نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات حسابرسی
عملیات نظارت بر انبارگردانی
مهر ۸, ۱۳۹۶
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی اختيارات ، وظايف و مسئوليت هر يك از مسئولين و كاركنان واحد ها و قسمتهاي مختلف به طور مدون تهيه نشده است . لذا كنترل

ردیف
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱

ازمان مدیریت:
شرکت فاقد دستور العمل مدون در رابطه با عملیات حسابداری مالی است.

اختیارات ، وظایف و مسئولیت هر یک از مسئولین و کارکنان واحد ها و قسمتهای مختلف به طور مدون تهیه نشده است . لذا کنترل نحوه انجام وظایف محوله و مطابقت تعداد پرسنل مورد نیاز با تعداد شاغلین هر واحد میسر نمی باشد.

تهیه و تصویب دستورالعملی که نحوه دریافت مدارک و اسنادی که اساس ثبتهای مربوطه در دفاتر مالی است و کنترل آنها ، صدور مجوز پرداخت تعیین نوع پرداخت (نقد و چک) ، نحوه انجام کنترلهای مربوط به پرداخت تا صدور اسناد حسابداری ، بایگانی اسناد و مدارک ، پیگیری و بررسی مانده های دفاتر مالی در فواصل زمانی معین ، تهیه اطلاعات مدیریت ، صورتهای مالی و غیره به تفصیل در آن شرح داده شده ، لازم است در دستور کار شرکت قرار گیرد.

ضمن تعیین و تصویب حدود اختیارات و شرح وظایف هر یک از مسئولین و کارکنان واحد ها ، کنترل و نظارت در خصوص اجرای دقیق آن توصیه می گردد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۳-نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نسبت به تهیه بودجه عملیاتی شرکت بصورت سالانه اقدام نشده است.

دستورات صادره از سوی مدیریت به صورت بخشنامه یا دستور العمل تدوین نشده و سوابق لازم در این خصوص نگهداری نمی شود.

بمنظور اعمال کنترلهای لازم در سطح کلان و پیشبرد اهداف مدیریت ، بودجه عملیاتی به صورت سالانه تهیه شده و در مقاطع زمانی معین (حداقل هر ماه یکبار) ، برآورد های بعمل آمده طبق بودجه با عملکرد واقعی مقایسه شده و دلایل انحرافات مورد بررسی قرار گیرد.

بمنظور اجرای مطلوب سیاست های مدیریت ، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در اداره امور شرکت و توسعه آن ، توصیه می شود ، مدیریت نظرات اصلاحی و اجرایی خود را بصورت دستور العمل و یا بخشنامه های مکتوب تنظیم و به کلیه همکاران و مسئولان مربوطه ابلاغ نماید. همچنین به منظور جلوگیری از تکرار مطالب و اجتناب از صدور دستورات تکراری یا متناقض ، یک نسخه از دستور العملها و بخشنامه های صادره ، بر حسب موضوع در پرونده مخصوص بایگانی گردیده و قبل از صدور هر دستورالعمل به سوابق مربوطه مراجعه شود.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۵-۱

۶-۱نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۷-۱نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نظام مشخصی به منظور ارتباط واحد فروش و فروشگاهها با امور مالی ، بازرگانی و اداری و سایر قسمت های شرکت تعریف و تدوین نگردیده است .

صورتجلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ هیات مدیره شرکت اختیارات مدیریت مالی شرکت را محدود به امور کارخانه نموده و امور فروشگاهها را از حیطه اختیارات مدیریت مالی مستثنی نموده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

شرکت فاقد مدیر مالی ، رئیس حسابداری و کادر مجرب و متخصص مالی است.

سیستم جامعی که شامل نحوه اداره فروشگاهها و ارتباط آنها با امور مالی ، اداری ، بازرگانی و سایر قسمت باشد تهیه و بموقع اجرا گذاشته شود.

ترتیبی اتخاذ گردد تا آثار صورتجلسه یاد شده منتفی گردیده و حدود اختیارات مدیر عامل به کلیه امور شرکت تسری یابد .

بمنظور اجرای صحیح وظایف مالی ، کارکنان مورد نیاز از قبیل مدیر مالی ، رئیس حسابداری و کادر مجرب و متخصص مالی استخدام و بکار گمارده شوند.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۸-۱ شرکت فاقد نمودار سازمانی مدون و تصویب شده از سوی هیات مدیره می باشد.

بمنظور استفاده از نیروی انسانی شاغل در شرکت ، نسبت به تنظیم نمودار سازمانی اقدام و پس از تصویب هیات مدیره مورد اجراء قرار گیرد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۲نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

موجودی نقد و بانک:
شرکت فاقد آئین نامه و دستورالعمل مدون در رابطه با نحوه گردش عملیات صندوق و تنخواه گردان ودریافت و پرداختهای وجوه نقد توسط بانک بوده و دریافت و پرداختهای انجام شده از محل وجوه مورد بحث بر اساس عرف جاری موجود در شرکت انجام می شود
تعدادی از حسابهای بانکی شرکت به صورت راکد و انتقالی از سنوات قبل بوده که نسبت به تعیین وضعیت آنها اقدامی بعمل نیامده است.در این خصوص می توان به حسابهای جاری نزد بانکها بشرح ذیل اشاره نمود
نام بانک شعبه شماره
حساب مانده
ریال
ملی تهران نو ۱۷۷۷ ۱۰٫۰۰۰٫۷۸۷
ملی نوبهار ۱۶۴۶ ۷۸۱٫۳۰۸
ملت سرخه حصار ۳/۱۴۷۲ ۲۵۴٫۰۱۵
ملت سرخه حصار ۴/۱۷۷۳ ۱٫۷۰۲۹۴۷
ملی نوبهار ۸۰۰۲۸۶۵ ۸۲۰٫۱۳۰
۱۶٫۰۵۹٫۱۸۷

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

لازم است دستور العملهای مدونی در خصوص چگونگی دریافت و پرداخت وجوه نقد (مشتمل بر گردش عملیات بانک ، صندوق و تنخواه گردان) تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ضمن بررسی وضعیت حسابهای بانکی ، در صورت عدم نیاز به آنها ، ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از اخذ مجوز از هیات مدیره نسبت به تعیین تکلیف حسابهای مورد بحث اقدام شود.

ردیفنامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۳-۲
در پایان هر ماه نسبت به تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت منظم اقدام نشده و صورت مغایرات بعضاً با تاخیر چندین ماهه تهیه می شوند .

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

شرکت فاقد فرمی جهت تهیه صورت مغایرت بانکی می باشد. بعلاوه صورت مغایرات بانکی بصورت نامنظم ( در فواصل بین ماهها) در ذیل صورت حسابهای بانک تنظیم و توسط شخصی مستقل از تهیه کننده آن تایید نمی گردد.

برگهای سند پرداخت فاقد سریال چاپی می باشد و نسخه دوم آن بصورت سریال در فایل جداگانه در امور مالی نگهداری نمی گردد.

در برخی موارد رسیدهای مربوط به پرداخت چک فاقد امضای تصویب کننده می باشد . بعنوان نمونه می توان به سندهای ۲۴۸، ۱۶۱ و ۵۵۲ اشاره نمود. همچنین در برخی موارد از فرمهای دستور پرداخت استفاده نشده و دستور پرداخت به صورت دستی انجام شده است که بعنوان نمونه می توان به سند های ۶۶۸ ، ۱۹ و ۳۸۳ اشاره نمود. صورت مغایرت حسابهای بانکی فعال در پایان هر ماه تهیه گردیده و بوسیله شخصی مستقل از تهیه کننده صورت مغایرت بررسی و تایید شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

صورت مغایرات بانکی در پایان هر ماه توسط شخصی مستقل از مسئول نقد و بانک تهیه و توسط شخصی مستقل از تنظیم کننده ، تایید گردد . ضمن تهیه و طراحی فرم جهت صورت مغایرات بانکی محل مناسبی جهت امضاء مسئولین ذیربط در نظر گرفته شود.
سند پرداخت حداقل در دو نسخه دارای شماره سریال چاپی تهیه گردد که یک نسخه آن ضمیمه سند حسابداری و نسخه دیگر به صورت سریال در فایل جداگانه ای در امور مالی نگهداری می شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نسبت به استفاده از دستور پرداخت جهت پرداختهای انجام شده و تکمیل امضاهای مجاز فرم رسید پرداخت چک ، پس از کنترلهای لازم توسط مسئولین مربوطه ، اقدام شود

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

ردیفنامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۷-۲

سقف تنخواه گردانها مشخص نگردیده و از مسئولین آن تضمین لازم اخذ نگردیده است.

دریافتهای روزانه صندوق فروشگاهها به حساب بانکی شرکت واریز نمی شود و برخی پرداختها از حساب موجودی صندوق صورت می پذیرد

از متصدی صندوق تضمینی اخذ نگردیده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

بعضاً مدارک و ضمائم پیوست اسناد حسابداری ناقص می باشد. در این رابطه می توان به عدم بایگانی فیش واریزی نقدی به حساب جاری شرکت طی سند حسابداری ۳۱۶ و عدم بایگانی کپی چکها ضمیمه اسناد حسابداری ۳۸۱ و ۲۳۹ اشاره نمود
اطلاعات مربوط به ته سوش چکهای صادره بنحو مناسب تکمیل و بایگانی نمی شود . همچنین بعضاً ته سوش چکها دارای خط خوردگی می باشد که در این رابطه می توان به شماره چکهای ۳۶۷۲۱۹ و ۳۶۷۲۱۸ اشاره نمود سقف تنخواه گردانها مشخص گردیده و تضمین کافی (حداقل دو برابر سقف تنخواه ) از هر یک از تنخواه گردانها اخذ و در صندوق شرکت نگهداری شود
دریافتهای فروشگاه ها بصورت روزانه به یکی از حسابهای بانکی شرکت واریز و از محل موجودی صندوق پرداختی صورت نگیرد و برای پرداخت های جزیی از تنخواه گردان استفاده شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

پیشنهاد می شود : بمیزان متوسط ۲ تا ۳ برابر مبلغ دریافتی های صندوق طی دوره دریافت وجه تا تاریخ واریز آن بحساب بانک شرکت ، از متصدی صندوق تضمین دریافت گردد.

بمنظور حصول اطمینان از صحت عملیات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقدی ، مدارک مثبته و فیش های واریزی نقدی به طور کامل ضمیمه اسناد حسابداری گردد

ضمن دقت در رابطه با صدور چکهای بانکی ، اطلاعات مربوطه توسط شخصی مستقل از تنظیم کننده مدارک نیز کنترل و تایید گردد.

ردیفنامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱۲-۲

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

مسئولیت نگهداری و ثبت حسابهای بانک و تهیه صورت مغایرتهای بانکی توسط شخص واحدی صورت می گیرد.

در برخی موارد از کپی مدارک به عنوان ضمائم اسناد حسابداری استفاده شده است.برای نمونه می توان به ضمائم اسناد حسابداری به شماره های ۳۸۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ و ۲۳۹ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ اشاره نمود.
موجودی نزد تنخواه داران در دوره های زمانی مناسب و به طور اتفاقی مورد شمارش قرار نگرفته و با دفاتر مطابقت نمی شود.

مدارک و ضمائم پیوست اسناد حسابداری مربوط به خرید و هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان ، ابطال نمی شود
موجودی نزد صندوق ها فاقد سقف مشخص می باشد ، به علاوه تضمینی از متصدیان صندوق دریافت نشده است.

 

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
کلیه چک های صادره توسط مسئول صدور چک به ذینفع ارائه می گردد. صورت مغایرات بانکی توسط فردی مستقل از ثبت عملیات بانک تهیه و کنترل شود.

به منظور جلوگیری از ثبتهای تکراری و اشتباه در ثبت عملیات مالی ، از اصل مدارک به عنوان مستندات پشتوانه اسناد حسابداری استفاده شود.
موجودی نزد تنخواه داران در فواصل زمانی مناسب (حداقل هر سه ماه یکبار) و به طور اتفاقی توسط شخصی مستقل مورد شمارش قرار گرفته نتایج حاصل از بررسی بعمل آمده بصورت کتبی صورتجلسه و به تایید فردی مسئول نیز برسد.

