مفاهيم نگهداشت سرمايه

مفاهيم نگهداشت سرمايه هر يك از نظام هاي اندازه گيري مبتني بر يكي از مفاهيم نگهداشت سرمايه است از آ نجا كه هر گاه مصرف فرد بر درآمدش فزوني يابد رفاه

مفاهيم نگهداشت سرمايه
هر يك از نظام هاي اندازه گيري مبتني بر يكي از مفاهيم نگهداشت سرمايه است . از آ نجا كه هر گاه مصرف فرد بر درآمدش فزوني يابد رفاه اقتصادي
(سرمايه) وي كاهش مي يابد لذ ا در هر واحد تجاري ، فزوني توزيع سود بر سود اكتسابي موجب كاهش سرمايه واحد تجاري مي گردد. از اين رو تعيين سود با
حفظ سرمايه واحد تجاري مرتبط است. به عبارت ديگر، نگهداشت سرمايه عامل مهمي در تعيين سود است.
ارزش براي واحد تجاري
بهاي جايگزيني
اقل
مبلغ بازيافتني
اكثر
خالص ارزش فروش ارزش اقتصادي
24 فصل اول: چارچوب نظري گزارشگري مالي خارجي در ايران
بموجب مفهوم نگهداشت سرمايه مال ي ، سود تنها در شرايطي تحصيل مي شود كه مبلغ پولي خالص دارايي ها در پايان دوره پس از حذف اثرات هر گونه
توزيع بين صاحبان سرمايه يا دريافتي از ايشان نسبت به مبلغ پولي خالص دارايي ها در ابتداي دوره فزوني يابد . به عبارت ديگر سود صرفاً زماني شناسايي
خواهد شد كه مبلغ پولي حاصل از درآمد فروش شركت بيش از مبلغ پولي سرماي هگذاري شده در داراي ي فروخته شده باشد. به عنوان مثال فرض كنيد كه
22 ريال به فروش مي رساند. مبلغ پولي ,   1 ريال خريداري كرده و پس از مدتي آنرا به بهاي  ,   يك واحد تجاري كالايي را به بهاي تمام شده
سود (بازده سرمايه) حاصل از اين رويداد مالي بشرح زير محاسبه م يگردد:
بازده سرمايه (سود)= سرمايه گذاري بازيافت شده جريان نقدي ورودي حاصل از فروش كالا
22,   1 ,   12,  
نكته 46 : نظام اندازه گيري م بتني بر بهاي تمام شده تاريخي مقر ر مي دارد كه قبل از گزارش سود، مبلغ پولي حقوق صاحبان سرمايه در ابتداي
است. « مفهوم نگهداشت سرمايه مالي » دوره مورد نگهداشت قرار گيرد كه اين امر مبتني بر
براساس مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي (عملياتي)، هر گاه سرمايه برحسب ظرفيت توليدي فيزيكي تعريف گردد، سود بيانگر افزايش در سرمايه
مزبور طي دوره است . براساس اين مفهوم سود صرفاً زماني شناسايي خواهد شد كه ظرفي ت توليدي فيزيكي (ظرفيت عملياتي ) واحد تجاري در پايان دوره
پس از حذف اثرات هر گونه توزيع بين صاحبان سرمايه يا دريافتي از ايشان نسبت به ظرفيت توليدي فيزيكي ابتداي دوره فزوني يابد و به عبارتي سود تنها
زماني ايجاد خواهد شد كه عايدي شركت از محل درآمد فروش افزون تر از بهاي جاري جايگزيني آن قلم فروخته شده باشد به عنوان مثال و با توجه به
15 ريال باشد . مبلغ سود (بازده سرمايه )حاصل از اين رويداد ,   مفروضات مثال قبل فرض كنيد بهاي جاري جايگزيني كالاي فروخته شده بالغ بر
مالي براساس مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي بشرح زير محاسبه م يگردد:
بازده سرمايه (سود) = بهاي جاري جايگزيني كالاي فروخته شده جريان نقدي حاصل از فروش كالا
22,   15,    7,  
نكته 47 : در نظام اندازه گيري مبتني بر ارزش جاري، درآمدهاي عملياتي از درآمدها ي حاصل از فعاليت هاي اصلي واحد تجاري پس از كسر بخشي
از آن، جهت نگهداشت دارايي هاي لازم براي حفظ فعاليت هاي اصلي در همان سطح م يباشد. هرگونه در آمد حاصل از افزايش در ارزش داراي ي عملياتي
مزبور از قبيل افزايش بهاي موجوديها يا افزايش در ارزش داراي ي هاي ثابت مشهود، درآمد نگهداري تلقي مي گردد. اين نحوه شناسايي درآمد مبتني بر مفهوم
نگهداشت سرمايه فيزيكي است.
در يك شرايط تورمي استف اده از مفاهيم فوق الذكر اطلاعات مربوطي را در اختيار كاربران صورت هاي مالي قرار نمي دهد و لذا استفاده از مفهوم
نگهداشت قدرت خريد ثابت سرمايه مفيدتر خواهد بود . بر طبق اين مفهوم ، سود صرفاً زماني وجود خواهد داشت كه عايدي شركت از محل
درآمدهايش بيش از قدرت خريد ثابت سرمايه گذاريش باشد. با توجه به مفروضات مثال قبل فرض كنيد شاخص سطح عمومي قيم تها در فاصله زمان خريد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...