نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

رديف
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
1

ازمان مديريت:
شركت فاقد دستور العمل مدون در رابطه با عمليات حسابداري مالي است.

اختيارات ، وظايف و مسئوليت هر يك از مسئولين و كاركنان واحد ها و قسمتهاي مختلف به طور مدون تهيه نشده است . لذا كنترل نحوه انجام وظايف محوله و مطابقت تعداد پرسنل مورد نياز با تعداد شاغلين هر واحد ميسر نمي باشد.

تهيه و تصويب دستورالعملي كه نحوه دريافت مدارك و اسنادي كه اساس ثبتهاي مربوطه در دفاتر مالي است و كنترل آنها ، صدور مجوز پرداخت تعيين نوع پرداخت (نقد و چك) ، نحوه انجام كنترلهاي مربوط به پرداخت تا صدور اسناد حسابداري ، بايگاني اسناد و مدارك ، پيگيري و بررسي مانده هاي دفاتر مالي در فواصل زماني معين ، تهيه اطلاعات مديريت ، صورتهاي مالي و غيره به تفصيل در آن شرح داده شده ، لازم است در دستور كار شركت قرار گيرد.

ضمن تعيين و تصويب حدود اختيارات و شرح وظايف هر يك از مسئولين و كاركنان واحد ها ، كنترل و نظارت در خصوص اجراي دقيق آن توصيه مي گردد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
3-نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نسبت به تهيه بودجه عملياتي شركت بصورت سالانه اقدام نشده است.

دستورات صادره از سوي مديريت به صورت بخشنامه يا دستور العمل تدوين نشده و سوابق لازم در اين خصوص نگهداري نمي شود.

بمنظور اعمال كنترلهاي لازم در سطح كلان و پيشبرد اهداف مديريت ، بودجه عملياتي به صورت سالانه تهيه شده و در مقاطع زماني معين (حداقل هر ماه يكبار) ، برآورد هاي بعمل آمده طبق بودجه با عملكرد واقعي مقايسه شده و دلايل انحرافات مورد بررسي قرار گيرد.

بمنظور اجراي مطلوب سياست هاي مديريت ، جهت دستيابي به اهداف مورد نظر در اداره امور شركت و توسعه آن ، توصيه مي شود ، مديريت نظرات اصلاحي و اجرايي خود را بصورت دستور العمل و يا بخشنامه هاي مكتوب تنظيم و به كليه همكاران و مسئولان مربوطه ابلاغ نمايد. همچنين به منظور جلوگيري از تكرار مطالب و اجتناب از صدور دستورات تكراري يا متناقض ، يك نسخه از دستور العملها و بخشنامه هاي صادره ، بر حسب موضوع در پرونده مخصوص بايگاني گرديده و قبل از صدور هر دستورالعمل به سوابق مربوطه مراجعه شود.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
5-1

6-1نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

7-1نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نظام مشخصي به منظور ارتباط واحد فروش و فروشگاهها با امور مالي ، بازرگاني و اداري و ساير قسمت هاي شركت تعريف و تدوين نگرديده است .

صورتجلسه مورخ 5/8/1387 هيات مديره شركت اختيارات مديريت مالي شركت را محدود به امور كارخانه نموده و امور فروشگاهها را از حيطه اختيارات مديريت مالي مستثني نموده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

شركت فاقد مدير مالي ، رئيس حسابداري و كادر مجرب و متخصص مالي است.

سيستم جامعي كه شامل نحوه اداره فروشگاهها و ارتباط آنها با امور مالي ، اداري ، بازرگاني و ساير قسمت باشد تهيه و بموقع اجرا گذاشته شود.

ترتيبي اتخاذ گردد تا آثار صورتجلسه ياد شده منتفي گرديده و حدود اختيارات مدير عامل به كليه امور شركت تسري يابد .

بمنظور اجراي صحيح وظايف مالي ، كاركنان مورد نياز از قبيل مدير مالي ، رئيس حسابداري و كادر مجرب و متخصص مالي استخدام و بكار گمارده شوند.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
8-1 شركت فاقد نمودار سازماني مدون و تصويب شده از سوي هيات مديره مي باشد.

بمنظور استفاده از نيروي انساني شاغل در شركت ، نسبت به تنظيم نمودار سازماني اقدام و پس از تصويب هيات مديره مورد اجراء قرار گيرد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
2نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

موجودي نقد و بانك:
شركت فاقد آئين نامه و دستورالعمل مدون در رابطه با نحوه گردش عمليات صندوق و تنخواه گردان ودريافت و پرداختهاي وجوه نقد توسط بانك بوده و دريافت و پرداختهاي انجام شده از محل وجوه مورد بحث بر اساس عرف جاري موجود در شركت انجام مي شود
تعدادي از حسابهاي بانكي شركت به صورت راكد و انتقالي از سنوات قبل بوده كه نسبت به تعيين وضعيت آنها اقدامي بعمل نيامده است.در اين خصوص مي توان به حسابهاي جاري نزد بانكها بشرح ذيل اشاره نمود
نام بانك شعبه شماره
حساب مانده
ريال
ملی تهران نو 1777 10.000.787
ملی نوبهار 1646 781.308
ملت سرخه حصار 3/1472 254.015
ملت سرخه حصار 4/1773 1.702947
ملی نوبهار 8002865 820.130
16.059.187

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

لازم است دستور العملهاي مدوني در خصوص چگونگي دريافت و پرداخت وجوه نقد (مشتمل بر گردش عمليات بانك ، صندوق و تنخواه گردان) تهيه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ضمن بررسي وضعيت حسابهاي بانكي ، در صورت عدم نياز به آنها ، ترتيبي اتخاذ گردد تا پس از اخذ مجوز از هيات مديره نسبت به تعيين تكليف حسابهاي مورد بحث اقدام شود.

رديفنامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
3-2
در پايان هر ماه نسبت به تهيه صورت مغايرت بانكي بصورت منظم اقدام نشده و صورت مغايرات بعضاً با تاخير چندين ماهه تهيه مي شوند .

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

شركت فاقد فرمي جهت تهيه صورت مغايرت بانكي مي باشد. بعلاوه صورت مغايرات بانكي بصورت نامنظم ( در فواصل بين ماهها) در ذيل صورت حسابهاي بانك تنظيم و توسط شخصي مستقل از تهيه كننده آن تاييد نمي گردد.