به منظور جلوگیری از استفاده مجدد اسناد و مدارک ، همچنین ممانعت از اعمال ثبتهای تکراری مدارک مربوطه ابطال گردد
تعیین سقف مشخص برای صندوق و اخذ وثیقه و تضمین کافی از صندوق داران اکیداً توصیه می شود.
مسئولیت و وظیفه صدور چک و تحویل آن به ذینفع، از یکدیگر تفکیک شده و توسط افرادی مستقل از یکدیگر صورت پذیرد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۳
۱-۳نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۲-۳نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

حسابهای دریافتنی:
سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی شامل اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می باشد که نسبت به پیگیری و وصول آنها اقدام موثری بعمل نیامده است.

شرکت فاقد برگه (اعلامیه) بدهکار و بستانکار بوده و اصولا” جهت انعکاس عملیات در رویدادهای مالی ثبت شده در حساب اشخاص طرف معامله به صورت مکتوب به آنان اطلاع داده نمی شود.

ضمن پیگیری موثر در وصول مطالبات شرکت ، جدول تجزیه سنی سر فصل حسابها و اسناد دریافتنی تهیه شده و بر اساس اطلاعات مورد بحث ، نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کافی اقدام گردد.
استفاده از برگه (اعلامیه) بدهکار و بستانکار که دارای شماره مسلسل باشد، لازم است در دستور کار شرکت قرار گرفته و معاملات انجام شده به صورت مکتوب به اطلاع اشخاص ذینفع برسد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان

۴-۴ موجودی مواد و کالا
شرکت فاقد آئین نامه و دستور العمل مدون در رابطه با شمارش موجودیها و بررسی وضعیت عینی آنها در طی سال می باشد.

شرکت فاقد آئین نامه معاملات شامل نحوه و شرایط خرید ها و فروش ها و حدود اختیارات انجام دهندگان می باشد.

واحد فروش فروشگاهها که خرید های فروشگاهها را نیز به عهده دارد فاقد برگ درخواست خرید دارای شماره سریال چاپی می باشد.

در مورد خرید اقلام مورد نیاز فروشگاهها آیین نامه معاملات یا دستورالعمل مدونی تهیه نگردیده و از طرفی فاکتور رسمی ضمیمه سند حسابداری نمی شود و در خرید های انجام شده بجز خرید از نمایندگان انحصاری ، در جهت صرفه و صلاح شرکت حداقل از سه منبع استعلام قیمت اخذ نگردیده است..

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
ضروری است موجودیهای شرکت در طی سال به صورت دوره ای مورد شمارش قرار گرفته و مغایرت احتمالی مشخص و طی صورتجلسه ای نسبت به رفع آن اقدام گردد.
به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت و همچنین اعمال کنترلهای داخلی مناسب آئین نامه معاملات در خصوص خرید و فروش ها و سایر معاملات قابل پیش بینی تدوین و پس از تصویب مقامات مجاز به مورد اجرا گذاشته شود.
برگ درخواست خرید ویژه واحد فروش با شماره سریال چاپی در چهار نسخه طراحی گردد ، یک نسخه از برگ مذکور در انبار ، یک نسخه ضمیمه سند حسابداری و یک نسخه بصورت سریال در واحد مالی و نسخه چهارم در واحد فروش فروشگاهها بایگانی شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
در صورت خریدازنمایندگیهای رسمی و منحصر به فرد اصل فاکتورهای رسمی دریافت و ضمیمه سند حسابداری گردد و در سایر موارد مبادرت به دریافت حداقل سه برگ استعلام بها از فروشندگان گردد و کمترین نرخ (در صورت یکسان بودن کیفیت اقلام) مبنای خرید واقع گردد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۵-۴

۶-۴

۷-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۸-۴ در برخی موارد فرم رسید انبار بطور کامل تکمیل نمی شود

موجودی های کم گردش و مازاد بر احتیاج به نحو صحیح و مناسب شناسایی نمی شود و لیست قطعات بدون گردش ناباب و ضایعات موجود در انبارها و قسمت های شرکت به موقع تهیه، تنظیم و به مدیرت شرکت گزارش نمی شود.

خریدهای واحد فروش بصورت مرتب مستند سازی (ضمیمه نمودن رسید انبار ، صورت حساب خرید ، برگ استعلام بها صورتجلسه کمیسیون خرید و …) نگردیده و جهت ثبت در حسابها به امور مالی ارسال نمی گردند.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
مانده سرفصل اعتبارات اسنادی بابت خرید قطعات تلویزیون می باشد که بقرار اطلاع قطعات مذکور به خط تولید تحویل شده است ، لکن تا تاریخ صدور این گزارش سرفصل مزبور بسته نشده و به حساب موجودی قطعات منظور نگردیده است.

به منظور ردیابی سوابق و عطف متقابل مدارک ، کلیه مندرجات فرمهای مورد استفاده در شرکت ، پس از بررسی توسط اشخاص مجاز و کنترلهای لازم ، تکمیل و تایید گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
به لحاظ اجتناب از راکد ماندن قسمتی از سرمایه جاری شرکت پیشنهاد می شود لیست موجودیهای بدون گردش، ناباب و ضایعاتی استخراج و در پایان هر دوره زمانی (مثلا” شش ماهه) تهیه و پس از گزارش به مدیریت، تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ گردد.
ترتیبی اتخاذ گردد تا خرید های انجام شده از طریق واحد فروش حداکثر پس از بررسیهای لازم ، ظرف مدت یک هفته مستند سازی شده و به امور مالی ارسال گردند تا در ثبت اقلام خریداری شده در دفاتر تاخیری رخ ندهد.
اعتبار مذکور و هر گونه اعتبار اسنادی دیگری بمحض ترخیص اقلام خریداری شده از اداره گمرک ، قیمت گذاری شده و از حساب اعتبارات اسنادی به حساب قطعات یدکی انتقال یابد تا در قیمت گذاری تلویزیون های تولیدی خللی بوجود نیاید.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۹-۴

۱۰-۴

۱۱-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۱۲-۴ از مسئولین و متصدیان انبار و مأمورین خرید شرکت تضمین کافی اخذ نگردیده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

پرونده اعتبار اسنادی خرید قطعات کامپیوتر از لحاظ مدارک و مستندات از قبیل قرارداد تسهیلات دریافتی از بانک صادرات ،برگ سبز گمرکی ، هزینه های حمل به کارخانه و فروش ارز دو مرحله و در قطعات بترتیب به مبلغ ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ و ۱٫۶۹۳٫۵۰۰ درهم امارات عربی و صورتحساب هزینه ای ترخیص قطعات تکمیل نگردیده است.
بهای کالا های خریداری شده از طریق فروشگاههای شرکت در سرفصل های مربوطه در حسابهای شرکت ثبت نگردیده است.

