر به بهاي تمام شده بستانکار شده و مابه التفاوت بهاي تمامشده و فروش در حساب سود ( درآمد )شناسايي وثبت مي گردد  .چنانچه زمين مذکور با زيان مواجه باشد ميزان مابه التفاوت به حساب هزينه غير عملياتي  (زيان ناشي از واگذاري داراييها )بدهکار مي گردد.  

دريافت  پرداخت  

“  

سيستم دارايي ثابت 

سيستم حسابداري        

***  

***  

***  

***  

***

** **  ** ** 

** ** ** 

** 

** ** 

*

*

*

*

*

*

بانکها جاري دريافت   اسنــاد دريافتني  معين مربوطه               

داراييهاي ثابت  زمين  درآمد ناشي از وجوه و اموال   سود ناشي از فروش زمين  ساير داراييها موجودي اراضي واملاک   ح

فيش واريزي 

مستندات چک  

گزارش سيتم دارايي ثابت 

”    

مبلغ واريزي 

مبلغ اسناد   

ارزش دفتري 

مابه ازاء ارزش دفتري و فروش 

ارزش دفتري  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

258

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

2) 

فروش اموال غيرمنقول  (ساختمان) به صورت  نقد با فرض  داشتن سود.  

دريافت پرداخت 

”     

سيستم دارايي ثابت  

سيستم حسابداري  

***  

***   

***  

*** 

***

** ** 

** ** 

** 

** 

** ** **

**

*

*

*

*

بانکها جاري دريافت  

اسناد دريافتني  معين مربوطه  

استهلاک انباشته  استهلاک ساختمان             

داراييهاي ثابت  ساختمان  درآمد ناشي از وجوه و اموال   سود ناشي از فروش ساختمان   ح

فيش واريزي 

مستندات چک   

گزارش دارايي ثابت 

گزارش دارايي ثابت 

”  

مبلغ واريزي 

مبلغ اسناد    

مبلغ گزارش  

بهاي تمام شده ما به ازاء ارزش دفتري وفروش

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

259

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

3) 

فروش اموال غيرمنقول  (ساختمان) به صورت  نقد و نسيه با فرض  داشتن زيان

توضيح  : با توجه به اينکه ساختمان درزمان تحصيل  (به هر طريق خريد، ساخت  وغيره  )به بها ي تمام شده در دفاتر ثبت مي گردد لذا هنگام فروش، ساختمان  مورد نظر به بهاي تمام شده  بستانکار شده و مابه التفاوت ارزش دفتري وفروش در حساب سود (درآمد ) يا زيان  ( هزينه )حسب مورد شناسايي وثبت مي گردد.  

دريافت پرداخت      

سيستم دارايي ثابت     

” 

***  

***   

***    

***   

***

** ** 

** ** 

** 

**  

** 

**  

** **

*

*

*  

*  

*

*

بانکها جاري دريافت  

اسناد دريافتني  معين مربوطه  

استهلاک انباشته  استهلاک ساختمان  

هزينه اداري و عمومي زيان ناشي از فروش داراييها ي ثابت                  

داراييهاي ثابت  ساختمان   ح

فيش واريزي  

مستندات چک  

گزارش دارايي ثابت  

ما به ازاء ارزش دفتري وفروش 

گزارش دارايي ثابت 

مبلغ واريزي  

مبلغ اسناد  

مبلغ گزارش

”       

بهاي تمام شده 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

261

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

4) 

فروش اموال منقول  (ماشين آلات ، وسائط نقليه، اثاثه وغيره  )به صورت نقدو نسيه با فرض زيان.            

دريافت پرداخت      

سيستم دارايي ثابت     

”   

***  

***   

***   

***   

*** 

** ** 

** ** 

** 

** 

** 

**  

** **

*

*

*  

*

*

بانکها جاري دريافت 

اسناد دريافتني  معين مربوطه  

استهلاک انباشته معين مربوطه  

هزينه اداري و عمومي  زيان ناشي از فروش داراييها ثابت                 

داراييهاي ثابت  دارايي مربوطه    ح

فيش واريزي  

مستندات چک  

گزارش دارايي ثابت

”     

گزارش دارايي ثابت  

مبلغ واريزي  

مبلغ اسناد  

مبلغ گزارش

” 

ما به ازاء ارزش دفتري وفروش   

بهاي تمام شده

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

261 

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار

4) 

فروش اموال منقول  (ماشين آلات ، وسائط نقليه، اثاثه وغيره  )به صورت نقدواقساط با فرض سود.  

