مقررات مالیاتی با اهمیت مربوط به واحدهای تولیدی و معدنی

مقررات مالیاتی

مقررات مالیاتی با اهمیت مربوط به واحدهای تولیدی و معدنی «ماده 132»

1- واحد تولیدی مجموعه¬ای از زمین، ساختمان، ماشین¬آلات و تأسیسات می¬باشد و هر کدام از اجزاء تشکیل¬دهنده واحد تولیدی به شرح فوق به تنهایی واحد تولیدی تلقی نمی-گردد.
2- هر واحد تولیدی در صورت داشتن پروانه بهره¬برداری که از تاریخ 1/1/1381 (تاریخ اصلاح قانون مالیاتها) و بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط صادر شده باشد می¬تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید.
3- معافیت مالیاتی از تاریخ شروع به بهره¬برداری عملی شروع می¬شود. تاریخ شروع بهره¬برداری عملی تاریخی است که واحد تولیدی به موجب دفاتر و اسناد و مدارک و یا به وسیله تحقیقات محلی از طرف اداره امور مالیاتی شروع به تولید کالا نموده است.
۴- در صورتی که یک واحد تولیدی و معدنی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ استفاده کرده باشد،‌تغییر خط تولید (تولید کالای جدید) و اضافه نمودن ماشین¬آلات و تأسیسات جدید (بازسازی، توسعه و تکمیل) نمی¬تواند از معافیت جدیدی استفاده نماید.
5- معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی فقط منحصر به تولید کالایی است که در پروانه بهره¬برداری از آن نام برده شده است.
6- واحد تولیدی به کارگاه یا کارخانه اطلاق می¬شود و صاحب کارخانه یا کارگاه اعم از اینکه شرکت، مؤسسه، سازمان باشد،‌تأثیری بر معافیت ندارد.
7- در صورتی که در دوران معافیت، صاحبان یک واحد تولیدی و معدنی تغییر نمایند (تبدیل شخص حقیقی به شخص حقوقی و بالعکس) واحد تولیدی از تاریخ تبدیل از معافیت مالیاتی استفاده می¬نماید و در صورت عکس معافیت لغو می¬گردد.
8- در صورتی که صاحبان یک واحد تولیدی در کنار واحد تولید قدیم، اقدام به ایجاد یک واحد تولیدی جدید (بدون استفاده از ساختمان، ماشین¬آلات و تأسیسات واحد قدیم) نمایند و برای واحد تولیدی جدید پروانه بهره-برداری جدید دریافت نمایند، واحد تولیدی جدید هم می-تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتها استفاده نماید،‌به شرطی که از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتها استفاده نکرده باشد.
9- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی جدید به شرح فوق در صورتی که برای ایجاد واحد تولیدی جدید از ساختمان، ماشین¬آلات و تأسیسات واحد تولیدی قدیم استفاده نمایند، در صورتی که واحد تولیدی قدیم از معافیت مالیاتی استفاده کرده باشد، واحد اخیرالذکر نمی¬تواند از معافیت مالیاتی استفاده نماید.
10- معافیت مالیاتی منحصراً شامل درآمد حاصل از تولید کالاها می¬باشد. بنابراین فقط درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها می¬شود و سایر درآمدهای واحدهای تولیدی و معدنی از جمله فروش داراییها، فروش مواد اولیه و سایر درآمدها مشمول معافیت نمی¬باشد.
11- در صورتی که یک واحد تولیدی به جای تولید کالا برای خود،‌در قبال دریافت کارمزد (حق¬الزحمه) برای دیگران کالا تولید نماید، کارمزد (حق¬الزحمه) دریافتی مشمول معافیت می¬باشد.
12- فروش ضایعات حاصل از تولید کالای معاف از مالیات به دلیل اینکه ضایعات بخشی از کالای تولیدی است مشمول معافیت مالیاتی می¬باشد.
13- بازسازی، توسعه و تکمیل واحدهای تولیدی و معدنی قیدم واحد تولیدی و معدنی جدید تلقی نشده و مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود.
14- با توجه به اینکه صدور کارت شناسایی مندرج در متن ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در تبصره ۴ ماده مذکور حذف گردیده، دارندگان کارت شناسایی نمی¬توانند از معافیت مالیاتی تبصره فوق استفاده نمایند.
15- برای محاسبه معافیت تبصره ۴ ماده 132 ابتدا باید کلیه معافیتهای مالیاتی از جمله معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها از سود ویژه ابزاری برای کسر و مانده (درآمد شمول مالیات ابرازی) مشمول معافیت مالیاتی است. (برای سال عملکرد تا پایان سال 1380)
16- برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۴ ماده 132 قانون مالیاتها فقط داشتن پروانه بهره¬برداری الزامی است و سایر شروط مندرج در متن ماده 132 و تبصره¬های آن مانع استفاده مؤدیان از معافیت این تبصره نخواهد بود. (تا عملکرد سال 1380)
17- در صورتی که مؤدیان مالیاتی در دوران معافیت از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و صورت سود و زیان خودداری نمایند، به استناد تبصره 193 قانون مالیاتها نمی¬توانند برای آن سال از معافیت مالیاتی استفاده نمایند.