شرکت فاقد روش مناسب حسابداری کالای امانی می باشد.

نسبت به اخذ تضمین کافی و مناسب از افراد مذکور اقدام شده به علاوه با توجه به سایر موارد مطروحه در این نامه، کنترلهای لازم از طریق آئین نامه ها ودستورالعمل های صادره ،‌اعمال گردد.
مدارک و مستندات مربوط به خرید قطعات یدکی از امارات متحده عربی که از طریق اعتبار اسنادی خریداری شده است و نیز سایر اعتبارات اسنادی از این نوع تکمیل گردد.

تدبیری اندیشیده شود که بهای کالاهای خریداری شده بمنظور فروش در فروشگاه بطور منظم در سرفصلهای مربوطه در دفاتر ثبت شوند.
با در نظر گرفتن روشهای متداول پذیرفته شدهدر رابطه با کالای امانی توصیه می شود این کمبود در سیستم حسابداری شرکت مرتفع و کنترلهای لازم در جریان نقل و انتقال آنها، اعمال گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱۳-۴

۱۴-۴

۱۵-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

مغایرات حاصل از انطباق نتایج شمارش عینموجودیهای مواد و کالا با سوابق حسابداری و انبار موجود در شرکت به طور کامل پیگیری و بررسی نمی شود. به عنوان مثال می توان به موجودی های مندرج در کدهای ۴۱۸۳۱۴ ، ۳۰۹۷۰۲ ، ۳۰۱۴۰۲ ، ۳۰۲۱۰۳ ، ۴۳۹۱۰۱ ، ۴۳۹۲۰۷ اشاره نمود.

شرکت جهت ارزیابی موجودی های پایان دوره از روش استاندارد (Fifo برای مواد اولیه و بسته بندی، کالای در جریان ساخت) استفاده نکرده است
شرکت به جای حسابهای کنترلی مناسب جهت ارسال مواد و کالا به کارخانه از حساب کالای در راه استفاده می کند و در پایان دوره مالی بدون انتقال مانده ها به سرفصل مناسب در حساب مذکور افشاء می کند.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
شرکت سوابق مربوط به تولید سالیانه را به تفکیک ماهیانه نگهداری نکرده و از ارائه گزارش تولید جهت اثبات مقدار تولید طی دوره امتناء کرده است توصیه می گردد به منظور رفع این مورد در اسرع وقت اقدامات لازم مبذول گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

توصیه می گردد جهت ارزیابی دقیق موجودیهای پایان دوره و شناسایی سود و زیان عملکرد از روشهای استاندارد استفاده شود.

توصیه می گردد جهت اعمال کنترل های مناسب و نشان دادن دقیق موجودی های پایان دوره از حسابهای کنترلی مناسب استفاده نموده ، در پایان دوره مانده مربوطه را با طرفهای مناسب صفر کند.
توصیه می گردد سوابق مربوط به تولید سالیانه به طور تفکیکی نگهداری شده تا انطباق مقدار تولید با گردش کالا به طور کامل انجام گیرد.

چنانچه در هر صورتی درخواست انجام  امور خود را داشتید و نیاز به مشاور مالی پیدا کردید:

برای انجام منظور فوق از شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره کمک مشاوره ای دیافت نمایید.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱۷-۴

۱۸-۴۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۱۹-۴
موجودی فروشگاه که در ابتدای خرداد ۱۳۸۷ به حساب شرکت انتقال یافته است فاقد مستنداتی از قبیل : الف – صورت ریز انبارگردانی ب – گزارش کارشناس رسمی مبنی بر قیمت گذاری اقلام انتقالی فروشگاهها ج – امضا مسئولین فروشگاهها و اشخاص ناظر بر شمارش و قیمت گذاری کالاهای لیست های مربوطه مبنی بر تحویل اقلام فروشگاهی به مسئولین فروشگاههای تابعه د – صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر تصویب انتقال موجودی فروشگاهها به شرکت آریا الکترونیک ایران (سهامی عام ) می باشد .
خرید و فروش دو ماهه اول سال ۱۳۸۷ بر اساس آمار اعلامی از سوی فروشگاهها در حسابها ثبت گردیده است که فاقد هر گونه مستنداتی است.

در برخی موارد شماره سریال چاپی فرمهای مورد استفاده در انبار مخدوش می باشد . برای نمونه می توان به فرمهای قطعات برگشتی –گارانتی اشاره نمود لیست اقلام فروشگاهی انتقال یافته به شرکت مستند به مدارک بندهای الف تا د تهیه و یک نسخه آن جهت ارائه به اشخاص ثالث از جمله حسابرسان شرکت بنحو مناسب بایگانی شود.نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

 

مدارک خرید و فروش فروشگاهها طی دو ماهه اول ۱۳۸۷ شامل مستندات خرید از قبیل صورتحساب ، رسید انبار و فاکتورهای فروش هر فروشگاه از مسئولین فروشگاهها اخذ و در پرونده مربوطه نگهداری و یک نسخه آن نیز به حسابرسان ارائه گردد
.
بمنظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی پیشنهاد می گردد که از فرمهای شماره سریال مخدوش شده استفاده نگردد.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۲۰-۴

۲۱-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۲۲-۴۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۲۳-۴

مخارج انجام شده در مورد اعتبار اسنادی خرید قطعات یدکی کامپیوتری بطور کامل ثبت نگردیده است.

در انبار گردانی پایان سال قبل شرکت از تگ های دارای شماره سریال چاپی برای شمارش موجودیهای جنسی استفاده نشده است . بعلاوه در انجام انبارگردانی سایر شرایط لازم پیش بینی شده در دستورالعمل انبار گردانی نیز رعایت نشده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

قطعات تلویزیون sonex فاقد کد انبار می باشد.

موجودی اقلام فروشگاهها از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند. با توجه به تعهدی بودن روش حسابداری شرکت ، کلیه مخارج اعتبارات مزبور در حساب مربوطه ثبت گردد.

بمنظور تقویت کنترلهای داخلی در مورد شمارش موجودیها از تگ های دارای سریال چاپی که برای سه مرحله شمارش طراحی می گردد ، استفاده شود. در این رابطه رعایت دقیق دستورالعمل شمارش موجودیهای جنسی توصیه می شود.

