نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

نسبتهای مالی

 نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟

درحالی سرمایه‌گذاران سهام را‌با‌استفاده‌از‌روش ‌که‌ نسبتهای‌‌ بدهی و ‌های‌مختلف،‌مثل‌نسبتهای‌سودآوری،‌نسبتهای‌ نقدینگی،‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می دهند‌باید‌حواسشان‌باشد‌که‌نسبتهای‌مالی‌را‌که‌می‌ توانند‌سیگنال‌ ورشکستگی‌هایی‌از‌یک‌ قریب می‌الوقوع‌باشند،‌نیز‌در‌نظر‌بگیرند.‌نسبتهای‌مالی‌کلیدی‌وجود‌دارند‌که‌ توانند‌این‌هشدارها‌را‌از‌قبل‌بدهند‌تا‌شما‌‌ .از‌شر‌سهام‌این‌شرکت‌ها‌رها‌شوید‌زمانی‌کافی‌داشته‌باشید‌که

  :)نسبت جاری ۱نسبتهای مالی (

دارایی‌های‌جاری را‌بر‌بدهی‌های‌جاری‌تقسیم‌می ‌نسبت‌جاری‌که کند،‌یکی‌از‌اصلی‌ مورداستفاده‌‌ترین‌نسبتهای‌نقدینگی‌ برای‌ارزیابی‌امنیت‌مالی‌یک‌شرکت‌است.‌این‌نسبت‌با‌اندازه کفایت‌منابع‌جاری‌شرکت‌برای‌پوشش‌همه‌تعهدات‌‌گیری‌ توانایی‌شرکت‌را‌در‌پرداخت‌تعهدات‌بدهی‌کوتاه‌ماه‌آینده،‌۱۲بدهی‌اش‌در‌ مدتش‌ارزیابی‌می‌ جاری‌بالاتر‌‌کند.‌نسبت‌ نشان‌می ‌‌ یا‌بیشتر‌مناسب‌است.‌نسبتهای‌کمتر‌از‌یک،‌علامت‌‌۲ جاری‌نسبت‌،ًعموما‌.دارد‌بیشتری‌نقدینگی‌شرکت‌که‌دهد هشدار‌هستند.

:)۲نسبتهای مالی ( نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش

پول‌نقد‌و‌جریان‌پول‌نقد،‌کلید‌موفقیت‌و‌نجات‌هر‌کسب وکاری‌به‌شمار‌می‌ رود.‌نسبت‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش،‌‌ می‌ درآمد حاصل‌از‌فروش،‌توانایی‌شرکت‌در‌تولید‌پول‌نقد‌از‌محل‌فروشش‌را‌نشان ‌جریان‌نقدی‌تقسیم‌بر دهد.‌رابطه‌‌ ایدئال‌بین‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌و‌فروش،‌یک‌افزایش‌موازی‌است. اگر‌جریان‌نقدی‌با‌افزایش‌فروش‌افزایش‌نیابد‌جای‌ است‌نشانه‌نگرانی‌خواهد‌بود‌و‌ممکن هزینه ها‌یا‌حساب ‌ای‌بر‌ناکارآمدی‌مدیریت‌ های‌دریافتنی‌باشد.‌در‌مورد‌نسبت‌‌ می ‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش، به‌رشد،‌یا‌‌ دهند‌تا‌شاهد‌اعداد‌رو ‌ ‌ترجیح‌گران‌تحلیل‌.است‌بهتر‌بالاتر‌نسبت‌ًعموما حداقل‌ثابتی‌در‌طول‌زمان‌باشند.

  :)نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۳نسبتهای مالی (

در ‌نسبت‌بدهی‌به ارزیابی‌سلامت‌مالی‌‌ ‌که‌است‌مالی‌نسبتهای‌از‌یکی‌و‌بوده‌اهرمی‌نسبت‌یک‌ًاساسا‌سهام‌صاحب‌حقوق شرکت‌به‌شدت‌مورداستفاده‌قرار‌می ساختار‌‌معیاری‌اساسی‌از‌توانایی‌شرکت‌در‌برآورده‌کردن‌تعهدات‌و‌نسبت‌گیرد.‌این‌ سرمایه شرکت‌از‌طریق‌سهامداران‌یا‌با‌ایجاد‌بدهی‌تأمین‌می ‌ مالی شرکت،‌بدون‌توجه‌به‌اینکه‌بیشتر شود،‌به‌دست‌‌ می یا‌در‌حال‌افزایش‌باشد،‌نشان‌می‌ دهد. اگر‌این‌نسبت‌بالا‌بوده ‌ ‌‌ً وام و‌بدهی‌ ‌به‌تأمین‌مالی‌از‌طریق‌کاملا‌شرکت‌که‌دهد به جای‌استفاده‌از‌سرمایه‌ ای‌که‌سرمایه‌گذاران‌سهام‌فراهم‌می‌ . کند،‌وابسته‌است ‌