توضيح  : با توجه به اينکه دارائيهاي فوق درزمان تحصيل (به هر طريق خريد و اهدايي   )به بها ي تمام شده در دفاتر ثبت مي گردد، لذا هنگام فروش، دارايي   مورد نظر به بهاي  بستانکار ارزش دفتري شده و مابه التفاوت ارزش دفتري وفروش در حساب سود (درآمد )يا زيان  ( هزينه )حسب مورد شناسايي وثبت مي گردد

دريافت پرداخت       

سيستم دارايي ثابت  

سيستم حسابداري     

*** 

*** 

***   

***   

*** 

** ** ** ** ** **  

** ** 

** 

**

*

*

*

*

*

*  

*

*

بانکها جاري دريافت  اسناد دريافتني  معين مربوطه  استهلاک انباشته معين مربوطه           

داراييهاي ثابت  دارايي مربوطه   

درآمد ناشي از وجوه واموال   سود ناشي از فروش ماشين آلات و وسائط نقليه  ح

فيش واريزي 

مستندات چک  

گزارش دارايي ثابت

گزارش دارايي ثابت 

”   

مبلغ واريزي 

مبلغ اسناد  

مبلغ گزارش

”  

بهاي تمام شده 

ما به ازاء ارزش دفتري وفروش 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

262 

 –حسابداري تحصيل وتعمير داراييهاي ثابت 18           

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

263

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

1) 

خريد وايجاد داراييهاي ثابت : الف  )زمين  ثبت زمينهاي خريداري شده : اين ثبت جهت زمينهايي صورت مي پذيرد که قصد از خريد آنها ايجاد ساختمان و تاسيسات جهت استفاده از منافع اقتصادي آتي بوده و به بدهکار حساب داراييهاي ثابت منظور ميگردد ضمنا خريد زمينهاي مذکور بر اساس  آئين نامه شهرداريها بوده که 13 مفاد ماده نحوه تحصيل به صورت نقد، اقساط، معاوضه با اراضي تملک شده ويا واگذاري امتياز به صورت خدمات  نيز مي تواند باشد .           

دارايي ثابت 

***   

***  

***  

***  

***

** ** 

** 

** 

** ** 

** ** ** 

**

*

*

*

*

*

داراييهاي ثابت  زمين    

حســـابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها  

سايردارائيها موجودي اراضي واملاک  بانکها  جاري پرداخت  

درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي  عوارض مربوطه  

 ح  ح 

مدارک واسناد ماليت زمين خريداري شده 

”  

” 

” 

”    

مبلغ کارشناسي    

” 

” 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

264

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ

توضيحات

معين کل گروه بدهکار بستانکار 

2)

ثبت زمينهاي تملک شده : اين ثبت زماني انجام مي گيرد که شهرداري در مرحله آزاد سازي مسيرايجاد و احداث  خيابان اصلي، بلوار، معابر فرعي، پارک و فضاي سبز و غيره اقدام به توافق با مالکين اراضي وساختمانهاي واقع در مسير طرح عمراني مربوطه نموده که دراين راستا براساس توافقات انجام شده زمين در اختيار شهرداري قرار گرفته و قصد از تملک اين اراضي منافع اقتصادي آتي نميباشد ليکن منافع آتي ناشي از جريان خدمات را در بر دارد وصرفا جهت معاوضه به بدهکار حساب موجودي اراضي واملاک منظور ميگردد.اين ثبت با فرض اينکه شهرداري مبلغي به مالک بدهکار بوده ويا درقبال بدهي شهرداري خدمات ارائه داده باشد انجام مي گيرد. چنانچه امتيازات آب، برق، گاز و تلفن املاک تملک شده در اختيار شهرداري قرار گيرد، مبالغ آنها در حساب دارايي نامشهود ثبت خواهد شد.  

