موضوع : تائيديه مديران شركت نمونه

برنامه و بودجه
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
متن کامل قانون اصل ۴۴
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
بحسابداری

حسابداری

مؤسسه حسابرسی ———————-
احتراما

بدينوسيله تائيد مي گردد كه اطلاعات مشروح در زير كه در رابطه با رسيدگي به صورتهاي مالي / دوره منتهي به ۲۹/۱۲/۸۵ اين شركت در اختيار مؤسسه حسابرسي ——————–قرار گرفته ،‌در حد اطلاع و اعتقاد اينجانبان ،‌و با توجه به مقررات “ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ،‌مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ ” ،‌درست و منصفانه است .

رويه هاي حسابداري

۱- رويه هاي حسابداري مورد استفاده ، به تفضيل در صورتهاي مالي منعكس گرديده و ( به جز موادري كه ذيلا ذكر شده ) * با رويه هاي متخذه در صورتهاي مالي سال / دوره قبل يكنواخت است .

۲- در تهيه صورتهاي مالي گروهي ،‌تعديلات لازم به منظور يكنواخت كردن رويه هاي حسابداري شركتهاي فرعي با رويه هاي گروه انجام شده است .

دارائيها
كليات

۳- كليه دارائيهايي كه در برهه اي از سال به شركت تعلق داشته است در دفاتر ثبت شده و تمام دارائيهايي كه در تاريخ ترازنامه به شركت تعلق داشته در ترازنامه انعكاس يافته است .

* در صورتي كه هيچگونه تغيير رويه حسابداري روي نداده باشد ،‌جمله داخل پرانتز را با كشيدن خط ،‌ خذف كنيد.

۴- كليه دارائيهاي منعكس در ترازنامه در تاريخ ترازنامه به شركت تعلق داشته و به استثناي موارد مندرج در بند ۵ زير ، تماما در اختيار شركت بوده است .

۵- دارائيهاي مشروح زير ، عليرغم تعلق به شركت ‌در تاريخ ترازنامه در اختيار شركت نبوده است :

مشخصات دارائي نام استفاده كننده توضيحات

۶- به استثناي موار زير ، هيچيك از دارائيها در تاريخ ترازنامه در گروه اشخاص ثالث نبوده است :‌

مشخصات دارائي موضوع رهن ذينفع

دارائيهاي ثابت نا مشهود

۷- منحصرا مخارجي كه انتظار ميرود در دوره هاي آتي براي شركت منشاء تحصيل در آمد باشد ،‌به حساب دارائيهاي ثابت نا مشهود منظور شده است .

۸- مبالغي كه بابت ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت نا مشهود منظور شده است ، طبق رويه هاي حسابداري كه در صورتهاي مالي تشريح محاسبه شده است .

۹- نرخها و روشهاي استهلاك دارائيهاي ثابت نا مشهود كه با دوره مالي قبل يكنواخت است ، چنان انتخاب شده كه ارزش دفتري هر يك از اقلام ، متناسب با عمر مفيد آن كاهش يابد .

دارائيهاي ثابت مشهود

۱۰- كليه مخارجي كه طي دوره مالي به حساب دارائيهاي ثابت منظور شده ، ‌بيانگر مخارجي است كه صرف خريد دارائيهاي جديد و تعمير اساسي دارائيهاي موجود گرديده است . مخارج مزبور هيچيك از هزينه هائي را كه نوعا به حساب سود و زيان منظور مي گردد ،‌در بر نمي گيرد .

۱۱- ارزش ناخالص دفتري و استهلاك انباشته كليه دارائيهائي كه تا تاريخ ترازنامه فروخته يا اسقاط شده يا ديگر قابل استفاد نيست ،‌از حسابهاي مربوط خارج شده است .

۱۲- الف – مبالغي كه بابت دخيره استهلاك و ناباب شدن دارائيهاي ثابت منظور شده ،‌ طبق رويه هاي حسابداري كه در صورتهاي مالي تشريح گرديده محاسبه شده است .
ب – نرخها و روشهاي مربوط چنان انتخاب شده اند كه خالص ارزش دفتري هر يك از اقلام دارائي در پايان عمر مفيد اقتصادي آن معادل ارزش اسقاط دارائي خواهد بود .

