نامه تاییدیه مدیران برای حسابرسی

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

موضوع: تائيديه مديران شركت

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت
احتراماً

بدينوسيله تاييد مي گردد كه اطلاعات مشروح در زير كه دررابطه با رسيدگي به صورتهاي مالي سال/ دوره مالي منتهي به 29/12/1392 اين شركت در اختيار موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت …. قرار گرفته ، درحد اطلاع و اعتقاد اينجانبان ، و با توجه به مقررات “قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه 1347، درست و منصفانه است.

رويه هاي حسابداري

1- رويه هاي حسابداري مورد استفاده ، به تفضيل در صورتهاي مالي منعكس گرديده و ( به جز مواردي كه ذيلاً ذكر شده) * با رويه هاي متخذه در صورتهاي مالي سال/ دوره قبل يكنواخت است.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

نامه تاییدیه حسابرسی

2- در تهيه صورتهاي مالي گروهي ، تعديلات لازم به منظور يكنواخت كردن رويه هاي حسابداري شركتهاي فرعي با رويه هاي گروه انجام شده است.

دارائيها
كليات

3- كليه دارائيهائي كه در برهه اي از سال به شركت تعلق داشته است در دفاتر ثبت شده و تمام دارائيهائي كه در تاريخ ترازنامه به شركت تعلق داشته ، در ترازنامه انعكاس يافته است.

4- كليه دارائيهاي منعكس در ترازنامه ، در تاريخ ترازنامه به شركت تعلق داشته و به استثناي موارد مندرج در بند 5 زير ، تماماً در اختيار شركت بوده است.
* در صورتي كه هيچگونه تغيير رويه حسابداري روي نداده باشد، جمله داخل پرانتز را ، با خط كشيدن حذف كنید.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 1)

5- دارائيهاي مشروح زير، عليرغم تعلق به شركت، در تاريخ ترازنامه در اختيار شركت نبوده است:

مشخصات دارائي نام استفاده كننده توضيحات

6- به استثناي موارد زير، هيچيك از دارائيها در تاريخ ترازنامه در گرو اشخاص ثالث نبوده است:

مشخصات دارائي موضوع رهن ذينفع

دارائيهاي ثابت نامشهود

7- منحصراً مخارجي كه انتظار مي رود در دوره هاي آتي براي شركت منشاء تحصيل درآمد باشد، به حساب دارائيهاي ثابت نامشهود منظور شده است.

8- مبالغي كه بابت ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت نامشهود منظور شده است، طبق رويه هاي حسابداري كه در صورتهاي مالي تشريح گرديده محاسبه شده است.

9- نرخها و روشهاي استهلاك دارائيهاي ثابت نامشهود كه با دوره مالي قبل يكنواخت است، چنان انتخاب شده كه ارزش دفتري هر يك از اقلام ، متناسب با عمر مفيد آن كاهش يابد.

نامه تاییدیه حسابرسی

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 2)

دارائيهاي ثابت مشهود

10- كليه مخارجي كه طي دوره مالي به حساب دارائيهاي ثابت منظور شده ، بيانگر مخارجي است كه صرف خريد دارائيهاي جديد و تعمير اساسي دارائيهاي موجود گرديده است. مخارج مزبور هيچيك از هزينه هائي را كه نوعاً به حساب سود و زيان منظور مي گردد، در بر نمي گيرد.

11- ارزش ناخالص دفتري و استهلاك انباشته كليه دارائيهائي كه تا تاريخ ترازنامه فروخته يا اسقاط شده يا ديگر قابل استفاده نيست ، از حسابهاي مربوط خارج شده است.

12- الف- مبالغي كه بابت ذخيره استهلاك و ناباب شدن دارائيهاي ثابت منظور شده، طبق رويه هاي حسابداري كه در صورتهاي مالي تشريح گرديده محاسبه شده است.

ب – نرخها و روشهاي مربوط چنان انتخاب شده اند كه خالص ارزش دفتري هر يك از اقلام دارائي درپايان عمر مفيد اقتصادي آن معادل ارزش اسقاط دارائي خواهد بود.