انبـــــار و حسابداري انبار

***  

***      

***   

*** 

*** 

***

** ** 

** ** 

**    

** 

** 

** ** ** ** **

*

*

*    

*

*

*

* *

سايردارائيها موجودي اراضي و املاک دارائيهاي نامشهود حقوق و امتيازات     

اموال وداراييهايي که به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق ميگيرد  معين مربوطه  

حسابهاي  پرداختني  اشخاص، شرکتها بانکها  جاري پرداخت  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي   عوارض مربوطه

ح توافقنامه واسناد و مدارک زمين وساختمان 

” 

”   

”  

مبلغ توافقنامه   

”  

”   

”  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

265

رديف شرح رويداد مالي زير سيست م

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

3) 

5) 

ثبت استفاده از زمينهاي تملک شده در پروژه ها : اين ثبت پس از اينکه زمين در تملک شهرداري قرار گرفت و واحد عمران شهرداري نسبت به اجراي پروژه عمراني  (خيابان هاي اصلي وفرعي، بلوار، پارک وغيره  )اقدام نمود به حساب پروژه مربوطه بدهکار ميگردد

ثبت هزينه هاي انجام شده در زمينهاي خريداري و تملک  شده  : کلا هر گونه هزينه اعم از تسطيح، خاک برداري، خاکريزي، تخريب وغيره  در زمينهاي خريداري شده جهت احداث ساختمان وهر نوع بهره برداري  به بهاي تمام شده دارايي ثابت منظور و جهت زمينهاي تملک شده به بهاي تمام شده پروژه مربوطه منظور ميگردد.      

انبـــــار و حسابداري انبار    

”  

دارايي ثابت       

***  

***  

*** 

***   

***

**  

** 

** ** 

** ** ** **  

** **

*  

*

*

*

*

*  

*

*

هزينه هاي عمراني شهر  

پروژه هاي مربوطه    

داراييهاي ثابت  زمين  سايردارائيها موجودي اراضي واملاک      

سايردارائيها موجودي اراضي و املاک       

بانکها جاري پرداخت 

 ح      ح

توافقنامه واسناد و مدارک زمين وساختمان   

” 

صورت وضعيت کارکرد 

”   

” 

مبلغ توافقنامه    

”  

مبلغ صورت وضعيت تاييد شده 

”   

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

266

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار  

1) 

ب )ساختمان  : ثبت خريد ساختمان  اين ثبت در زمان خريد ساختمان هاي با کاربري اداري، مسکوني وتجاري جهت بهره برداري از منافع اقتصادي آتي بر اساس مفاد  آئين نامه مالي شهرداريها  13 ماده کارشناسي صورت مي گيرد .اين ثبت با فرض خريد به صورت نقد و نسيه مي باشد               

دارايي ثابت  

***   

***  

***   

** ** 

** 

** 

** **  

*

*

داراييهاي ثابت  ساختمان      

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها 

بانکها  جاري پرداخت   ح 

مدارک واسناد ساختمان خريداري شده 

” 

” 

” 

مبلغ کارشناسي    

” 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

267

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار  

1)

ج )ماشين آلات و وسائط نقليه

ثبت خريد ماشين آلات و وسائط نقليه : اين ثبت در زمان خريد ماشين آلات توليدي، خدماتي، عمراني و وسائط نقليه  جهت توليد محصول واجراي پروژه هاي عمراني و بهره برداري از منافع اقتصادي آتي صورت مي گيرد .اين ثبت با فرض خريد به صورت نقد، و نسيه مي باشد          

دارايي ثابت  

*** 

*** 

***   

*** 

***         

** ** 

** 

** 

** 

** ** **  

*

*

*

داراييهاي ثابت  ماشين آلات توليدي  ماشين آلات عمراني  وسائط نقليه          

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها بانکها  جاري پرداخت      ح 

مدارک واسناد ماشين آلات و وسائط نقليه  خريداري شده 

” 

” 

” 

مبلغ فاکتور هاي تاييد شده خريد     

” 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

268

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار  

1)