ج – مبناي محاسبه استهلاك نسبت به سال قبل ، ‌تغيير نكرده است و هزينه اي كه بر اساس آن به هر يك ازدوره هاي مالي تخصيص مي يابد ، به نظر هيات مديره كافي است و عين حال از ميزان معقول تجاوز نمي كند .

۱۳- دارائيهاي ثابتي كه در طي سال / دوره مالي جاري مورد استفاده قرار نگرفته ، به شرح زير است :

مشخصات دارائي خالص ارزش دفتري مدت عدم استفاده تا تاريخ ترازنامه علت عدم استفاده

تعهدات سرمايه اي

۱۴- در تاريخ ترازنامه ، شركت هيچگونه تعهدي در رابطه با انجام مخارج سرمايه اي نداشته است .

يا ۱۴- در تاريخ ترازنامه تعهداتي در رابطه با انجام مخارج سرمايه اي ، جمعاً در حدود مبلغ …………………….. ريال وجود داشته كه از آن بابت قراردادهايي حدودا بمبلغ …………………………………. ريال منعقد گرديده است و حدود مبلغ ……………………….. ريال مخارج سرمايه اي نيز توسط هيات مديره تصويب شده ولي هنوز قراردادي در اين رابطه منعقد نگرديده است . بابت هيچيك از تعهدات مزوبر ثبتي در حسابها بعمل نيامده است .

سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته

۱۵- مالكيت شركت نسبت به سرمايه گذاريهاي فوق ( به شرح صورتهاي مالي ) از نظر حقوقي كامل بوده وسرمايه گذاريهاي مزبور تماماً در صورتهاي مالي منظور و ذخيره لازم براي هر گونه كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( يا :‌هيچگونه ذخيره اي براي كاهش ارزش آنها لازم نيست ) .

ساير سرمايه گذاريها ( بلند مدت و جاري )

۱۶- مالكيت شركت نسبت به سرمايه گذاريهاي مزبور ( به شرح صورتهاي مالي ) از نظر حقوقي كامل بوده و ذخيره لازم براي هر گونه كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( يا :‌هيچگونه ذخيره اي براي كاهش ارزش لازم نيست . )

۱۷- هيات مديره ، سرمايه گذاري در شركتهايي را كه سهام آنها نرخ بندي نشده است ( به شرح صورتهاي مالي ) ارزشيابي كرده و با استفاده از ………………………………………….. * بعنوان مبناي ارزشيابي ، ‌مبالغ زير حاصل شده است :

مشخصات سرمايه گذاري ارزشيابي هيات مديره به ريال
بلند مدت

كوتاه مدت

* مبناي ارزشيابي را به وضوح شرح دهيد ، مثلا الف – ارزش ويژه شركت ، ب- مقايسه باشركتهاي نرخ بندي شده مشابه ، يا ج – ساير روشها ( به وضح شرح دهيد ) .

موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت

۱۸- موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت كه جمعا بمبلغ —————- ريال در ترازنامه شركت منعكس شده است ، كليه موجوديهاي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت شركت در تاريخ ترازنامه را – صرفنظر از محل نگهداري آنها – در بر مي گيرد ، ليكن موجوديهايي را كه از طرف اشخاص ثالث ، بطور اماني نگهداري مي گرددشامل نمي شود .

۱۹- مقادير موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت به طرق زير تعييين شده ( موارد زير صرفا جنبه نمونه دارد و لازمست مطابق با ويژگيهاي هر صاحبكار تعديل گردد ) :

الف – موجودي مواد خام از سوابق انبار استخراج شده است و صحت مقادير مندرج در سوابق انبار از طريق موجودي گيري مداوم ، به صورت حداقل يك نوبت در سال براي هر يك از انواع موجودي ، اثبات شده است . ( يا :‌رجوع شود به بند ذيل )

ب- موجودي كارهاي در جريان پيشرفت از سوابق حسابداري شركت استخراج و صحت ارقام مزبور توسط مسئولين شركت از طريق شمارش موجودي واقعي بر اساس نمونه گيري و نيز از طريق بررسي مانده هاي هر يك از سوابق تائيد گرديده است . ارقام مربوط به دارائيهاي ثابتي كه توسط شركت خود شركت ساخته مي شود جزء كارهاي در جريان پيشرفت گنجانده نشده ، بلكه به دارائيهاي ثابت افزوده شده است .