نامه تاییدیه حسابرسی

ج – مبناي محاسبه استهلاك نسبت به سال قبل، تغيير نكرده است و هزينه اي كه براساس آن به هر يك از دوره هاي مالي تخصيص مي يابد، به نظر هيات مديره كافي است ودر عين حال از ميزان معقول تجاوز نمي كند.

13- دارائيهاي ثابتي كه طي سال / دوره مالي جاري مورد استفاده قرارنگرفته ، به شرح زير است:

مدت عدم استفاده
مشخصات دارائي خالص ارزش دفتري تا تاريخ ترازنامه علت عدم استفاده
ريال

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 3)

تعهدات سرمايه اي

14- در تاريخ ترازنامه ، شركت هيچگونه تعهدي در رابطه با انجام مخارج سرمايه اي نداشته است.

يا 14- در تاريخ ترازنامه تعهداتي در رابطه با انجام مخارج سرمايه اي، جمعاً در حدود مبلغ……………..ريال وجود داشته كه از آن بابت قراردادهائي حدوداً به مبلغ ……………….. ريال منعقد گرديده است. حدود مبلغ ……………….. ريال مخارج سرمايه اي نيز توسط هيات مديره تصويب شده ولي هنوز قراردادي در اين رابطه منعقد نگرديده است . بابت هيچيك از تعهدات مزبور ثبتي در حسابها به عمل نيامده است.

سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته

15- مالكيت شركت نسبت به سرمايه گذاريهاي فوق ( به شرح صورتهاي مالي ) از نظر حقوقي كامل بوده و سرمايه گذاريهاي مزبور تماماً در صورتهاي مالي منظور و ذخيره لازم براي هر گونه كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( يا : هيچگونه ذخيره اي براي كاهش ارزش آنها لازم نيست).

ساير سرمايه گذاريها (بلند مدت و جاري )

16- مالكيت شركت نسبت به سرمايه گذاريهاي مزبور ( به شرح صورتهاي مالي) از نظر حقوقي كامل بوده و ذخيره لازم براي هر گونه كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است (يا : هيچگونه ذخيره اي براي كاهش ارزش آنها لازم نيست).

17- هيات مديره ، سرمايه گذاري در شركتهائي را كه سهام آنها نرخ بندي نشده است ( به شرح صورتهاي مالي ) ارزشيابي كرده و با استفاده از ……………………..* به عنوان مبناي ارزشيابي ، مبالغ زير حاصل شده است:
* مبناي ارزشيابي را به وضوح شرح دهيد، مثلاً الف- ارزش ويژه شركت ، ب – مقايسه با شركتهاي نرخ بندي شده مشابه ، يا ج – ساير روشها ( به وضوح شرح دهيد) .

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 4)

مشخصات سرمايه گذاري ارزشيابي هيات مديره به ريال
بلند مدت:

نامه تاییدیه حسابرسی

كوتاه مدت:

موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت

18- موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت كه جمعاً به مبلغ …………….. ريال در ترازنامه شركت منعكس شده است، كليه موجوديهاي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت شركت در تاريخ ترازنامه را – صرف نظر از محل نگهداري آنها- در بر مي گيرد. ليكن موجوديهائي را كه از طرف اشخاص ثالث ، به طور اماني ، نگهداري مي گردد شامل نمي شود.

19- مقادير موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت به طرق زير تعيين شده است ( موارد زيرصرفاً جنبه نمونه دارد و لازمست مطابق با ويژگيهاي هر صاحبكار تعديل گردد):

الف- موجودي مواد خام از سوابق انبار استخراج شده است. صحت مقادير مندرج در سوابق انبار از طريق موجودي گيري مداوم ، به صورت حد اقل يك نوبت در سال براي هر يك از انواع موجودي ، اثبات شده است ( يا : رجوع شود به بند ج ذيل ) .
ب – موجودي كارهاي در جريان پيشرفت از سوابق حسابداري شركت استخراج و صحت ارقام مزبور توسط مسئولين شركت از طريق شمارش موجودي واقعي بر اساس نمونه گيري و نيز از طريق بررسي مانده هاي هر يك از سوابق تائيد گرديده است.

ارقام مربوط به دارائيهاي ثابتي كه توسط خود شركت ساخته مي شود جزء كارهاي در جريان پيشرفت گنجانده نشده، بلكه به دارائيهاي ثابت افزوده شده است.