این‌نسبت‌همچنین‌ازاین جهت‌مهم‌است‌که‌یکی‌از‌معیارهای‌اصلی‌است‌که‌توسط‌وام‌دهندگان‌در‌نظر‌گرفته‌می‌ ‌شود.‌اگر‌ نباشند.‌یک‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌‌ وام‌دهنده ها‌عقیده‌داشته‌باشند‌که‌نسبت‌بالاست،‌ممکن‌است‌مایل‌به‌وام‌دادن‌به‌شرکت می ‌است،‌جایی‌که‌سهام‌۱صاحبان‌سهام‌مطلوب‌حدود‌ کند.‌گرچه‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌صاحبان‌‌ ‌برابری‌ها‌بدهی‌با‌ًتقریبا ،‌ناسالم‌در‌نظر‌گرفته‌می۲ صنعت دیگر‌متفاوت‌است،‌قانون‌عمومی‌این‌است‌که‌نسبت‌بالای‌ ‌صنعتی‌به‌سهام‌از .شود‌

  :)نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی ۴نسبتهای مالی (

نقدی‌عملیاتی‌برای‌هر‌کسب ‌وجود‌جریانات وکاری‌ضروری‌است.‌هیچ‌شرکتی‌نمی‌ نقد‌لازم‌برای‌پرداخت‌‌تواند‌بدون‌پول‌ صورتحساب ها،‌بازپرداخت‌وام‌ها،‌اجاره‌ و‌دستمزد‌و‌پرداخت‌مالیات‌ضروری‌به‌بها،‌دادن‌حقوق‌ درستی‌به‌کار‌خود‌ادامه‌‌ می‌جریانات‌نقدی‌عملیاتی‌به‌بدهی‌که‌از‌تقسیم‌جریانات‌نقدی‌بر‌بدهی‌کل‌به‌دست‌دهد.‌نسبت آید،‌بعضی‌ اوقات‌به‌ عنوان‌‌ می‌تنها‌پیش‌گوی‌ناکامی‌مالی‌در‌نظر‌گرفته .شود‌

به‌این‌نسبت صورت‌تئوریک‌نشان‌می‌ پرداخت‌بدهی‌هایش‌‌جریانات‌نقدی‌اش‌را‌به‌۱۰۰%دهد‌که‌اگر‌یک‌شرکت‌‌ اختصاص‌دهد،‌چه‌مدت‌طول‌می کشد‌که‌بدهی‌ها‌به‌ تسویه‌شوند.‌یک‌نسبت‌بالاتر‌نشانگر‌این‌است‌که‌شرکت‌‌طور‌کامل‌ به‌شکل‌مطلوبی‌دارد.‌بعضی‌از‌تحلیل‌گران‌از‌جریان‌نقدی‌آزاد‌به‌ظرفیت‌پوشش‌بدهی‌خود‌را نقدی‌عملیاتی‌‌جای‌جریان‌ در‌محاسبه های‌خود‌استفاده‌می‌ هزینه‌های‌سرمایه ‌نمایند،‌چون‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌ ای‌را‌نیز‌در‌دل‌خود‌دارد.‌یک‌نسبت‌‌ ً‌ ‌۱بالاتر‌از‌ سالم‌در‌نظر‌گرفته‌می‌عموما ‌‌ به‌معنی‌نشانه‌۱ از‌کمتر‌عددی‌هر‌اّام‌،شود ورشکستگی‌قریب‌ای‌از‌ الوقوع‌در‌‌ طول‌چند‌سال‌آینده‌است،‌مگر‌اینکه‌شرکت‌قدم برای‌بهبود‌قابل‌هایی‌ .توجه‌وضعیت‌مالی‌خود‌بردارد‌

یک‌معیار‌دیگری‌که‌اغلب‌برای‌پیش گویی‌ورشکستگی‌مورداستفاده‌قرار‌می‌ است‌که‌ترکیبی‌ Z (Z-score) گیرد،‌نمره‌ از‌چند‌نسبت‌مالی‌برای‌تولید‌یک‌نمره‌ترکیبی‌منفرد‌به حساب‌می‌ .آید‌