برگهاي سند پرداخت فاقد سريال چاپي مي باشد و نسخه دوم آن بصورت سريال در فايل جداگانه در امور مالي نگهداري نمي گردد.

در برخي موارد رسيدهاي مربوط به پرداخت چك فاقد امضاي تصويب كننده مي باشد . بعنوان نمونه مي توان به سندهاي 248، 161 و 552 اشاره نمود. همچنين در برخي موارد از فرمهاي دستور پرداخت استفاده نشده و دستور پرداخت به صورت دستي انجام شده است كه بعنوان نمونه مي توان به سند هاي 668 ، 19 و 383 اشاره نمود. صورت مغايرت حسابهاي بانكي فعال در پايان هر ماه تهيه گرديده و بوسيله شخصي مستقل از تهيه كننده صورت مغايرت بررسي و تاييد شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

صورت مغايرات بانكي در پايان هر ماه توسط شخصي مستقل از مسئول نقد و بانك تهيه و توسط شخصي مستقل از تنظيم كننده ، تاييد گردد . ضمن تهيه و طراحي فرم جهت صورت مغايرات بانكي محل مناسبي جهت امضاء مسئولين ذيربط در نظر گرفته شود.
سند پرداخت حداقل در دو نسخه داراي شماره سريال چاپي تهيه گردد كه يك نسخه آن ضميمه سند حسابداري و نسخه ديگر به صورت سريال در فايل جداگانه اي در امور مالي نگهداري مي شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

نسبت به استفاده از دستور پرداخت جهت پرداختهاي انجام شده و تكميل امضاهاي مجاز فرم رسيد پرداخت چك ، پس از كنترلهاي لازم توسط مسئولين مربوطه ، اقدام شود

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

رديفنامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
7-2

سقف تنخواه گردانها مشخص نگرديده و از مسئولين آن تضمين لازم اخذ نگرديده است.

دريافتهاي روزانه صندوق فروشگاهها به حساب بانكي شركت واريز نمي شود و برخي پرداختها از حساب موجودي صندوق صورت مي پذيرد

از متصدي صندوق تضميني اخذ نگرديده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

بعضاً مدارك و ضمائم پيوست اسناد حسابداري ناقص مي باشد. در اين رابطه مي توان به عدم بايگاني فيش واريزي نقدي به حساب جاري شركت طي سند حسابداري 316 و عدم بايگاني كپي چكها ضميمه اسناد حسابداري 381 و 239 اشاره نمود
اطلاعات مربوط به ته سوش چكهاي صادره بنحو مناسب تكميل و بايگاني نمي شود . همچنين بعضاً ته سوش چكها داراي خط خوردگي مي باشد كه در اين رابطه مي توان به شماره چكهاي 367219 و 367218 اشاره نمود سقف تنخواه گردانها مشخص گرديده و تضمين كافي (حداقل دو برابر سقف تنخواه ) از هر يك از تنخواه گردانها اخذ و در صندوق شركت نگهداري شود
دريافتهاي فروشگاه ها بصورت روزانه به يكي از حسابهاي بانكي شركت واريز و از محل موجودي صندوق پرداختي صورت نگيرد و براي پرداخت هاي جزيي از تنخواه گردان استفاده شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

پيشنهاد مي شود : بميزان متوسط 2 تا 3 برابر مبلغ دريافتي هاي صندوق طي دوره دريافت وجه تا تاريخ واريز آن بحساب بانك شركت ، از متصدي صندوق تضمين دريافت گردد.

بمنظور حصول اطمينان از صحت عمليات مربوط به دريافت و پرداخت وجوه نقدي ، مدارك مثبته و فيش هاي واريزي نقدي به طور كامل ضميمه اسناد حسابداري گردد

ضمن دقت در رابطه با صدور چكهاي بانكي ، اطلاعات مربوطه توسط شخصي مستقل از تنظيم كننده مدارك نيز كنترل و تاييد گردد.

رديفنامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
12-2

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

مسئوليت نگهداري و ثبت حسابهاي بانك و تهيه صورت مغايرتهاي بانكي توسط شخص واحدي صورت مي گيرد.

در برخي موارد از كپي مدارك به عنوان ضمائم اسناد حسابداري استفاده شده است.براي نمونه مي توان به ضمائم اسناد حسابداري به شماره هاي 381 مورخ 21/6/1386 و 239 مورخ 23/2/1386 اشاره نمود.
موجودي نزد تنخواه داران در دوره هاي زماني مناسب و به طور اتفاقي مورد شمارش قرار نگرفته و با دفاتر مطابقت نمي شود.

مدارك و ضمائم پيوست اسناد حسابداري مربوط به خريد و هزينه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان ، ابطال نمي شود
موجودي نزد صندوق ها فاقد سقف مشخص مي باشد ، به علاوه تضميني از متصديان صندوق دريافت نشده است.

 

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
كليه چك هاي صادره توسط مسئول صدور چك به ذينفع ارائه مي گردد. صورت مغايرات بانكي توسط فردي مستقل از ثبت عمليات بانك تهيه و كنترل شود.

به منظور جلوگيري از ثبتهاي تكراري و اشتباه در ثبت عمليات مالي ، از اصل مدارك به عنوان مستندات پشتوانه اسناد حسابداري استفاده شود.
موجودي نزد تنخواه داران در فواصل زماني مناسب (حداقل هر سه ماه يكبار) و به طور اتفاقي توسط شخصي مستقل مورد شمارش قرار گرفته نتايج حاصل از بررسي بعمل آمده بصورت كتبي صورتجلسه و به تاييد فردي مسئول نيز برسد.

به منظور جلوگيري از استفاده مجدد اسناد و مدارك ، همچنين ممانعت از اعمال ثبتهاي تكراري مدارك مربوطه ابطال گردد
تعيين سقف مشخص براي صندوق و اخذ وثيقه و تضمين كافي از صندوق داران اكيداً توصيه مي شود.
مسئوليت و وظيفه صدور چك و تحويل آن به ذينفع، از يكديگر تفكيك شده و توسط افرادي مستقل از يكديگر صورت پذيرد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
3
1-3نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

2-3نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

حسابهاي دريافتني:
سرفصل حسابها و اسناد دريافتني شامل اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه نسبت به پيگيري و وصول آنها اقدام موثري بعمل نيامده است.