ج ـ كالاي ساخته شده ( و مواد خام ) از طريق شمارش سالانه كه توسط كاركنان شركت در تاريخ ———– بعمل آمده ،‌تعيين شد ه است . مقادير موجودي از طريق شمارش ، توزين ، يا اندازه گيري موجودي واقعي تعيين ، و در مواردي كه اعمال طرق مزبور عملي نبوده ، به نحو مناسب و معقولي توسط كارمندان مسئول شركت بر آورده شده است .

د- در مورد كالاي اماني موجود نزد اشخاص ثالث ، به تائيديه هاي دريافتي اتكاء ‌شده است .

۲۰- براي كليه سفارشات اجرا شده و پيمانهاي تكميل شده ،‌فاكتور صادر و به مشتريان ارسال شده است ، در هيچيك از اين موارد كالاي مربوطه جز موجودي به حساب نيامده است .

۲۱- براي كليه بدهيهاي شركت در رابطه با اقلامي كه جزء موجويها به حساب آمده در صورتهاي مالي ذخيره كامل منظور شده است .

۲۲- مبالغ مندرج در ترازنامه بابت موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت بيانگر مقادير عيني است كه به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده است .

۲۳- در تعيين بهاي تمام شده موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت مبناهاي زير مورد استفاده قرار گرفته است :‌
مبناي تعيين بهاي تمام شده

الف – موارد خام اولين صادره از اولين وارده
ب- كارهاي در جريان پيشرفت استاندارد
ج – كالاي ساخته شده
د- ابزار سبك
هـ – كالاي متفرقه
و – پيمانهاي بلند مدت در جريان پيشرفت

۲۴- بهاي تمام شده بيانگر كليه هزينه هايي است كه شركت در جريان فعاليت معمول خود براي رساندن موجودي جنسي و كار در جريان پيشرفت به مكان و شرايط آنها در تاريخ ترازنامه متحمل شده است و بدين ترتيب شامل مواد اوليه مستقيم ، دستمزد توليدي ، ‌مخارج مستقيم ،‌هزينه كارهاي ارجاع شده به پيمانكاران دست دوم ،‌هزينه سر بار توليد وحصه اي از ساير هزينه هاي سر بار است كه به رساندن كالا يا خدمات به مكان و شرايط آن در تاريخ ترازنامه مربوط مي شود . در تعيين بهاي تمام شده ،‌تخصيص هزينه هاي سر بار بر اساس سطح معمول فعاليت شركت انجام شده است .

۲۵- در بر آورد خالص ارزش فروش ،‌كليه هزينه هاي بعدي جهت تكميل كالا و نيز هزينه هاي بازاريابي ، فروش و توزيع در نظر گرفته شده است .

۲۶- در تعيين ارزش كار پيمانهاي بلند مدت در جريان پيشرفت ، سود مربوطه * به نحو منصفانه و معقول با توجه به درصد پيشرفت هر پيمان تعيين شده و براي كليه بدهيهاي احتمالي و زيانهاي احتمالي آتي كليه پيمانهاي در جريان پيشرفت ( پيمانهايي كه منعقد شده ولي تا تاريخ ترازنامه آغاز نشده است ** ) بر اساس بر آورد هزينه تا خاتمه كار ( شامل تخمين هزينه هاي جبران نقائص ،‌تعميرات ،‌نگهداري ، جرايم و ساير هرينه هاي اضافي كه تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست . ) در صورت لزوم ،‌ذخيره لازم در نظر گرفته شده است .

* چنانچه در نتيجه بررسيهاي بعمل آمده مشخص شود كه هيچيك از پيمانها نهايتا به سود منتهي نخواهد شد يا با توجه به درصد پيشرفت پيمانها ،‌اصل احتياط حكم مي كند كه براي هيچيك از پيمانها نبايد در اين مرحله سودي به حساب گرفته شود . آنكاه لازمست عبارت “ سود مربوط به نحو منصفانه ……………………… تعييين شده و “ از بند ۲۶ حذف شود .

** انتظار نمي رود از محل پيمانهايي كه منعقد شده ولي تا تاريخ ترازنامه آغاز نشده است زيابي متوجه شركت گردد .

۲۷- در مقايسه با صورتهاي مالي دوره قبل هيچگونه تغيري در مبناي ارزشيابي و تعيين مقادير موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت ( به جز موارد زير )* صورت نگرفته است .