 نسبتهای مالی هشداردهنده برای شناسایی شرکت های در آستانه ورشکستگی

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟

درحالی سرمایه‌گذاران سهام را‌با‌استفاده‌از‌روش ‌که‌ نسبتهای‌‌ بدهی و ‌های‌مختلف،‌مثل‌نسبتهای‌سودآوری،‌نسبتهای‌ نقدینگی،‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می دهند‌باید‌حواسشان‌باشد‌که‌نسبتهای‌مالی‌را‌که‌می‌ توانند‌سیگنال‌ ورشکستگی‌هایی‌از‌یک‌ قریب می‌الوقوع‌باشند،‌نیز‌در‌نظر‌بگیرند.‌نسبتهای‌مالی‌کلیدی‌وجود‌دارند‌که‌ توانند‌این‌هشدارها‌را‌از‌قبل‌بدهند‌تا‌شما‌‌ .از‌شر‌سهام‌این‌شرکت‌ها‌رها‌شوید‌زمانی‌کافی‌داشته‌باشید‌که

  :)نسبت جاری ۱نسبتهای مالی (

دارایی‌های‌جاری را‌بر‌بدهی‌های‌جاری‌تقسیم‌می ‌نسبت‌جاری‌که کند،‌یکی‌از‌اصلی‌ مورداستفاده‌‌ترین‌نسبتهای‌نقدینگی‌ برای‌ارزیابی‌امنیت‌مالی‌یک‌شرکت‌است.‌این‌نسبت‌با‌اندازه کفایت‌منابع‌جاری‌شرکت‌برای‌پوشش‌همه‌تعهدات‌‌گیری‌ توانایی‌شرکت‌را‌در‌پرداخت‌تعهدات‌بدهی‌کوتاه‌ماه‌آینده،‌۱۲بدهی‌اش‌در‌ مدتش‌ارزیابی‌می‌ جاری‌بالاتر‌‌کند.‌نسبت‌ نشان‌می ‌‌ یا‌بیشتر‌مناسب‌است.‌نسبتهای‌کمتر‌از‌یک،‌علامت‌‌۲ جاری‌نسبت‌،ًعموما‌.دارد‌بیشتری‌نقدینگی‌شرکت‌که‌دهد هشدار‌هستند.

:)۲نسبتهای مالی ( نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش

پول‌نقد‌و‌جریان‌پول‌نقد،‌کلید‌موفقیت‌و‌نجات‌هر‌کسب وکاری‌به‌شمار‌می‌ رود.‌نسبت‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش،‌‌ می‌ درآمد حاصل‌از‌فروش،‌توانایی‌شرکت‌در‌تولید‌پول‌نقد‌از‌محل‌فروشش‌را‌نشان ‌جریان‌نقدی‌تقسیم‌بر دهد.‌رابطه‌‌ ایدئال‌بین‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌و‌فروش،‌یک‌افزایش‌موازی‌است. اگر‌جریان‌نقدی‌با‌افزایش‌فروش‌افزایش‌نیابد‌جای‌ است‌نشانه‌نگرانی‌خواهد‌بود‌و‌ممکن هزینه ها‌یا‌حساب ‌ای‌بر‌ناکارآمدی‌مدیریت‌ های‌دریافتنی‌باشد.‌در‌مورد‌نسبت‌‌ می ‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌به‌فروش، به‌رشد،‌یا‌‌ دهند‌تا‌شاهد‌اعداد‌رو ‌ ‌ترجیح‌گران‌تحلیل‌.است‌بهتر‌بالاتر‌نسبت‌ًعموما حداقل‌ثابتی‌در‌طول‌زمان‌باشند.

  :)نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۳نسبتهای مالی (

در ‌نسبت‌بدهی‌به ارزیابی‌سلامت‌مالی‌‌ ‌که‌است‌مالی‌نسبتهای‌از‌یکی‌و‌بوده‌اهرمی‌نسبت‌یک‌ًاساسا‌سهام‌صاحب‌حقوق شرکت‌به‌شدت‌مورداستفاده‌قرار‌می ساختار‌‌معیاری‌اساسی‌از‌توانایی‌شرکت‌در‌برآورده‌کردن‌تعهدات‌و‌نسبت‌گیرد.‌این‌ سرمایه شرکت‌از‌طریق‌سهامداران‌یا‌با‌ایجاد‌بدهی‌تأمین‌می ‌ مالی شرکت،‌بدون‌توجه‌به‌اینکه‌بیشتر شود،‌به‌دست‌‌ می یا‌در‌حال‌افزایش‌باشد،‌نشان‌می‌ دهد. اگر‌این‌نسبت‌بالا‌بوده ‌ ‌‌ً وام و‌بدهی‌ ‌به‌تأمین‌مالی‌از‌طریق‌کاملا‌شرکت‌که‌دهد به جای‌استفاده‌از‌سرمایه‌ ای‌که‌سرمایه‌گذاران‌سهام‌فراهم‌می‌ . کند،‌وابسته‌است ‌

این‌نسبت‌همچنین‌ازاین جهت‌مهم‌است‌که‌یکی‌از‌معیارهای‌اصلی‌است‌که‌توسط‌وام‌دهندگان‌در‌نظر‌گرفته‌می‌ ‌شود.‌اگر‌ نباشند.‌یک‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌‌ وام‌دهنده ها‌عقیده‌داشته‌باشند‌که‌نسبت‌بالاست،‌ممکن‌است‌مایل‌به‌وام‌دادن‌به‌شرکت می ‌است،‌جایی‌که‌سهام‌۱صاحبان‌سهام‌مطلوب‌حدود‌ کند.‌گرچه‌نسبت‌بدهی‌به‌حقوق‌صاحبان‌‌ ‌برابری‌ها‌بدهی‌با‌ًتقریبا ،‌ناسالم‌در‌نظر‌گرفته‌می۲ صنعت دیگر‌متفاوت‌است،‌قانون‌عمومی‌این‌است‌که‌نسبت‌بالای‌ ‌صنعتی‌به‌سهام‌از .شود‌

  :)نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی ۴نسبتهای مالی (

نقدی‌عملیاتی‌برای‌هر‌کسب ‌وجود‌جریانات وکاری‌ضروری‌است.‌هیچ‌شرکتی‌نمی‌ نقد‌لازم‌برای‌پرداخت‌‌تواند‌بدون‌پول‌ صورتحساب ها،‌بازپرداخت‌وام‌ها،‌اجاره‌ و‌دستمزد‌و‌پرداخت‌مالیات‌ضروری‌به‌بها،‌دادن‌حقوق‌ درستی‌به‌کار‌خود‌ادامه‌‌ می‌جریانات‌نقدی‌عملیاتی‌به‌بدهی‌که‌از‌تقسیم‌جریانات‌نقدی‌بر‌بدهی‌کل‌به‌دست‌دهد.‌نسبت آید،‌بعضی‌ اوقات‌به‌ عنوان‌‌ می‌تنها‌پیش‌گوی‌ناکامی‌مالی‌در‌نظر‌گرفته .شود‌

به‌این‌نسبت صورت‌تئوریک‌نشان‌می‌ پرداخت‌بدهی‌هایش‌‌جریانات‌نقدی‌اش‌را‌به‌۱۰۰%دهد‌که‌اگر‌یک‌شرکت‌‌ اختصاص‌دهد،‌چه‌مدت‌طول‌می کشد‌که‌بدهی‌ها‌به‌ تسویه‌شوند.‌یک‌نسبت‌بالاتر‌نشانگر‌این‌است‌که‌شرکت‌‌طور‌کامل‌ به‌شکل‌مطلوبی‌دارد.‌بعضی‌از‌تحلیل‌گران‌از‌جریان‌نقدی‌آزاد‌به‌ظرفیت‌پوشش‌بدهی‌خود‌را نقدی‌عملیاتی‌‌جای‌جریان‌ در‌محاسبه های‌خود‌استفاده‌می‌ هزینه‌های‌سرمایه ‌نمایند،‌چون‌جریان‌نقدی‌عملیاتی‌ ای‌را‌نیز‌در‌دل‌خود‌دارد.‌یک‌نسبت‌‌ ً‌ ‌۱بالاتر‌از‌ سالم‌در‌نظر‌گرفته‌می‌عموما ‌‌ به‌معنی‌نشانه‌۱ از‌کمتر‌عددی‌هر‌اّام‌،شود ورشکستگی‌قریب‌ای‌از‌ الوقوع‌در‌‌ طول‌چند‌سال‌آینده‌است،‌مگر‌اینکه‌شرکت‌قدم برای‌بهبود‌قابل‌هایی‌ .توجه‌وضعیت‌مالی‌خود‌بردارد‌

یک‌معیار‌دیگری‌که‌اغلب‌برای‌پیش گویی‌ورشکستگی‌مورداستفاده‌قرار‌می‌ است‌که‌ترکیبی‌ Z (Z-score) گیرد،‌نمره‌ از‌چند‌نسبت‌مالی‌برای‌تولید‌یک‌نمره‌ترکیبی‌منفرد‌به حساب‌می‌ .آید‌

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...