موجودی نقد و معادل نقد و مطالبات بیمه ای

رویه های حسابداری

موجودی نقد و معادل نقد

موجودی نقد و معادل نقد مندرج در صورت وضعیت مالی، شامل نقد نزد بانکها ، موجودی نقد در دسترس و سپرده های کوتاه مدتی است که سررسید آنها حداکثر سه ماه و ریسک تغییر ارزش آنها ناچیز است.

به منظور دستیابی به اهداف مدنظر در صورت جریان های نقدی تلفیقی ،سرفصل نقد و معادل نقد شامل نقد و سپرده های کوتاه مدت پس از کسر اضافه برداشتهای قابل ملاحظه بانکی است که جزء لاینفک مدیریت وجه نقد گروه هستند.

مطالبات بیمه ای

مطالبات بیمه ای  در زمان سررسید شناسایی میشوند و شناسایی اولیه آنها به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی صورت میگیرد. پس از شناخت اولیه،مطالبات بیمه ای با استفاده از روش نرخ بهره موثر به بهای تمام شده مستهلک شده اندازه گیری میشوند. هرگاه رویدادها یا شرایط حاکم نشان از احتمال عدم بازیافت مبلغ دفتری مطالبات بیمه ای داشته باشد. کاهش ارزش مطالبات بیمه ای مورد بررسی قرار میگیرد و زیان کاهش ارزش در صورت سود یا زیان گزارش میشود.

چنانچه مطالبات بی

موجودی نقد و معادل نقد

موجودی نقد و معادل نقد مندرج در صورت وضعیت مالی، شامل نقد نزد بانکها ، موجودی نقد در دسترس و سپرده های کوتاه مدتی است که سررسید آنها حداکثر سه ماه و ریسک تغییر ارزش آنها ناچیز است.

به منظور دستیابی به اهداف مدنظر در صورت جریان های نقدی تلفیقی ،سرفصل نقد و معادل نقد شامل نقد و سپرده های کوتاه مدت پس از کسر اضافه برداشتهای قابل ملاحظه بانکی است که جزء لاینفک مدیریت وجه نقد گروه هستند.

مطالبات بیمه ای

مطالبات بیمه ای  در زمان سررسید شناسایی میشوند و شناسایی اولیه آنها به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی صورت میگیرد. پس از شناخت اولیه،مطالبات بیمه ای با استفاده از روش نرخ بهره موثر به بهای تمام شده مستهلک شده اندازه گیری میشوند. هرگاه رویدادها یا شرایط حاکم نشان از احتمال عدم بازیافت مبلغ دفتری مطالبات بیمه ای داشته باشد. کاهش ارزش مطالبات بیمه ای مورد بررسی قرار میگیرد و زیان کاهش ارزش در صورت سود یا زیان گزارش میشود.

چنانچه مطالبات بیمه ای معیارهای قطع شناخت داراییهای مالی را احراز کنند ،قطع شناخت میشود.

مه ای معیارهای قطع شناخت داراییهای مالی را احراز کنند ،قطع شناخت میشود.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...