ج- كالاي ساخته شده ( ومواد خام ) از طريق شمارش سالانه كه توسط كاركنان شركت در تـاريخ
…………………….. به عمل آمده ، تعيين شده است.

مقادير موجودي از طريق شمارش ، توزين ، يا اندازه گيري موجودي واقعي تعيين ، و در مواردي كه اعمال طرق مزبور عملي نبوده ، به نحو مناسب و معقولي توسط كارمندان مسئول شركت برآورده شده است.

د- در مورد كالاي اماني موجود نزد اشخاص ثالث ، به تائيديه هاي دريافتي اتكاء شده است.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 5)

نامه تاییدیه حسابرسی

20- براي كليه سفارشات اجرا شده و پيمانهاي تكميل شده ، فاكتور صادر و به مشتريان ارسال شده است، در هيچيك از اين موارد كالاي مربوطه جز موجودي به حساب نيامده است.

21- براي كليه بدهيهاي شركت در رابطه با اقلامي كه جزء موجوديها به حساب آمده در صورتهاي مالي ذخيره كامل منظور شده است.

22- مبالغ مندرج در ترازنامه بابت موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت بيانگر مقادير عيني است كه به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده است.

23- در تعيين بهاي تمام شده موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت مبناهاي زير مورد استفاده قرار گرفته است:
مبناي تعيين بهاي تمام شده
الف- مواد خام
ب – كارهاي در جريان پيشرفت
ج – كالاي ساخته شده
د – ابزار سبك
هـ – كالاي متفرقه
و – پيمانهاي بلندمدت در جريان پيشرفت

24- بهاي تمام شده بيانگر كليه هزينه هائي است كه شركت در جريان فعاليت معمول خود براي رساندن موجودي جنسي و كار در جريان پيشرفت به مكان و شرايط آنها در تاريخ ترازنامه متحمل شده است و بدين ترتيب شامل مواد اوليه مستقيم ، دستمزد توليـدي ، مـخارج مـستقيم ، هزينـه كارهاي ارجاع شده به پيمانكاران دست دوم ، هزينه سربار توليد و حصه اي از ساير هزينه هاي سربار است كه به رساندن كالا يا خدمات به مكان و شرايط آن در تاريخ ترازنامه مربوط مي شود.

در تعيين بهاي تمام شده ، تخصيص هزينه هاي سربار بر اساس سطح معمول فعاليت شركت انجام شده است.

25- در برآورد خالص ارزش فروش ، كليه هزينه هاي بعدي جهت تكميل كالا و نيز هزينه هاي بازاريابي ، فروش و توزيع در نظر گرفته شده است.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 6)

نامه تاییدیه حسابرسی

26- در تعيين ارزش كار پيمانهاي بلند مدت در جريان پيشرفت ، سود مربوطه * به نحو منصفانه و معقول با توجه به درصد پيشرفت هر پيمان تعيين شده و براي كليه بدهيهاي احتمالي و زيانهاي احتمالي آتي كليه پيمانهاي در جريان پيشرفت ( پيمانهائي كه منعقد شده ولي تا تاريخ ترازنامه آغاز نشده است **) براساس برآورد هزينه تا خاتمه كار ( شامل تخمين هزينه هاي جبران نقائص ، تعميرات، نگهداري ، جرائم و ساير هزينه هاي اضافي كه تحت شرائط پيمان قابل بازيافت نيست). در صورت لزوم، ذخيره لازم در نظر گرفته شده است.

• چنانچه در نتيجه بررسيهاي به عمل آمده مشخص شود كه هيچيك از پيمانها نهايتاً به سود منتهي نخواهد شد يا با توجه به در صد پيشرفت پيمانها ، اصل احتياط حكم مي كند كه براي هيچيك از پيمانها نبايد در اين مرحله سودي به حساب گرفته شود، آنگاه لازمست عبارت “سود مربوط به نحو منصفانه ……………. تعيين شده ” و از بند 26 حذف شود.