شركت فاقد برگه (اعلاميه) بدهكار و بستانكار بوده و اصولا” جهت انعكاس عمليات در رويدادهاي مالي ثبت شده در حساب اشخاص طرف معامله به صورت مكتوب به آنان اطلاع داده نمي شود.

ضمن پيگيري موثر در وصول مطالبات شركت ، جدول تجزيه سني سر فصل حسابها و اسناد دريافتني تهيه شده و بر اساس اطلاعات مورد بحث ، نسبت به احتساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول كافي اقدام گردد.
استفاده از برگه (اعلاميه) بدهكار و بستانكار كه داراي شماره مسلسل باشد، لازم است در دستور كار شركت قرار گرفته و معاملات انجام شده به صورت مكتوب به اطلاع اشخاص ذينفع برسد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان

4-4 موجودي مواد و كالا
شركت فاقد آئين نامه و دستور العمل مدون در رابطه با شمارش موجوديها و بررسي وضعيت عيني آنها در طي سال مي باشد.

شركت فاقد آئين نامه معاملات شامل نحوه و شرايط خريد ها و فروش ها و حدود اختيارات انجام دهندگان مي باشد.

واحد فروش فروشگاهها كه خريد هاي فروشگاهها را نيز به عهده دارد فاقد برگ درخواست خريد داراي شماره سريال چاپي مي باشد.

در مورد خريد اقلام مورد نياز فروشگاهها آيين نامه معاملات يا دستورالعمل مدوني تهيه نگرديده و از طرفي فاكتور رسمي ضميمه سند حسابداري نمي شود و در خريد هاي انجام شده بجز خريد از نمايندگان انحصاري ، در جهت صرفه و صلاح شركت حداقل از سه منبع استعلام قيمت اخذ نگرديده است..

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
ضروري است موجوديهاي شركت در طي سال به صورت دوره اي مورد شمارش قرار گرفته و مغايرت احتمالي مشخص و طي صورتجلسه اي نسبت به رفع آن اقدام گردد.
به منظور رعايت صرفه و صلاح شركت و همچنين اعمال كنترلهاي داخلي مناسب آئين نامه معاملات در خصوص خريد و فروش ها و ساير معاملات قابل پيش بيني تدوين و پس از تصويب مقامات مجاز به مورد اجرا گذاشته شود.
برگ درخواست خريد ويژه واحد فروش با شماره سريال چاپي در چهار نسخه طراحي گردد ، يك نسخه از برگ مذكور در انبار ، يك نسخه ضميمه سند حسابداري و يك نسخه بصورت سريال در واحد مالي و نسخه چهارم در واحد فروش فروشگاهها بايگاني شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
در صورت خريدازنمايندگيهاي رسمي و منحصر به فرد اصل فاكتورهاي رسمي دريافت و ضميمه سند حسابداري گردد و در ساير موارد مبادرت به دريافت حداقل سه برگ استعلام بها از فروشندگان گردد و كمترين نرخ (در صورت يكسان بودن كيفيت اقلام) مبناي خريد واقع گردد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
5-4

6-4

7-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

8-4 در برخي موارد فرم رسيد انبار بطور كامل تكميل نمي شود

موجودي هاي كم گردش و مازاد بر احتياج به نحو صحيح و مناسب شناسايي نمي شود و ليست قطعات بدون گردش ناباب و ضايعات موجود در انبارها و قسمت هاي شركت به موقع تهيه، تنظيم و به مديرت شركت گزارش نمي شود.

خريدهاي واحد فروش بصورت مرتب مستند سازي (ضميمه نمودن رسيد انبار ، صورت حساب خريد ، برگ استعلام بها صورتجلسه كميسيون خريد و …) نگرديده و جهت ثبت در حسابها به امور مالي ارسال نمي گردند.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
مانده سرفصل اعتبارات اسنادي بابت خريد قطعات تلويزيون مي باشد كه بقرار اطلاع قطعات مذكور به خط توليد تحويل شده است ، لكن تا تاريخ صدور اين گزارش سرفصل مزبور بسته نشده و به حساب موجودي قطعات منظور نگرديده است.

به منظور رديابي سوابق و عطف متقابل مدارك ، كليه مندرجات فرمهاي مورد استفاده در شركت ، پس از بررسي توسط اشخاص مجاز و كنترلهاي لازم ، تكميل و تاييد گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
به لحاظ اجتناب از راكد ماندن قسمتي از سرمايه جاري شركت پيشنهاد مي شود ليست موجوديهاي بدون گردش، ناباب و ضايعاتي استخراج و در پايان هر دوره زماني (مثلا” شش ماهه) تهيه و پس از گزارش به مديريت، تصميم مقتضي در اين رابطه اتخاذ گردد.
ترتيبي اتخاذ گردد تا خريد هاي انجام شده از طريق واحد فروش حداكثر پس از بررسيهاي لازم ، ظرف مدت يك هفته مستند سازي شده و به امور مالي ارسال گردند تا در ثبت اقلام خريداري شده در دفاتر تاخيري رخ ندهد.
اعتبار مذكور و هر گونه اعتبار اسنادي ديگري بمحض ترخيص اقلام خريداري شده از اداره گمرك ، قيمت گذاري شده و از حساب اعتبارات اسنادي به حساب قطعات يدكي انتقال يابد تا در قيمت گذاري تلويزيون هاي توليدي خللي بوجود نيايد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
9-4

10-4

11-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

12-4 از مسئولين و متصديان انبار و مأمورين خريد شركت تضمين كافي اخذ نگرديده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

پرونده اعتبار اسنادي خريد قطعات كامپيوتر از لحاظ مدارك و مستندات از قبيل قرارداد تسهيلات دريافتي از بانك صادرات ،برگ سبز گمركي ، هزينه هاي حمل به كارخانه و فروش ارز دو مرحله و در قطعات بترتيب به مبلغ 1.190.000 و 1.693.500 درهم امارات عربي و صورتحساب هزينه اي ترخيص قطعات تكميل نگرديده است.
بهاي كالا هاي خريداري شده از طريق فروشگاههاي شركت در سرفصل هاي مربوطه در حسابهاي شركت ثبت نگرديده است.

شركت فاقد روش مناسب حسابداري كالاي اماني مي باشد.

