نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

نسبتهای مالی

 نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟

درحالی سرمایه‌گذاران سهام را‌با‌استفاده‌از‌روش ‌که‌ نسبتهای‌‌ بدهی و ‌های‌مختلف،‌مثل‌نسبتهای‌سودآوری،‌نسبتهای‌ نقدینگی،‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می دهند‌باید‌حواسشان‌باشد‌که‌نسبتهای‌مالی‌را‌که‌می‌ توانند‌سیگنال‌ ورشکستگی‌هایی‌از‌یک‌ قریب می‌الوقوع‌باشند،‌نیز‌در‌نظر‌بگیرند.‌نسبتهای‌مالی‌کلیدی‌وجود‌دارند‌که‌ توانند‌این‌هشدارها‌را‌از‌قبل‌بدهند‌تا‌شما‌‌ .از‌شر‌سهام‌این‌شرکت‌ها‌رها‌شوید‌زمانی‌کافی‌داشته‌باشید‌که

  :)نسبت جاری ۱نسبتهای مالی (

دارایی‌های‌جاری را‌بر‌بدهی‌های‌جاری‌تقسیم‌می ‌نسبت‌جاری‌که کند،‌یکی‌از‌اصلی‌ مورداستفاده‌‌ترین‌نسبتهای‌نقدینگی‌ برای‌ارزیابی‌امنیت‌مالی‌یک‌شرکت‌است.‌این‌نسبت‌با‌اندازه کفایت‌منابع‌جاری‌شرکت‌برای‌پوشش‌همه‌تعهدات‌‌گیری‌ توانایی‌شرکت‌را‌در‌پرداخت‌تعهدات‌بدهی‌کوتاه‌ماه‌آینده،‌۱۲بدهی‌اش‌در‌ مدتش‌ارزیابی‌می‌ جاری‌بالاتر‌‌کند.‌نسبت‌ نشان‌می ‌‌ یا‌بیشتر‌مناسب‌است.‌نسبتهای‌کمتر‌از‌یک،‌علامت‌‌۲ جاری‌نسبت‌،ًعموما‌.دارد‌بیشتری‌نقدینگی‌شرکت‌که‌دهد هشدار‌هستند.

:)۲نسبتهای مالی ( نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش

پول‌نقد‌و‌جریان‌پول‌نقد،‌کلید‌موفقیت‌و‌نجات‌هر‌کسب وکاری‌به‌شمار‌می‌ رود.‌نسبت‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش،‌‌ می‌ درآمد حاصل‌از‌فروش،‌توانایی‌شرکت‌در‌تولید‌پول‌نقد‌از‌محل‌فروشش‌را‌نشان ‌جریان‌نقدی‌تقسیم‌بر دهد.‌رابطه‌‌ ایدئال‌بین‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌و‌فروش،‌یک‌افزایش‌موازی‌است. اگر‌جریان‌نقدی‌با‌افزایش‌فروش‌افزایش‌نیابد‌جای‌ است‌نشانه‌نگرانی‌خواهد‌بود‌و‌ممکن هزینه ها‌یا‌حساب ‌ای‌بر‌ناکارآمدی‌مدیریت‌ های‌دریافتنی‌باشد.‌در‌مورد‌نسبت‌‌ می ‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش، به‌رشد،‌یا‌‌ دهند‌تا‌شاهد‌اعداد‌رو ‌ ‌ترجیح‌گران‌تحلیل‌.است‌بهتر‌بالاتر‌نسبت‌ًعموما حداقل‌ثابتی‌در‌طول‌زمان‌باشند.

  :)نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۳نسبتهای مالی (

در ‌نسبت‌بدهی‌به ارزیابی‌سلامت‌مالی‌‌ ‌که‌است‌مالی‌نسبتهای‌از‌یکی‌و‌بوده‌اهرمی‌نسبت‌یک‌ًاساسا‌سهام‌صاحب‌حقوق شرکت‌به‌شدت‌مورداستفاده‌قرار‌می ساختار‌‌معیاری‌اساسی‌از‌توانایی‌شرکت‌در‌برآورده‌کردن‌تعهدات‌و‌نسبت‌گیرد.‌این‌ سرمایه شرکت‌از‌طریق‌سهامداران‌یا‌با‌ایجاد‌بدهی‌تأمین‌می ‌ مالی شرکت،‌بدون‌توجه‌به‌اینکه‌بیشتر شود،‌به‌دست‌‌ می یا‌در‌حال‌افزایش‌باشد،‌نشان‌می‌ دهد. اگر‌این‌نسبت‌بالا‌بوده ‌ ‌‌ً وام و‌بدهی‌ ‌به‌تأمین‌مالی‌از‌طریق‌کاملا‌شرکت‌که‌دهد به جای‌استفاده‌از‌سرمایه‌ ای‌که‌سرمایه‌گذاران‌سهام‌فراهم‌می‌ . کند،‌وابسته‌است ‌