** انتظار نمي رود از محل پيمانهائي كه منعقد شده ولي تا تاريخ ترازنامه آغاز نشده است زياني متوجه شركت گردد.

27- در مقايسه با صورتهاي مالي دوره قبل ، هيچگونه تغييري در مبناي ارزشيابي و تعيين مقادير موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت ( به جز موارد زير) * صورت نگرفته است.
………………………………………………………………………………………………………
* در صورت عدم وجود هر گونه تغيير ، عبارت مندرج در پرانتز را حذف كنيد.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 7)

موجودي بانكي و وجوه نقد

28- كليه وجوه نقد در تاريخ ترازنامه شمارش شده و مورد تاييد است.

29- به استثناي موارد زير، هيچيك از حسابهاي بانكي مربوط به فعاليتهاي شركت در داخل و خارج از كشور ، به نام اشخاص حقيقي نمي باشد:

نام بانك و شعبه مربوط شماره حساب نام صاحب حساب توضيحات

30- كليه حسابهاي بانكي شركت در داخل از كشور طي دوره مالي مورد گزارش اعم از فعال و راكد ( شامل حسابهائي كه طي سال مسدود شده است ) به قرار زير مي باشد:

نام بانك شعبه شماره حساب

31- كليه معاملات بانكي در دفاتر شركت ثبت گرديده و به استثناي موارد زير كليه مغايرات موجود بين صورتحسابهاي بانكي و دفاتر شركت مشخص شده است . در مواردي كه در خصوص مغايراتي نياز به اقدام اصلاحي بوده ، اقدام لازم به عمل آمده است.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 8)

نامه تاییدیه حسابرسی

ساير دارائيهاي جاري

32- به نظر هيات مديره ،حداقل مبلغي كه در جريان عادي فعاليت شركت ، از تبديل ساير دارائيهاي مزبور در صورتهاي مالي منعكس شده است. بخصوص مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت بدهكاران ، تماماً مطالبات يا پيش پرداختهائي معتبر است وبراي مطالبات مشكوك الوصول ، برگشت ازفروش، و تخفيفات ذخيره كافي منظور ، و كليه مطالباتي كه عدم امكان وصول آنها محرز گرديده از رديف مطالبات خارج و هزينه شده است.

بدهيها
نكات كلي

33- مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت بدهيها، كليه بدهيهاي شركت در تاريخ ترازنامه را در بر مي گيرد. به خصوص در رابطه با كليه اقلامي كه جزء موجودي قبل از تاريخ ترازنامه آمده، و نيز كليه خريدهائي كه مالكيت اقلام خريداري شده قبل از تاريخ ترازنامه به شركت منتقل شده ( شامل موجودي بين راهي و كليه هزينه هائي كه تعلق گرفته و تا آن تاريخ پرداخت نشده) ، بدهيهاي مربوط در صورتهاي مالي منظور شده است.

بدهي مالياتي

34- ذخيره ماليات بر درآمد و ساير ذخيره هاي احتياطي كه از اين بابت در ترازنامه منظور شده است. براي تامين كليه بدهيهاي مالياتي شركت، اعم از قطعي و احتمالي،كفايت مي كند. ماليات مربوط به كليه دوره هاي قبل از …………… …. پرداخت و مفاصا حساب مالياتي دريافت شده است.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 9)

ذخيره بابت زيان

35- در مقابل كليه زيانهاي قابل ملاحظه اي كه در نتيجه عمليات شركت تا تاريخ ترازنامه از طريق اقدامات حقوقي يا غير حقوقي ، متوجه شركت شده يا انتظار مي رود متوجه شركت گردد ( از جمله در مقابل زيانهاي حاصل از قراردادهاي خريد و فروش سلف *) ، ذخيره كافي در صورتهاي مالي منظور شده است.

بدهيهاي احتمالي

36- درتاريخ ترازنامه ، شركت هيچگونه بدهي احتمالي ندارد.
يا
36- در قبال كليه پيشامدهاي احتمالي كه به نظر هيات مديره با احتمال زياد منجر به ايجاد بدهي براي شركت خواهد شد، ذخيره كافي در صورتهاي مالي منظور شده است .همچنين كليه مواردي كه ايجاد بدهي صرفاً ممكن يا محتمل است، جمعاً به حدود ………………. ريال بالغ مي شود و در يادداشت توضيحي شماره ……………… صورتهاي مالي افشاء شده است.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 10)

تعهدات

نامه تاییدیه حسابرسی

(توجه : تعهدات سرمايه اي قبلاً تحت عنوان دارائيهاي ثابت ذكر شده است).