18- در صورتی که واحدهای تولیدی و معدنی در دوران معافیت از ابراز تمام یا قسمتی از درآمد تلویدی و معدنی خود در اظهارنامه و ترازنامه و صورت سود و زیان تسلیمی خودداری نمایند به استناد تبصره ماده ۱۹۳ و قسمت آخر تبصره ماده ۹۸ «قسمت آخر تبصره ماده 98 که حکم به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده از طریق علی¬الرأس داده است. در حقیقت درآمد کتمان شده را درآمدی می¬داند که مؤدیان از ابراز آن در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری نموده¬اند. درآمد کتمان¬شده مشمول مالیات بوده و مالیات آن از طریق علی¬الرأس، بدون توجه به معاف¬بودن آن تشخیص می-گردد.
19- در صورتی که یک واحد تولیدی و معدنی پس از شروع به بهره¬برداری برای مدتی متوقف شود، ایام توقف هم جزء ایام معافیت محسوب و به مدت معافیت اضافه نخواهد شد.
20- طبق اصلاحیه مورخ 27/11/80 فقط اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی می¬تواند از معافیت ماده ۱۳۲ استفاده نمایند.
21- اشخاص حقوقی که بیش از 50٪ سهام یا سهم¬الشرکه آنها متعلق به دولت است و همچنین اشخاص حقیقی نمی-توانند از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ استفاده نمایند.
مقررات مالیاتی با اهمیت مربوط به شرکتهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸)‌
۱- فقط شرکتهای تعاونی و خصوصی می¬تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳8 استفاده نمایند. اشخاص حقیقی، مؤسسات،سازمان¬ و سایر اشخاص حقوقی نمی¬توانند از این معافیت استفاده نمایند.
2- شرکتهایی که با استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ اقدام به ایجاد واحد صنعتی و معدنی جدید نمایند، نمی¬توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ استفاده نمایند.
3- در صورتی عدم تحقق شرایط مندرج در ماده ۱۳8،‌سودهایی که هر ساله ذخیره (اندوخته) شده با باقیمانده سود سال مربوطه (در صورت وجود) جمع و با توجه به نرخ سال مورد نظر مالیات آن محاسبه و با اضافه¬نمودن ۲0٪ مالیات به عنوان جریمه از شرکت وصول می¬شود. (به استثنای حکم قسمت اول ماده ۱۰۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 27/11/80)
4- ذخیره (اندوخته) موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در صورت تحقق کلیه شرائط اگر بین شرکاء تقسیم یا به حساب سود و زیان و سرمایه منتقل شود مشمول مالیات نمی¬باشد.
5- در صورتی که پس از هزینه¬نمودن تمام وجوه ذخیره شده طرح به مرحله بهره¬برداری نرسد، شرکت مشمول مالیات یا جریمه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳8 نخواهد بود.
6- در صورتی که پس از بهره¬برداری طرح قسمتی از وجوه ذخیره شده هزینه نشده باشد وجوه باقیمانده با سود سال آخر (سال آخر ذخیره) جمع شده و فقط این بخش از ذخیره مشمول مالیات است (سود و ذخیره)
7- فقط سود حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی مشمول معافیت است سایر درآمدهای شرکت مشمول معافیت نمی¬باشد. (طبق اصلاحیه مورخ 27/11/1380 سود شرکت اعم از صنعتی و معدنی یا بازرگانی و خدماتی را می¬توان مصرف نمود).
8- در صورتی شرکتهای صنعتی و معدنی می¬توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند که مجوز مربوط به توسعه، تکمیل یا ایجاد واحد جدید را قبل از تاریخ تصمیم ارکان صلاحیت¬دار شرکت برای تخصیص ذخیره از وزارتخانه¬های ذیربط دریافت کرده باشند.
9- با توجه به اصلاحیه مورخ 27/11/80 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت قبل از اقدام به هزینه¬نمودن باید مجوز لازم را از وزارتخانه¬های ذیربط دریافت نموده و در مجوز میزان هزینه طرح و مدت طرح باید مشخص باشد.
10- برای استفاده از معافیت 50٪ مالیات باید هزینه¬های انجام شده در سال مورد رسیدگی به دقت بررسی شود:
1-10- هزینه مربوط به طرح بوده و میزان آن معلوم شود(مصوب).
2-10- هزینه غیرقابل قبول استخراج گردد.
3-10- اگر هزینه غیرقابل قبول مربوط به خرید یا دارایی¬های مربوط به طرح باشد.
الف) در صورتی که این گونه هزینه¬ها واهی و یا فاقد مدرک باشد اولاً از هزینه برگشت و مشمول معافیت 50٪ مالایت سود مربوطه نخواهد بود ثانیاً استهلاک دارایی تا میزان هزینه غیرقابل فوق قابل قبول نمی¬باشد.
ب) اگر هزینه¬های مربوط به طرح با نصاب قانونی مطابقت نداشته باشد اولاً ‌از هزینه برگشت و مشمول معافیت 50٪ مالیات سود مربوطه نخواهد بود ثانیاً جزءقیمت تمام شده دارایی بوده و هزینه استهلاک آن قابل قبول می¬باشد.
4-10- فقط سود شرکت به میزان هزینه¬های قابل قبول انجام شده سال صدور اجاره و سه سال بعد از آن از 50٪ مالیات معاف است.
5-10- مصالح مصرف¬نشده در طرح- قطعات و مواد مصرف¬نشده در طرح پیش¬پرداختها بابت خرید دارایی و تجهیزات طرح و پیش¬پرداخت به پیمانکاران برای ساخت دارایی¬ها و پیش-پرداخت خرید هزینه قابل قبول نمی¬باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...