کلیه قطعات یدکی موجود در انبار که قرار است در ساخت محصولات شرکت بکار برده شوند کد گذاری گردند.

بمنظور اجتناب از تحمل زیان های احتمالی ناشی از خطرات مختلف ، موجودیهای فروشگاهها از پوشش بیمه ای لازم برخوردار گردند.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

سفارشات:
بهای تمام شده سفارشات در مواردی بطور صحیح محاسبه نمی شود . در این رابطه می توان به منظور نمودن هزینه های توقف اقلام وارده به گمرک اشاره نمود که به حساب بهای تمام شده کالای خریداری شده منظور گردیده است.

نظر به اینکه مطابق استانداردهای حسابداری تنها هزینه های متعارف قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی خریداری شده می باشد ، لذا هزینه ها می بایست پس از بررسی کارشناسانه تحت سرفصلهای صحیح منظور گردد.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۵
۱-۵

۲-۵نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۳-۵۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۴-۵

دارایی های ثابت:
شرکت فاقد آئین نامه مدونی در خصوص تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد و رویه ای مشخص نیز از این بابت در شرکت مورد عمل نمی باشد.

پلاک کوبی داراییهای ثابت بطور کامل انجام نشده لذا مشاهده عینی داراییهای یاد شده برای حسابرسان بطور کامل مقدور نشده است.

دارائی های ثابت شرکت در دوره های زمانی منظم مورد مشاهده عینی قرار نمی گیرد.

وضعیت مالکیت فروشگاهها (مالکیت ملک فروشگاهها ، سرقفلی و یا استجاری بودن آنها) مشخص نگردیده است.
بمنظور جلوگیری از تحمل هزینه دفتری و نگهداری سوابق اقلام کم اهمیت ، آیین نامه ای مبنی بر تفکیک اقلام سرمایه ای و هزینه ای تهیه و به اجرا گذارده شود.

بمنظور بهبود کنترلهای داخلی ، ضمن استقرار سیستم اموال ، نسبت به پلاک کوبی کامل داراییهای ثابت اقدام شود.

دارائی های ثابت شرکت در دوره های زمانی منظم مورد مشاهده عینی قرار گرفته و با سوابق دفتری مطابقت داده شود ، مغایرتهای احتمالی پیگیری و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

ترتیبی اتخاذ گردد تا مدارک مربوط به وضعیت مالکیت شرکت در امور مالی نگهداری گردیده و یک نسخه آن جهت رسیدگی به حسابرسان ارائه گردد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۵-۵۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۷-۵ در مواردی خرید های انجام شده فاقد برگ درخواست خرید کالا و یا مستنداتی مربوط به انجام خدمات می باشد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

بمنظور تحویل دارائی های ثابت خریداری شده که بصورت مستقیم در اختیار واحد استفاده کننده قرار می گیرد ، فرم مناسبی جهت تحویل و رسید اقلام دارایی تهیه و به مورد اجرا گذاشته نشده است.
شرکت فاقد کارت یا دفتر یا اموالی است که اطلاعات مورد نیاز دارائیهای ثابت (زمان) خرید بهای تمام شده ، محل استقرار و …) در آن ثبت شده است. به علاوه اموال شرکت در برخی موارد فاقد پلاک می باشد، به طوری که مشاهده عینی و تطبیق اموال موجود در شرکت با سوابق دفتری آن به طور کامل امکان پذیر نیست.

وسایط نقلیه شرکت تحت پوشش بیمه ای مناسب قرار نگرفته است.

ضروری است بمنظور اعمال کنترلهای داخلی مناسب کلیه خرید های انجام شده و خدمات دریافتی ، متکی به برگ درخواست خرید و تایید انجام خدمات دارای شماره سریال چاپی باشد.
به منظور حصول اطمینان از تحویل دارائی های خریداری شده به شرکت ، نسبت به تهیه فرمهای مناسب که دارای محلی جهت تایید دریافت کننده دارایی و مسئولین مربوطه باشد اقدام گردد
نسبت به تهیه و نگهداری کارت یا دفتر اموال اقدام و ضمن پلاک کوبی کامل دارائیهای ثابت، در مقاطع زمانی معین اموال مزبور مورد مشاهده عینی قرار گرفته و نتایج حاصله با دفتر اموال و سوابق مالی شرکت مطابقت شده و هرگونه اختلاف احتمالی بین صورت ریز مزبور و دفاتر پس از تأیید مقامات مسئول در شرکت ، در دفاتر تعدیل گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نظر به اینکه بیمه مناسب اموال و دارایی ها، موجب کاهش ریسک های ناشی از خطرات پیش بینی نشده خواهد شد، استفاده از پوشش بیمه ای مناسب اکیدا” توصیه می گردد.

ردیف۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان

شرکت در محاسبه استهلاک دقت کافی اعمال ننموده و از این بابت مبلغ ۲۱۰میلیون ریال اضافه محاسبه داشته است. همچنین نرخ های محاسبه استهلاک تأسیسات منطبق بر نرخهای جدول ماده ۱۵۱ نمی باشد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

سوابق مربوط به دارائیهی نامشهود به طور جداگانه در دفتر مرکزی نگهداری نمی شود لذا اثبات مالکیت دارائیهای مذکور برای حسابرسان مقدور نمی باشد.

حسابهای پرداختنی:
مانده برخی اقلام از سرفصل حسابهای پرداختنی انتقالی از سنوات قبل می باشد که در رابطه با تعیین وضعیت و تسویه آنها اقدام موثری صورت نگرفته است..

به دلیل اینکه محاسبات استهلاک از یک طرف بهای تمام شده دارایی را تحت تأثیر قرار می دهد و از طرف دیگر بهای تمام شده کالای ساخته شده را متأثر می کند لذا توصیه می شود در محاسبه هزینه استهلاک دقت لازم و کافی مبذول گردد.
پیشنهاد می گردد مدارک و اسناد مالکیت هر یک از دارائیهای مزبور به طور جداگانه و به نام شرکت در دفتر مرکزی نگهداری شده تا از عدم اثبات مالکیت ضرری متوجه شرکت نشود

توصیه می گردد شرکت جهت تسویه یا تعیین تکلیف بدهی های سنواتی خود اقدام لازم انجام داده تا متحمل خسارت و هزینه های اضافی نگردد
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۶
۱-۶۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۴-۶ فروش:
شرکت فاقد سیستم و آیین نامه مدون در رابطه با عملیات فروش می باشد.