د )تاسيسات  : 

ثبت خريد تاسيسات : اين ثبت در زمان خريد تاسيسات پارکها وميادين وکارگاههاي توليدي جهت توليد محصول واجراي پروژه هاي عمراني و بهره برداري از منافع اقتصادي آتي صورت مي گيرد .اين ثبت با فرض خريد به صورت نقد، يا نسيه مي باشد           

دارايي ثابت  

***     

*** 

***          

** **   

** 

** ** **  

*

*   

*

*

داراييهاي ثابت  تاسيسات        

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها بانکها  جاري پرداخت      ح 

مدارک واسناد تاسيسات   خريداري شد ه

” 

” 

” 

مبلغ فاکتور هاي تاييد شده خريد     

” 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

269

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل ) نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار  

1)

ه  )اثاثه  ومنصوبات   : 

ثبت خريد اثاثه ومنصوبات  : اين ثبت در زمان خريد اثاثه اداري و منصوبات  جهت بهره برداري از منافع اقتصادي آتي صورت مي گيرد .اين ثبت با فرض خريد به صورت نقد، يا نسيه مي باشد

1              

دارايي ثابت  

***     

*** 

***   

** **   

** 

** ** **  

*

*   

*

*

داراييهاي ثابت  اثاثه ومنصوبات         

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها بانکها  جاري پرداخت      ح 

مدارک واسناد اثاثه    خريداري شده  

” 

” 

” 

مبلغ فاکتور هاي تاييد شده خريد     

” 

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

271

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار  

1)       

2)  

هزينه تعميرات و نگهداري ساختمان، تاسيسات، ماشين آلات و وسائط نقليه : ثبت تعميرات اساسي ساختمانتعميراتي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهيآن شده و  درزمان اجراي تعميرات به حساب بهاي تمام شده دارايي مربوطه ثبت مي گردد .   

پرداخت بهاي صورت وضعيت تعميراتاين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام مي گردد.        

سيستم حسابداري 

 و

سيستم دارايي ثابت        

دريافت پرداخت  

***  

***     

***  

*** 

** ** 

** **    

** ** 

** ** 

*

*

*    

*

*

داراييهاي ثابت  ساختمان      

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها       

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها       

بانکها  جاري پرداخت  

 ح        ح  

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات 

”        

مجوز پرداخت  

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده  

”       

مبلغ درخواست شده

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

271

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

3)       

4)       

ثبت تعميرات غير اساسي ساختمان : تعميراتي که به منظور حفظ يا نگهداري دارائي در وضعيت موجود و قابل استفاده  انجام شده و در زمان انجام کار  به حساب هزينه دوره منظور مي گردد .   

ثبت پرداخت وجه : اين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام مي گردد.          

سيستم حسابداري         

دريافتسرداخت 

***   

***  

***   

***

** 

**  

** ** 

** **  

** **

*  

*

*

*  

*

*

هزينه هاي اداري وعمومي  معين مربوطه      

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها         

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها     

بانکها  جاري پرداخت

 ح       ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات    

”   

مجوزپرداخت    

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده    

”   

مبلغ درخواست شده   

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

272

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

5)      

6)   

ثبت تعميرات اساسي تاسيسات   : تعميراتي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهيآن شده و  درزمان اجراي تعميرات به حساب بهاي تمام شده دارايي مربوطه ثبت مي گردد

پرداخت بهاي تعميراتاين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام مي گردد.           

سيستم حسابداري 

 و

سيستم دارايي ثابت    

دريافت پرداخت 

***   

***   

***  

***

** ** 

** 

** 

** 

** 

** **

*

*

*

داراييهاي ثابت  تاسيسات      

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها        

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها     

بانکها  جاري پرداخت  

 ح      ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات 

”    

مجوز پرداخت

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده  

”   

مبلغ درخواست شده

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

273

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

7)       

8)       

ثبت تعميرات غيراساسي تاسيسات  : تعميراتي که به منظور حفظ يا نگهداري دارائي در وضعيت موجود و قابل استفاده  انجام شده و در زمان انجام کار  به حساب هزينه دوره منظور مي گردد .   

