نحوه ارائه اطلاعات در صورت هاي مالي

نحوه ارائه اطلاعات در صورت هاي مالي اطلاعات حسابداري در قالب مجموعه اي تحت عنوان صورت هاي مالي اساسي كه شامل ترازنامه، صورت سود و زيان

نحوه ارائه اطلاعات در صورت هاي مالي
اطلاعات حسابداري در قالب مجموعه اي تحت عنوان صورت هاي مالي اساسي كه شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، صورت
جريان وجوه نقد و يادداشت هاي توضيحي و در برخي موارد ا طلاعات متمم صورت هاي مالي است ارائه مي شود. عموماً اطلاعاتي كه انتظار م ي رود براي
ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري حائز بيشترين اهميت باشد در اولويت گزارشگري قرار مي گيرد.
طبقه بندي اقلام در صورت هاي مالي بايد ب هنحوي انجام ش ود كه اقلام با ماهيت يا داراي نقش مشابه با هم نمايش يابند و از اقلام غيرمشابه تميز داده شوند .
بايد توجه داشت كه ارائه اقلام با خصوصيات مشابه نظير تداوم، ثبات، مخاطره و اتكاپذيري جدا از اقلام با خصوصيات غيرمشابه، مفيدتر خواهد بود.
صورت هاي مالي اساسي بيانگر انبوهي از اطلاعات متنوعي است كه از رويدادهاي مالي در طي سال استخراج شده است . محدوديت در ارائه اقلام فرآيند
ادغام اطلاعات را ضروري مي سازد. حد مناسب ادغام، بستگي به اين امر دارد كه افشاي جزئيات بيشتر اطلاعات تا چه حد مي تواند براي استفاده كنندگان
مفيد واقع شود.
( مثال 26 : در صورت فقدان استاندارد حسابداري خاص براي موضوعي، مديريت با توجه به كدام مورد تصميم م يگيرد؟ (آزمون حسابداران رسمي 88 
1) رعايت استانداردهاي بين المللي
2) رويه پيشنهادي از طرف حسابرس مستقل
3) بكارگيري رويه مورداستفاده در شركت هاي (واحدهاي) مشابه
4) قضاوت شخصي با توجه به استانداردهاي حسابداري براي موضوعات مشابه و همچنين توجه به مفاهيم نظري گزارشگري مالي
در خصوص موضوعاتي كه استاندارد حسابداري براي آن وضع نشده است بايد بر مبناي رويه هاي متداول حسابداري كه با «4» پاسخ: گزينه 
معيارهاي كلي ارائه شده در مفاهيم نظري گزارشگري مالي در ايران انطباق داشته باشد، عمل نمود.
28 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
تس ت هاي طبقه بندي شده فصل اول
( 1 فرآيند گزارش يك قلم در صورت هاي مالي يك واحد اقتصادي چه نام دارد؟ (سراسري 80 
1) تخصيص 2) تحقق 3) شناخت 4) تطابق
( 2 از ديدگاه نظري، انجام تغييرات حسابداري و انعكاس آن در صورت هاي مالي، كدام مفهوم حسابداري را نقض م يكند؟ (سراسري 80 
1) اهميت 2) ثبات رويه 3) محافظه كاري 4) مربوط بودن
( 3 فرض تعهدي ناشي از اينست كه: (آزاد 80 
1) درآمدها و هزينه ها به محض تحقق بايد شناسايي شوند.
2) درآمدها و هزينه ها به محض دريافت و پرداخت بايد شناسايي شوند.
3) درآمدها به محض تحقق و هزينه ها به محض پرداخت بايد شناسايي شوند.
4) هزينه ها به محض تحقق و درآمدها به محض پرداخت بايد شناسايي شوند.
( 4 يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي بر پايه كداميك از اصول حسابداري زير است؟ (آزاد 80 
1) اصل محافظه كاري 2) اصل تداوم فعاليت 3) اصل بهاي تمام شده 4) اصل افشاي كامل
( 5 مفيد بودن با توجه به كدام دو ويژگي اصلي اطلاعات حسابداري مورد ارزيابي و قضاوت قرار م يگيرد؟ (سراسري 81 
1) قابليت مقايسه و بي طرفي 2) قابليت اثبات و به موقع بودن
3) مربوط بودن و قابليت اتكاء 4) قابل فهم بودن و قابليت مقايسه
به ترتيب بر اساس كدام يك از مباني سه گانه زير شناسايي م يشود؟ « هزينه استهلاك ماشين آلات » و « بهاي تمام شده كالاي فروش رفته » 6 
( (سراسري 81
1) الف و ب 2) الف و ج 3) ب و ج 4) ج و الف
( 7 كدام دسته از موارد زير از خصوصيات اطلاعات قابل اتكا است؟ (سراسري 82 
1) كامل بودن صداقت در ارائه بيطرفي احتياط 2) احتياط كامل بودن صداقت ثبات رويه
3) صداقت در ارائه بي طرفي قابل فهم بودن كامل بودن 4) كامل بودن رجحان محتوا بر شكل بيطرفي ارزش پي شبيني
( 8 عملكرد مالي يك واحد تجاري در كدام يك از صورت هاي مالي منعكس مي گردد؟ (سراسري 82 
1) صورت جريان وجوه نقد 2) صورت سود و زيان و سود زيان انباشته
3) صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و ترازنامه 4) صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد
( 9 خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات مالي كدام است؟ (سراسري 83 
1) به موقع بودن و قابل فهم بودن 2) مربوط بودن و قابل اعتماد بودن
3) قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن 4) ارزش پيش بيني و ارزش تاكيد كنندگي