فروش تمامی فروشگاهها تحت یک سر فصل در دفاتر ثبت گردیده و برای هر فروشگاه سرفصل جداگانه اختصاص نیافته است

صورتحساب فروش فروشگاههای طرف قرارداد شرکت ، کماکان بعضاً با سربرگ های قبلی آن فروشگاهها صادر می شود .

فروشگاهها ضمن فروشهای نقدی فروش اعتباری نیز انجام می دهند که برای اینگونه فروش ها (فروش های اعتباری) نظام مشخصی که شامل شناسایی و تعیین اعتبار باشد تعریف نگردیده است لذا امکان افزایش مطالبات مشکوک الوصول متصور است

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
ضمن استقرار سیستم مدون در رابطه با عملیات فروش لازم است گردش عملیات مذکور مشتمل بر چرخه عملیات فروش ، صدور فاکتور ، دریافت وجه و صدور حواله دریافت محصول از کارخانه بنحو مناسب مشخص شده و بر اساس آن حدود اختیارات و وظایف هر یک از افراد مسئول در چرخه عملیات تعیین و به صورت مکتوب ابلاغ گردد.
بمنظور تقویت کنترلهای داخلی و امکان بررسی فروش هر فروشگاه ، ثبت عملیات جداگانه هر فروشگاه بطور مستقل ضروری است.

اکیداً توصیه می شود بمنظور اجتناب از تبعات مالیاتی و هزینه های احتمالی آتی از این بابت ، ترتیبی اتخاذ گردد تا فروش فروشگاهها صرفاً روی صورتحسابهای دارای سربرگ شرکت ، صادر گردد.

در زمینه فروش های اعتباری که مشتمل بر شناسایی و تعیین اعتبار هر یک از مشتریان است . آیین نامه و نظام مشخصی تهیه و تدوین گردیده و ملاک عمل فروشگاهها قرار گیرد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۵-۶

۶-۶

۷-۶۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۸-۶

سیستم مشخص و مدونی در مورد قیمت گذاری اقلام فروشگاهی وجود ندارد. لذا امکان کنترل نرخهای فروش و احراز رعایت منافع شرکت بطور کامل برای حسابرسان مقدور نبوده است.
نظارت و کنترل کافی از سوی شرکت بر فعالیت فروشگاه اعمال نمی گردد بطوریکه در مراجعات حضوری حسابرسان کالاهایی در فروشگاهها مشاهده شده که در حساب موجودی فروشگاه طبق دفاتر وجود نداشته است.

قسمتی از سطح فروشگاهها به ارائه کالاهای سایر واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای کوبی ، هیتاچی ، تفال و بوش اختصاص یافته است که در این زمینه نحوه تعامل بین فروشگاهها و شرکت های مزبور در مورد استفاده از قسمتی از سطح فروشگاهها ، تعریف و تدوین نگردیده است.

برای انتقال کالا بین فروشگاهها و نحوه قیمت گذاری کالاهای انتقال یافته توسط فروشگاههای انتقال دهنده و دریافت کننده نظام مشخصی تعریف نگردیده است.
نظام تعیین قیمت مشخصی تعریف ، تدوین و رعایت گردد و مدارک و مستندات مربوطه بطور کامل جهت کنترلهای آتی بایگانی شود.
اکیداً توصیه می شود نظارت کافی در امور فروشگاه اعمال گردد تا مشکلات از قبیل موارد یاد شده در فروشگاهها ایجاد نگردد.

نظر باینکه استفاده سایر شرکت ها و واحد های تجاری از سطح فروش فروشگاههای شرکت منجر به شناسایی درآمد در این زمینه می گردد ، نحوه تعامل و شناسایی درآمد واگذاری قسمتی از سطح فروشگاهها تعریف و تدوین گردد.

نحوه انتقال و قیمت گذاری و ثبت آن در دفاتر شرکت مشخص و مدون گردد تا ملاک عمل فروشگاهها و امور مالی قرار گرفته و امکان انجام حسابرسی و یا رفع نیاز سایر استفاده کنندگان بر اساس سیستم تدوین شده مقدور گردد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان

نرخ فروش محصولات بر اساس نرخهای متعارف بازار در زمان انجام معامله تعیین می گردد در این رابطه مستندات کافی در خصوص نرخهای اعمال شده در سوابق شرکت نگهداری نمی شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

شرکت فاقد آئین نامه ای مدون در خصوص فروش محصولات تولیدی است.

به منظور امکان انطباق نرخهای فروش با قیمت های متعارف بازار در زمان انجام معامله توصیه می شود حتی الامکان نسبت به جمع آوری مستندات کافی در رابطه با ارزش متعارف کالاهای فروخته شده در زمان فروش اقدام شده و مدارک مورد بحث در واحد فروش و یا واحد مالی جهت مراجعات بعدی نگهداری شود.

نسبت به تدوین آئین نامه ای جهت فروش محصولات تولیدی تدوین و پس از تصویب توسط هیات مدیره به مورد اجرا گذاشته شود.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱۱-۶

۱۲-۶۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

شرکت فاقد بودجه مصوب در رابطه با فعالیتهای مختلف تولید و فروش است.

دستوالعمل کامل و جامعی به منظور تعیین میزان، چگونگی و نرخ فروش و اخذ سفارشات از مشتریان تهیه و تدوین نگردیده است.

اطلاعات مندرج در واحد فروش با دفاتر مالی توسط افراد مستقلی به صورت دوره ای مورد مطابقت و کنترل قرار نمی گیرد. به منظور برنامه ریزی صحیح و امکان بررسی روند فعالیت تولید و فروش ، بودجه مربوط به واحد های مذکور تهیه شده تا امکان بررسی انحرافات آن با تولید و فروش واقعی و در نتیجه ارزیابی عملکرد واحد ها از این بابت امکان پذیر باشد.
نسبت به طرح و تدوین دستوالعمل در مورد نحوه تعیین میزان و چگونگی فروش و اخذ سفارشات از مشتریان می بایست با توجه به سیاست های کلی فروش انجام پذیرد و در عمل کنترل لازم در رعایت و دستورالعمل مزبور معمول شود.