* در صورت عدم وجود هر گونه تغيير ، عبارت مندرج در پرانتز را حذف كنيد .

موجودي بانكي و وجوه نقد

۲۸- كليه وجوه نقد در تاريخ ترازنامه شمارش و مورد تائيد است .

۲۹- به استثناي موارد زير ،‌هيچيك از حسابهاي بانكي مربوط به فعاليتهاي شركت در داخل و خارج از كشور ، با نام اشخاص حقيقي نمي باشد :

نام بانك و شعبه مربوط شماره حساب نام صاحب بانك توضيحات

۳۰- كليه حسابهاي بانكي شركت در داخل و خارج از كشور طي دوره مالي مورد گزارش اعم از فعال و راكد ( شامل حسابهاي كه طي سال مسدود شده است ) به قرار زير مي باشد ,

نام بانك شعبه شماره حساب
ملت دمشق ۰/۴۹۷۲

۳۱- كليه معاملات بانكي در دفاتر شركت ثبت گرديده و به استثناي موارد زيركليه مغايرات موجود بين صورتحسابهاي بانكي و دفاتر شركت مشخص شده است . مواردي كه در خصوص مغايرتي نياز به اقدام اصلاحي بوده ،‌اقدام لازم بعمل آمده است .

ساير دارائيهاي جاري

۳۲- به نظر هيات مديره ، حداقل مبلغي كه جريان عادي فعاليت شركت ، از تبديل ساير دارائيهاي جاري به وجه نقد عايد شركت خواهد شد ، معادل مبلغي است كه بابت دارائيهاي مزبور درصورتهاي مالي منعكس شده است . بخصوص مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت بدهكاران ، تماما ، مطالبات يا پيش پرداختهايي معتبر است و براي مطالبات مشكوك الوصول ، برگشت از فروش ،‌و تخفيفات ذخيره كافي منظور ، و كليه مطالباتي كه عدم امكان وصول آنها محرز گرديده از رديف مطالبات خارج و هزينه شده است .

بدهيها

نكات مهم

۳۳- مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت بدهيها ،‌كليه بدهيهاي شركت در تاريخ ترازنامه را در بر مي گيرد . بخصوص در رابطه با كليه اقلامي كه جزء‌موجودي جنسي به حساب آمده ، و نيز كليه خريد هايي كه مالكيت اقلام خريداري شده قبل از تاريخ ترازنامه به شركت منتقل شده ( شامل موجودي بين راهي و كليه هزينه هايي كه تعلق گرفته و تا آن تاريخ پرداخت نشده ) ،‌بدهيهاي مربوط در صورتهاي مالي منظور شده است .

بدهي مالياتي

۳۴- ذخيره ماليات بر درآمد و ساير ذخيره هاي احتياطي كه از اين بايت در ترازنامه منظور شده است ، براي تامين كليه بدهيهاي مالياتي شركت ، اعم از قطعي و احتمالي ، كفايت مي كند . ماليات مربوط به كليه دوره هاي قبل از ………………………. پرداخت و مفاصا حساب مالياتي دريافت شده است .

ذخيره بابت زيان

۳۵- در مقابل كليه زيانهاي قابل ملاحظه اي كه در نتيجه عمليات شركت تا تاريخ ترازنامه از طريق اقدامات حقوقي يا غير حقوقي ، متوجه شركت شده يا انتظار ميرود متوجه شركت گردد ( از جمله در مقابل زيانهاي حاصل از قراردادهاي خريد و فروش سلف * ) ، دخيره كافي در صورتهاي مالي منظور شده است .

بدهيهاي احتمالي

۳۶- در تاريخ ترازنامه ، شركت هيچگونه بدهي احتمالي ندارد .
يا
۳۶- در قبال كليه پيشامدهاي احتمالي كه بنظر هيات مديره با احتمال زياد منجر به ايجاد بدهي براي شركت خواهد شد ، ذخيره كافي در صورتهاي مالي منظور شده است . همچنين كليه موارد كه ايجاد بدهي صرفا ممكن يا
محتمل است ،‌ جمعا به حدود …………………………… ريال بالغ مي شود و در ياداشت توضيحي شماره ………………………. صورتهاي مالي افشاء شده است .

