موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

معاف از مالیات بر ارزش افزوده

 

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه
قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

سازمان تأمین اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

0444 /79 / شماره: 8042

0079 /40 / تاریخ: 40

پيوست: دارد

ش ش : 87611102 تهران:خیابان آزادی، پلاک 000 ،کدپستی: 0009790070 تلفن: 90040

معاونین محترم ………..

ادارات کل ستادی /دفاتر مستقل /ادارات کل استانها /شعبه ……..

با سلام و صلوات برمحمد )ص( وآل محمد)ص(

در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال 79 بعنوان سال حمایت

از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 14 قانون تامین اجتماعی و با عنایت به

تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و

ارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه،

4971 هیات امناء مقررگردیده است : / 42/ نظربه اینکه بموجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 02

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون «

بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر )مصوب 9731 ( نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ،

». معادل چهار درصد ) 4%( ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است :

– 4 حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسر رانندگانی صورت می گیرد که

4997 راسا / 0/ حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصو 41

پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه) معادل هفت سی و ششم

حق بیمه( می باشد.

پرداخت حق بیمه توسر رانندگان خودمالک طبق بند 4 به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه

جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.

رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا

حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف

میباشند طبق مواد 01 و 91 و با رعایت ماده 97 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و

حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

حوزه

معاونت بیمه ای

94/ بخشنامه 91

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه

قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

سازمان تأمین اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

0444 /79 / شماره: 8042

0079 /40 / تاریخ: 40

پيوست: دارد

ش ش : 87611102 تهران:خیابان آزادی، پلاک 000 ،کدپستی: 0009790070 تلفن: 90040

– 0 حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسر رانندگان در استخدام انجام

9 قسمت ” ” – 4992 شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند 4 / 4/ می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ 01

بخش دوم بخشنامه 41 درآمد محاسبه و مطالبه می گردد .

9 -جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت

دقیق مفاد بخشنامه 04 جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.

– 1 شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبر با این دستور اداری را در

اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه

ادارات کل استانها، روسا، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبر شعب می باشند.

و من ا… التوفیق

دكتر سیدتقی نوربخش

مدیر عامل

سازمان تأمین اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

0444 /79 / شماره: 8042

0079 /40 / تاریخ: 40

پيوست: دارد

ش ش : 87611102 تهران:خیابان آزادی، پلاک 000 ،کدپستی: 0009790070 تلفن: 90040

معاونین محترم ………..

ادارات کل ستادی /دفاتر مستقل /ادارات کل استانها /شعبه ……..

با سلام و صلوات برمحمد )ص( وآل محمد)ص(

در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال 79 بعنوان سال حمایت

از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 14 قانون تامین اجتماعی و با عنایت به

تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و

ارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه،

4971 هیات امناء مقررگردیده است : / 42/ نظربه اینکه بموجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 02

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس «

قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر )مصوب 9731 ( نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام

». می نمایند ، معادل چهار درصد ) 4%( ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است :

– 4 حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسر رانندگانی صورت می گیرد ک ه

4997 راسا / 0/ حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصو 41

پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه ) معادل هفت سی و

ششم( حق بیمه می باشد.

تذکر 4: پرداخت حق بیمه توسر رانندگان خودمالک طبق بند 4 به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از

مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.

تذکر 0: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا

حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه

قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

حوزه

معاونت بیمه ای

ای

حوزه

معاونت بیمه ای

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه

قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

94/ بخشنامه 91

سازمان تأمین اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

0444 /79 / شماره: 8042

0079 /40 / تاریخ: 40

پيوست: دارد

ش ش : 87611102 تهران:خیابان آزادی، پلاک 000 ،کدپستی: 0009790070 تلفن: 90040

میباشند طبق مواد 01 و 91 و با رعایت ماده 97 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و

حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

– 0 حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسر رانندگان در استخدام انجام

9 قسمت ” ” – 4992 شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند 4 / 4/ می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ 01

بخش دوم بخشنامه 41 درآمد محاسبه و مطالبه می گردد .

– 9 جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت

دقیق مفاد بخشنامه 04 جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.

– 1 شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبر با این دستور اداری را در

اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه

ادارات کل استانها، روسا، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبر شعب می باشند.

و من ا… التوفیق

دكتر سیدتقی نوربخش

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی / پاراف

کارشناس تهیه کننده

نام و نام خانوادگی / پاراف

سرپرست اداره پیمان کاران

نام و نام خانوادگی / پاراف

رئیس اداره بررسی و کنترل وصول حق بیمه

نام و نام خانوادگی / پاراف

معاون پیمان

نام و نام خانوادگی / پاراف

مدیر کل وصول حق بیمه

نام و نام خانوادگی / پاراف

معاونت بیمه ای

طیبه السادات اسماعیلی

ولی میرزازاده

محمد رضا اسدی

مقصود آرویش

مهرداد قریب

محمد حسن زدا

نام و نام خانوادگی / پاراف

دبیر شورای فنی معاونت بیمه ای

نام و نام خانوادگی / پاراف

رئیس شورای فنی معاونت بیمه ای

نام و نام خانوادگی / پاراف

معاون دفتر قوانین و مقررات

نام و نام خانوادگی / پاراف

سرپرست دفتر قوانین و مقررات

سعید تاجیک

سهراب صفائی

محمد رضا جوان جعفری

عمران نعیمی

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...