توصیه می شود اطلاعات موجود در واحد فروش و حسابداری مالی،‌به صورت دوره ای (معمولا” هر ۳ ماه یکبار) توسط افراد مستقلی مورد کنترل و مطابقت قرار گرفته و مغایرت های احتمالی موجود بررسی و رفع گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۷
۱-۷۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی
هزینه ها
لیست های حقوق و دستمزد و اسناد حسابداری مربوط فاقد هر گونه امضاء تهیه کننده ، تایید کننده و یا تصویب کننده می باشد. بعلاوه مدارکی دال بر کنترل و بررسی علل نوسانات ماهیانه حقوق و دستمزد توسط شرکت ، مشاهده نشده است.

در اغلب موارد اضافه کاریهای انجام شده توسط کارکنان فاقد برگ مجوز اضافه کاری بوده است .

حقوق و دستمزد مستقیم تولید به مبلغ ۱۹ میلیون ریال کمتر از مقدار واقعی ثبت شده است و مربوط به آذر ماه می باشد
ضمن تهیه صورت نوسانات ماهیانه حقوق و دستمزد ، به تفکیک گروههای استخدامی ، علل نوسانات ماهیانه حقوق و دستمزد بررسی شده و پس از تجزیه و تحلیل دلایل آن ، نتایج حاصله طی گزارشات مستقل به مدیریت اعلام گردیده و مستندات مربوط در شرکت بایگانی شود. بعلاوه لیست های حقوق و دستمزد توسط مسئولین زیربط بررسی و به نشانه تایید امضاء شود.

با توجه به این که هر گونه اضافه کاری باید متکی به مجوز های صادره از سوی مسئولین واحدها باشد ، لذا پیشنهاد می گردد جهت تقویت کنترلهای داخلی شرکت از برگ مجوز انجام اضافه کاری بطور کامل استفاده گردد.

توصیه می شود هزینه های مراکز تولیدی به تفکیک ثبت شده و دقت لازم جهت تشخیص درست هزینه ها و ارتباط آن با مرکز مربوطه اعمال گردد تا بهای تمام شده با واقعیات منطبق باشد.
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۴-۷

۵-۷نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

۶-۷۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۷-۷

۸-۷ مدارک و مستندات مبنای پرداخت هزینه ها بنحو مناسب و کامل ابطال و یا ممهور به مهر” پرداخت شد” ، نمی گردد.

برگ هزینه و برگ پرداخت نقدی و صورت خلاصه خرید کالا از جمله فرمهایی هستند که فاقد شماره سریال می باشند.
بعضی هزینه های انجام شده در سرفصل های مناسب ثبت نگردیده است. در این رابطه می توان به ثبت هزینه حمل دستگاهها به حساب تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشاره نمود.
در مواردی قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث ، تمدید نگردیده است در این خصوص می توان به عدم تمدید قرارداد آقای آراد تدبیری مشاور شرکت برای سال مالی مورد گزارش اشاره نمود.
مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی رعایت نگردیده است . به طور مثال می توان به عدم کسر مالیات تکلیفی از قرارداد شماره ۱۶۳ منعقده با شرکت همکاران سیستم مربوط به خدمات پشتیبانی نرم افزار اشاره نمود.
پیشنهاد می گردد : بمنظور اجتناب از استفاده مجدد از مدارک و مستندات کلیه ضمائم سند حسابداری پس از امضا های ذیل سند حسابداری به مهر ” باطل شد ” یا “پرداخت شد” ممهور گردند.
پیشنهاد می گردد به منظور اعمال کنترلهای داخلی لازم ، شماره سریال بر روی این فرمها تعبیه گردد.
به منظور تعیین مانده واقعی هزینه ها و نیز حفظ قابلیت مقایسه ای مخارج انجام شده ، نسبت به طبقه بندی صحیح هزینه ها با توجه به ماهیت آنها اقدام لازم صورت پذیرد.
به منظور جلوگیری از هر گونه ابهام و یا اختلاف احتمالی آتی ، در خصوص تعهدات متقابل شرکت و اشخاص ثالث، تمدید قرارداد منعقده فی مابین دو طرف ، الزامی می باشد
به منظور جلوگیری از تحمیل جرائم مالیاتی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه ، نسبت به کسر مالیات و تسلیم به موقع اطلاعات مورد نیاز به مراجع ذیربط ، اقدام گردد.

ردیف۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۹-۷

۱۳-۷ در برخی موارد مشاهده گردید شرکت فاقد قراردادهای لازم با اشخاص ثالث ارائه دهنده خدمات و همچنین شرکتهای طرف معامله می باشد . به طور نمونه شرکت فاقد قرارداد حق العمل کاری به مبلغ ۴۱۵٫۵۹۲٫۶۰۴ ریال با شرکت ارنگ می باشد.
برگهای درخواست خرید کالا فاقد شماره سریال چاپی و کد پیگیری می باشند . همچنین در مواردی مشاهده گردید که این برگها به طور کامل تکمیل نگردیده اند.به طور مثال می توان به سند ۲۱۱ اشاره نمود.

برگ هزینه و برگ پرداخت نقدی و صورت خلاصه خرید کالا و همچنین نامه های داخلی شرکت از جمله فرمهایی هستند که فاقد شماره سریال می باشند.
رسید پرداخت وجه نقد ، به طور کامل تکمیل نمی گردد و در برخی موارد در ضمائم سند حسابداری موجود نمی باشد.

صورت خلاصه تنخواه به طور کامل تکمیل نمی گردد و فاقد امضای تنخواه گردان می باشد. به منظور جلوگیری از هرگونه ابهام و اختلافات و ادعاهای احتمالی آتی ، در خصوص انجام تعهدات متقابل شرکت و اشخاص ثالث و شرکتهای طرف معامله انعقاد قرارداد الزامی می باشد.
پیشنهاد می گردد اقدامات لازم در خصوص تهیه برگهای درخواست خرید کالا با شماره سریال چاپی صورت پذیرد و به منظور اعمال کنترلهای داخلی بیشتر این درخواستها به طور کامل تکمیل گردد.
پیشنهاد می گردد به منظور اعمال کنترلهای داخلی لازم ، شماره سریال چاپی بر روی این فرمها تعبیه گردد.