این‌نسبت‌همچنین‌ازاین جهت‌مهم‌است‌که‌یکی‌از‌معیارهای‌اصلی‌است‌که‌توسط‌وام‌دهندگان‌در‌نظر‌گرفته‌می‌ ‌شود.‌اگر‌ نباشند.‌یک‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌‌ وام‌دهنده ها‌عقیده‌داشته‌باشند‌که‌نسبت‌بالاست،‌ممکن‌است‌مایل‌به‌وام‌دادن‌به‌شرکت می ‌است،‌جایی‌که‌سهام‌۱صاحبان‌سهام‌مطلوب‌حدود‌ کند.‌گرچه‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌صاحبان‌‌ ‌برابری‌ها‌بدهی‌با‌ًتقریبا ،‌ناسالم‌در‌نظر‌گرفته‌می۲ صنعت دیگر‌متفاوت‌است،‌قانون‌عمومی‌این‌است‌که‌نسبت‌بالای‌ ‌صنعتی‌به‌سهام‌از .شود‌

  :)نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی ۴نسبتهای مالی (

نقدی‌عملیاتی‌برای‌هر‌کسب ‌وجود‌جریانات وکاری‌ضروری‌است.‌هیچ‌شرکتی‌نمی‌ نقد‌لازم‌برای‌پرداخت‌‌تواند‌بدون‌پول‌ صورتحساب ها،‌بازپرداخت‌وام‌ها،‌اجاره‌ و‌دستمزد‌و‌پرداخت‌مالیات‌ضروری‌به‌بها،‌دادن‌حقوق‌ درستی‌به‌کار‌خود‌ادامه‌‌ می‌جریانات‌نقدی‌عملیاتی‌به‌بدهی‌که‌از‌تقسیم‌جریانات‌نقدی‌بر‌بدهی‌کل‌به‌دست‌دهد.‌نسبت آید،‌بعضی‌ اوقات‌به‌ عنوان‌‌ می‌تنها‌پیش‌گوی‌ناکامی‌مالی‌در‌نظر‌گرفته .شود‌

به‌این‌نسبت صورت‌تئوریک‌نشان‌می‌ پرداخت‌بدهی‌هایش‌‌جریانات‌نقدی‌اش‌را‌به‌۱۰۰%دهد‌که‌اگر‌یک‌شرکت‌‌ اختصاص‌دهد،‌چه‌مدت‌طول‌می کشد‌که‌بدهی‌ها‌به‌ تسویه‌شوند.‌یک‌نسبت‌بالاتر‌نشانگر‌این‌است‌که‌شرکت‌‌طور‌کامل‌ به‌شکل‌مطلوبی‌دارد.‌بعضی‌از‌تحلیل‌گران‌از‌جریان‌نقدی‌آزاد‌به‌ظرفیت‌پوشش‌بدهی‌خود‌را نقدی‌عملیاتی‌‌جای‌جریان‌ در‌محاسبه های‌خود‌استفاده‌می‌ هزینه‌های‌سرمایه ‌نمایند،‌چون‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌ ای‌را‌نیز‌در‌دل‌خود‌دارد.‌یک‌نسبت‌‌ ً‌ ‌۱بالاتر‌از‌ سالم‌در‌نظر‌گرفته‌می‌عموما ‌‌ به‌معنی‌نشانه‌۱ از‌کمتر‌عددی‌هر‌اّام‌،شود ورشکستگی‌قریب‌ای‌از‌ الوقوع‌در‌‌ طول‌چند‌سال‌آینده‌است،‌مگر‌اینکه‌شرکت‌قدم برای‌بهبود‌قابل‌هایی‌ .توجه‌وضعیت‌مالی‌خود‌بردارد‌

یک‌معیار‌دیگری‌که‌اغلب‌برای‌پیش گویی‌ورشکستگی‌مورداستفاده‌قرار‌می‌ است‌که‌ترکیبی‌ Z (Z-score) گیرد،‌نمره‌ از‌چند‌نسبت‌مالی‌برای‌تولید‌یک‌نمره‌ترکیبی‌منفرد‌به حساب‌می‌ .آید‌

 نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟

درحالی سرمایه‌گذاران سهام را‌با‌استفاده‌از‌روش ‌که‌ نسبتهای‌‌ بدهی و ‌های‌مختلف،‌مثل‌نسبتهای‌سودآوری،‌نسبتهای‌ نقدینگی،‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می دهند‌باید‌حواسشان‌باشد‌که‌نسبتهای‌مالی‌را‌که‌می‌ توانند‌سیگنال‌ ورشکستگی‌هایی‌از‌یک‌ قریب می‌الوقوع‌باشند،‌نیز‌در‌نظر‌بگیرند.‌نسبتهای‌مالی‌کلیدی‌وجود‌دارند‌که‌ توانند‌این‌هشدارها‌را‌از‌قبل‌بدهند‌تا‌شما‌‌ .از‌شر‌سهام‌این‌شرکت‌ها‌رها‌شوید‌زمانی‌کافی‌داشته‌باشید‌که

  :)نسبت جاری ۱نسبتهای مالی (

دارایی‌های‌جاری را‌بر‌بدهی‌های‌جاری‌تقسیم‌می ‌نسبت‌جاری‌که کند،‌یکی‌از‌اصلی‌ مورداستفاده‌‌ترین‌نسبتهای‌نقدینگی‌ برای‌ارزیابی‌امنیت‌مالی‌یک‌شرکت‌است.‌این‌نسبت‌با‌اندازه کفایت‌منابع‌جاری‌شرکت‌برای‌پوشش‌همه‌تعهدات‌‌گیری‌ توانایی‌شرکت‌را‌در‌پرداخت‌تعهدات‌بدهی‌کوتاه‌ماه‌آینده،‌۱۲بدهی‌اش‌در‌ مدتش‌ارزیابی‌می‌ جاری‌بالاتر‌‌کند.‌نسبت‌ نشان‌می ‌‌ یا‌بیشتر‌مناسب‌است.‌نسبتهای‌کمتر‌از‌یک،‌علامت‌‌۲ جاری‌نسبت‌،ًعموما‌.دارد‌بیشتری‌نقدینگی‌شرکت‌که‌دهد هشدار‌هستند.

:)۲نسبتهای مالی ( نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش

پول‌نقد‌و‌جریان‌پول‌نقد،‌کلید‌موفقیت‌و‌نجات‌هر‌کسب وکاری‌به‌شمار‌می‌ رود.‌نسبت‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش،‌‌ می‌ درآمد حاصل‌از‌فروش،‌توانایی‌شرکت‌در‌تولید‌پول‌نقد‌از‌محل‌فروشش‌را‌نشان ‌جریان‌نقدی‌تقسیم‌بر دهد.‌رابطه‌‌ ایدئال‌بین‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌و‌فروش،‌یک‌افزایش‌موازی‌است. اگر‌جریان‌نقدی‌با‌افزایش‌فروش‌افزایش‌نیابد‌جای‌ است‌نشانه‌نگرانی‌خواهد‌بود‌و‌ممکن هزینه ها‌یا‌حساب ‌ای‌بر‌ناکارآمدی‌مدیریت‌ های‌دریافتنی‌باشد.‌در‌مورد‌نسبت‌‌ می ‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش، به‌رشد،‌یا‌‌ دهند‌تا‌شاهد‌اعداد‌رو ‌ ‌ترجیح‌گران‌تحلیل‌.است‌بهتر‌بالاتر‌نسبت‌ًعموما حداقل‌ثابتی‌در‌طول‌زمان‌باشند.

  :)نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۳نسبتهای مالی (

در ‌نسبت‌بدهی‌به ارزیابی‌سلامت‌مالی‌‌ ‌که‌است‌مالی‌نسبتهای‌از‌یکی‌و‌بوده‌اهرمی‌نسبت‌یک‌ًاساسا‌سهام‌صاحب‌حقوق شرکت‌به‌شدت‌مورداستفاده‌قرار‌می ساختار‌‌معیاری‌اساسی‌از‌توانایی‌شرکت‌در‌برآورده‌کردن‌تعهدات‌و‌نسبت‌گیرد.‌این‌ سرمایه شرکت‌از‌طریق‌سهامداران‌یا‌با‌ایجاد‌بدهی‌تأمین‌می ‌ مالی شرکت،‌بدون‌توجه‌به‌اینکه‌بیشتر شود،‌به‌دست‌‌ می یا‌در‌حال‌افزایش‌باشد،‌نشان‌می‌ دهد. اگر‌این‌نسبت‌بالا‌بوده ‌ ‌‌ً وام و‌بدهی‌ ‌به‌تأمین‌مالی‌از‌طریق‌کاملا‌شرکت‌که‌دهد به جای‌استفاده‌از‌سرمایه‌ ای‌که‌سرمایه‌گذاران‌سهام‌فراهم‌می‌ . کند،‌وابسته‌است ‌