تعهدات

( توجه :‌ تعهدات سرمايه اي قبلا تحت عنوان دارائيهاي ثابت ذكر شده است . )

۳۷- به استثناي موارد زير هيچگونه تعهد قابل توجهي مبني بر خريد سلف مواد اوليه يا چيزهاي ديگر به نرخي بيش از قيمت رايج بازار يا اضافه بر نياز عادي شركت وجود نداشته است .

۳۸- به استثناي موارد زير ،‌هيچگونه تعهد قابل توجهي مبني بر فروش سلف محصولات شركت به نرخي كمتر از قيمت رايج بازار وجود نداشته است :‌

۳۹- به استثناي موارد زير هيچگونه تعهدي در رابطه با خريد يا فروش سرمايه گذاريهاي شركت وجود ندشته است .

۴۰- هيچگونه تعهد يا قرارداد ديگري كه خلاف مصالح شركت بوده ( يا در آينده باشد ) وجود نداشته است .

۴۱- در صورت افزايش سرمايه به جز آنچه در صورتهاي مالي منعكس است . هيچگونه امتيازي در مورد خريد سهام شركت به هيچكس اعطاء نشده است .

۴۲- به استثناي موارد زير ، هيچگونه قراردادي كه به موجب آن ، يكي از بدهيهاي شركت مقدم بر پرداخت بدهي ديگري باشد وجود نداشته است :‌

۴۳- به استثناي موارد زير ، و در حد اطلاع هيات مديره ،‌هيچيك از بدهيهاي شركت طرف معامله اولويتي نسبت به مبالغ قابل پرداخت به شركت نداشته است :

۴۴- كليه معاملات خارجي و داخلي انجام شده طي دوره مورد رسيدگي و همچنين هر گونه تخفيف يا كميسيون در يافتي از اين بابت به طور كامل و صحيح در دفاتر شركت ثبت شده است .
۴۵- به استثناي موارد زير ، هيچگونه تخلفي در مورد شرايط مربوط به باز پرداخت اصل و پرداخت سود تضمين شده سهام شركت ( سهام ممتاز ) يا تسهيلات اعتباري دريافتي رخ نداده و هيچيك از مقررات ،‌تعهدات يا قراردادهاي مربوط نقض نگرديده است :

۴۶- به استثناي مواردي كه در صورتهاي مالي افشاء شده ، هيچيك از عوامل زير تاثير قابل اهميتي بر نتيجه عمليات دوره مالي نداشته است :

الف – معاملاتي به جز معاملات عادي شركت .
ب- وضعيتهاي ماهيتاً استثنايي يا غير مذكور .
ج – هزينه يا درآمد مربوط به سنوات قبل
د – هرگونه تغيير رويه حسابداري

معاملات با اشخاص وابسته

۴۷- طي دوره مورد گزارش ، هيچ نوع معامله مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ انجام نشده است .
يا
۴۷- معاملات زير كه مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه است . تنها معاملاتي از اين نوع مي باشد كه طي دوره مورد گزارش صورت گرفته است . طبق قانون ………………………………….. تجارت ، كليه معاملات زير از طريق اخذ راي و به موجب صورتجلسه مربوط ( فتوكپي پيوست ) به تصويب هيات مديره رسيده است :

نام نوع وابستگي شرح معامله مبلغ به ريال

۴۸- از تاريخ ترازنامه تا كنون به استثناي موارد زير ،‌هيچگونه تغييرات قابل اهميت ديگري در موارد مذكور در بند هاي فوق روي نداده است :

۴۹- از تاريخ ترازنامه تا كنون ، هيچگونه رويداري كه بر صورتهاي مالي تاثير مهمي گذارد ، رخ نداده است . مضافا هيچگونه رويدادي رخ نداده است كه در عين بي تاثير بودن بر صورتهاي مالي ، افشاي آن به سبب ميزان اهميت رويداد ضرورت يابد .
يا
۴۹- اهم رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تعديل صورتهاي مالي يا افشاي رويداد در صورتهاي مالي را ايجاب نمايد ،‌بشرح زير است :‌

بيمه

۵۰- در دوره مورد گزارش ، كليه دارائيها وحيطه هاي ريسكي فعاليت شركت كه قابل بيمه شدن مي باشد ( بخصوص زيانهاي تبعي ) ، به استثناي موارد زير ، به نظر هيات مديره ، بنحو مطلوبي تحت پوشش بيمه اي قرار داشته و بيمه نامه هاي موبوط در تاريخ ترازنامه معتبر بوده است .