نسبت به اخذ تضمين كافي و مناسب از افراد مذكور اقدام شده به علاوه با توجه به ساير موارد مطروحه در اين نامه، كنترلهاي لازم از طريق آئين نامه ها ودستورالعمل هاي صادره ،‌اعمال گردد.
مدارك و مستندات مربوط به خريد قطعات يدكي از امارات متحده عربي كه از طريق اعتبار اسنادي خريداري شده است و نيز ساير اعتبارات اسنادي از اين نوع تكميل گردد.

تدبيري انديشيده شود كه بهاي كالاهاي خريداري شده بمنظور فروش در فروشگاه بطور منظم در سرفصلهاي مربوطه در دفاتر ثبت شوند.
با در نظر گرفتن روشهاي متداول پذيرفته شدهدر رابطه با كالاي اماني توصيه مي شود اين كمبود در سيستم حسابداري شركت مرتفع و كنترلهاي لازم در جريان نقل و انتقال آنها، اعمال گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
13-4

14-4

15-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

16-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

مغايرات حاصل از انطباق نتايج شمارش عينموجوديهاي مواد و كالا با سوابق حسابداري و انبار موجود در شركت به طور كامل پيگيري و بررسي نمي شود. به عنوان مثال مي توان به موجودي هاي مندرج در كدهاي 418314 ، 309702 ، 301402 ، 302103 ، 439101 ، 439207 اشاره نمود.

شركت جهت ارزيابي موجودي هاي پايان دوره از روش استاندارد (Fifo براي مواد اوليه و بسته بندي، كالاي در جريان ساخت) استفاده نكرده است
شركت به جاي حسابهاي كنترلي مناسب جهت ارسال مواد و كالا به كارخانه از حساب كالاي در راه استفاده مي كند و در پايان دوره مالي بدون انتقال مانده ها به سرفصل مناسب در حساب مذكور افشاء مي كند.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
شركت سوابق مربوط به توليد ساليانه را به تفكيك ماهيانه نگهداري نكرده و از ارائه گزارش توليد جهت اثبات مقدار توليد طي دوره امتناء كرده است توصيه مي گردد به منظور رفع اين مورد در اسرع وقت اقدامات لازم مبذول گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

توصيه مي گردد جهت ارزيابي دقيق موجوديهاي پايان دوره و شناسايي سود و زيان عملكرد از روشهاي استاندارد استفاده شود.

توصيه مي گردد جهت اعمال كنترل هاي مناسب و نشان دادن دقيق موجودي هاي پايان دوره از حسابهاي كنترلي مناسب استفاده نموده ، در پايان دوره مانده مربوطه را با طرفهاي مناسب صفر كند.
توصيه مي گردد سوابق مربوط به توليد ساليانه به طور تفكيكي نگهداري شده تا انطباق مقدار توليد با گردش كالا به طور كامل انجام گيرد.

چنانچه در هر صورتی درخواست انجام  امور خود را داشتید و نیاز به مشاور مالی پیدا کردید:

برای انجام منظور فوق از شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره کمک مشاوره ای دیافت نمایید.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
17-4

18-416-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

19-4
موجودي فروشگاه كه در ابتداي خرداد 1387 به حساب شركت انتقال يافته است فاقد مستنداتي از قبيل : الف – صورت ريز انبارگرداني ب – گزارش كارشناس رسمي مبني بر قيمت گذاري اقلام انتقالي فروشگاهها ج – امضا مسئولين فروشگاهها و اشخاص ناظر بر شمارش و قيمت گذاري كالاهاي ليست هاي مربوطه مبني بر تحويل اقلام فروشگاهي به مسئولين فروشگاههاي تابعه د – صورتجلسه هيات مديره شركت مبني بر تصويب انتقال موجودي فروشگاهها به شركت آريا الكترونيك ايران (سهامي عام ) مي باشد .
خريد و فروش دو ماهه اول سال 1387 بر اساس آمار اعلامي از سوي فروشگاهها در حسابها ثبت گرديده است كه فاقد هر گونه مستنداتي است.

در برخي موارد شماره سريال چاپي فرمهاي مورد استفاده در انبار مخدوش مي باشد . براي نمونه مي توان به فرمهاي قطعات برگشتي –گارانتي اشاره نمود ليست اقلام فروشگاهي انتقال يافته به شركت مستند به مدارك بندهاي الف تا د تهيه و يك نسخه آن جهت ارائه به اشخاص ثالث از جمله حسابرسان شركت بنحو مناسب بايگاني شود.نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

 

مدارك خريد و فروش فروشگاهها طي دو ماهه اول 1387 شامل مستندات خريد از قبيل صورتحساب ، رسيد انبار و فاكتورهاي فروش هر فروشگاه از مسئولين فروشگاهها اخذ و در پرونده مربوطه نگهداري و يك نسخه آن نيز به حسابرسان ارائه گردد
.
بمنظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي پيشنهاد مي گردد كه از فرمهاي شماره سريال مخدوش شده استفاده نگردد.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
20-4

21-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

22-416-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

23-4

مخارج انجام شده در مورد اعتبار اسنادي خريد قطعات يدكي كامپيوتري بطور كامل ثبت نگرديده است.

در انبار گرداني پايان سال قبل شركت از تگ هاي داراي شماره سريال چاپي براي شمارش موجوديهاي جنسي استفاده نشده است . بعلاوه در انجام انبارگرداني ساير شرايط لازم پيش بيني شده در دستورالعمل انبار گرداني نيز رعايت نشده است.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

قطعات تلويزيون sonex فاقد كد انبار مي باشد.

موجودي اقلام فروشگاهها از پوشش بيمه اي برخوردار نيستند. با توجه به تعهدي بودن روش حسابداري شركت ، كليه مخارج اعتبارات مزبور در حساب مربوطه ثبت گردد.

بمنظور تقويت كنترلهاي داخلي در مورد شمارش موجوديها از تگ هاي داراي سريال چاپي كه براي سه مرحله شمارش طراحي مي گردد ، استفاده شود. در اين رابطه رعايت دقيق دستورالعمل شمارش موجوديهاي جنسي توصيه مي شود.

كليه قطعات يدكي موجود در انبار كه قرار است در ساخت محصولات شركت بكار برده شوند كد گذاري گردند.

بمنظور اجتناب از تحمل زيان هاي احتمالي ناشي از خطرات مختلف ، موجوديهاي فروشگاهها از پوشش بيمه اي لازم برخوردار گردند.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

سفارشات:
بهاي تمام شده سفارشات در مواردي بطور صحيح محاسبه نمي شود . در اين رابطه مي توان به منظور نمودن هزينه هاي توقف اقلام وارده به گمرك اشاره نمود كه به حساب بهاي تمام شده كالاي خريداري شده منظور گرديده است.

نظر به اينكه مطابق استانداردهاي حسابداري تنها هزينه هاي متعارف قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي خريداري شده مي باشد ، لذا هزينه ها مي بايست پس از بررسي كارشناسانه تحت سرفصلهاي صحيح منظور گردد.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
5
1-5

2-5نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

3-516-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

4-5

دارايي هاي ثابت:
شركت فاقد آئين نامه مدوني در خصوص تفكيك هزينه هاي جاري و سرمايه اي مي باشد و رويه اي مشخص نيز از اين بابت در شركت مورد عمل نمي باشد.

پلاك كوبي داراييهاي ثابت بطور كامل انجام نشده لذا مشاهده عيني داراييهاي ياد شده براي حسابرسان بطور كامل مقدور نشده است.

دارائي هاي ثابت شركت در دوره هاي زماني منظم مورد مشاهده عيني قرار نمي گيرد.

وضعيت مالكيت فروشگاهها (مالكيت ملك فروشگاهها ، سرقفلي و يا استجاري بودن آنها) مشخص نگرديده است.
بمنظور جلوگيري از تحمل هزينه دفتري و نگهداري سوابق اقلام كم اهميت ، آيين نامه اي مبني بر تفكيك اقلام سرمايه اي و هزينه اي تهيه و به اجرا گذارده شود.

بمنظور بهبود كنترلهاي داخلي ، ضمن استقرار سيستم اموال ، نسبت به پلاك كوبي كامل داراييهاي ثابت اقدام شود.

دارائي هاي ثابت شركت در دوره هاي زماني منظم مورد مشاهده عيني قرار گرفته و با سوابق دفتري مطابقت داده شود ، مغايرتهاي احتمالي پيگيري و تصميمات مقتضي اتخاذ گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

ترتيبي اتخاذ گردد تا مدارك مربوط به وضعيت مالكيت شركت در امور مالي نگهداري گرديده و يك نسخه آن جهت رسيدگي به حسابرسان ارائه گردد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
5-516-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

7-5 در مواردي خريد هاي انجام شده فاقد برگ درخواست خريد كالا و يا مستنداتي مربوط به انجام خدمات مي باشد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

بمنظور تحويل دارائي هاي ثابت خريداري شده كه بصورت مستقيم در اختيار واحد استفاده كننده قرار مي گيرد ، فرم مناسبي جهت تحويل و رسيد اقلام دارايي تهيه و به مورد اجرا گذاشته نشده است.
شركت فاقد كارت يا دفتر يا اموالي است كه اطلاعات مورد نياز دارائيهاي ثابت (زمان) خريد بهاي تمام شده ، محل استقرار و …) در آن ثبت شده است. به علاوه اموال شركت در برخي موارد فاقد پلاك مي باشد، به طوري كه مشاهده عيني و تطبيق اموال موجود در شركت با سوابق دفتري آن به طور كامل امكان پذير نيست.

وسايط نقليه شركت تحت پوشش بيمه اي مناسب قرار نگرفته است.

ضروري است بمنظور اعمال كنترلهاي داخلي مناسب كليه خريد هاي انجام شده و خدمات دريافتي ، متكي به برگ درخواست خريد و تاييد انجام خدمات داراي شماره سريال چاپي باشد.
به منظور حصول اطمينان از تحويل دارائي هاي خريداري شده به شركت ، نسبت به تهيه فرمهاي مناسب كه داراي محلي جهت تاييد دريافت كننده دارايي و مسئولين مربوطه باشد اقدام گردد
نسبت به تهيه و نگهداري كارت يا دفتر اموال اقدام و ضمن پلاك كوبي كامل دارائيهاي ثابت، در مقاطع زماني معين اموال مزبور مورد مشاهده عيني قرار گرفته و نتايج حاصله با دفتر اموال و سوابق مالي شركت مطابقت شده و هرگونه اختلاف احتمالي بين صورت ريز مزبور و دفاتر پس از تأييد مقامات مسئول در شركت ، در دفاتر تعديل گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نظر به اينكه بيمه مناسب اموال و دارايي ها، موجب كاهش ريسك هاي ناشي از خطرات پيش بيني نشده خواهد شد، استفاده از پوشش بيمه اي مناسب اكيدا” توصيه مي گردد.

رديف16-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان

شركت در محاسبه استهلاك دقت كافي اعمال ننموده و از اين بابت مبلغ 210ميليون ريال اضافه محاسبه داشته است. همچنين نرخ هاي محاسبه استهلاك تأسيسات منطبق بر نرخهاي جدول ماده 151 نمي باشد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

سوابق مربوط به دارائيهي نامشهود به طور جداگانه در دفتر مركزي نگهداري نمي شود لذا اثبات مالكيت دارائيهاي مذكور براي حسابرسان مقدور نمي باشد.

حسابهاي پرداختني:
مانده برخي اقلام از سرفصل حسابهاي پرداختني انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه در رابطه با تعيين وضعيت و تسويه آنها اقدام موثري صورت نگرفته است..

به دليل اينكه محاسبات استهلاك از يك طرف بهاي تمام شده دارايي را تحت تأثير قرار مي دهد و از طرف ديگر بهاي تمام شده كالاي ساخته شده را متأثر مي كند لذا توصيه مي شود در محاسبه هزينه استهلاك دقت لازم و كافي مبذول گردد.
پيشنهاد مي گردد مدارك و اسناد مالكيت هر يك از دارائيهاي مزبور به طور جداگانه و به نام شركت در دفتر مركزي نگهداري شده تا از عدم اثبات مالكيت ضرري متوجه شركت نشود

توصيه مي گردد شركت جهت تسويه يا تعيين تكليف بدهي هاي سنواتي خود اقدام لازم انجام داده تا متحمل خسارت و هزينه هاي اضافي نگردد
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
6
1-616-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

4-6 فروش:
شركت فاقد سيستم و آيين نامه مدون در رابطه با عمليات فروش مي باشد.

فروش تمامي فروشگاهها تحت يك سر فصل در دفاتر ثبت گرديده و براي هر فروشگاه سرفصل جداگانه اختصاص نيافته است

صورتحساب فروش فروشگاههاي طرف قرارداد شركت ، كماكان بعضاً با سربرگ هاي قبلي آن فروشگاهها صادر مي شود .

فروشگاهها ضمن فروشهاي نقدي فروش اعتباري نيز انجام مي دهند كه براي اينگونه فروش ها (فروش هاي اعتباري) نظام مشخصي كه شامل شناسايي و تعيين اعتبار باشد تعريف نگرديده است لذا امكان افزايش مطالبات مشكوك الوصول متصور است

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی
ضمن استقرار سيستم مدون در رابطه با عمليات فروش لازم است گردش عمليات مذكور مشتمل بر چرخه عمليات فروش ، صدور فاكتور ، دريافت وجه و صدور حواله دريافت محصول از كارخانه بنحو مناسب مشخص شده و بر اساس آن حدود اختيارات و وظايف هر يك از افراد مسئول در چرخه عمليات تعيين و به صورت مكتوب ابلاغ گردد.
بمنظور تقويت كنترلهاي داخلي و امكان بررسي فروش هر فروشگاه ، ثبت عمليات جداگانه هر فروشگاه بطور مستقل ضروري است.

اكيداً توصيه مي شود بمنظور اجتناب از تبعات مالياتي و هزينه هاي احتمالي آتي از اين بابت ، ترتيبي اتخاذ گردد تا فروش فروشگاهها صرفاً روي صورتحسابهاي داراي سربرگ شركت ، صادر گردد.

در زمينه فروش هاي اعتباري كه مشتمل بر شناسايي و تعيين اعتبار هر يك از مشتريان است . آيين نامه و نظام مشخصي تهيه و تدوين گرديده و ملاك عمل فروشگاهها قرار گيرد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
5-6

6-6

7-616-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

8-6

سيستم مشخص و مدوني در مورد قيمت گذاري اقلام فروشگاهي وجود ندارد. لذا امكان كنترل نرخهاي فروش و احراز رعايت منافع شركت بطور كامل براي حسابرسان مقدور نبوده است.
نظارت و كنترل كافي از سوي شركت بر فعاليت فروشگاه اعمال نمي گردد بطوريكه در مراجعات حضوري حسابرسان كالاهايي در فروشگاهها مشاهده شده كه در حساب موجودي فروشگاه طبق دفاتر وجود نداشته است.

قسمتي از سطح فروشگاهها به ارائه كالاهاي ساير واحدهاي تجاري از قبيل شركتهاي كوبي ، هيتاچي ، تفال و بوش اختصاص يافته است كه در اين زمينه نحوه تعامل بين فروشگاهها و شركت هاي مزبور در مورد استفاده از قسمتي از سطح فروشگاهها ، تعريف و تدوين نگرديده است.

براي انتقال كالا بين فروشگاهها و نحوه قيمت گذاري كالاهاي انتقال يافته توسط فروشگاههاي انتقال دهنده و دريافت كننده نظام مشخصي تعريف نگرديده است.
نظام تعيين قيمت مشخصي تعريف ، تدوين و رعايت گردد و مدارك و مستندات مربوطه بطور كامل جهت كنترلهاي آتي بايگاني شود.
اكيداً توصيه مي شود نظارت كافي در امور فروشگاه اعمال گردد تا مشكلات از قبيل موارد ياد شده در فروشگاهها ايجاد نگردد.

نظر باينكه استفاده ساير شركت ها و واحد هاي تجاري از سطح فروش فروشگاههاي شركت منجر به شناسايي درآمد در اين زمينه مي گردد ، نحوه تعامل و شناسايي درآمد واگذاري قسمتي از سطح فروشگاهها تعريف و تدوين گردد.

نحوه انتقال و قيمت گذاري و ثبت آن در دفاتر شركت مشخص و مدون گردد تا ملاك عمل فروشگاهها و امور مالي قرار گرفته و امكان انجام حسابرسي و يا رفع نياز ساير استفاده كنندگان بر اساس سيستم تدوين شده مقدور گردد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان

نرخ فروش محصولات بر اساس نرخهاي متعارف بازار در زمان انجام معامله تعيين مي گردد در اين رابطه مستندات كافي در خصوص نرخهاي اعمال شده در سوابق شركت نگهداري نمي شود.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

شركت فاقد آئين نامه اي مدون در خصوص فروش محصولات توليدي است.

به منظور امكان انطباق نرخهاي فروش با قيمت هاي متعارف بازار در زمان انجام معامله توصيه مي شود حتي الامكان نسبت به جمع آوري مستندات كافي در رابطه با ارزش متعارف كالاهاي فروخته شده در زمان فروش اقدام شده و مدارك مورد بحث در واحد فروش و يا واحد مالي جهت مراجعات بعدي نگهداري شود.

نسبت به تدوين آئين نامه اي جهت فروش محصولات توليدي تدوين و پس از تصويب توسط هيات مديره به مورد اجرا گذاشته شود.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
11-6

12-616-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

شركت فاقد بودجه مصوب در رابطه با فعاليتهاي مختلف توليد و فروش است.

دستوالعمل كامل و جامعي به منظور تعيين ميزان، چگونگي و نرخ فروش و اخذ سفارشات از مشتريان تهيه و تدوين نگرديده است.

اطلاعات مندرج در واحد فروش با دفاتر مالي توسط افراد مستقلي به صورت دوره اي مورد مطابقت و كنترل قرار نمي گيرد. به منظور برنامه ريزي صحيح و امكان بررسي روند فعاليت توليد و فروش ، بودجه مربوط به واحد هاي مذكور تهيه شده تا امكان بررسي انحرافات آن با توليد و فروش واقعي و در نتيجه ارزيابي عملكرد واحد ها از اين بابت امكان پذير باشد.
نسبت به طرح و تدوين دستوالعمل در مورد نحوه تعيين ميزان و چگونگي فروش و اخذ سفارشات از مشتريان مي بايست با توجه به سياست هاي كلي فروش انجام پذيرد و در عمل كنترل لازم در رعايت و دستورالعمل مزبور معمول شود.

توصيه مي شود اطلاعات موجود در واحد فروش و حسابداري مالي،‌به صورت دوره اي (معمولا” هر 3 ماه يكبار) توسط افراد مستقلي مورد كنترل و مطابقت قرار گرفته و مغايرت هاي احتمالي موجود بررسي و رفع گردد.

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
7
1-716-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي
هزينه ها
ليست هاي حقوق و دستمزد و اسناد حسابداري مربوط فاقد هر گونه امضاء تهيه كننده ، تاييد كننده و يا تصويب كننده مي باشد. بعلاوه مداركي دال بر كنترل و بررسي علل نوسانات ماهيانه حقوق و دستمزد توسط شركت ، مشاهده نشده است.

در اغلب موارد اضافه كاريهاي انجام شده توسط كاركنان فاقد برگ مجوز اضافه كاري بوده است .

حقوق و دستمزد مستقيم توليد به مبلغ 19 ميليون ريال كمتر از مقدار واقعي ثبت شده است و مربوط به آذر ماه مي باشد
ضمن تهيه صورت نوسانات ماهيانه حقوق و دستمزد ، به تفكيك گروههاي استخدامي ، علل نوسانات ماهيانه حقوق و دستمزد بررسي شده و پس از تجزيه و تحليل دلايل آن ، نتايج حاصله طي گزارشات مستقل به مديريت اعلام گرديده و مستندات مربوط در شركت بايگاني شود. بعلاوه ليست هاي حقوق و دستمزد توسط مسئولين زيربط بررسي و به نشانه تاييد امضاء شود.

با توجه به اين كه هر گونه اضافه كاري بايد متكي به مجوز هاي صادره از سوي مسئولين واحدها باشد ، لذا پيشنهاد مي گردد جهت تقويت كنترلهاي داخلي شركت از برگ مجوز انجام اضافه كاري بطور كامل استفاده گردد.

توصيه مي شود هزينه هاي مراكز توليدي به تفكيك ثبت شده و دقت لازم جهت تشخيص درست هزينه ها و ارتباط آن با مركز مربوطه اعمال گردد تا بهاي تمام شده با واقعيات منطبق باشد.
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
4-7

5-7نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

6-716-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

7-7

8-7 مدارك و مستندات مبناي پرداخت هزينه ها بنحو مناسب و كامل ابطال و يا ممهور به مهر” پرداخت شد” ، نمي گردد.

برگ هزينه و برگ پرداخت نقدي و صورت خلاصه خريد كالا از جمله فرمهايي هستند كه فاقد شماره سريال مي باشند.
بعضي هزينه هاي انجام شده در سرفصل هاي مناسب ثبت نگرديده است. در اين رابطه مي توان به ثبت هزينه حمل دستگاهها به حساب تعمير و نگهداري ماشين آلات اشاره نمود.
در مواردي قراردادهاي منعقده با اشخاص ثالث ، تمديد نگرديده است در اين خصوص مي توان به عدم تمديد قرارداد آقاي آراد تدبيري مشاور شركت براي سال مالي مورد گزارش اشاره نمود.
مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر كسر 5 درصد ماليات تكليفي رعايت نگرديده است . به طور مثال مي توان به عدم كسر ماليات تكليفي از قرارداد شماره 163 منعقده با شركت همكاران سيستم مربوط به خدمات پشتيباني نرم افزار اشاره نمود.
پيشنهاد مي گردد : بمنظور اجتناب از استفاده مجدد از مدارك و مستندات كليه ضمائم سند حسابداري پس از امضا هاي ذيل سند حسابداري به مهر ” باطل شد ” يا “پرداخت شد” ممهور گردند.
پيشنهاد مي گردد به منظور اعمال كنترلهاي داخلي لازم ، شماره سريال بر روي اين فرمها تعبيه گردد.
به منظور تعيين مانده واقعي هزينه ها و نيز حفظ قابليت مقايسه اي مخارج انجام شده ، نسبت به طبقه بندي صحيح هزينه ها با توجه به ماهيت آنها اقدام لازم صورت پذيرد.
به منظور جلوگيري از هر گونه ابهام و يا اختلاف احتمالي آتي ، در خصوص تعهدات متقابل شركت و اشخاص ثالث، تمديد قرارداد منعقده في مابين دو طرف ، الزامي مي باشد
به منظور جلوگيري از تحميل جرائم مالياتي ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه ، نسبت به كسر ماليات و تسليم به موقع اطلاعات مورد نياز به مراجع ذيربط ، اقدام گردد.

رديف16-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
9-7

13-7 در برخي موارد مشاهده گرديد شركت فاقد قراردادهاي لازم با اشخاص ثالث ارائه دهنده خدمات و همچنين شركتهاي طرف معامله مي باشد . به طور نمونه شركت فاقد قرارداد حق العمل كاري به مبلغ 415.592.604 ريال با شركت ارنگ مي باشد.
برگهاي درخواست خريد كالا فاقد شماره سريال چاپي و كد پيگيري مي باشند . همچنين در مواردي مشاهده گرديد كه اين برگها به طور كامل تكميل نگرديده اند.به طور مثال مي توان به سند 211 اشاره نمود.

برگ هزينه و برگ پرداخت نقدي و صورت خلاصه خريد كالا و همچنين نامه هاي داخلي شركت از جمله فرمهايي هستند كه فاقد شماره سريال مي باشند.
رسيد پرداخت وجه نقد ، به طور كامل تكميل نمي گردد و در برخي موارد در ضمائم سند حسابداري موجود نمي باشد.

صورت خلاصه تنخواه به طور كامل تكميل نمي گردد و فاقد امضاي تنخواه گردان مي باشد. به منظور جلوگيري از هرگونه ابهام و اختلافات و ادعاهاي احتمالي آتي ، در خصوص انجام تعهدات متقابل شركت و اشخاص ثالث و شركتهاي طرف معامله انعقاد قرارداد الزامي مي باشد.
پيشنهاد مي گردد اقدامات لازم در خصوص تهيه برگهاي درخواست خريد كالا با شماره سريال چاپي صورت پذيرد و به منظور اعمال كنترلهاي داخلي بيشتر اين درخواستها به طور كامل تكميل گردد.
پيشنهاد مي گردد به منظور اعمال كنترلهاي داخلي لازم ، شماره سريال چاپي بر روي اين فرمها تعبيه گردد.

پيشنهاد مي گردد به منظور اعمال كنترلهاي داخلي و همچنين جلوگيري از ادعاهاي اشخاص ثالث نسبت به شركت ، اين فرم به طور كامل تكميل و دريافت گردد.
پيشنهاد م16-ي گردد دقت لازم در درج اطلاعات در صورت خلاصه تنخواه بعمل آيد.