این‌نسبت‌همچنین‌ازاین جهت‌مهم‌است‌که‌یکی‌از‌معیارهای‌اصلی‌است‌که‌توسط‌وام‌دهندگان‌در‌نظر‌گرفته‌می‌ ‌شود.‌اگر‌ نباشند.‌یک‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌‌ وام‌دهنده ها‌عقیده‌داشته‌باشند‌که‌نسبت‌بالاست،‌ممکن‌است‌مایل‌به‌وام‌دادن‌به‌شرکت می ‌است،‌جایی‌که‌سهام‌۱صاحبان‌سهام‌مطلوب‌حدود‌ کند.‌گرچه‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌صاحبان‌‌ ‌برابری‌ها‌بدهی‌با‌ًتقریبا ،‌ناسالم‌در‌نظر‌گرفته‌می۲ صنعت دیگر‌متفاوت‌است،‌قانون‌عمومی‌این‌است‌که‌نسبت‌بالای‌ ‌صنعتی‌به‌سهام‌از .شود‌

  :)نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی ۴نسبتهای مالی (

نقدی‌عملیاتی‌برای‌هر‌کسب ‌وجود‌جریانات وکاری‌ضروری‌است.‌هیچ‌شرکتی‌نمی‌ نقد‌لازم‌برای‌پرداخت‌‌تواند‌بدون‌پول‌ صورتحساب ها،‌بازپرداخت‌وام‌ها،‌اجاره‌ و‌دستمزد‌و‌پرداخت‌مالیات‌ضروری‌به‌بها،‌دادن‌حقوق‌ درستی‌به‌کار‌خود‌ادامه‌‌ می‌جریانات‌نقدی‌عملیاتی‌به‌بدهی‌که‌از‌تقسیم‌جریانات‌نقدی‌بر‌بدهی‌کل‌به‌دست‌دهد.‌نسبت آید،‌بعضی‌ اوقات‌به‌ عنوان‌‌ می‌تنها‌پیش‌گوی‌ناکامی‌مالی‌در‌نظر‌گرفته .شود‌

به‌این‌نسبت صورت‌تئوریک‌نشان‌می‌ پرداخت‌بدهی‌هایش‌‌جریانات‌نقدی‌اش‌را‌به‌۱۰۰%دهد‌که‌اگر‌یک‌شرکت‌‌ اختصاص‌دهد،‌چه‌مدت‌طول‌می کشد‌که‌بدهی‌ها‌به‌ تسویه‌شوند.‌یک‌نسبت‌بالاتر‌نشانگر‌این‌است‌که‌شرکت‌‌طور‌کامل‌ به‌شکل‌مطلوبی‌دارد.‌بعضی‌از‌تحلیل‌گران‌از‌جریان‌نقدی‌آزاد‌به‌ظرفیت‌پوشش‌بدهی‌خود‌را نقدی‌عملیاتی‌‌جای‌جریان‌ در‌محاسبه های‌خود‌استفاده‌می‌ هزینه‌های‌سرمایه ‌نمایند،‌چون‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌ ای‌را‌نیز‌در‌دل‌خود‌دارد.‌یک‌نسبت‌‌ ً‌ ‌۱بالاتر‌از‌ سالم‌در‌نظر‌گرفته‌می‌عموما ‌‌ به‌معنی‌نشانه‌۱ از‌کمتر‌عددی‌هر‌اّام‌،شود ورشکستگی‌قریب‌ای‌از‌ الوقوع‌در‌‌ طول‌چند‌سال‌آینده‌است،‌مگر‌اینکه‌شرکت‌قدم برای‌بهبود‌قابل‌هایی‌ .توجه‌وضعیت‌مالی‌خود‌بردارد‌

یک‌معیار‌دیگری‌که‌اغلب‌برای‌پیش گویی‌ورشکستگی‌مورداستفاده‌قرار‌می‌ است‌که‌ترکیبی‌ Z (Z-score) گیرد،‌نمره‌ از‌چند‌نسبت‌مالی‌برای‌تولید‌یک‌نمره‌ترکیبی‌منفرد‌به حساب‌می‌ .آید‌

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...