صورتجلسات

۵۱- صورتجلسات هيات مديره و مجامع عمومي كه دردفتر صورتجلسات شركت ثبت شده است ،‌حاوي سابقه كامل و موثقي از شرح كار و تصميمات اين جلسات طي دوره / سال منتهي به ۲۹/۱۲/۸۵ و كليه جلسات بعدي تا تاريخ ……………………….. ( جلسه شماره ……………. تا …………….. ) مي باشد . كپي هاي ارائه شده به حسابرسان شامل كليه صورتجلسات مذكور بوده است.

سهام و حقوق و مزاياي هيات مديره

۵۲- اسامي اعضاي هيات مديره ، همراه با مشخصات حقوق آنان نسبت به سهام شركت در آغاز و پايان دوره مالي و حقوق و مزاياي آنها در جدول پيوست قيد شده است :

سهام و حقوق و مزاياي هيات مديره

۵۳- كليه دريافتها و پرداختها يا در دفاتر شركت ثبت شده و يا ، در غير اينصورت ، توضيحات لازم به حسابرسان ارائه شده است . مگر در موارد زير كه توضيحات لازم ذيلا ارائه مي شود .:

۵۴- در يافتها و پرداختهاي مندرج در جدول پيوست كه فاقد مدارك مثبته بوده ،‌در ارتباط با فعاليت تجاري شركت دريافت / پرداخت شده است .

۵۵- كليه تعديلات و اصلاحات لازم جهت مطابقت دفاتر با صورتهاي مالي حسابرسي شده ، بعمل آمده و يا خواهد آمد .

احتياجات نقدي آتي

۵۶- به نظر هيات مديره ،‌شركت براي تامين فعاليتهاي مالي و تعهدات خود طي ۱۲ ماه آتي ( از تاريخ ترازنامه ) ،‌منابع نقدي كافي در اختيار خواهد داشت .

رعايت قوانين و مقررات

۵۷- در دوره مالي مورد گزارش ، هيچگونه رويداد يا معامله اي كه ماهيت غير قانوني داشته و عدم افشاي آن صورتهاي مالي را گمراه كننه سازد ،‌وجود نداشته است .

۵۸- مدير عامل شركت طي دوره تصدي خود مديريت عامل هيچ شركتي ديگري را به عهده نداشته باشد .

۵۹- مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت هيچگونه وام يا اعتباري از شركت دريافت نكرده و شركت هيچيك از ديون آنها را تضمين يا تعهد نكرده است ( در غير اين صورت موارد مربوط بايد همراه با توصيحات لازم ذكر گردد . )

۶۰- مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت هيچگونه معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام نداده اند ( در غير اين صورت موارد موبوط بايد همراه با توضيحات لازم ذكر گردد . )

۶۱- اعضاي غير موظف هيات مديره در قبال سمت مديريت خود ‌،به استثناي مبالغ مندرج در جدول بند ۵۲ مصوبه مجمع عمومي به آنان پرداخت شده ،‌ هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده اند .

يا

۶۱- ( به جاي عبارت “ هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده اند ” ) : مبالغي به شرح زير دريافت كرده اند :‌
شرح ريال

۶۲- شركت طي دوره مالي مورد گزارش در زمينه توزيع و فروش كالاي خود تابع مقررات خاص …………………………. ( نام نهاد يا سازمان ذيصلاح ) بوده و به استثناي مواد زير ، ضوابط مزبور به طور كامل رعايت شده است .

يا

۶۲- شركت طي دوره مالي مورد گزارش ،‌در زمينه توزيع و فروش كالاي خود تابع مقررات خاص نهاد يا سازمان بخصوصي نبوده و ضوابط توزيع و فروش به شرح صورتجلسه مورد ………………………………. هيات مديره ( يا :‌توسط …………………….. ) تعيين و ،‌به استثناي موارد زير به طور كامل رعايت شده است .

با تقديم احترام
اعضاي هيات مديره

رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *