نحوه ارائه اطلاعات در صورت های مالی

اصول پذيرفته شده حسابداري اصول پذيرفته شده حسابداري از لح اظ ماهيت، قراردادهاي اوليه هستند كه از طريق اجماع و توافق در هر زمان بدست مي آيند .
اصول پذیرفته شده حسابداری
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
اشتباهات تراز آزمایشی
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
نحوه ارائه اطلاعات در صورت هاي مالي اطلاعات حسابداري در قالب مجموعه اي تحت عنوان صورت هاي مالي اساسي كه شامل ترازنامه، صورت سود و زيان

نحوه ارائه اطلاعات در صورت هاي مالي اطلاعات حسابداري در قالب مجموعه اي تحت عنوان صورت هاي مالي اساسي كه شامل ترازنامه، صورت سود و زيان

نحوه ارائه اطلاعات در صورت های مالی
اطلاعات حسابداری در قالب مجموعه ای تحت عنوان صورت های مالی اساسی که شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت
جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی و در برخی موارد ا طلاعات متمم صورت های مالی است ارائه می شود. عموماً اطلاعاتی که انتظار م ی رود برای
ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری حائز بیشترین اهمیت باشد در اولویت گزارشگری قرار می گیرد.
طبقه بندی اقلام در صورت های مالی باید ب هنحوی انجام ش ود که اقلام با ماهیت یا دارای نقش مشابه با هم نمایش یابند و از اقلام غیرمشابه تمیز داده شوند .
باید توجه داشت که ارائه اقلام با خصوصیات مشابه نظیر تداوم، ثبات، مخاطره و اتکاپذیری جدا از اقلام با خصوصیات غیرمشابه، مفیدتر خواهد بود.
صورت های مالی اساسی بیانگر انبوهی از اطلاعات متنوعی است که از رویدادهای مالی در طی سال استخراج شده است . محدودیت در ارائه اقلام فرآیند
ادغام اطلاعات را ضروری می سازد. حد مناسب ادغام، بستگی به این امر دارد که افشای جزئیات بیشتر اطلاعات تا چه حد می تواند برای استفاده کنندگان
مفید واقع شود.
( مثال ۲۶ : در صورت فقدان استاندارد حسابداری خاص برای موضوعی، مدیریت با توجه به کدام مورد تصمیم م یگیرد؟ (آزمون حسابداران رسمی ۸۸ 
۱) رعایت استانداردهای بین المللی
۲) رویه پیشنهادی از طرف حسابرس مستقل
۳) بکارگیری رویه مورداستفاده در شرکت های (واحدهای) مشابه
۴) قضاوت شخصی با توجه به استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه و همچنین توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی
در خصوص موضوعاتی که استاندارد حسابداری برای آن وضع نشده است باید بر مبنای رویه های متداول حسابداری که با «۴» پاسخ: گزینه 
معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران انطباق داشته باشد، عمل نمود.
۲۸ فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران
تس ت های طبقه بندی شده فصل اول
( ۱ فرآیند گزارش یک قلم در صورت های مالی یک واحد اقتصادی چه نام دارد؟ (سراسری ۸۰ 
۱) تخصیص ۲) تحقق ۳) شناخت ۴) تطابق
( ۲ از دیدگاه نظری، انجام تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورت های مالی، کدام مفهوم حسابداری را نقض م یکند؟ (سراسری ۸۰ 
۱) اهمیت ۲) ثبات رویه ۳) محافظه کاری ۴) مربوط بودن
( ۳ فرض تعهدی ناشی از اینست که: (آزاد ۸۰ 
۱) درآمدها و هزینه ها به محض تحقق باید شناسایی شوند.
۲) درآمدها و هزینه ها به محض دریافت و پرداخت باید شناسایی شوند.
۳) درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض پرداخت باید شناسایی شوند.
۴) هزینه ها به محض تحقق و درآمدها به محض پرداخت باید شناسایی شوند.
( ۴ یادداشت های همراه صورت های مالی بر پایه کدامیک از اصول حسابداری زیر است؟ (آزاد ۸۰ 
۱) اصل محافظه کاری ۲) اصل تداوم فعالیت ۳) اصل بهای تمام شده ۴) اصل افشای کامل
( ۵ مفید بودن با توجه به کدام دو ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار م یگیرد؟ (سراسری ۸۱ 
۱) قابلیت مقایسه و بی طرفی ۲) قابلیت اثبات و به موقع بودن
۳) مربوط بودن و قابلیت اتکاء ۴) قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه
به ترتیب بر اساس کدام یک از مبانی سه گانه زیر شناسایی م یشود؟ « هزینه استهلاک ماشین آلات » و « بهای تمام شده کالای فروش رفته » ۶ 
( (سراسری ۸۱
۱) الف و ب ۲) الف و ج ۳) ب و ج ۴) ج و الف
( ۷ کدام دسته از موارد زیر از خصوصیات اطلاعات قابل اتکا است؟ (سراسری ۸۲ 
۱) کامل بودن صداقت در ارائه بیطرفی احتیاط ۲) احتیاط کامل بودن صداقت ثبات رویه
۳) صداقت در ارائه بی طرفی قابل فهم بودن کامل بودن ۴) کامل بودن رجحان محتوا بر شکل بیطرفی ارزش پی شبینی
( ۸ عملکرد مالی یک واحد تجاری در کدام یک از صورت های مالی منعکس می گردد؟ (سراسری ۸۲ 
۱) صورت جریان وجوه نقد ۲) صورت سود و زیان و سود زیان انباشته
۳) صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و ترازنامه ۴) صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد
( ۹ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی کدام است؟ (سراسری ۸۳ 
۱) به موقع بودن و قابل فهم بودن ۲) مربوط بودن و قابل اعتماد بودن
۳) قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن ۴) ارزش پیش بینی و ارزش تاکید کنندگی
۱۰ وجوه حاصل از معاملات فروش کالا با خرید مجدد (بای بک) معمولاً به عنوان تعهدات پرداختنی و نه فروش ثبت م یشود، این امر به چه دلیل است؟ 
( (سراسری ۸۳
۱) تطابق ۲) اهمیت ۳) رجحان محتوا بر شکل ۴) عدم انتقال مالکیت
( با کدام ویژگی کیفی اطلاعات مرتبط است؟ (سراسری ۸۳ « داشتن ارزیابی » و « داشتن ارزش پی شبینی » ۱۱ ویژگی های کیفی 
۱) معتبر بودن ۲) مربوط بودن ۳) قابل اعتماد بودن ۴) قابل مقایسه بودن
( ۱۲ در اصل تطابق درآمد با هزینه، هزین ههایی را که بدون فایده باشد تحت چه عنوانی ثبت م ینمایند؟ (آزاد ۸۳ 
۱) زیان ۲) هزینه ۳) دارایی ۴) بدهی های انتقالی به دوره آتی
( ۱۳ ویژگی های اصلی در ارتباط با ارائه اطلاعات عبارتند از: (آزاد ۸۳ 
۱) قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن ۲) قابل مقایسه بودن، مفید بودن
۳) قابل مقایسه بودن، قابل اتکا بودن ۴) مربوط بودن، قابل فهم بودن
حسابداری مالی ۲۹
( ۱۴ چه عواملی اعمال ویژگ یهای کیفی را دچار محدودیت م یکند؟ (آزاد ۸۳ 
۱) قابل اتکاء بودن، به موقع بودن، ثبات رویه ۲) به موقع بودن، تعادل بین ویژگ یهای کیفی، ملاحظات منفعت و هزینه
۳) قابل اتکاء بودن، مربوط بودن، مفید بودن ۴) به موقع بودن، قابل فهم بودن، اهمیت
تهیه صورت های مال ی باشد در این (f) کاربرگ (e) تعدیلات و اصلاحات (d) دفتر روزنامه (c) انتقال به دفتر کل (b) تراز اختتامیه (a) 15 اگر 
( صورت کدامیک از گزین هها به ترتیب گا مها صحیح به نظر م یرسد: (آزاد ۸۴
c b e d f a (4 a b c d e f (3 a c e b d f (2 c b d e f a (1
باشد در معادله حسابداری کدامیک از روابط زیر Expenses (E) و Liability (L) و Assets (A) و Revenue (R) و Equity (E) 16 اگر 
( صحیح می باشد: (آزاد ۸۴
A + E = L + R – E (4 A + L = R + E – E (3 A +R = E + L + E (2 A + E = R + E + L (1
( ۱۷ با توجه به عواملی که در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری م یتواند تأثیرگذار باشد، کدامیک از گزین ههای زیر مناسب تر است: (آزاد ۸۴ 
۱) عوامل سیاسی، اقتصادی، حسابداری ۲) عوامل سیاسی، اجتماعی، حسابداری
۳) عوامل سیاسی، اقتصادی، تئوری های حسابداری ۴) عوامل سیاسی، حسابداران، حسابرسان
( در روش قیاسی دستوری جزء کدامیک از موارد زیر است: (آزاد ۸۴ Objectivity 18 عینیت 
۱) محدودیت ها ۲) فرضیات ۳) اصول ۴) روش ها
( ۱۹ طبق مبانی نظری استانداردهای ایران، رجحان محتوا بر شکل، زیر ویژگی کدامیک از ویژگ یهای کیفی اطلاعات است؟ (سراسری ۸۵ 
۱) مربوط بودن ۲) بیان صادقانه ۳) کامل بودن ۴) سودمندی در پیش بینی
( ۲۰ منظور نمودن ذخیره گارانتی بر اساس درصدی از فروش نتیجه رعایت کدامیک از موارد زیر است؟ (آزاد ۸۵ 
۱) تحقق درآمد ۲) اصل تطابق ۳) افشا ۴) بهای تمام شده
( ۲۱ قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مبتنی بر کدامیک از مفاهیم اساسی حسابداری است؟ (آزاد ۸۵ 
۱) محافظه کاری ۲) تطابق ۳) بهای تمام شده ۴) محافظه کاری تطابق
( ۲۲ بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، کدام یک از خصوصیات کیفی زیر پیش شرط افشای رویه های حسابداری است؟ (سراسری ۸۶ 
۱) کامل بودن ۲) قابل اتکا بودن ۳) قابل مقایسه بودن ۴) قابل فهم بودن
( مربوط به کدام فرض زیر است: (آزاد ۸۶ .« قرار نیست واحد اقتصادی در آینده نزدیک به فروش رود یا منحل شود » ۲۳ عبارت 
۱) تداوم فعالیت ۲) واحد اندازه گیری ۳) دوره مالی ۴) شخصیت حسابداری
( ۲۴ مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی ازمصادیق بارز کاربرد کدام یک از مفروضات حسابداری است: (آزاد ۸۶ 
۱) تعهدی ۲) تداوم فعالیت ۳) دوره مالی ۴) واحد اندازه گیری
( ۲۵ مفید بودن با توجه به کدام دو ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد؟ (سراسری ۸۷ 
۱) مربوط بودن و قابلیت اتکا ۲) قابلیت مقایسه و بی طرفی ۳) قابلیت اثبات و بموقع بودن ۴) قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه
۲۶ بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، در خصوص مفاهیم نگهداشت سرمایه و اثر آن بر انداز هگیری سود، کدام مورد صحیح بیان شده است؟ 
( (سراسری ۸۷
۱) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی در صورتی که واحد انداز ه گیری، ریال اسمی باشد سود ناشی از افزایش قیمت دارایی های نگهداری شده در پایان
هر سال شناسایی می شود.
۲) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، سود تنها در شرایطی تحصیل می شود که مبلغ مالی دارایی عملیاتی در پایان دوره بیش از اول دوره باشد.