10 وجوه حاصل از معاملات فروش كالا با خريد مجدد (باي بك) معمولاً به عنوان تعهدات پرداختني و نه فروش ثبت م يشود، اين امر به چه دليل است؟ 
( (سراسري 83
1) تطابق 2) اهميت 3) رجحان محتوا بر شكل 4) عدم انتقال مالكيت
( با كدام ويژگي كيفي اطلاعات مرتبط است؟ (سراسري 83 « داشتن ارزيابي » و « داشتن ارزش پي شبيني » 11 ويژگي هاي كيفي 
1) معتبر بودن 2) مربوط بودن 3) قابل اعتماد بودن 4) قابل مقايسه بودن
( 12 در اصل تطابق درآمد با هزينه، هزين ههايي را كه بدون فايده باشد تحت چه عنواني ثبت م ينمايند؟ (آزاد 83 
1) زيان 2) هزينه 3) دارايي 4) بدهي هاي انتقالي به دوره آتي
( 13 ويژگي هاي اصلي در ارتباط با ارائه اطلاعات عبارتند از: (آزاد 83 
1) قابل مقايسه بودن، قابل فهم بودن 2) قابل مقايسه بودن، مفيد بودن
3) قابل مقايسه بودن، قابل اتكا بودن 4) مربوط بودن، قابل فهم بودن
حسابداري مالي 29
( 14 چه عواملي اعمال ويژگ يهاي كيفي را دچار محدوديت م يكند؟ (آزاد 83 
1) قابل اتكاء بودن، به موقع بودن، ثبات رويه 2) به موقع بودن، تعادل بين ويژگ يهاي كيفي، ملاحظات منفعت و هزينه
3) قابل اتكاء بودن، مربوط بودن، مفيد بودن 4) به موقع بودن، قابل فهم بودن، اهميت
تهيه صورت هاي مال ي باشد در اين (f) كاربرگ (e) تعديلات و اصلاحات (d) دفتر روزنامه (c) انتقال به دفتر كل (b) تراز اختتاميه (a) 15 اگر 
( صورت كداميك از گزين هها به ترتيب گا مها صحيح به نظر م يرسد: (آزاد 84
c b e d f a (4 a b c d e f (3 a c e b d f (2 c b d e f a (1
باشد در معادله حسابداري كداميك از روابط زير Expenses (E) و Liability (L) و Assets (A) و Revenue (R) و Equity (E) 16 اگر 
( صحيح مي باشد: (آزاد 84
A + E = L + R – E (4 A + L = R + E – E (3 A +R = E + L + E (2 A + E = R + E + L (1
( 17 با توجه به عواملي كه در فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري م يتواند تأثيرگذار باشد، كداميك از گزين ههاي زير مناسب تر است: (آزاد 84 
1) عوامل سياسي، اقتصادي، حسابداري 2) عوامل سياسي، اجتماعي، حسابداري
3) عوامل سياسي، اقتصادي، تئوري هاي حسابداري 4) عوامل سياسي، حسابداران، حسابرسان
( در روش قياسي دستوري جزء كداميك از موارد زير است: (آزاد 84 Objectivity 18 عينيت 
1) محدوديت ها 2) فرضيات 3) اصول 4) روش ها
( 19 طبق مباني نظري استانداردهاي ايران، رجحان محتوا بر شكل، زير ويژگي كداميك از ويژگ يهاي كيفي اطلاعات است؟ (سراسري 85 
1) مربوط بودن 2) بيان صادقانه 3) كامل بودن 4) سودمندي در پيش بيني
( 20 منظور نمودن ذخيره گارانتي بر اساس درصدي از فروش نتيجه رعايت كداميك از موارد زير است؟ (آزاد 85 
1) تحقق درآمد 2) اصل تطابق 3) افشا 4) بهاي تمام شده
( 21 قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار مبتني بر كداميك از مفاهيم اساسي حسابداري است؟ (آزاد 85 
1) محافظه كاري 2) تطابق 3) بهاي تمام شده 4) محافظه كاري تطابق
( 22 بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، كدام يك از خصوصيات كيفي زير پيش شرط افشاي رويه هاي حسابداري است؟ (سراسري 86 
1) كامل بودن 2) قابل اتكا بودن 3) قابل مقايسه بودن 4) قابل فهم بودن
( مربوط به كدام فرض زير است: (آزاد 86 .« قرار نيست واحد اقتصادي در آينده نزديك به فروش رود يا منحل شود » 23 عبارت 
1) تداوم فعاليت 2) واحد اندازه گيري 3) دوره مالي 4) شخصيت حسابداري
( 24 مفهوم حفظ سرمايه فيزيكي ازمصاديق بارز كاربرد كدام يك از مفروضات حسابداري است: (آزاد 86 
1) تعهدي 2) تداوم فعاليت 3) دوره مالي 4) واحد اندازه گيري
( 25 مفيد بودن با توجه به كدام دو ويژگي اصلي اطلاعات حسابداري مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي گيرد؟ (سراسري 87 
1) مربوط بودن و قابليت اتكا 2) قابليت مقايسه و بي طرفي 3) قابليت اثبات و بموقع بودن 4) قابل فهم بودن و قابليت مقايسه
26 بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، در خصوص مفاهيم نگهداشت سرمايه و اثر آن بر انداز هگيري سود، كدام مورد صحيح بيان شده است؟ 
( (سراسري 87
1) در مفهوم نگهداشت سرمايه مالي در صورتي كه واحد انداز ه گيري، ريال اسمي باشد سود ناشي از افزايش قيمت دارايي هاي نگهداري شده در پايان
هر سال شناسايي مي شود.
2) در مفهوم نگهداشت سرمايه مالي، سود تنها در شرايطي تحصيل مي شود كه مبلغ مالي دارايي عملياتي در پايان دوره بيش از اول دوره باشد.
3) در مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي، سود تنها در صورتي تحصيل مي شود كه ظرفيت عملياتي واحد تجاري در پايان دوره بيش از اول دوره باشد.
4) در مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي، كليه تغييرات در اندازه گيري ظرفيت توليدي (فيزيكي) واحد تجاري به عنوان سود شناسايي م يشود.
( 27 طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي حسابداري ايران قطع شناخت يك دارايي در چه موردي صورت م يگيرد؟ (آزاد 87 
1) آن دارايي ديگر در كنترل واحد تجاري نباشد.
2) آن دارايي ديگر منافع اقتصادي آتي نداشته باشد.
3) آن دارايي تماماً فروخته شده باشد.
4) آن دارايي نه منافع اقتصادي آتي داشته باشد و نه در كنترل واحد تجاري باشد.
30 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
( 28 كداميك از موارد زير موجب نقض اعمال احتياط م يباشد؟ (آزاد 87 
1) در نظر گرفتن ذخيره مناسب براي مطالبات نسيه.
2) ايجاد اندوخته پنهان (مخفي)
3) ايجاد ذخيره مناسب براي تعهدات (قانوني، عرفي) در نتيجه رويدادي كه در گذشته ايجاد شده است.
4) شناسايي ورود منافع اقتصادي تقريباً قطعي به عنوان دارايي
29 مطابق مفاهيم نظري گزارشگري مالي درآمد حاصل از افزايش در ارزش دارايي هاي عملياتي تحت چه سر فصلي طبق هبندي مي شود؟ 
( (سراسري 88
1) درآمد نگهداري 2) درآمد عملياتي 3) درآمد تحقق يافته 4) درآمد تحقق نيافته
( 30 كدام يك از موارد زير مرتبط با ويژگي قابل فهم بودن است؟ (سراسري 88 
1) بيان صادقانه 2) قابل مقايسه بودن 3) افشاي روي ههاي حسابداري 4) ادغام و طبقه بندي اطلاعات
2,95 دلار است ارزش جاري دارايي  2,8 دلار و ارزش اقتصادي آ ن   3,5 دلار، خالص ارزش فروش آ ن   31 بهاي جاري جايگزيني يك داراي ي 
( براي واحد انتفاعي چقدر است؟ (آزاد 88
9,25 دلار  ( 2,8 دلار 4   ( 2,95 دلار 3  ( 3,5 دلار 2   (1
( %2 دلالت بر كدام ويژگي كيفي اطلاعات دارد؟ (ازاد 88  32 بكارگيري روش ارزش ويژه براي سرماي هگذاري هاي بالاي 
1) رجحان محتوا بر شكل 2) قابل مقايسه بودن 3) مربوط بودن 4) ثبات رويه
( 33 طبقه بندي دارايي ها به جاري و بلند مدت مبتني بر كدام از مفروضات حسابداري م يباشد؟ (آزاد 88 
1) دوره مالي 2) سيستم تعهدي 3) تداوم فعاليت 4) تفكيك ماهيت
34 اطلاعات زير براي يك دارايي در دست است: 
123 ر يال ارزش فقدان دارايي (ارزش براي  11 ريال، بهاي تمام شد ه   12 ريال، بهاي جايگزين ي   13 ريال، ارزش اقتصاد ي   خالص ارزش فرو ش
( واحد تجاري) چند ريال است؟ (آزاد 88
1,1 ريال   ( 1,3 ريال 4   ( 1,23 ريال 3  ( 1,2 ريال 2   (1
35 با توجه به مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي حسابداري ايران، كدام يك از گزينه هاي زير در مورد مربوط بودن اطلاعات مصداق دارد؟ 
( (آزاد 88
1) انتخاب خاصه 2) ادغام و طبقه بندي 3) بيان صادقانه 4) به موقع بودن
( 36 مبناي كداميك از موارد زير مبتني بر فرض تعهدي نيست؟ (آزاد 88 
1) روش ارزش ويژه ناقص 2) روش تجديد ارزيابي در ثبت سرمايه گذاري
3) روش بازيافت بهاي تمام شده 4) روش اقساطي (تدريجي) وصول مطالبات
( 37 در ارزيابي داراي يهاي ثابت مشهود خاص يك واحد مقياس ارزش جاري كدام است؟ (سراسري 89 
1) اكثر ارزش ورودي و مبلغ بازيافتني و اقل ارزش خروجي و ارزش اقتصادي است.
2) اقل بهاي تمام شده و مبلغ بازيافتني دارايي است.
3) اقل ارزش اقتصادي و بهاي جايگزيني و اكثر ارزش فعلي و مبلغ بازيافتني است.
4) اقل بهاي جايگزيني و مبلغ بازيافتني دارايي و اكثر ارزش خالص فروش و ارزش فعلي جريا نهاي نقدي مورد انتظار دارايي است.
(« گروه ج » 38 چه عاملي محدودكننده خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري نيست؟ (آزاد 89 
1) قابل مقايسه بودن 2) به موقع بودن 3) موازنه بين خصوصيات كيفي 4) ملاحظات منفعت و هزينه
(« گروه د » 39 خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات كدامند؟ (آزاد 89 
1) مربوط بودن و انتخاب خاصه
3) مربوط بودن و قابل اتكا بودن
2) قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن
4) قابل فهم بودن و ادغام و طبقه بندي
حسابداري مالي 31
( 40 ثبات رويه در نحوه ارائه و طبق هبندي اقلام در صور تهاي مالي در كدام يك از موارد زير نمي تواند تغيير يابد؟ (سراسري 90 
1) تغييري عمده در ماهيت عمليات واحد تجاري رخ داده باشد.
2) تغييري در نحوه ارائه به موجب يك استاندارد حسابداري الزامي مي شود.
3) تغييري در نحوه ارائه و طبقه بندي اقلام در صورت هاي مالي موجب ارائه اطلاعات مربوط تري گردد.
4) تجديد نظر در نحوه ارائه صور تهاي مالي حاكي از اين باشد كه تغيير مزبور به ارائه مناسب تر معاملات منجر شود.
( 41 صورت هاي مالي با رعايت كدام يك از مفروضات يا اصول زير قابليت مقايس هي بيشتري پيدا م يكند؟ (سراسري 90 
1) ثابت رويه افشاء 2) تداوم فعاليت افشاء 3) ثبات رويه بهاي تمام شده 4) بهاي تمام شده تداوم فعاليت
(« گروه الف » 42 كدام يك از مفاهيم زير مقدم بر ديگري نيست؟ (آزاد 90 
1) مربوط بودن بر قابليت مقايسه 2) اهميت بر قابليت مقايسه
3) ارزش تائيدكنندگي بر ارزش پيش بيني 4) احتياط بر محافظ هكاري
(« گروه الف » 43 احتساب مخارج تأسيس به حساب هزين ههاي دوره براساس كدام يك از مفاهيم زير است؟ (آزاد 90 
1) رويكرد سود و زياني 2) رويكرد ترازنامه اي 3) حفظ سرمايه مالي 4) احتياط
(« گروه ب » 44 كدام يك از خصوصيات زير جزئي از بيان صادقانه تلقي م يشوند؟ (آزاد 90 
1) رجحان محتوا بر شكل 2) قابل فهم بودن 3) احتياط 4) كامل بودن
(« گروه ه » 45 فرض تداوم فعاليت مبناي ………..است. (آزاد 90 
1) فرض دوره مالي 2) حسابداري تعهدي 3) فرض تفكيك شخصيت 4) فرض واحد اندازه گيري بر مبناي پول
32 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
پا سخنامه تست هاي طبقه بندي شده فصل اول
فرآيند شناخ ت متضمن مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت هاي مالي است . بايد توجه «3» 1 گزينه
داشت كه مقصود از فرآيند شناخت اين است كه يك قلم در متن صورت هاي مالي اساسي مورد شناسايي واقع گردد.
«2» 2 گزينه
بر مبناي فرض تعهدي درآمدها در هنگام تحقق و هزين هها به محض وقوع يا تحمل كه تعبيري از تحقق است مورد شناخت واقع م يگردند. «1» 3 گزينه
فرآيند ارائه هر گونه اطلاعات درباره رويدادها و وقايع مالي در متن صورت هاي مالي يا ضمائم از طريق يادداشتهاي توضيحي همراه «4» 4 گزينه
صورت هاي مالي چنانچه بتواند بطور معقول بر تصميم گيري آگاهانه استفاده كنندگان تأثيرگذار باشد را افشاي كامل مي گويند.
قابل اتكا بودن و مربوط بودن دو خصوصيت كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات است كه باعث مي شود تا اطلاعات مالي مفيد واقع شوند. «3» 5 گزينه
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد.
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ارتباط علت و معلولي با درآمد حاصل از فروش دارد . همچنين ماشين آلات براساس رويكرد منطقي و «1» 6 گزينه
سيستماتيك مستهلك مي شود چرا كه انتظار مي رود ماشين آلات در طي عمر مفيد اقتصادي و در چندين دوره به واحد تجاري انتفاع برساند.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد. «1» 7 گزينه
اطلاعات درباره عملكرد مالي در صورت سود و زيان جامع ارائه مي شود. اطلاعات منعكس در صورت جريان وجوه نقد از جنبه اي ديگر «4» 8 گزينه
عملكرد مالي واحد تجاري را از طريق انعكاس مبالغ و منابع اصلي جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد به نمايش مي گذارد.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد. «2» 9 گزينه
اطلاعات مالي براي اينكه بيانگر صادقانه معاملات و ساير رويدادهايي كه مدعي بيان آنهاست باشد بايد براساس محتوا و واقع يت اقتصادي و «3» 10 گزينه
نه صرفاً شكل قانوني آن ها بكارگرفته شوند.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد. «2» 11 گزينه
چنانچه يك فقره هزينه فاقد هرگونه منافع جاري و آتي باشد بي درنگ به عنوان زيان شناسايي مي گردد. بطور كلي مي توان از مدل زير براي «1» 12 گزينه
شناخت اقلام استفاده كرد:
چارچوب زماني منافع شناسايي اقلام
داراي منافع اقتصادي آتي دارايي
داراي منافع اقتصادي جاري هزينه
فاقد هر گونه منافع اقتصادي زيان
دو ويژگي قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن منجر به سودمندي اطلاعات مي گردد. لازم به يادآوري است كه قابل اتكا بودن و مربوط بودن «1» 13 گزينه
دو خصوصيت كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات مي باشد. به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد. «2» 14 گزينه
«4» 15 گزينه
شكل توسعه يافته معادله اصلي حسابداري بشرح زير است: «1» 16 گزينه
هزينه درآمد + سرمايه + بدهي ها = دارايي ها
 A  Ex  L  E  R و يا A  L  E  R  Ex
حسابداري مالي 33
عوامل اثرگذار بر فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري عبارتند از: عوامل سياسي، عوامل اقتصادي و تئوري حسابداري. «3» 17 گزينه
مي توان آن را به دو طبقه اصول متمركز بر نهاده ها و اصول متمركز بر ستاده ها (GAAP) در طبقه بندي اصول پذيرفته شده حسابداري «1» 18 گزينه
تقسيم بندي نمود . اصول متمركز بر نهاده ها نيز به نوبه خود به دو گروه اصول حاكم بر قواعد كلي عمليات و اصول محدود كننده طبق هبندي مي گردد. اصول
حاكم بر قواعد كلي عمليات شامل دو اصل تحقق و تطابق است و اصول محدود كننده شامل احتياط، افشا، اهميت و عينيت مي باشد.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد. «2» 19 گزينه
بر طبق اصل تطابق هزينه هاي هر دوره بايد با درآمدهاي همان دوره در يك صورت سود و زيان واحد مطابقت داده شود. «2» 20 گزينه
به نمايشگر 7 1 رجوع كنيد. «1» 21 گزينه
بر طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، افشاي رويه هاي حسابداري و ارقام مقايسه اي و ثبات رويه پيش شرط لازم براي قابليت «3» 22 گزينه
مقايسه است. به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد.
براساس فرض بنياني تداوم فعاليت، در حسابداري فرض بر اين است كه يك واحد تجاري به فعاليت اقتصادي خود براي آينده اي نامعلوم «1» 23 گزينه
ادامه خواهد داد مگر اينكه شواهد مستندي بر عدم تداوم فعاليت وجود داشته باشد.
در مفهوم حفظ سرمايه فيزيكي، سود تنها زماني ايجاد خواهد شد كه عايدي شركت از محل درآمد فروش افزون تر از بهاي جاري «2» 24 گزينه
جايگزيني آن قلم فروخته شده باشد. اين مفهوم در چارچوب فرض تداوم فعاليت مصداق مي يابد.
به نمايشگر 8 1 رجوع كرده و همچنين به پاسخ تست 5 توجه كنيد. «1» 25 گزينه
بر طبق مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي، سود صرفاً زماني شناسايي خواه د شد كه ظرفيت توليدي فيزيكي (ظرفيت عملياتي ) واحد «3» 26 گزينه
تجاري در پايان دوره پس از حذف اثرات هر گونه توزيع بين صاحبان سرمايه يا دريافتي از ايشان نسبت به ظرفيت توليدي فيزيكي ابتداي دوره فزوني يابد.
معيار اصلي براي هر يك از مراحل شناخت وجود شواهد ك افي مبني بر اين است كه يك جريان آتي ورودي يا خروجي منافع وجود داشته «2» 27 گزينه
باشد در نتيجه در صورت وجود شواهد فوق شناخت اوليه و تجديد اندازه گيري بعدي صورت مي گيرد و در صورتي كه شواهد كافي مبني بر دس ت يابي به
منافع اقتصادي آتي يا تعهد انتقال منافع اقتصادي وجود نداشته باشد قطع شناخت صورت مي گيرد.
شناسايي ورود منافع اقتصادي تقريباً قطعي به عنوان دارايي نقض صريح اعمال احتياط است. «4» 28 گزينه
در نظام اندازه گيري مبتني بر ارزش جاري، درآمد حاصل از افزايش در ارزش دارايي عملياتي از قبيل افزايش بهاي موج وديها يا افزايش در «1» 29 گزينه
ارزش داراي يهاي ثابت مشهود، درآمد نگهداري تلقي مي گردد. اين نحوه شناسايي درآمد، مبتني بر مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي است.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد. «4» 30 گزينه
بر طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي در ايران ارزش جاري دا رايي براي واحد انتفاعي عبارت است از اقل بهاي جايگزيني و مبلغ بازيافتني «2» 31 گزينه
است. همچنين مبلغ بازيافتني عبارت از اكثر ارزش اقتصادي و خالص ارزش فروش است. به نمايشگر زير توجه كنيد.
2,95 
ارزش اقتصادي
خالص ارزش فروش
2,8  
اكثر
2,95 
مبلغ بازيافتني
بهاي جايگزيني
1,1 
2,95 ارزش براي واحد تجاري  اقل
34 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
موارد زير نمونه هايي از بكارگيري مفهوم رجحان محتوا بر شكل در حسابداري مالي است: «1» 32 گزينه
1. افشاي معاملات با اشخاص وابسته
2. شناسايي اموال و كالا به عنوان دارايي در شرايط خريد وكالتي
3. معاملات فروش كالا با شرط خريد مجدد
4. تلقي اجاره به عنوان دارايي توسط اجاره كننده در اجاره سرماي هاي
5. استفاده از روش ارزش ويژه در سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته
6. تلفيق صورت هاي مالي شركت هاي اصلي و فرعي
طبقه بندي عناصر صورت هاي مالي بهمنظور انعكاس در صورت هاي مالي اساسي مبتني بر فرض تداوم فعاليت است. «3» 33 گزينه
به نمايشگر زير توجه كنيد: «4» 34 گزينه
بايد توجه داشت كه بهاي تمام شده، اطلاعات نامربوط است.
به نمايشگر 8 1 رجوع كنيد . اطلاعاتي را مي توان مربوط تلقي كرد كه بر تصميم گيري ها تأثير بگذارد . دو زير ويژگي مربوط بودن عبارتند «1» 35 گزينه
از: انتخاب خاصه و ارزش تأييدكنندگي و پيش بيني كنندگي.
بر طبق فرض تعهدي ، درآمد در هنگام تحقق و هزينه به محض تحمل يا وقوع شناسايي مي گردند. در روش اقساطي شناسايي درآمد را تا «4» 36 گزينه
زمان وصول طلب به تعويق مي اندازيم و به عبارتي از مبناي تعهدي عدول كرده و به مبناي نقدي رجوع مي كنيم.
در ارز يابي دارايي هاي ثابت مشهود خاص يك واحد تجاري مقياس ارزش جاري بر طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي در ايران برابر است «4» 37 گزينه
با اقل مبلغ بازيافتني و بهاي جايگزيني جاري ، مبلغ بازيافتني برابر است با اكثر خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادي . در اين مدل ارزش اقتصادي برابر با
ارزش فعلي جريانهاي نقدي مورد انتظار دارايي است.
ملاحظات منفعت و هزينه، به موقع بودن و موازنه بين خصوصيات كيفي عواملي است كه اعمال خصوصيات كيفي را دچار محدوديت «1» 38 گزينه
مي كند اما قابل مقايسه بودن از خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با ارائه اطلاعات است كه منجر به سودمندي (مفيد بودن) اطلاعات مالي مي گردد.
بر طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي در ايران، خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات عبارتند از: مربوط بودن و قابل اتكا بودن «3» 39 گزينه
«4» 40 گزينه
«1» 41 گزينه
احتياط و محافظه كاري مترادف و به مفهوم برخورد دور انديشانه با مخاطرات و عدم قطعيت هاي موجود در فعاليت هاي اقتصادي است. «4» 42 گزينه
«4» 43 گزينه
رجحان محتوا بر مشكل زير ويژگي بيان صادقانه است. «1» 44 گزينه
به كارگيري مبناي تعهدي در حسابداري مبتني بر فرض تداوم فعاليت است. «2» 45 گزينه
1,2 
ارزش اقتصادي
خالص ارزش فروش
1,3  
اكثر
1,3  
مبلغ بازيافتني
بهاي جايگزيني
1,1 
ارزش براي واحد تجاري
1,1  اقل
حسابداري مالي 35
آزمون فصل اول
1 مهم ترين عملكرد سيستم حسابداري و يا به عبارتي عملكرد غالب آن عملكرد ……… است. 
1) كنترلي 2) خدماتي 3) نظارتي 4) اطلاعاتي
2 نگرش به حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي چه نوع نگرشي است؟ 
1) اخلاقي 2) رفتاري 3) اثباتي 4) عمل گرا
3 كدام يك از عوامل زير بر سب كهاي حسابداري اثرگذار نيست ؟ 
1) روابط سياسي و اقتصادي با ساير كشورها 2) وجود نهادهاي حرف هاي
3) تورم 4) فرهنگ
4 كدام يك از عوامل زير بر فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري اثرگذار است؟ 
1) عوامل سياسي، اجتماعي و الزامات قانوني 2) عوامل اقتصادي، سياسي و الزامات نهادهاي حرفه اي
3) عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 4) عوامل اقتصادي، سياسي و تئوري حسابداري
5 كدام گزينه در خصوص طبق هبندي تئوري حسابداري بر حسب ماهيت صحيح است؟ 
1) تئوري هاي دستوري و قياسي 2) تئوري هاي قياسي و استقرايي 3) تئوري هاي دستوري و توصيفي 4) تئوري هاي توصيفي و استقرايي
6 در مباني نظري گزار شگري مالي در ايران چه تعبيري از حسابداري مورد توجه قرار گرفته است؟ 
1) حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي 2) حسابداري به عنوان زبان تجارت
3) حسابداري به عنوان يك دانش توصيفي تحليلي 4) حسابداري به عنوان ابزار تصميم گيري مديريت
7 گزارشات مالي تهيه شده در حوزه حسابداري مالي بيانگر چه جنب ههايي از واحد تجاري است ؟ 
1) وضعيت مالي 2) انعطاف پذيري مالي 3) عملكرد مالي 4) كليه موارد فوق
8 بر طبق مفاهيم نظري گزار ش گري مالي در ايران در مواردي كه بين چارچوب نظري گزار ش گري مالي و استانداردهاي حسابداري بنابر ملاحظات 
عملي سازگاري كامل وجود نداشته باشد ……
1) حسابداران به قضاوت حرفه اي خود رجوع مي كنند.
2) الزامات استانداردهاي حسابداري بر الزامات مباني نظري گزارش گري مالي برتري خواهد داشت.
3) حسابداران به بيانيه هاي جامعه حسابداران رسمي رجوع مي كنند.
4) الزامات مباني نظري گزارش گري مالي بر الزامات استانداردهاي حسابداري برتري خواهد داشت.
9 كدام يك از صورت هاي مالي زير بيانگر اطلاعات درخصوص عملكرد مالي واحد تجاري نيست؟ 
1) صورت سود و زيان 2) صورت جريان وجوه نقد 3) ترازنامه 4) صورت سود و زيان جامع
10 كدام يك از صورت هاي مالي زير به ترتيب بيانگر اطلاعات در خصوص وضعيت مالي و انعطا فپذيري مالي واحد تجاري است ؟ 
1) ترازنامه مجموعه صورت هاي مالي اساسي 2) ترازنامه صورت سود و زيان جامع
3) مجموعه صورت هاي مالي اساسي مجموعه صورت هاي مالي اساسي 4) صورت جريان وجوه نقد صورت سود و زيان
11 كدام يك از جملات زير صحيح نيست ؟ 
1) معادله اصلي حسابداري بازتابي از مفهوم شخصيت حسابداري است.
2) صورت هاي مالي بايد بر مبناي تداوم فعاليت تهيه شود مگر اينكه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته باشد.
3) شخصيت حسابداري كه گزارشات مالي براي آن تهيه مي شود لزوماً بايد يك شخصيت حقوقي باشد.
4) تهيه صورت ها و گزارشات مالي ادواري مبتني بر فرض دوره مالي است.
12 كدام يك از جملات زير صحيح است ؟ 
1) فرض شخصيت حسابداري هم يك مفهوم حسابداري است و هم يك ساختار قانوني
2) طبقه بندي عناصر صورت هاي مالي به منظور انعكاس در صورت هاي مالي اساسي مبتني بر فرض دوره مالي است.
3) واحدهاي انتفاعي بخش عمو مي كه به موجب قوانين ت اسيس شده اند و يا تحت تملك دولت و يا ساير نهادهاي بخش عمومي مي باشند تا زماني كه
قانوناً تعطيل، واگذار و يا منحل نشده اند داراي تداوم فعاليت فرض مي شوند.
4) ثبت منافع اقتصادي به عنوان دارايي و تعهدات اقتصادي تحت عنوان بدهي مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي است.
36 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
13 نحوه عمل حسابداري در خصوص احكام عام چگونه است؟ 
1) در هر مورد مشخص بايد قانون اجرا شده و گزارشات لازم براي نهادهاي قانوني ذيربط تهيه شده اما در فرايند حسابداري ، اصول پذيرفته شده
حسابداري بايد رعايت گردد.
2) در هر مورد ضمن بكارگيري اصول حسابداري، اطلاعات كافي نيز بايد در گزارش هاي مالي افشا گردد.
3) رعايت احكام عام مقدم بر اصول حسابداري است.
4) هيچ كدام از گزينه هاي فوق صحيح نيست.
14 شناسايي درآمد به صورت تدريجي و به ميزان وصول اقساط به ترتيب مبتني بر كدام مفهوم حساب د اري است و كدام يك از اصول پذيرفته شده 
حسابداري را نقض م يكند؟
1) احتياط تحقق درآمد 2) احتياط تطابق
3) فزوني منافع بر مخارج تحقق درآمد 4) فزوني منافع بر مخارج تطابق
15 چه چيزي اطلاعات مالي را مفيد م يسازد؟ 
1) به موقع بودن قابل فهم بودن 2) قابل اتكا بودن ثبات رويه
3) مربوط بودن قابل مقايسه بودن 4) قابل اتكا بودن مربوط بودن
16 كدام دسته از ويژگ يهاي زير لازمه اطلاعات قابل اتكاست؟ 
1) احتياط، بي طرفي، بيان صادقانه، ثبات رويه
2) كامل بودن، بي طرفي، رجحان محتوا بر شكل ، به موقع بودن
3) كامل بودن، احتياط، بي طرفي، بيان صادقانه
4) بي طرفي، بيان صادقانه، رجحان محتوا بر شكل، ملاحظات منفعت و هزينه
17 كدام يك از خصوصيات زير پيش شرط اطلاعات مربوط است؟ 
1) ادغام و طبقه بندي، به موقع بودن و انتخاب خاصه 2) انتخاب خاصه، ارزش تاييد كنندگي و پيش بيني كنندگي
3) كامل بودن، به موقع بودن و انتخاب خاصه 4) ثبات رويه، انتخاب خاصه و كامل بودن
18 چه خصوصياتي ارائه اطلاعات مالي را مفيد م يسازد؟ 
1) قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن 2) قابل فهم بودن و مربوط بودن
3) قابل مقايسه بودن و قابل اتكا بودن 4) قابل مقايسه بودن و مربوط بودن
19 كدام يك از خصوصيات زير لازمه اطلاعات قابل فهم است ؟ 
1) ادغام و طبقه بندي و ميزان توان استفاده كنندگان 2) افشاي مناسب روي ههاي حسابداري و ارقام مقايسه اي
3) ادغام و طبقه بندي و به موقع بودن 4) احتياط و بي طرفي
20 كدام يك از ويژگ يهاي زير پيش شرط لازم براي قابليت مقايسه اطلاعات مالي است؟ 
1) به موقع بودن 2) ثبات رويه 3) اهميت 4) احتياط
21 كدام يك از عوامل زير اعمال خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري مالي را دچار محدوديت نم يكند؟ 
1) ملاحظات منفعت و هزينه 2) به موقع بودن 3) اهميت 4) موازنه بين خصوصيات كيفي
22 تلقي اجاره به عنوان دارايي توسط اجار هكننده در اجاره سرماي هاي مبتني بر كدام مفهوم حسابداري است ؟ 
1) اهميت 2) تداوم فعاليت 3) دوره مالي 4) رجحان محتوا بر شكل
23 به هزينه منظور نمودن مخارج تحقيق و توسعه در دوره وقوع مبتني بر كدام مفهوم حسابداري است؟ 
1) اهميت 2) رجحان محتوا بر شكل 3) تداوم فعاليت 4) احتياط
24 كدام يك از جملات زير صحيح نيست؟ 
1) مقصود از منافع اقتصادي آتي يك دارايي توان بالقوه آن جهت كمك به جريان وجوه نقد به درون واحد تجاري مي باشد.
2) عدم وجود مخارج مانع اين امر نيست كه يك قلم با تعريف دارايي تطبيق نكند.
3) مبالغي كه به منظور حفاظت واحد تجاري در مقابل زيا نهايي كه هنوز اتفاق نيفتاده است كنار گذاشته مي شود، بدهي تلقي مي گردد.
4) اگر ابهام حاكم بر دست يابي به منافع اقتصادي آتي با اهميت باشد، طبقه بندي آن قلم تحت عنوان دارايي نادرست است.
حسابداري مالي 37
25 كدام يك از عوامل زير در تعريف يك دارايي طبق مفاهيم نظري گزار شگري مالي ايران نم يگنجد؟ 
1) منافع اقتصادي آتي 2) تملك 3) كنترل 4) معاملات يا رويدادهاي گذشته
26 مفهوم سود جامع ناشي از به كارگيري كدام يك از تئور يهاي حقوق مالكيت است ؟ 
1) تئوري حقوق مالكانه 2) تئوري حقوق باقي مانده 3) تئوري بنگاه اقتصادي 4) تئوري شخصيت اقتصادي
27 كدام يك از گزين ههاي زير از معيارهاي شناخت يا تجديد انداز هگيري بعدي عناصر صورت هاي مالي نيست؟ 
1) انطباق آن قلم با تعاريف عناصر صورت هاي مالي 2) وجود شواهد كافي مبني بر وقوع تغيير در يك عنصر صورت هاي مالي
3) توانايي اندازه گيري منافع مستتر در قلم موردنظر بر حسب مبلغ پولي 4) قابليت اتكاي كافي براي اندازه گيري يك عنصر يا تغيير در يك عنصر
28 مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت هاي مالي چه ناميده مي شود؟ 
1) اندازه گيري 2) تجديد اندازه گيري 3) فرايند شناخت 4) قطع شناخت
29 تحويل كالا يا ارائه خدماتي كه مبلغ آن ها قبلاً وصول شده در مبناهاي تعهدي و نقدي به ترتيب: 
1) درآمد شناسايي مي شود درآمد شناسايي نمي شود 2) درآمد شناسايي نمي شود درآمد شناسايي مي شود
3) درآمد شناسايي مي شود درآمد شناسايي مي شود 4) درآمد شناسايي نمي شود درآمد شناسايي نمي شود
5 ريال و  ,   12 ريال و خريدهاي نقد و نسيه كالا به ترتيب ,   8 ريال و ,   30 موجودي كالا در ابتدا و پايان دوره به ترتيب 
2 ريال م ي باشد. وجه نقد پرداخت شده بابت  ,   25 ريال و ,   4 ريال و مانده حساب هاي پرداختني ابتدا و پايان دوره به ترتيب  ,  
خريد كالا چند ريال است؟
85 ريال ,   ( 45 ريال 4 ,   ( 95 ريال 3 ,   ( 55 ريال 2 ,   (1
31 اطلاعات زير از صورت هاي مالي شركت بازرگاني مهرناز استخراج شده است: 
6  ,   ( 1 ريال هزينه استهلاك  ,   هزينه هاي عملياتي (شامل
5,   پيش پرداخت هزين هها در پايان دوره
3,   پيش پرداخت هزينه ها در ابتداي دوره
8,   هزينه هاي پرداختني در پايان دوره
1  ,   هزينه هاي پرداختني در ابتداي دوره
وجه نقد پرداختي بابت هزين ههاي عملياتي چند ريال است؟
55 ريال ,   ( 74 ريال 4 ,   ( 34 ريال 3 ,   ( 54 ريال 2 ,   (1
12 ميليون ريال باشد   14 و بهاي تمام شده   15 ، خالص ارزش فروش   18 ، ارزش اقتصادي   32 چنانچه بهاي جايگزيني دارايي ثابت 
ارزش جاري دارايي ثابت مذكور چند ميليون ريال است ؟ « ارزش براي واحد تجاري » مطابق با مفاهيم نظري گزار شگري مالي ايران، بر اساس معيار
15   (4 14  (3 12  (2 18   (1
33 كدام يك از جملات زير صحيح نيست؟ 
1) نظام اندازه گيري مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي مقدر مي دارد كه قبل از گزارش سود، مبلغ پولي حقوق صاحبان سرمايه در ابتداي دوره، مورد
نگهداشت قرار گيرد كه اين امر مبتني بر مفهوم نگهداشت سرمايه مالي است.
2) در مفهوم نگهداشت سرمايه مالي سود صرفاً زماني شناسايي خواهد شد كه مبلغ پولي حاصل از درآمد فروش شركت بيش از مبلغ پولي
سرمايه گذاري شده در دارايي فروخته شده باشد.
3) در مفهوم ن گهداشت سرمايه فيزيكي سود صرفاً زماني وجود خواهد داشت كه عايدي شركت از محل درآمدهايش بيش از قدرت خريد ثابت
سرمايه گذاريش باشد.
4) در نظام اندازه گيري مبتني بر ارزش جاري هرگونه درآمد حاصل از افزايش در ارزش دارايي عملياتي، درآمد نگهداري تلقي مي گردد.
با توجه به اطلاعات زير به سؤالات 34 الي 36 پاسخ دهيد:
4 ريال  ,   مبلغ پرداختي بابت خريد كالا
8 ريال  ,   مبلغ دريافتي بابت فروش كالا
5 ريال  ,   بهاي جايگزيني كالاي فروخته شده
18 شاخص قيمت زمان فروش
12 شاخص قيمت زمان خريد
38 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
34 مبلغ پولي سود (بازده سرمايه) بر طبق مفهوم نگهداشت سرمايه مالي چند ريال است ؟ 
4 ,   (4 3  ,   (3 2 ,   (2 6  ,   (1
35 مبلغ پولي سود (بازده سرمايه) بر طبق مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي (عملياتي) چند ريال است؟ 
4 ,   (4 3  ,   (3 2 ,   (2 6  ,   (1
36 مبلغ پولي سود (بازده سرمايه) بر طبق مفهوم نگهداشت قدرت خريد ثابت سرمايه چند ريال است ؟ 
4 ,   (4 3  ,   (3 2 ,   (2 6  ,   (1
به ترتيب بر مبناي كدام يك از مباني سه گانه زير شناسايي م يشود؟ « هزينه بسته بندي » و « هزينه تبليغات » 37 
الف) ارتباط علت و معلولي ب) تخصيص منطقي و سيستماتيك پ) شناخت بلادرنگ
1) الف و ب 2) الف و پ 3) ب و پ 4) پ و الف
38 اگر يك فقره مخارج صرفاً داراي منافع جاري باشد تحت چه عنواني شناسايي م يگردد؟ 
1) هزينه 2) بدهي 3) زيان 4) دارايي
39 منظور نمودن ذخيره مطالبات مشكوك الوصول بر اساس درصدي از فروش، نتيجه رعايت كدام يك از اصول پذيرفته شده حسابداري است ؟ 
1) تحقق درآمد 2) افشاي كامل 3) بهاي تمام شده تاريخي 4) تطابق
40 درآمد حق امتياز بر طبق اصل تحقق درآمد چگونه شناسايي م يگردد؟ 
1) بر اساس مدت زمان و با توجه به اصل طلب و نرخ مربوطه 2) بر اساس روش ارزش ويژه
3) بر اساس روش بهاي تمام شده 4) بر اساس محتواي قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...