پیشنهاد می گردد به منظور اعمال کنترلهای داخلی و همچنین جلوگیری از ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به شرکت ، این فرم به طور کامل تکمیل و دریافت گردد.
پیشنهاد م۱۶-ی گردد دقت لازم در درج اطلاعات در صورت خلاصه تنخواه بعمل آید.

ردیف۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱۴-

۱۸-۷ شرکت به منظور تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش خود اقدام به اخذ تسهیلات از اشخاص ثالث با نرخ کارمزد ۳۶ درصدی می نماید که هزینه اخذ تسهیلات فوق بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های غیر قابل قبول محسوب می گردد.
شرکت بابت هزینه آب مصرفی ماههای فروردین ، اردیبهشت ، دی و اسفند هیچگونه ذخیره ای در حسابها منظور نکرده است.

طی بررسی های به عمل آمده هزینه های آب ، برق ، تلفن و ایاب و ذهاب جمعا” به مبلغ ۲۴ میلیون ریال کمتر ثبت شده است.

در برخی موارد هزینه های مربوط به دوره مالی قبل در حسابهای دوره مالی مورد رسیدگی منظور شده است

برگهای درخواست خرید کالا فاقد شماره سریال چاپی و کد پیگیری می باشند . همچنین در مواردی مشاهده گردید که این برگها به طور کامل تکمیل نگردیده اند.
به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ، توصیه می گردد در جهت تامین مالی از منابع بانکی صورت گیرد.

پیشنهاد می گردد جهت رعایت اصل تحقق هزینه های هر دوره از درآمدهای همان دوره ، همچنین مشخص شدن هزینه های واقعی دوره مالی ذخیره کافیدر حسابها منظور گردد.
توصیه می گردد شرکت در ثبت هزینه های دوره ای دقت لازم مبذول داشته تا تمام هزینه ها به طور کامل در مراکز مربوطه ثبت گردد.
بمنظور رعایت اصول و استاندارد ها ی حسابداری توصیه می شود نسبت به احتساب هزینه ها ی معوق پس از کارشناسی های لازم اقدام شود .
پیشنهاد می گردد اقدامات لازم در خصوص تهیه برگهای درخواست خرید کالا با شماره سریال چاپی صورت پذیرد و به منظور اعمال کنترلهای داخلی بیشتر این درخواستها به طور کامل تکمیل گردد.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۱۹-۷

برگ هزینه و برگ پرداخت نقدی و صورت خلاصه خرید کالا و همچنین نامه های داخلی شرکت از جمله فرمهایی هستند که فاقد شماره سریال می باشند.

رسید پرداخت وجه نقد ، به طور کامل تکمیل نمی گردد
پیشنهاد می گردد به منظور اعمال کنترلهای داخلی لازم ، شماره سریال چاپی بر روی این فرمها تعبیه گردد.

پیشنهاد می گردد به منظور اعمال کنترلهای داخلی و همچنین جلوگیری از ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به شرکت ، این فرم به طور کامل تکمیل و دریافت گردد
ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۸
۱-۸

۲-۸۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۳-۸

۴-۸

سایر موارد:
کلیه اسناد حسابداری فاقد امضای مجاز می باشد و کنترل کافی توسط مقامات مالی بر روی اسناد حسابداری صورت نمی گیرد.

الزامات قانونی در رابطه با ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی همچنین آیین نامه تحریر دفاتر قانونی در مقاطعی بنحو کامل رعایت نشده است.

در مواردی مدارک و مستندات با تقدم و تاخر در حسابها ثبت شده است در این رابطه می توان به اسناد حسابداری صادره در تاریخهای ۱ مهر ماه ۱۳۸۶ و ۱۴ مرداد ماه ۱۳۸۶ اشاره نمود.
در رابطه با پرداخت هزینه قبوض تلفن های همراه که در اختیار مدیران و مسئولین شرکت قرار داده شده است ، سقف مشخصی از سوی هیات مدیره تعیین نشده است.

اسناد حسابداری توسط کارکنانی که امضاهای آنها ذیل سند حسابداری پیش بینی شده است مورد تایید قرار گیرد.

بمنظور حفظ منافع شرکت ، رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه اکیداً توصیه می شود.

بمنظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از رد دفاتر قانونی ، نسبت به ثبت بموقع رویدادهای مالی در دفاتر شرکت اقدام گردد
به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت ، سقف مربوط به مکالمات تلفنی تعیین و به مورد اجرا گذاشته شود.

ردیف
نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن پیشنهادهای اصلاحی نظرات مدیریت شرکت
( شامل اقداماتی که در نظر است صورت گیرد) نظرات حسابرسان
۵-۸۱۶-۴نامه نمونه مدیریت در حسابرسیی

۹-۸ مفاد ماده ۱۷ اساسنامه مبنی بر تعیین سمت سالیانه اعضای هیئت مدیره رعایت نشده است.

تعداد صفحات دفاتر قانونی در اولین و آخرین صفحه توسط اداره ثبت اسناد درج نشده است.
در مواردی صورتجلسات هئیت مدیره توسط مدیران حاضر در جلسات بطور کامل امضاء نگردیده است .

در برخی موارد شرکت نسبت به کسر سپرده بیمه متعلقه به قرارداد ها اقدام نمی نماید برای نمونه می توان به قراردا د مشاوره آقای سلیمان رکنی اشاره نمود
قرارداد منعقده با نمایندگان در دفتر اندیکاتور ثبت نمی شود و همچنین توسط مدیران سطح میانی امضاء می گردد. پیشنهاد می گردد مفاد اساسنامه توسط شرکت مورد بازبینی قرار گرفته و مفاد آن به طور کامل رعایت شود.

توصیه می گردد به هنگام پلمپ دفاتر قانونی به موارد مزبور توجه کافی اعمال گردد.
به منظور رعایت کنترل داخلی مناسب توصیه می شود صورتجلسات هئیت مدیره پس از برگزاری جلسه توسط مدیران حاضر تائید و امضاءگردد.
به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از مفاد قوانین جاریه رعایت قانون اکیداً توصیه می شود

با توجه به اینکه قرارداد مورد بحث حاوی تعهدات نمایندگان می باشد لازم است در دفتر اندیکاتور ثبت و توسط مسئولین مجاز امضا گردد که در صورت لزوم قابل اتکاء استفاده باشد

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.