۳) در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی، سود تنها در صورتی تحصیل می شود که ظرفیت عملیاتی واحد تجاری در پایان دوره بیش از اول دوره باشد.
۴) در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی، کلیه تغییرات در اندازه گیری ظرفیت تولیدی (فیزیکی) واحد تجاری به عنوان سود شناسایی م یشود.
( ۲۷ طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران قطع شناخت یک دارایی در چه موردی صورت م یگیرد؟ (آزاد ۸۷ 
۱) آن دارایی دیگر در کنترل واحد تجاری نباشد.
۲) آن دارایی دیگر منافع اقتصادی آتی نداشته باشد.
۳) آن دارایی تماماً فروخته شده باشد.
۴) آن دارایی نه منافع اقتصادی آتی داشته باشد و نه در کنترل واحد تجاری باشد.
۳۰ فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران
( ۲۸ کدامیک از موارد زیر موجب نقض اعمال احتیاط م یباشد؟ (آزاد ۸۷ 
۱) در نظر گرفتن ذخیره مناسب برای مطالبات نسیه.
۲) ایجاد اندوخته پنهان (مخفی)
۳) ایجاد ذخیره مناسب برای تعهدات (قانونی، عرفی) در نتیجه رویدادی که در گذشته ایجاد شده است.
۴) شناسایی ورود منافع اقتصادی تقریباً قطعی به عنوان دارایی
۲۹ مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی درآمد حاصل از افزایش در ارزش دارایی های عملیاتی تحت چه سر فصلی طبق هبندی می شود؟ 
( (سراسری ۸۸
۱) درآمد نگهداری ۲) درآمد عملیاتی ۳) درآمد تحقق یافته ۴) درآمد تحقق نیافته
( ۳۰ کدام یک از موارد زیر مرتبط با ویژگی قابل فهم بودن است؟ (سراسری ۸۸ 
۱) بیان صادقانه ۲) قابل مقایسه بودن ۳) افشای روی ههای حسابداری ۴) ادغام و طبقه بندی اطلاعات
۲,۹۵ دلار است ارزش جاری دارایی  ۲,۸ دلار و ارزش اقتصادی آ ن   ۳,۵ دلار، خالص ارزش فروش آ ن   ۳۱ بهای جاری جایگزینی یک دارای ی 
( برای واحد انتفاعی چقدر است؟ (آزاد ۸۸
۹,۲۵ دلار  ( ۲,۸ دلار ۴   ( ۲,۹۵ دلار ۳  ( ۳,۵ دلار ۲   (۱
( %۲ دلالت بر کدام ویژگی کیفی اطلاعات دارد؟ (ازاد ۸۸  ۳۲ بکارگیری روش ارزش ویژه برای سرمای هگذاری های بالای 
۱) رجحان محتوا بر شکل ۲) قابل مقایسه بودن ۳) مربوط بودن ۴) ثبات رویه
( ۳۳ طبقه بندی دارایی ها به جاری و بلند مدت مبتنی بر کدام از مفروضات حسابداری م یباشد؟ (آزاد ۸۸ 
۱) دوره مالی ۲) سیستم تعهدی ۳) تداوم فعالیت ۴) تفکیک ماهیت
۳۴ اطلاعات زیر برای یک دارایی در دست است: 
۱۲۳ ر یال ارزش فقدان دارایی (ارزش برای  ۱۱ ریال، بهای تمام شد ه   ۱۲ ریال، بهای جایگزین ی   ۱۳ ریال، ارزش اقتصاد ی   خالص ارزش فرو ش
( واحد تجاری) چند ریال است؟ (آزاد ۸۸
۱,۱ ریال   ( ۱,۳ ریال ۴   ( ۱,۲۳ ریال ۳  ( ۱,۲ ریال ۲   (۱
۳۵ با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران، کدام یک از گزینه های زیر در مورد مربوط بودن اطلاعات مصداق دارد؟ 
( (آزاد ۸۸
۱) انتخاب خاصه ۲) ادغام و طبقه بندی ۳) بیان صادقانه ۴) به موقع بودن
( ۳۶ مبنای کدامیک از موارد زیر مبتنی بر فرض تعهدی نیست؟ (آزاد ۸۸ 
۱) روش ارزش ویژه ناقص ۲) روش تجدید ارزیابی در ثبت سرمایه گذاری
۳) روش بازیافت بهای تمام شده ۴) روش اقساطی (تدریجی) وصول مطالبات
( ۳۷ در ارزیابی دارای یهای ثابت مشهود خاص یک واحد مقیاس ارزش جاری کدام است؟ (سراسری ۸۹ 
۱) اکثر ارزش ورودی و مبلغ بازیافتنی و اقل ارزش خروجی و ارزش اقتصادی است.
۲) اقل بهای تمام شده و مبلغ بازیافتنی دارایی است.
۳) اقل ارزش اقتصادی و بهای جایگزینی و اکثر ارزش فعلی و مبلغ بازیافتنی است.
۴) اقل بهای جایگزینی و مبلغ بازیافتنی دارایی و اکثر ارزش خالص فروش و ارزش فعلی جریا نهای نقدی مورد انتظار دارایی است.
(« گروه ج » ۳۸ چه عاملی محدودکننده خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری نیست؟ (آزاد ۸۹ 
۱) قابل مقایسه بودن ۲) به موقع بودن ۳) موازنه بین خصوصیات کیفی ۴) ملاحظات منفعت و هزینه
(« گروه د » ۳۹ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات کدامند؟ (آزاد ۸۹ 
۱) مربوط بودن و انتخاب خاصه
۳) مربوط بودن و قابل اتکا بودن
۲) قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن
۴) قابل فهم بودن و ادغام و طبقه بندی
حسابداری مالی ۳۱
( ۴۰ ثبات رویه در نحوه ارائه و طبق هبندی اقلام در صور تهای مالی در کدام یک از موارد زیر نمی تواند تغییر یابد؟ (سراسری ۹۰ 
۱) تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری رخ داده باشد.
۲) تغییری در نحوه ارائه به موجب یک استاندارد حسابداری الزامی می شود.
۳) تغییری در نحوه ارائه و طبقه بندی اقلام در صورت های مالی موجب ارائه اطلاعات مربوط تری گردد.
۴) تجدید نظر در نحوه ارائه صور تهای مالی حاکی از این باشد که تغییر مزبور به ارائه مناسب تر معاملات منجر شود.
( ۴۱ صورت های مالی با رعایت کدام یک از مفروضات یا اصول زیر قابلیت مقایس هی بیشتری پیدا م یکند؟ (سراسری ۹۰ 
۱) ثابت رویه افشاء ۲) تداوم فعالیت افشاء ۳) ثبات رویه بهای تمام شده ۴) بهای تمام شده تداوم فعالیت
(« گروه الف » ۴۲ کدام یک از مفاهیم زیر مقدم بر دیگری نیست؟ (آزاد ۹۰ 
۱) مربوط بودن بر قابلیت مقایسه ۲) اهمیت بر قابلیت مقایسه
۳) ارزش تائیدکنندگی بر ارزش پیش بینی ۴) احتیاط بر محافظ هکاری
(« گروه الف » ۴۳ احتساب مخارج تأسیس به حساب هزین ههای دوره براساس کدام یک از مفاهیم زیر است؟ (آزاد ۹۰ 
۱) رویکرد سود و زیانی ۲) رویکرد ترازنامه ای ۳) حفظ سرمایه مالی ۴) احتیاط
(« گروه ب » ۴۴ کدام یک از خصوصیات زیر جزئی از بیان صادقانه تلقی م یشوند؟ (آزاد ۹۰ 
۱) رجحان محتوا بر شکل ۲) قابل فهم بودن ۳) احتیاط ۴) کامل بودن
(« گروه ه » ۴۵ فرض تداوم فعالیت مبنای ………..است. (آزاد ۹۰ 
۱) فرض دوره مالی ۲) حسابداری تعهدی ۳) فرض تفکیک شخصیت ۴) فرض واحد اندازه گیری بر مبنای پول
۳۲ فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران
پا سخنامه تست های طبقه بندی شده فصل اول
فرآیند شناخ ت متضمن مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت های مالی است . باید توجه «۳» ۱ گزینه
داشت که مقصود از فرآیند شناخت این است که یک قلم در متن صورت های مالی اساسی مورد شناسایی واقع گردد.
«۲» ۲ گزینه
بر مبنای فرض تعهدی درآمدها در هنگام تحقق و هزین هها به محض وقوع یا تحمل که تعبیری از تحقق است مورد شناخت واقع م یگردند. «۱» ۳ گزینه
فرآیند ارائه هر گونه اطلاعات درباره رویدادها و وقایع مالی در متن صورت های مالی یا ضمائم از طریق یادداشتهای توضیحی همراه «۴» ۴ گزینه
صورت های مالی چنانچه بتواند بطور معقول بر تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان تأثیرگذار باشد را افشای کامل می گویند.
قابل اتکا بودن و مربوط بودن دو خصوصیت کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات است که باعث می شود تا اطلاعات مالی مفید واقع شوند. «۳» ۵ گزینه
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید.
بهای تمام شده کالای فروش رفته ارتباط علت و معلولی با درآمد حاصل از فروش دارد . همچنین ماشین آلات براساس رویکرد منطقی و «۱» ۶ گزینه
سیستماتیک مستهلک می شود چرا که انتظار می رود ماشین آلات در طی عمر مفید اقتصادی و در چندین دوره به واحد تجاری انتفاع برساند.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید. «۱» ۷ گزینه
اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان جامع ارائه می شود. اطلاعات منعکس در صورت جریان وجوه نقد از جنبه ای دیگر «۴» ۸ گزینه
عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می گذارد.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید. «۲» ۹ گزینه
اطلاعات مالی برای اینکه بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادهایی که مدعی بیان آنهاست باشد باید براساس محتوا و واقع یت اقتصادی و «۳» ۱۰ گزینه
نه صرفاً شکل قانونی آن ها بکارگرفته شوند.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید. «۲» ۱۱ گزینه
چنانچه یک فقره هزینه فاقد هرگونه منافع جاری و آتی باشد بی درنگ به عنوان زیان شناسایی می گردد. بطور کلی می توان از مدل زیر برای «۱» ۱۲ گزینه
شناخت اقلام استفاده کرد:
چارچوب زمانی منافع شناسایی اقلام
دارای منافع اقتصادی آتی دارایی
دارای منافع اقتصادی جاری هزینه
فاقد هر گونه منافع اقتصادی زیان
دو ویژگی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن منجر به سودمندی اطلاعات می گردد. لازم به یادآوری است که قابل اتکا بودن و مربوط بودن «۱» ۱۳ گزینه
دو خصوصیت کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات می باشد. به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید. «۲» ۱۴ گزینه
«۴» ۱۵ گزینه
شکل توسعه یافته معادله اصلی حسابداری بشرح زیر است: «۱» ۱۶ گزینه
هزینه درآمد + سرمایه + بدهی ها = دارایی ها
 A  Ex  L  E  R و یا A  L  E  R  Ex
حسابداری مالی ۳۳
عوامل اثرگذار بر فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری عبارتند از: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و تئوری حسابداری. «۳» ۱۷ گزینه
می توان آن را به دو طبقه اصول متمرکز بر نهاده ها و اصول متمرکز بر ستاده ها (GAAP) در طبقه بندی اصول پذیرفته شده حسابداری «۱» ۱۸ گزینه
تقسیم بندی نمود . اصول متمرکز بر نهاده ها نیز به نوبه خود به دو گروه اصول حاکم بر قواعد کلی عملیات و اصول محدود کننده طبق هبندی می گردد. اصول
حاکم بر قواعد کلی عملیات شامل دو اصل تحقق و تطابق است و اصول محدود کننده شامل احتیاط، افشا، اهمیت و عینیت می باشد.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید. «۲» ۱۹ گزینه
بر طبق اصل تطابق هزینه های هر دوره باید با درآمدهای همان دوره در یک صورت سود و زیان واحد مطابقت داده شود. «۲» ۲۰ گزینه
به نمایشگر ۷ ۱ رجوع کنید. «۱» ۲۱ گزینه
بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، افشای رویه های حسابداری و ارقام مقایسه ای و ثبات رویه پیش شرط لازم برای قابلیت «۳» ۲۲ گزینه
مقایسه است. به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید.
براساس فرض بنیانی تداوم فعالیت، در حسابداری فرض بر این است که یک واحد تجاری به فعالیت اقتصادی خود برای آینده ای نامعلوم «۱» ۲۳ گزینه
ادامه خواهد داد مگر اینکه شواهد مستندی بر عدم تداوم فعالیت وجود داشته باشد.
در مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی، سود تنها زمانی ایجاد خواهد شد که عایدی شرکت از محل درآمد فروش افزون تر از بهای جاری «۲» ۲۴ گزینه
جایگزینی آن قلم فروخته شده باشد. این مفهوم در چارچوب فرض تداوم فعالیت مصداق می یابد.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کرده و همچنین به پاسخ تست ۵ توجه کنید. «۱» ۲۵ گزینه
بر طبق مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی، سود صرفاً زمانی شناسایی خواه د شد که ظرفیت تولیدی فیزیکی (ظرفیت عملیاتی ) واحد «۳» ۲۶ گزینه
تجاری در پایان دوره پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین صاحبان سرمایه یا دریافتی از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیکی ابتدای دوره فزونی یابد.
معیار اصلی برای هر یک از مراحل شناخت وجود شواهد ک افی مبنی بر این است که یک جریان آتی ورودی یا خروجی منافع وجود داشته «۲» ۲۷ گزینه
باشد در نتیجه در صورت وجود شواهد فوق شناخت اولیه و تجدید اندازه گیری بعدی صورت می گیرد و در صورتی که شواهد کافی مبنی بر دس ت یابی به
منافع اقتصادی آتی یا تعهد انتقال منافع اقتصادی وجود نداشته باشد قطع شناخت صورت می گیرد.
شناسایی ورود منافع اقتصادی تقریباً قطعی به عنوان دارایی نقض صریح اعمال احتیاط است. «۴» ۲۸ گزینه
در نظام اندازه گیری مبتنی بر ارزش جاری، درآمد حاصل از افزایش در ارزش دارایی عملیاتی از قبیل افزایش بهای موج ودیها یا افزایش در «۱» ۲۹ گزینه
ارزش دارای یهای ثابت مشهود، درآمد نگهداری تلقی می گردد. این نحوه شناسایی درآمد، مبتنی بر مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی است.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید. «۴» ۳۰ گزینه
بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران ارزش جاری دا رایی برای واحد انتفاعی عبارت است از اقل بهای جایگزینی و مبلغ بازیافتنی «۲» ۳۱ گزینه
است. همچنین مبلغ بازیافتنی عبارت از اکثر ارزش اقتصادی و خالص ارزش فروش است. به نمایشگر زیر توجه کنید.
۲,۹۵ 
ارزش اقتصادی
خالص ارزش فروش
۲,۸  
اکثر
۲,۹۵ 
مبلغ بازیافتنی
بهای جایگزینی
۱,۱ 
۲,۹۵ ارزش برای واحد تجاری  اقل
۳۴ فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران
موارد زیر نمونه هایی از بکارگیری مفهوم رجحان محتوا بر شکل در حسابداری مالی است: «۱» ۳۲ گزینه
۱٫ افشای معاملات با اشخاص وابسته
۲٫ شناسایی اموال و کالا به عنوان دارایی در شرایط خرید وکالتی
۳٫ معاملات فروش کالا با شرط خرید مجدد
۴٫ تلقی اجاره به عنوان دارایی توسط اجاره کننده در اجاره سرمای های
۵٫ استفاده از روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۶٫ تلفیق صورت های مالی شرکت های اصلی و فرعی
طبقه بندی عناصر صورت های مالی بهمنظور انعکاس در صورت های مالی اساسی مبتنی بر فرض تداوم فعالیت است. «۳» ۳۳ گزینه
به نمایشگر زیر توجه کنید: «۴» ۳۴ گزینه
باید توجه داشت که بهای تمام شده، اطلاعات نامربوط است.
به نمایشگر ۸ ۱ رجوع کنید . اطلاعاتی را می توان مربوط تلقی کرد که بر تصمیم گیری ها تأثیر بگذارد . دو زیر ویژگی مربوط بودن عبارتند «۱» ۳۵ گزینه
از: انتخاب خاصه و ارزش تأییدکنندگی و پیش بینی کنندگی.
بر طبق فرض تعهدی ، درآمد در هنگام تحقق و هزینه به محض تحمل یا وقوع شناسایی می گردند. در روش اقساطی شناسایی درآمد را تا «۴» ۳۶ گزینه
زمان وصول طلب به تعویق می اندازیم و به عبارتی از مبنای تعهدی عدول کرده و به مبنای نقدی رجوع می کنیم.
در ارز یابی دارایی های ثابت مشهود خاص یک واحد تجاری مقیاس ارزش جاری بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران برابر است «۴» ۳۷ گزینه
با اقل مبلغ بازیافتنی و بهای جایگزینی جاری ، مبلغ بازیافتنی برابر است با اکثر خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادی . در این مدل ارزش اقتصادی برابر با
ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار دارایی است.
ملاحظات منفعت و هزینه، به موقع بودن و موازنه بین خصوصیات کیفی عواملی است که اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت «۱» ۳۸ گزینه
می کند اما قابل مقایسه بودن از خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات است که منجر به سودمندی (مفید بودن) اطلاعات مالی می گردد.
بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران، خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات عبارتند از: مربوط بودن و قابل اتکا بودن «۳» ۳۹ گزینه
«۴» ۴۰ گزینه
«۱» ۴۱ گزینه
احتیاط و محافظه کاری مترادف و به مفهوم برخورد دور اندیشانه با مخاطرات و عدم قطعیت های موجود در فعالیت های اقتصادی است. «۴» ۴۲ گزینه
«۴» ۴۳ گزینه
رجحان محتوا بر مشکل زیر ویژگی بیان صادقانه است. «۱» ۴۴ گزینه
به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری مبتنی بر فرض تداوم فعالیت است. «۲» ۴۵ گزینه
۱,۲ 
ارزش اقتصادی
خالص ارزش فروش
۱,۳  
اکثر
۱,۳  
مبلغ بازیافتنی
بهای جایگزینی
۱,۱ 
ارزش برای واحد تجاری
۱,۱  اقل
حسابداری مالی ۳۵
آزمون فصل اول
۱ مهم ترین عملکرد سیستم حسابداری و یا به عبارتی عملکرد غالب آن عملکرد ……… است. 
۱) کنترلی ۲) خدماتی ۳) نظارتی ۴) اطلاعاتی
۲ نگرش به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی چه نوع نگرشی است؟ 
۱) اخلاقی ۲) رفتاری ۳) اثباتی ۴) عمل گرا
۳ کدام یک از عوامل زیر بر سب کهای حسابداری اثرگذار نیست ؟ 
۱) روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها ۲) وجود نهادهای حرف های
۳) تورم ۴) فرهنگ
۴ کدام یک از عوامل زیر بر فرایند تدوین استانداردهای حسابداری اثرگذار است؟ 
۱) عوامل سیاسی، اجتماعی و الزامات قانونی ۲) عوامل اقتصادی، سیاسی و الزامات نهادهای حرفه ای
۳) عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ۴) عوامل اقتصادی، سیاسی و تئوری حسابداری
۵ کدام گزینه در خصوص طبق هبندی تئوری حسابداری بر حسب ماهیت صحیح است؟ 
۱) تئوری های دستوری و قیاسی ۲) تئوری های قیاسی و استقرایی ۳) تئوری های دستوری و توصیفی ۴) تئوری های توصیفی و استقرایی
۶ در مبانی نظری گزار شگری مالی در ایران چه تعبیری از حسابداری مورد توجه قرار گرفته است؟ 
۱) حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ۲) حسابداری به عنوان زبان تجارت
۳) حسابداری به عنوان یک دانش توصیفی تحلیلی ۴) حسابداری به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیریت
۷ گزارشات مالی تهیه شده در حوزه حسابداری مالی بیانگر چه جنب ههایی از واحد تجاری است ؟ 
۱) وضعیت مالی ۲) انعطاف پذیری مالی ۳) عملکرد مالی ۴) کلیه موارد فوق
۸ بر طبق مفاهیم نظری گزار ش گری مالی در ایران در مواردی که بین چارچوب نظری گزار ش گری مالی و استانداردهای حسابداری بنابر ملاحظات 
عملی سازگاری کامل وجود نداشته باشد ……
۱) حسابداران به قضاوت حرفه ای خود رجوع می کنند.
۲) الزامات استانداردهای حسابداری بر الزامات مبانی نظری گزارش گری مالی برتری خواهد داشت.
۳) حسابداران به بیانیه های جامعه حسابداران رسمی رجوع می کنند.
۴) الزامات مبانی نظری گزارش گری مالی بر الزامات استانداردهای حسابداری برتری خواهد داشت.
۹ کدام یک از صورت های مالی زیر بیانگر اطلاعات درخصوص عملکرد مالی واحد تجاری نیست؟ 
۱) صورت سود و زیان ۲) صورت جریان وجوه نقد ۳) ترازنامه ۴) صورت سود و زیان جامع
۱۰ کدام یک از صورت های مالی زیر به ترتیب بیانگر اطلاعات در خصوص وضعیت مالی و انعطا فپذیری مالی واحد تجاری است ؟ 
۱) ترازنامه مجموعه صورت های مالی اساسی ۲) ترازنامه صورت سود و زیان جامع
۳) مجموعه صورت های مالی اساسی مجموعه صورت های مالی اساسی ۴) صورت جریان وجوه نقد صورت سود و زیان
۱۱ کدام یک از جملات زیر صحیح نیست ؟ 
۱) معادله اصلی حسابداری بازتابی از مفهوم شخصیت حسابداری است.
۲) صورت های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد.
۳) شخصیت حسابداری که گزارشات مالی برای آن تهیه می شود لزوماً باید یک شخصیت حقوقی باشد.
۴) تهیه صورت ها و گزارشات مالی ادواری مبتنی بر فرض دوره مالی است.
۱۲ کدام یک از جملات زیر صحیح است ؟ 
۱) فرض شخصیت حسابداری هم یک مفهوم حسابداری است و هم یک ساختار قانونی
۲) طبقه بندی عناصر صورت های مالی به منظور انعکاس در صورت های مالی اساسی مبتنی بر فرض دوره مالی است.
۳) واحدهای انتفاعی بخش عمو می که به موجب قوانین ت اسیس شده اند و یا تحت تملک دولت و یا سایر نهادهای بخش عمومی می باشند تا زمانی که
قانوناً تعطیل، واگذار و یا منحل نشده اند دارای تداوم فعالیت فرض می شوند.
۴) ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و تعهدات اقتصادی تحت عنوان بدهی مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است.
۳۶ فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران
۱۳ نحوه عمل حسابداری در خصوص احکام عام چگونه است؟ 
۱) در هر مورد مشخص باید قانون اجرا شده و گزارشات لازم برای نهادهای قانونی ذیربط تهیه شده اما در فرایند حسابداری ، اصول پذیرفته شده
حسابداری باید رعایت گردد.
۲) در هر مورد ضمن بکارگیری اصول حسابداری، اطلاعات کافی نیز باید در گزارش های مالی افشا گردد.
۳) رعایت احکام عام مقدم بر اصول حسابداری است.
۴) هیچ کدام از گزینه های فوق صحیح نیست.
۱۴ شناسایی درآمد به صورت تدریجی و به میزان وصول اقساط به ترتیب مبتنی بر کدام مفهوم حساب د اری است و کدام یک از اصول پذیرفته شده 
حسابداری را نقض م یکند؟
۱) احتیاط تحقق درآمد ۲) احتیاط تطابق
۳) فزونی منافع بر مخارج تحقق درآمد ۴) فزونی منافع بر مخارج تطابق
۱۵ چه چیزی اطلاعات مالی را مفید م یسازد؟ 
۱) به موقع بودن قابل فهم بودن ۲) قابل اتکا بودن ثبات رویه
۳) مربوط بودن قابل مقایسه بودن ۴) قابل اتکا بودن مربوط بودن
۱۶ کدام دسته از ویژگ یهای زیر لازمه اطلاعات قابل اتکاست؟ 
۱) احتیاط، بی طرفی، بیان صادقانه، ثبات رویه
۲) کامل بودن، بی طرفی، رجحان محتوا بر شکل ، به موقع بودن
۳) کامل بودن، احتیاط، بی طرفی، بیان صادقانه
۴) بی طرفی، بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، ملاحظات منفعت و هزینه
۱۷ کدام یک از خصوصیات زیر پیش شرط اطلاعات مربوط است؟ 
۱) ادغام و طبقه بندی، به موقع بودن و انتخاب خاصه ۲) انتخاب خاصه، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی
۳) کامل بودن، به موقع بودن و انتخاب خاصه ۴) ثبات رویه، انتخاب خاصه و کامل بودن
۱۸ چه خصوصیاتی ارائه اطلاعات مالی را مفید م یسازد؟ 
۱) قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن ۲) قابل فهم بودن و مربوط بودن
۳) قابل مقایسه بودن و قابل اتکا بودن ۴) قابل مقایسه بودن و مربوط بودن
۱۹ کدام یک از خصوصیات زیر لازمه اطلاعات قابل فهم است ؟ 
۱) ادغام و طبقه بندی و میزان توان استفاده کنندگان ۲) افشای مناسب روی ههای حسابداری و ارقام مقایسه ای
۳) ادغام و طبقه بندی و به موقع بودن ۴) احتیاط و بی طرفی
۲۰ کدام یک از ویژگ یهای زیر پیش شرط لازم برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی است؟ 
۱) به موقع بودن ۲) ثبات رویه ۳) اهمیت ۴) احتیاط
۲۱ کدام یک از عوامل زیر اعمال خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری مالی را دچار محدودیت نم یکند؟ 
۱) ملاحظات منفعت و هزینه ۲) به موقع بودن ۳) اهمیت ۴) موازنه بین خصوصیات کیفی
۲۲ تلقی اجاره به عنوان دارایی توسط اجار هکننده در اجاره سرمای های مبتنی بر کدام مفهوم حسابداری است ؟ 
۱) اهمیت ۲) تداوم فعالیت ۳) دوره مالی ۴) رجحان محتوا بر شکل
۲۳ به هزینه منظور نمودن مخارج تحقیق و توسعه در دوره وقوع مبتنی بر کدام مفهوم حسابداری است؟ 
۱) اهمیت ۲) رجحان محتوا بر شکل ۳) تداوم فعالیت ۴) احتیاط
۲۴ کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟ 
۱) مقصود از منافع اقتصادی آتی یک دارایی توان بالقوه آن جهت کمک به جریان وجوه نقد به درون واحد تجاری می باشد.
۲) عدم وجود مخارج مانع این امر نیست که یک قلم با تعریف دارایی تطبیق نکند.
۳) مبالغی که به منظور حفاظت واحد تجاری در مقابل زیا نهایی که هنوز اتفاق نیفتاده است کنار گذاشته می شود، بدهی تلقی می گردد.
۴) اگر ابهام حاکم بر دست یابی به منافع اقتصادی آتی با اهمیت باشد، طبقه بندی آن قلم تحت عنوان دارایی نادرست است.
حسابداری مالی ۳۷
۲۵ کدام یک از عوامل زیر در تعریف یک دارایی طبق مفاهیم نظری گزار شگری مالی ایران نم یگنجد؟ 
۱) منافع اقتصادی آتی ۲) تملک ۳) کنترل ۴) معاملات یا رویدادهای گذشته
۲۶ مفهوم سود جامع ناشی از به کارگیری کدام یک از تئور یهای حقوق مالکیت است ؟ 
۱) تئوری حقوق مالکانه ۲) تئوری حقوق باقی مانده ۳) تئوری بنگاه اقتصادی ۴) تئوری شخصیت اقتصادی
۲۷ کدام یک از گزین ههای زیر از معیارهای شناخت یا تجدید انداز هگیری بعدی عناصر صورت های مالی نیست؟ 
۱) انطباق آن قلم با تعاریف عناصر صورت های مالی ۲) وجود شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت های مالی
۳) توانایی اندازه گیری منافع مستتر در قلم موردنظر بر حسب مبلغ پولی ۴) قابلیت اتکای کافی برای اندازه گیری یک عنصر یا تغییر در یک عنصر
۲۸ مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت های مالی چه نامیده می شود؟ 
۱) اندازه گیری ۲) تجدید اندازه گیری ۳) فرایند شناخت ۴) قطع شناخت
۲۹ تحویل کالا یا ارائه خدماتی که مبلغ آن ها قبلاً وصول شده در مبناهای تعهدی و نقدی به ترتیب: 
۱) درآمد شناسایی می شود درآمد شناسایی نمی شود ۲) درآمد شناسایی نمی شود درآمد شناسایی می شود
۳) درآمد شناسایی می شود درآمد شناسایی می شود ۴) درآمد شناسایی نمی شود درآمد شناسایی نمی شود
۵ ریال و  ,   ۱۲ ریال و خریدهای نقد و نسیه کالا به ترتیب ,   ۸ ریال و ,   ۳۰ موجودی کالا در ابتدا و پایان دوره به ترتیب 
۲ ریال م ی باشد. وجه نقد پرداخت شده بابت  ,   ۲۵ ریال و ,   ۴ ریال و مانده حساب های پرداختنی ابتدا و پایان دوره به ترتیب  ,  
خرید کالا چند ریال است؟
۸۵ ریال ,   ( ۴۵ ریال ۴ ,   ( ۹۵ ریال ۳ ,   ( ۵۵ ریال ۲ ,   (۱
۳۱ اطلاعات زیر از صورت های مالی شرکت بازرگانی مهرناز استخراج شده است: 
۶  ,   ( ۱ ریال هزینه استهلاک  ,   هزینه های عملیاتی (شامل
۵,   پیش پرداخت هزین هها در پایان دوره
۳,   پیش پرداخت هزینه ها در ابتدای دوره
۸,   هزینه های پرداختنی در پایان دوره
۱  ,   هزینه های پرداختنی در ابتدای دوره
وجه نقد پرداختی بابت هزین ههای عملیاتی چند ریال است؟
۵۵ ریال ,   ( ۷۴ ریال ۴ ,   ( ۳۴ ریال ۳ ,   ( ۵۴ ریال ۲ ,   (۱
۱۲ میلیون ریال باشد   ۱۴ و بهای تمام شده   ۱۵ ، خالص ارزش فروش   ۱۸ ، ارزش اقتصادی   ۳۲ چنانچه بهای جایگزینی دارایی ثابت 
ارزش جاری دارایی ثابت مذکور چند میلیون ریال است ؟ « ارزش برای واحد تجاری » مطابق با مفاهیم نظری گزار شگری مالی ایران، بر اساس معیار
۱۵   (۴ ۱۴  (۳ ۱۲  (۲ ۱۸   (۱
۳۳ کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟ 
۱) نظام اندازه گیری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی مقدر می دارد که قبل از گزارش سود، مبلغ پولی حقوق صاحبان سرمایه در ابتدای دوره، مورد
نگهداشت قرار گیرد که این امر مبتنی بر مفهوم نگهداشت سرمایه مالی است.
۲) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی سود صرفاً زمانی شناسایی خواهد شد که مبلغ پولی حاصل از درآمد فروش شرکت بیش از مبلغ پولی
سرمایه گذاری شده در دارایی فروخته شده باشد.
۳) در مفهوم ن گهداشت سرمایه فیزیکی سود صرفاً زمانی وجود خواهد داشت که عایدی شرکت از محل درآمدهایش بیش از قدرت خرید ثابت
سرمایه گذاریش باشد.
۴) در نظام اندازه گیری مبتنی بر ارزش جاری هرگونه درآمد حاصل از افزایش در ارزش دارایی عملیاتی، درآمد نگهداری تلقی می گردد.
با توجه به اطلاعات زیر به سؤالات ۳۴ الی ۳۶ پاسخ دهید:
۴ ریال  ,   مبلغ پرداختی بابت خرید کالا
۸ ریال  ,   مبلغ دریافتی بابت فروش کالا
۵ ریال  ,   بهای جایگزینی کالای فروخته شده
۱۸ شاخص قیمت زمان فروش
۱۲ شاخص قیمت زمان خرید
۳۸ فصل اول: چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران
۳۴ مبلغ پولی سود (بازده سرمایه) بر طبق مفهوم نگهداشت سرمایه مالی چند ریال است ؟ 
۴ ,   (۴ ۳  ,   (۳ ۲ ,   (۲ ۶  ,   (۱
۳۵ مبلغ پولی سود (بازده سرمایه) بر طبق مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی (عملیاتی) چند ریال است؟ 
۴ ,   (۴ ۳  ,   (۳ ۲ ,   (۲ ۶  ,   (۱
۳۶ مبلغ پولی سود (بازده سرمایه) بر طبق مفهوم نگهداشت قدرت خرید ثابت سرمایه چند ریال است ؟ 
۴ ,   (۴ ۳  ,   (۳ ۲ ,   (۲ ۶  ,   (۱
به ترتیب بر مبنای کدام یک از مبانی سه گانه زیر شناسایی م یشود؟ « هزینه بسته بندی » و « هزینه تبلیغات » ۳۷ 
الف) ارتباط علت و معلولی ب) تخصیص منطقی و سیستماتیک پ) شناخت بلادرنگ
۱) الف و ب ۲) الف و پ ۳) ب و پ ۴) پ و الف
۳۸ اگر یک فقره مخارج صرفاً دارای منافع جاری باشد تحت چه عنوانی شناسایی م یگردد؟ 
۱) هزینه ۲) بدهی ۳) زیان ۴) دارایی
۳۹ منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر اساس درصدی از فروش، نتیجه رعایت کدام یک از اصول پذیرفته شده حسابداری است ؟ 
۱) تحقق درآمد ۲) افشای کامل ۳) بهای تمام شده تاریخی ۴) تطابق
۴۰ درآمد حق امتیاز بر طبق اصل تحقق درآمد چگونه شناسایی م یگردد؟ 
۱) بر اساس مدت زمان و با توجه به اصل طلب و نرخ مربوطه ۲) بر اساس روش ارزش ویژه
۳) بر اساس روش بهای تمام شده ۴) بر اساس محتوای قرارداد

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است