37- به استثناي موارد زير هيچگونه تعهد قابل توجهي مبني بر خريد سلف مواد اوليه يا چيزهاي ديگر به نرخي بيش از قيمت رايج بازار يا اضافه بر نياز عادي شركت وجود نداشته است:

38- به استثناي موارد زير، هيچگونه تعهد قابل توجهي مبني بر خريد سلف محصولات شركت به نرخي كمتر از قيمت رايج بازار وجود نداشته است:

39- به استثناي موارد زير هيچگونه تعهدي در رابطه با خريد يا فروش سرمايه گذاريهاي شركت وجود نداشته است:

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 11)

40- هيچگونه تعهد يا قرارداد ديگري كه خلاف مصالح شركت بوده ( يا در آينده باشد) وجود نداشته است.

41- درصورت افزايش سرمايه به جز آنچه درصورتهاي مالي منعكس است، هيچگونه امتيازي در مورد خريد سهام شركت به هيچكس اعطاء نشده است.

42- به استثناي موارد زير ، هيچگونه قراردادي كه به موجب آن، يكي از بدهيهاي شركت مقدم بر پرداخت بدهي ديگري باشد وجود نداشته است:

43- به استثناي موارد زير ، و درحد اطلاع هيات مديره ، هيچيك از بدهيهاي شركت طرف معامله اولويتي نسبت به مبالغ قابل پرداخت به شركت نداشته است:

44- كليه معاملات خارجي و داخلي انجام شده طي دوره مورد رسيدگي و همچنين هر گونه تخفيف يا كميسيون دريافتي از اين بابت به طور كامل و صحيح در دفاتر شركت ثبت شده است.

45-به استثناي موارد زير، هيچگونه تخلفي در مورد شرايط مربوط به بازپرداخت اصل و پرداخت سود تضمين شده سهام شركت ( سهام ممتاز) يا تسهيلات اعتباري دريافتي رخ نداده و هيچيك از مقررات ، تعهدات يا قراردادهاي مربوط نقض نگرديده است:

46- به استثناي مواردي كه در صورتهاي مالي افشاء شده، هيچيك از عوامل زير تاثير قابل اهميتي بر نتيجه عمليات دوره مالي نداشته است:

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 12)

الف- معاملاتي به جز معاملات عادي شركت.
ب – وضعيتهاي ماهيتاً استثنائي يا غير مكرر.
ج – هزينه يا درآمد مربوط به سنوات قبل.
د – هر گونه تغيير رويه حسابداري.

نامه تاییدیه حسابرسی

معاملات با اشخاص وابسته

47- طي دوره مورد گزارش ، هيچ نوع معامله مشمول ماده 129“ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347” انجام نشده است.
يا
47- معاملات زير كه مشمول ماده 129 “ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347” است. تنها معاملاتي از اين نوع مي باشد كه طي دوره مورد گزارش صورت گرفته است. طبق “قانون…………………… تجارت” ،كليه معاملات زبر از طريق اخذ راي و به موجب صورتجلسه مربوط ( فتوكپي پيوست) به تصويب هيات مديره رسيده است:

نام نوع وابستگي شرح معامله مبلغ به ريال

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 13)

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

48- از تاريخ ترازنامه تاكنون ، به استثناي موارد زير ، هيچگونه تغييرات قابل اهميت ديگري در موارد مذكور در بندهاي فوق روي نداده است:

49- از تاريخ ترازنامه تاكنون ، هيچگونه رويدادي كه بر صورتهاي مالي تاثير مهمي گذارده ، رخ نداده است. مضافاً هيچگونه رويدادي رخ نداده است كه ، در عين بي تاثير بودن بر صورتهاي مالي، افشاي آن به سبب ميزان اهميت رويداد ضرورت يابد.
يا
49- اهم رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه كه تعديل صورتهاي مالي يا افشاي رويداد در صورتهاي مالي را ايجاب نمايد، به شرح زير است:

بيمــــه

50- در دوره مورد گزارش ، كليه دارائيها و حيطه هاي ريسكي فعاليت شركت كه قابل بيمه شدن مي باشد ( بخصوص زيانهاي تبعي ) ، به استثناي موارد زير، به نظر هيات مديره ، به نحو مطلوبي تحت پوشش بيمه اي قرارداشته و بيمه نامه هاي مربوط در تاريخ ترازنامه معتبر بوده است.