رديف16-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
14-

18-7 شركت به منظور تامين نقدينگي جهت سرمايه در گردش خود اقدام به اخذ تسهيلات از اشخاص ثالث با نرخ كارمزد 36 درصدي مي نمايد كه هزينه اخذ تسهيلات فوق بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم جزء هزينه هاي غير قابل قبول محسوب مي گردد.
شركت بابت هزينه آب مصرفي ماههاي فروردين ، ارديبهشت ، دي و اسفند هيچگونه ذخيره اي در حسابها منظور نكرده است.

طي بررسي هاي به عمل آمده هزينه هاي آب ، برق ، تلفن و اياب و ذهاب جمعا” به مبلغ 24 ميليون ريال كمتر ثبت شده است.

در برخي موارد هزينه هاي مربوط به دوره مالي قبل در حسابهاي دوره مالي مورد رسيدگي منظور شده است

برگهاي درخواست خريد كالا فاقد شماره سريال چاپي و كد پيگيري مي باشند . همچنين در مواردي مشاهده گرديد كه اين برگها به طور كامل تكميل نگرديده اند.
به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات موضوع ، توصيه مي گردد در جهت تامين مالي از منابع بانكي صورت گيرد.

پيشنهاد مي گردد جهت رعايت اصل تحقق هزينه هاي هر دوره از درآمدهاي همان دوره ، همچنين مشخص شدن هزينه هاي واقعي دوره مالي ذخيره كافيدر حسابها منظور گردد.
توصيه مي گردد شركت در ثبت هزينه هاي دوره اي دقت لازم مبذول داشته تا تمام هزينه ها به طور كامل در مراكز مربوطه ثبت گردد.
بمنظور رعايت اصول و استاندارد ها ي حسابداري توصيه مي شود نسبت به احتساب هزينه ها ي معوق پس از كارشناسي هاي لازم اقدام شود .
پيشنهاد مي گردد اقدامات لازم در خصوص تهيه برگهاي درخواست خريد كالا با شماره سريال چاپي صورت پذيرد و به منظور اعمال كنترلهاي داخلي بيشتر اين درخواستها به طور كامل تكميل گردد.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
19-7

برگ هزينه و برگ پرداخت نقدي و صورت خلاصه خريد كالا و همچنين نامه هاي داخلي شركت از جمله فرمهايي هستند كه فاقد شماره سريال مي باشند.

رسيد پرداخت وجه نقد ، به طور كامل تكميل نمي گردد
پيشنهاد مي گردد به منظور اعمال كنترلهاي داخلي لازم ، شماره سريال چاپي بر روي اين فرمها تعبيه گردد.

پيشنهاد مي گردد به منظور اعمال كنترلهاي داخلي و همچنين جلوگيري از ادعاهاي اشخاص ثالث نسبت به شركت ، اين فرم به طور كامل تكميل و دريافت گردد
رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
8
1-8

2-816-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

3-8

4-8

ساير موارد:
كليه اسناد حسابداري فاقد امضاي مجاز مي باشد و كنترل كافي توسط مقامات مالي بر روي اسناد حسابداري صورت نمي گيرد.

الزامات قانوني در رابطه با ارائه اطلاعات و مدارك مورد نياز به سازمان امور مالياتي همچنين آيين نامه تحرير دفاتر قانوني در مقاطعي بنحو كامل رعايت نشده است.

در مواردي مدارك و مستندات با تقدم و تاخر در حسابها ثبت شده است در اين رابطه مي توان به اسناد حسابداري صادره در تاريخهاي 1 مهر ماه 1386 و 14 مرداد ماه 1386 اشاره نمود.
در رابطه با پرداخت هزينه قبوض تلفن هاي همراه كه در اختيار مديران و مسئولين شركت قرار داده شده است ، سقف مشخصي از سوي هيات مديره تعيين نشده است.

اسناد حسابداري توسط كاركناني كه امضاهاي آنها ذيل سند حسابداري پيش بيني شده است مورد تاييد قرار گيرد.

بمنظور حفظ منافع شركت ، رعايت كامل قوانين و مقررات موضوعه اكيداً توصيه مي شود.

بمنظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از رد دفاتر قانوني ، نسبت به ثبت بموقع رويدادهاي مالي در دفاتر شركت اقدام گردد
به منظور رعايت صرفه و صلاح شركت ، سقف مربوط به مكالمات تلفني تعيين و به مورد اجرا گذاشته شود.

رديف
نقاط ضعف و اثرات ناشي از آن پيشنهادهاي اصلاحي نظرات مديريت شركت
( شامل اقداماتي كه در نظر است صورت گيرد) نظرات حسابرسان
5-816-4نامه نمونه مدیریت در حسابرسیي

9-8 مفاد ماده 17 اساسنامه مبني بر تعيين سمت ساليانه اعضاي هيئت مديره رعايت نشده است.

تعداد صفحات دفاتر قانوني در اولين و آخرين صفحه توسط اداره ثبت اسناد درج نشده است.
در مواردي صورتجلسات هئيت مديره توسط مديران حاضر در جلسات بطور كامل امضاء نگرديده است .

در برخي موارد شركت نسبت به كسر سپرده بيمه متعلقه به قرارداد ها اقدام نمي نمايد براي نمونه مي توان به قراردا د مشاوره آقاي سليمان ركني اشاره نمود
قرارداد منعقده با نمايندگان در دفتر انديكاتور ثبت نمي شود و همچنين توسط مديران سطح مياني امضاء مي گردد. پيشنهاد مي گردد مفاد اساسنامه توسط شركت مورد بازبيني قرار گرفته و مفاد آن به طور كامل رعايت شود.

توصيه مي گردد به هنگام پلمپ دفاتر قانوني به موارد مزبور توجه كافي اعمال گردد.
به منظور رعايت كنترل داخلي مناسب توصيه مي شود صورتجلسات هئيت مديره پس از برگزاري جلسه توسط مديران حاضر تائيد و امضاءگردد.
به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از مفاد قوانين جاريه رعايت قانون اكيداً توصيه مي شود

با توجه به اينكه قرارداد مورد بحث حاوي تعهدات نمايندگان مي باشد لازم است در دفتر انديكاتور ثبت و توسط مسئولين مجاز امضا گردد كه در صورت لزوم قابل اتكاء استفاده باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...