ثبت پرداخت وجه : اين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام مي گردد .          

سيستم حسابداري         

دريافتسرداخت 

***    

***   

***   

***

** 

**  

** 

** 

** 

**  

** **

*  

*  

*

*

هزينه هاي اداري و عمومي  معين مربوطه           

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها         

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها      

بانکها  جاري پرداخت

 ح       ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات    

”   

مجوز پرداخت    

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده     

”  

مبلغ درخواست شده    

”  

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

274

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

9)      

10)   

ثبت تعميرات اساسي ماشين آلات    : تعميراتي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهيآن شده و  درزمان اجراي تعميرات به حساب بهاي تمام شده دارايي مربوطه ثبت مي گردد

پرداخت بهاي تعميراتاين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام مي گردد.           

سيستم حسابداري 

 و

سيستم دارايي ثابت    

دريافت پرداخت 

***   

***   

***  

***

** ** 

** 

** 

** 

** 

** **

*

*

*

داراييهاي ثابت  ماشين آلات توليدي، عمراني وخدماتي    

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها        

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها     

بانکها  جاري پرداخت  

 ح      ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات 

”    

مجوز پرداخت

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده  

”   

مبلغ درخواست شده

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

275

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

11)       

12)       

ثبت تعميرات غير اساسي ماشين آلات   : تعميراتي که به منظور حفظ يا نگهداري دارائي در وضعيت موجود و قابل استفاده  انجام شده و در زمان انجام کار  به حساب هزينه دوره منظور مي گردد .   

ثبت پرداخت وجه : اين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام  مي گردد .         

سيستم حسابداري         

دريافتسرداخت 

***    

***   

***   

***

** 

**  

** 

** 

** 

**  

** **

*  

*  

*

*

هزينه هاي اداري وعمومي  معين مربوطه          

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها         

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها      

بانکها  جاري پرداخت

 ح       ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات    

”   

مجوز پرداخت     

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده     

”  

مبلغ درخواست شده    

” 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

276

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار 

13)     

14)   

ثبت تعميرات اساسي وسائط نقليه    : تعميراتي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهيآن شده و  درزمان اجراي تعميرات به حساب بهاي تمام شده دارايي مربوطه ثبت مي گردد. پرداخت بهاي تعميراتاين ثبت در زمان پرداخت وجه انجام ميگردد            

سيستم حسابداري 

 و

سيستم دارايي ثابت    

دريافت پرداخت 

***   

***  

***  

***

** ** 

** 

** 

** ** 

** **

*

*

*

*

داراييهاي ثابت  وسائط نقليه      

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها        

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها    

بانکها  جاري پرداخت  

 ح      ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات 

”   

مجوز پرداخت 

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده  

”  

مبلغ درخواست شده 

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور

277

رديف شرح رويداد مالي زير سيستم

کــــد حساب عنـــــوان حساب تناوب صدورسند

مستندات صدور سند (تسجيل )

نحوه تعيين مبلغ معين توضيحات  کل گروه بدهکار بستانکار

15)       

16)       

ثبت تعميرات غير اساسي وسائط نقليه    : تعميراتي که به منظور حفظ يا نگهداري دارائي در وضعيت موجود و قابل استفاده  انجام شده و در زمان انجام کار  به حساب هزينه دوره منظور مي گردد .  

ثبت پرداخت وجه فاکتور يا صورت وضعيت : اين ثبت در زمان پرداخت وجه به طرف قرارداد با شهرداري انجام  مي گردد .         

سيستم حسابداري         

دريافتسرداخت 

***    

***  

***   

***

** 

**  

** 

** 

** **  

** **

*  

*

*  

*

*

هزينه هاي اداري و عمومي  معين مربوطه         

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها         

حسابهاي پرداختني  اشخاص، شرکتها     

بانکها  جاري پرداخت 

 ح       ح

فاکتور و صورت وضعيت تعميرات    

”    

مجوز پرداخت   

مبلغ فاکتور و صورت وضعيت تاييد شده     

”   

مبلغ درخواست شده    

” 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...