صورتجلسات

51- صورتجلسات هيات مديره و مجامع عمومي كه دردفتر صورتجلسات شـركت ثبت شـده اسـت،

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 14)

حاوي سابقه كامل و موثقي از شرح كار و تصميمات اين جلسات طي دوره / سال منتهي به ………………….. و كليه جلسات بعدي تا تاريخ …………………….. ( جلسه شماره …………. تا…………… ) مي باشد. كپي هاي ارائه شده به حسابرسان ، شامل كليه صورتجلسات مذكور بوده است.

سهام و حقوق و مزاياي هيات مديره

نامه تاییدیه حسابرسی

52- اسامي اعضاي هيات مديره، همراه با مشخصات حقوق آنان نسبت به سهام شركت در آغاز و پايان دوره مالي و حقوق و مزاياي آنها در جدول پيوست قيد شده است:

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 16)

سوابق حسابداري

53- كليه دريافتها و پرداختها يا در دفاتر شركت ثبت شده و يا ، در غير اينصورت توضيحات لازم به حسابرسان ارائه شده است، مگر در موارد زيركه توضيحات لازم ذيلاً ارائه مي شود:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

54- دريافتها و پرداختهاي مندرج در جدول پيوست كه فاقد مدارك مثبته بوده، در ارتباط با فعاليت تجاري شركت دريافت/ پرداخت شده است.

55- كليه تعديلات و اصلاحات لازم جهت مطابقت دفاتر با صورتهاي مالي حسابرسي شده، به عمل آمده و يا خواهد آمد.

احتياجات نقدي آتي

56- به نظر هيات مديره ، شركت براي تامين فعاليتهاي مالي وتعهدات خود طي 12 ماه آتي ( از تاريخ ترازنامه ) ، منابع نقدي كافي در اختيار خواهد داشت.

رعايت قوانين و مقررات

57- در دوره مالي مورد گزارش ، هيچگونه رويداد يا معامله اي كه ماهيت غير قانوني داشته و عدم افشاي آن صورتهاي مالي را گمراه كننده سازد، وجود نداشته است.

58- مدير عامل شركت طي دوره تصدي خود مديريت عامل هيچ شركت ديگري را به عهده نداشته است.

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 17)

59- مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت هيچگونه وام يا اعتباري از شركت دريافت نكرده و شركت هيچيك از ديون آنها را تضمين يا تعهد نكرده است ( درغيراين صورت، موارد مربوط بايد همراه با توضيحات لازم ذكر گردد).

60- مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت هيچگونه معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام نداده اند ( در غير اين صورت ، موارد مربوط بايد همراه با توضيحات لازم ذكر گردد).

نامه تاییدیه حسابرسی

61- اعضاي غير موظف هيات مديره در قبال سمت مديريت خود ، به استثناي مبالغ مندرج در جدول بند 52 كه طبق مصوبه مجمع عمومي به آنان پرداخت شده ، هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده اند.
يا
61- ( به جاي عبارت “ هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده اند” ) : مبالغي به شرح زير دريافت كرده اند:
شــــــــــــــــــــــــــــرح ريال

موضوع: تائيديه مديران شركت ……………..(ادامه 17)

62- شركت طي دوره مالي مورد گزارش در زمينه توزيع و فروش كالاي خود تابع مقررات خاص ………………………… ( نام نهاد يا سازمان ذيصلاح) بوده و به استثناي موارد زير، ضوابط مزبور به طوركامل رعايت شده است.
يا
62- شركت طي دوره مالي مورد گزارش ، درزمينه توزيع و فروش كالاي خود تابع مقررات خاص نهاد يا سازمان بخصوصي نبوده و ضوابط توزيع وفروش به شرح صورتجلسه مورخ ……………… هيات مديره ( يا : توسط ………………… ) تعيين و به استثناي موارد زير به طور كامل رعايت شده است.

با تقديم احترام
اعضاي هيات مديره

رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...